Identifikator ?lanka: 956531 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Pod odre?enim uslovima za mre?u, Microsoft Office Outlook 2007 ?e od vas vi?e puta tra?iti da unesete lozinku. Ako ne unesete lozinku ili ako unesete neispravnu lozinku, Outlook 2007 mo?e bez obave?tenja da pre?e u re?im van mre?e. U tom slu?aju, ne?ete primiti poruku o gre?ci niti obave?tenje, a ne?ete biti ni povezani sa po?tanskim sandu?etom.

Re?enje

Va?no Nemojte da primenjujete ovu hitnu ispravku ako je smernica blokiranja naloga primenjena.

Za pregled smernice blokiranja naloga posetite slede?u Microsoft TechNet Veb lokaciju:
http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/cc783851.aspx

Nabavka hitne ispravke

Ovaj problem je re?en u paketu hitnih ispravki 957909 za Outlook 2007. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
957909 Opis paketa hitnih ispravki za Outlook 2007 post-servisni paket 1: 24.09.08.

Omogu?avanje hitne ispravke

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registar. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registar. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registra pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registar u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registra u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registra i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da bismo omogu?ili ovu hitnu ispravku umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50636
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomene
 • Automatska ispravka postavlja vrednost za UseWindowsUserCredentials na 1, postavite DisableTransientFailureAuthPrompts na 0, a TransientFailureBackoff postavite na 10000 (0x2710).
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako niste za ra?unarom na kojem se problem javlja, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Da biste omogu?ili hitnu ispravku, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz programa Outlook 2007.
 2. Pokrenite Registry Editor
  • U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit i pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili potvrdite.
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju? registratora i zatim kliknite na njega da biste ga izabrali:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC
  Napomena Ako klju? RPC ne postoji, sledite ove korake:
  1. Kliknite desnim tasterom mi?a na klju? Outlook, postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
  2. Otkucajte RPC, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Nakon ?to izaberete klju? koji je naveden u 3. koraku, u meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na Novo, a zatim kliknite na DWORD vrednost.
 5. Otkucajte UseWindowsUserCredentials, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku UseWindowsUserCredentials, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 7. U polju Podaci o vrednosti otkucajte vrednost koju ?elite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Kada postavite vrednost UseWindowsUserCredentials na 1, samo korisni?ki akreditivi za radnu povr?inu ?e biti kori??eni. Slede?e situacije mogu da vam pomognu da odredite vrednost koju ?elite da koristite.
  • Nalog: Domen
   UseWindowsUserCredentials: 0 (ili nije prisutan)
   Protokol: TCP, HTTP sa NTML autorizacijom
   Rezultat: Pove?ite se na Microsoft Exchange, a da se od vas ne tra?e korisni?ki akreditivi.
  • Nalog: Bez domena
   UseWindowsUserCredentials: 0 (ili nije prisutan)
   Protokol: TCP, HTTP sa NTLM autorizacijom
   Rezultat: Tra?e se korisni?ki akreditivi i povezuje se na Microsoft Exchange.
  • Nalog: Domen
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Protokol: TCP, HTTP sa NTLM autorizacijom
   Rezultat: Pove?ite se na Microsoft Exchange, a da se od vas ne tra?e korisni?ki akreditivi.
  • Nalog: Bez domena
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Protokol: TCP, HTTP sa NTLM autorizacijom
   Rezultat: Ne tra?e se korisni?ki akreditivi i ne?e se povezati na Microsoft Exchange. Ostaje povezan, povremeno poku?avaju?i da se pove?e.
  • Nalog: Domen
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Protokol: HTTP sa osnovnom autorizacijom
   Rezultat: Tra?e se korisni?ki akreditivi i uspe?no se povezuje na Microsoft Exchange. Pored toga, ako pogre?no unesete lozinku, nastavi?e da je od vas tra?i.
  • Nalog: Bez domena
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Protokol: HTTP sa osnovnom autorizacijom
   Rezultat: Tra?e se korisni?ki akreditivi i uspe?no se povezuje na Microsoft Exchange. Pored toga, ako pogre?no unesete lozinku, nastavi?e da je od vas tra?i.
  • Nalog: Domen
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Dodatni koraci: Kada konfiguri?ete profil, izaberite Uvek tra?i korisni?ko ime i lozinku.
   Rezultat: Tra?e se korisni?ki akreditivi i uspe?no se povezuje na Microsoft Exchange.
 8. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste napustili alatku ?Ure?iva? registratora?.
Slede?u stavku registratora mo?ete da koristite za onemogu?avanje tra?enje akreditiva kada dobijete gre?ku o potvrdi identiteta za akreditive.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC\DisableTransientFailureAuthPrompts (DWORD)


(podrazumevana vrednost je postavljena na FALSE, 1 je TRUE, a 0 je FALSE)

Mo?ete da koristite slede?u stavku registratora da biste postavili vremensko ograni?enje. Ako dobijete gre?ku o potvrdi identiteta, poku?aji dobijanja drugog skupa akreditiva ne?e biti uspe?ni tokom vremenskog ograni?enja postavljenog u stavci registratora.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC\TransientFailureBackoff (DWORD)


[podrazumevana vrednost je postavljena na 10000 ms (0x2710), maksimalna vrednost je 2147483648 (0x8000000)]

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Dodatne informacije

Ova hitna ispravka ne?e re?iti ovaj problem ako su slede?i uslovi ta?ni:
 • Imate vi?e naloga za Microsoft Exchange Server koji koriste razli?ite korisni?ke akreditive.
 • Postavili ste vrednost UseWindowsUserCredentials na 1 u registratoru.
Na primer, prijavili ste se na Windows kao Fourthcoffee\User1. Me?utim, pokrenuli ste Outlook koriste?i profil za po?tansko sandu?e za Fourthcoffee\User2.

U ovoj situaciji Outlook se povezuje na aktivni direktorijum tako ?to prvo obavlja referentni poziv udaljene procedure (RPC) preko Exchange servera. Nakon toga sledi drugi RPC upu?en aktivnom direktorijumu koju omogu?ava referenca. Nijedan od ovih RPC-ova ne zahteva informacije o nalogu po?tanskog sandu?eta. U tom slu?aju, nalog po?tanskog sandu?eta je Fourthcoffee\User2.

Podrazumevano, Outlook uvek poku?ava sa akreditivima koje koristite za prijavljivanje na ra?unar prvo, a u ovom slu?aju to su Fourthcoffee\User1. Zato se ova veza smatra uspe?nom. To jest, akreditivi ra?unara za Fourthcoffee\User1. Zatim, Outlook ?e poku?ati da se pove?e sa po?tanskim sandu?etom za Fourthcoffee\user2. S obzirom da su akreditivi za Fourthcoffee\User1 uspe?no upotrebljeni tokom referentnog procesa aktivnog direktorijuma, Outlook ?e poku?ati da se sa istim akreditivima prijavi na po?tansko sandu?e za Fourthcoffee\User2. Po?to Fourthcoffee\User1 ne poseduje dozvole za po?tansko sandu?e za Fourthcoffee\User2, prijavljivanje na po?tansko sandu?e ne?e uspeti. Pristup nije dozvoljen. Po?to je vrednost za UseWindowsUserCredentials postavljena na 1 u ovom primeru, Outlook koristi samo akreditive za radnu povr?inu i zamenjuje tra?enje akreditiva. Zato bez obave?tenja vi?e puta dolazi do neuspeha.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 956531 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
Klju?ne re?i: 
kboffice2007presp2fix kbexpertiseinter kbqfe kbbug kbfix kbfixme kbmsifixme KB956531

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com