Windows Vista un Windows Server 2008 instal??anas programmat?ras l?dzek?u atjaunin?jums, kas izlaists 2009. gada 28. apr?l?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 955430 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts programmat?ras jaunin?jums, kas attiecas uz sada?? ?Attiecas uz? min?taj?m oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 versij?m. Kad Windows Vista 2. servisa pakotnes un Windows Server 2008 2. servisa pakotnes b?s izlaistas, ?is programmat?ras jaunin?jums b?s nepiecie?ams servisa pakot?u instal??anai. Turkl?t ?is jaunin?jums uzlabos uzticam?bu, kad oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 SP2 tiks instal?ta vai no?emta.

PAPILDINDORM?CIJA

Inform?cija par jaunin?jumu

?aj? jaunin?jum? ir ietverti oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 instal??anas programmat?ras atjaunin?jumi. Instal??anas programmat?ra ir komponents, kas veic programmat?ras jaunin?jumu, valodu pakot?u, sist?mas Windows izv?les l?dzek?u un servisa pakot?u instal??anu un no?em?anu. ?is jaunin?jums ir nepiecie?ams, lai veiksm?gi instal?tu un no?emtu Windows Vista SP2 un Windows Server 2008 SP2 no vis?m oper?t?jsist?mu Windows Vista and Windows Server 2008 versij?m. ?is jaunin?jums nav nepiecie?ams, lai veiksm?gi instal?tu servisa pakotni, ja tiek instal?ta servisa pakotnes pilna faila versija. Servisa pakotnes piln? faila versija jau ietver ?o atjaunin?jumu.

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami ??di faili:
Lejupiel?d?t oper?t?jsist?mas Windows Vista jaunin?jumu x86 bitu sist?m?m.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t 955430 pakotni t?l?t.
Lejupiel?d?t oper?t?jsist?mas Windows Vista jaunin?jumu x64 bitu sist?m?m.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t 955430 pakotni t?l?t.
Lejupiel?d?t oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 jaunin?jumu x86 bitu sist?m?m.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t 955430 pakotni t?l?t.
Lejupiel?d?t oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 jaunin?jumu Itanium sist?m?m.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t 955430 pakotni t?l?t.
Lejupiel?d?t oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 jaunin?jumu x64 bitu sist?m?m.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t 955430 pakotni t?l?t. Izlaides datums: 28. apr?lis

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft sken?ja ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izvieto?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Piez?me ?? jaunin?juma pakotne ir j?instal? str?d?jo??m oper?t?jsist?m?m Windows Vista un Windows Server 2008. ?o jaunin?juma pakotni nevar instal?t bezsaistes att?lam.

?is jaunin?jums b?s pieejams Windows atjaunin??anas vietn?. To var?s ieg?t, kad tas b?s pieejams Windows atjaunin??anas vietn?. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. noklik??iniet uz S?kt, Vad?bas panelis un p?c tam uz Dro??ba;
 2. sada?? Windows atjaunin??ana noklik??iniet uz P?rbaud?t jaunin?jumus;
Svar?gi
 • Pirms instal?jat ?o jaunin?jumu, j?instal? 937287 jaunin?jums.
 • Ja ir citi jaunin?jumi, kam j?veic restart??ana, tas j?izdara pirms ?? jaunin?juma instal??anas;

Priek?nosac?jumi

?? jaunin?juma instal??anai oper?t?jsist?m? Windows Server 2008 nav priek?nosac?jumu.

Lai lietotu ?o labojumfailu dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, j?b?t instal?tam KB 937287 aprakst?tajam jaunin?jumam vai ar? sist?mas Vista 1. servisa pakotnei.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

is labojumfails neaizst?j nevienu citu iepriek? izlaistu labojumfailu.

Inform?cija par jaunin?juma no?em?anu

?o atjaunin?jumu nevar no?emt.

Zin?m? probl?ma

Ja instal?sit ?o jaunin?jumu, izmantojot Windows atjaunin??anu, iesp?jams, sa?emsit k??du 800F082F.

?o jaunin?jumu nevar instal?t kop? ar citiem jaunin?jumiem. T?d??, ja iepriek? instal?j?t citus jaunin?jumus un neveic?t restart??anu, bet p?c tam m??in?j?t instal?t ?o jaunin?jumu, iesp?jams, sa?emsit k??du 800F082F. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, restart?jiet datoru un atk?rtoti instal?jiet ?o jaunin?jumu.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versija ang?u valod? ietver tabul? nor?d?tos faila atrib?tus (vai jaun?kus faila atrib?tus). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot inform?ciju par failu, t? tiek p?rv?rsta viet?j? laik?. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.

