Thi?t l?p chương tr?nh b?o m?t không th? c?u h?nh thành công khi b?n đ?t c?u h?nh các cài đ?t chuyên bi?t đơn gi?n MAPI trong Outlook 2007 b?ng cách s? d?ng các đ?i tư?ng chính sách ...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 953806 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t đơn gi?n MAPI trong Microsoft Office Outlook 2007 b?ng cách s? d?ng các đ?i tư?ng chính sách nhóm. Khi b?n làm đi?u này, thi?t l?p chương tr?nh b?o m?t không th? c?u h?nh thành công.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix 953925, và sau đó kích ho?t các hotfix b?ng cách c?u h?nh các m?c ki?m nh?p tương ?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 1. cài đ?t chuyên bi?t hotfix 953925.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  953925 Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2007: Tháng Sáu 11, 2008
 2. Thi?t l?p d? li?u giá tr? c?a m?t ho?c nhi?u m?c ki?m nh?p sau đây đ? 1 (m?c đ?nh, PromptUser), 2 (AutoApprove), ho?c 0 (AutoDeny):
  • PromptSimpleMAPISend
  • PromptSimpleMAPINameResolve
  • PromptSimpleMAPIOpenMessage
  Ví d?, đ? đ?t các d? li?u giá tr? c?a các m?c nh?p registry PromptSimpleMAPISend 1, làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào OK.
  2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

   Lưu ?: N?u đư?ng d?n ki?m nh?p này không t?n t?i, h?y t?o nó b?ng tay.
  3. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
  4. Lo?i PromptSimpleMAPISend, và sau đó nh?n ENTER.
  5. B?m chu?t ph?i vào PromptSimpleMAPISend, và sau đó b?m s?a đ?i.
  6. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g? 1, và sau đó nh?p vào OK.
  7. Thoát kh?i Registry Editor.
B?n có th? tri?n khai d? li?u ki?m nh?p này b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

 • chính sách nhóm
 • M?t k?ch b?n kí nh?p
 • M?t t?p tin C?p Nh?t (.msp) đư?c t?o ra b?i công c? Tu? ch?nh Office (Outlook 2007)

Cho bi?t thêm thông tin v? howtodeploy các cài đ?t chuyên bi?t MAPI đơn gi?n b?ng cách s? d?ng m?t m?u tùy ch?nh c?a chính sách nhóm, h?y xem ph?n "Thông tin".

Thông tin thêm

Đ? tri?n khai Simple MAPI settingsusing m?t b?n m?u tùy ch?nh c?a chính sách nhóm, h?y làm theo thesesteps:

 1. T?i v? và gi?i nén các m?u chính sách nhóm sau tùy ch?nh t? Microsoft Download Center:

  http://Download.Microsoft.com/Download/F/C/2/FC287493-FEE3-4E1B-8100-924E851744BE/Outlk12-simplemapi.ADM
 2. N?u b?n không có khuôn m?u chính sách nhóm chính cho Outlook 2007, t?i v? và gi?i nén các m?u m?i nh?t t? Microsoft Download Center:

  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=73d955c0-da87-4bc2-bbf6-260e700519a8
 3. Thêm các Outlk12.ADMt?p tin mà b?n t?i v? trong bư?c 2 đ? đi?u khi?n tên mi?n c?a b?n.

  Lưu ? Các bư?c đ? thêm các t?p tin .adm vào m?t b? đi?u khi?n tên mi?n khác nhau, tùy thu?c vào phiên b?n Windows b?n đang ch?y. Ngoài ra, b?i v? b?n có th? áp d?ng chính sách cho m?t đơn v? t? ch?c (OU) và không đ? tên mi?n toàn b?, các bư?c có th? thay đ?i trong khía c?nh này c?a vi?c áp d?ng m?t chính sách. Do đó, ki?m tra tài li?u Windows c?a b?n cho bi?t thêm thông tin.
 4. Thêm các tùy ch?nh Outlk12-simplemapi.admt?p tin mà b?n t?i v? trong bư?c 1 đ? đi?u khi?n tên mi?n c?a b?n.
 5. Dư?i C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ng M?u qu?n tr? c? đi?n (ADM) đ? xác đ?nh v? trí chính sách nút ch?n m?t cho m?u c?a b?n.