Piez?me par oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 failu inform?ciju


Katrai videi instal?tie MANIFEST (.manifest) un MUM (.mum) form?ta faili ir uzskait?ti atsevi??i. MUM un MANIFEST form?ta faili, k? ar? saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili, ir oblig?ti nepiecie?ami atjaunin?t? komponenta st?vok?a uztur??anai. Dro??bas kataloga faili (atrib?ti nav uzskait?ti) ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.

Vis?m oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 atbalst?taj?m x86 bitu versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Apds.dll6.0.6002.180051,744,3842009. gada 11. apr?lis06:28
Apircl.dll6.0.6002.18005222,2082009. gada 11. apr?lis06:28
Apss.dll6.0.6002.18005199,1682009. gada 11. apr?lis06:28
Cbscore.dll6.0.6002.18005535,0402009. gada 11. apr?lis06:28
Cbsmsg.dll6.0.6002.1800522,0162009. gada 11. apr?lis06:28
Cmiadapter.dll6.0.6002.18005119,8082009. gada 11. apr?lis06:28
Cmitrust.dll6.0.6002.18005271,3602009. gada 11. apr?lis06:28
Cmiv2.dll6.0.6002.180052,032,6402009. gada 11. apr?lis06:28
Cntrtextinstaller.dll6.0.6002.18005243,7122009. gada 11. apr?lis06:28
Dpx.dll6.0.6002.18005258,0482009. gada 11. apr?lis06:28
Drupdate.dll6.0.6002.18005100,3522009. gada 11. apr?lis06:28
Drvstore.dll6.0.6002.18005247,8082009. gada 11. apr?lis06:28
Esscli.dll6.0.6002.18005265,7282009. gada 11. apr?lis06:28
Fastprox.dll6.0.6002.18005614,9122009. gada 11. apr?lis06:28
Globalinstallorder.xmlNeattiecas1,842,8762008. gada 16. apr?lis00:32
Helpcins.dll6.0.6002.18005100,3522009. gada 11. apr?lis06:28
Locdrv.dll6.0.6002.18005222,7202009. gada 11. apr?lis06:28
Mofd.dll6.0.6002.18005189,4402009. gada 11. apr?lis06:28
Mofinstall.dll6.0.6002.18005102,4002009. gada 11. apr?lis06:28
Msdelta.dll6.0.6002.18005305,1522009. gada 11. apr?lis06:28
Mspatcha.dll6.0.6002.1800535,3282009. gada 11. apr?lis06:28
Oemhelpins.dll6.0.6002.18005146,4322009. gada 11. apr?lis06:28
Pkgmgr.exe6.0.6002.18005130,5602009. gada 11. apr?lis06:27
Poqexec.exe6.0.6002.18005119,2962009. gada 11. apr?lis06:27
Repdrvfs.dll6.0.6002.18005265,7282009. gada 11. apr?lis06:28
Rescinst.dll6.0.6002.18005126,4642009. gada 11. apr?lis06:28
Smiengine.dll6.0.6002.18005705,5362009. gada 11. apr?lis06:28
Smiinstaller.dll6.0.6002.18005139,2642009. gada 11. apr?lis06:28
Smipi.dll6.0.6002.18005116,7362009. gada 11. apr?lis06:28
Wbemcomn.dll6.0.6002.18005357,8882009. gada 11. apr?lis06:28
Wbemcore.dll6.0.6002.18005744,4482009. gada 11. apr?lis06:28
Wbemprox.dll6.0.6002.1800530,2082009. gada 11. apr?lis06:28
Wcmtypes.xsdNeattiecas1,0472008. gada 16. apr?lis00:54
Wcp.dll6.0.6002.180051,835,5202009. gada 11. apr?lis06:28
Wdscore.dll6.0.6002.18005218,6242009. gada 11. apr?lis06:28
Wmiutils.dll6.0.6002.1800583,9682009. gada 11. apr?lis06:28
Wrpint.dll6.0.6002.1800551,7122009. gada 11. apr?lis06:28
X86_installedNeattiecas92008. gada 16. apr?lis00:36
Xmllite.dll1.2.1009.0182,7842009. gada 11. apr?lis06:28

Vis?m oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 atbalst?taj?m x64 bitu versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Amd64_installedNeattiecas92008. gada 3. septembris18:36
Apds.dll6.0.6002.180052,125,8242009. gada 11. apr?lis07:11
Apircl.dll6.0.6002.18005273,4082009. gada 11. apr?lis07:11
Apss.dll6.0.6002.18005231,4242009. gada 11. apr?lis07:11
Cbscore.dll6.0.6002.18005643,0722009. gada 11. apr?lis07:11
Cbsmsg.dll6.0.6002.1800522,0162009. gada 11. apr?lis07:11
Cmiadapter.dll6.0.6002.18005124,9282009. gada 11. apr?lis07:11
Cmitrust.dll6.0.6002.18005453,6322009. gada 11. apr?lis07:11
Cmiv2.dll6.0.6002.180053,815,9362009. gada 11. apr?lis07:11
Cntrtextinstaller.dll6.0.6002.18005271,8722009. gada 11. apr?lis07:11
Dpx.dll6.0.6002.18005403,4562009. gada 11. apr?lis07:11
Drupdate.dll6.0.6002.18005118,2722009. gada 11. apr?lis07:11
Drvstore.dll6.0.6002.18005315,9042009. gada 11. apr?lis07:11
Esscli.dll6.0.6002.18005428,0322009. gada 11. apr?lis07:11
Fastprox.dll6.0.6002.18005891,3922009. gada 11. apr?lis07:11
Globalinstallorder.xmlNeattiecas1,842,8762008. gada 3. septembris18:33
Helpcins.dll6.0.6002.18005136,1922009. gada 11. apr?lis07:11
Locdrv.dll6.0.6002.18005371,7122009. gada 11. apr?lis07:11
Mofd.dll6.0.6002.18005272,8962009. gada 11. apr?lis07:11
Mofinstall.dll6.0.6002.18005117,2482009. gada 11. apr?lis07:11
Msdelta.dll6.0.6002.18005459,7762009. gada 11. apr?lis07:11
Mspatcha.dll6.0.6002.1800546,5922009. gada 11. apr?lis07:11
Oemhelpins.dll6.0.6002.18005207,8722009. gada 11. apr?lis07:11
Pkgmgr.exe6.0.6002.18005138,7522009. gada 11. apr?lis07:10
Poqexec.exe6.0.6002.18005137,7282009. gada 11. apr?lis07:10
Repdrvfs.dll6.0.6002.18005381,4402009. gada 11. apr?lis07:11
Rescinst.dll6.0.6002.18005148,4802009. gada 11. apr?lis07:11
Smiengine.dll6.0.6002.18005936,4482009. gada 11. apr?lis07:11
Smiinstaller.dll6.0.6002.18005145,4082009. gada 11. apr?lis07:11
Smipi.dll6.0.6002.18005122,3682009. gada 11. apr?lis07:11
Wbemcomn.dll6.0.6002.18005528,3842009. gada 11. apr?lis07:11
Wbemcore.dll6.0.6002.180051,172,9922009. gada 11. apr?lis07:11
Wbemprox.dll6.0.6002.1800543,5202009. gada 11. apr?lis07:11
Wcmtypes.xsdNeattiecas1,0472008. gada 3. septembris19:12
Wcp.dll6.0.6002.180052,630,6562009. gada 11. apr?lis07:11
Wdscore.dll6.0.6002.18005293,8882009. gada 11. apr?lis07:11
Wmiutils.dll6.0.6002.18005131,5842009. gada 11. apr?lis07:11
Wrpint.dll6.0.6002.1800558,3682009. gada 11. apr?lis07:11
Xmllite.dll1.2.1009.0180,2242009. gada 11. apr?lis07:11