  Lưu ? Trong Windows XP và Windows Server 2003, m? r?ng M?u qu?n tr?.

  ?nh ch?p màn h?nh sau đây cho th?y các thi?t l?p chính sách Simple MAPI cho Outlook 2007 trong giao di?n đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm khi c? hai t?p tin .adm đư?c tham chi?u trong các bư?c trư?c đó đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh b?n cho chính sách nhóm.

 6. Theo th? t? đ? trao đ?i an ninh h?nh th?c các thi?t đ?t đư?c thi?t l?p b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm, b?n ph?i đ?t cài đ?t chuyên bi?tCh? đ? b?o m?t Outlook đ? "S? d?ng Outlook b?o m?t nhóm chính sách". Đ? xác đ?nh v? trí cài đ?t chuyên bi?t chính sách đó m? r?ng M?u qu?n tr? c? đi?n (ADM), Microsoft Office Outlook 2007, an ninh, thenclick ngày Thi?t l?p h?nh th?c b?o m?t. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào Ch? đ? b?o m?t Outlook. Cho phép các chính sách và đ?t nó vào Chính sách s? d?ng nhóm bảo mật Outlook, như minh ho? trong ?nh ch?p màn h?nh sau đây.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho Outlook b?o m?t ch? đ? màn h?nh

 7. Các tùy ch?n đơn gi?n MAPI đư?c đ?t trong ngăn bên trái dư?i Thi?t đ?t h?nh th?c b?o m?t, trong Chương tr?nh b?o m?tnút ch?n m?t (xem ?nh ch?p màn h?nh ? bư?c 5 ? trên). Đ? đ?t c?u h?nh cácMAPI đơn gi?ntùy ch?n, b?m đúp vào b?t k? thi?t l?p chính sách trong ngăn chi ti?t. Ví d?, b?m đúp vào c?u h?nh đơn gi?n MAPI g?i nhanh chóngđ? c?u h?nh nh?ng g? s? x?y ra khi m?t chương tr?nh c? g?ng g?i thư l?p tr?nh b?ng cách s? d?ng SimpleMAPI.
 8. Trong hộp thoại đ? thi?t l?p thepolicy, b?m vào đ? b?t đ? s? chính sách và thi?t l?p hành vi mong mu?n B?o v? hành vith? xu?ng.

  Ví d?, ?nh ch?p màn h?nh sau đây cho th?y các tùy ch?n Hành vi b?o v? cho các C?u h?nh đơn gi?n MAPI g?i nhanh chóng thi?t l?p.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho hành vi b?o v? màn h?nh

 9. Sau khi b?n hoàn thành c?u h?nh chính sách MAPI đơn gi?n c?a b?n, và h? đ? đư?c truy?n đ?n máy tính khách Outlook c?a b?n, b?n có th? xác minh r?ng các chính sách có s?n cho Outlook b?ng cách ki?m tra khoá con sau trong registry:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

  ?nh ch?p màn h?nh sau đây cho th?y s? ki?m nh?p c?a ?ng d?ng khách Outlook mà trên đó t?t c? ba Simple MAPI chính sách đ? đư?c c?u h?nh.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh b?n cho s? ki?m nh?p


  Lưu ?: CácCh? đ? b?o m?t OutlookNhóm chính sách settingthat b?n đ?t trong bư?c 6 thành l?p cácAdminSecurityModegiá tr? và đ?t nó vào3.Đi?u này ch? ra r?ng Outlook s? s? d?ng chính sách nhóm đ? qu?n l? chương tr?nh b?o m?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 953806 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB953806 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 953806

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com