Vis?m oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 atbalst?taj?m Itanium versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Apds.dll6.0.6002.180053,299,3282009. gada 11. apr?lis06:59
Apircl.dll6.0.6002.18005749,0562009. gada 11. apr?lis06:59
Apss.dll6.0.6002.18005556,0322009. gada 11. apr?lis06:59
Cbscore.dll6.0.6002.180051,510,9122009. gada 11. apr?lis06:59
Cbsmsg.dll6.0.6002.1800533,7922009. gada 11. apr?lis06:59
Cmiadapter.dll6.0.6002.18005280,0642009. gada 11. apr?lis06:59
Cmitrust.dll6.0.6002.18005922,1122009. gada 11. apr?lis06:59
Cmiv2.dll6.0.6002.180056,516,2242009. gada 11. apr?lis06:59
Cntrtextinstaller.dll6.0.6002.18005589,3122009. gada 11. apr?lis06:59
Dpx.dll6.0.6002.18005766,4642009. gada 11. apr?lis06:59
Drupdate.dll6.0.6002.18005218,6242009. gada 11. apr?lis06:59
Drvstore.dll6.0.6002.18005616,4482009. gada 11. apr?lis06:59
Esscli.dll6.0.6002.180051,000,4482009. gada 11. apr?lis06:59
Fastprox.dll6.0.6002.180052,096,6402009. gada 11. apr?lis06:59
Globalinstallorder.xmlNeattiecas1,842,8762008. gada 3. septembris18:34
Helpcins.dll6.0.6002.18005184,3202009. gada 11. apr?lis06:59
Ia64_installedNeattiecas92008. gada 3. septembris18:36
Locdrv.dll6.0.6002.18005793,6002009. gada 11. apr?lis06:59
Mofd.dll6.0.6002.18005637,9522009. gada 11. apr?lis06:59
Mofinstall.dll6.0.6002.18005288,2562009. gada 11. apr?lis06:59
Msdelta.dll6.0.6002.18005889,8562009. gada 11. apr?lis06:59
Mspatcha.dll6.0.6002.18005109,5682009. gada 11. apr?lis06:59
Oemhelpins.dll6.0.6002.18005400,8962009. gada 11. apr?lis06:59
Pkgmgr.exe6.0.6002.18005324,6082009. gada 11. apr?lis06:58
Poqexec.exe6.0.6002.18005274,4322009. gada 11. apr?lis06:58
Repdrvfs.dll6.0.6002.18005935,9362009. gada 11. apr?lis06:59
Rescinst.dll6.0.6002.18005338,9442009. gada 11. apr?lis06:59
Smiengine.dll6.0.6002.180051,954,8162009. gada 11. apr?lis06:59
Smiinstaller.dll6.0.6002.18005288,7682009. gada 11. apr?lis06:59
Smipi.dll6.0.6002.18005231,4242009. gada 11. apr?lis06:59
Wbemcomn.dll6.0.6002.18005991,2322009. gada 11. apr?lis06:59
Wbemcore.dll6.0.6002.180052,797,5682009. gada 11. apr?lis06:59
Wbemprox.dll6.0.6002.18005104,4482009. gada 11. apr?lis06:59
Wcmtypes.xsdNeattiecas1,0472008. gada 3. septembris19:10
Wcp.dll6.0.6002.180054,946,9442009. gada 11. apr?lis06:59
Wdscore.dll6.0.6002.18005601,0882009. gada 11. apr?lis06:59
Wmiutils.dll6.0.6002.18005265,7282009. gada 11. apr?lis06:59
Wrpint.dll6.0.6002.18005120,3202009. gada 11. apr?lis06:59
Xmllite.dll1.2.1009.0447,4882009. gada 11. apr?lis06:59

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 faila papildinform?cija

Oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 visu atbalst?to x86 bitu versiju papildfaili

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums22,235
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:50
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums2,033
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:49
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums22,235
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:50
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,876
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:49
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums22,235
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:50
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,876
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:49
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,019
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:50
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,461
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:49
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,004
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:50
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,525
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:49
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,004
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:50
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,516
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:49
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,019
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:50
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,517
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:49
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,004
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:50
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,520
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:49
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,004
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:50
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,525
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:49
Faila nosaukumsX86_07c90178eb85ecfe5d8204c941e7516e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_f8e5d6c3933d777c.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums702
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)09:49
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b4ada54c46c45b0.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums45,290
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)07:14

Oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 visu atbalst?to x64 bitu versiju papildfaili

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_07c90178eb85ecfe5d8204c941e7516e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_550472474b9ae8b2.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums704
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:51
Faila nosaukumsAmd64_0bb25f4ee3af8845c1b8707f05c800bb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_e130004ddde2e4bd.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums706
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:51
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_676975d87cc9b6e6.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums45,358
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)07:41
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums35,443
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:50
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums2,681
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:51
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums35,443
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:50
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums2,522
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:51
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums35,443
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:50
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums2,522
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:51
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,004
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:50
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,687
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:51
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,004
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:50
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,534
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:51
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,004
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:50
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,524
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:51
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,019
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:50
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,526
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:51
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,004
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:50
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,528
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:51
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,019
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:50
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,534
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:51
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b4ada54c46c45b0.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums45,290
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)07:14

Oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 visu atbalst?to Itaium versiju papildfaili

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_07c90178eb85ecfe5d8204c941e7516e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_f8e77ab9933b8078.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums703
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsIa64_5aced78e7bcd117aa29e575b5a3ea480_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_ccd96298601c9bba.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums704
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b4c7e4ac46a4eac.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums45,324
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)07:14
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums35,722
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums2,521
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums35,722
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums2,521
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,019
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,520
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,019
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,521
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,019
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,524
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums9,019
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,529
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)11:12
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b4ada54c46c45b0.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums45,290
Datums (UTC)2009. gada 11. apr?lis
Laiks (UTC)07:14

Rekviz?ti

Raksta ID: 955430 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2009. gada 14. maijs - P?rskat??ana: 1.1
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbexpertiseinter kbinfo kbsurveynew kbqfe KB955430

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com