Thông báo l?i d?ng trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 có vai tr? Hyper-V đư?c cài đ?t: "Stop m? l?i 0x0000001A (MEMORY_MANAGEMENT)"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 957967 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n đang ch?y Windows Server 2008 d?a trên máy tính có vai tr? Hyper-V đư?c cài đ?t, máy tính có th? kh?i đ?ng b?t ng?. Sau đó, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau:
NG?NG 0X0000001A)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
MEMORY_MANAGEMENT
V?n đ? này x?y ra đôi khi. Tuy nhiên, xác su?t r?ng b?n s? g?p ph?i v?n đ? này ph? thu?c vào c?u h?nh th?c t? c?a b?n. Ví d?, v?n đ? này là nhi?u kh? năng x?y ra trong m?t s? t?nh hu?ng Hyper-V c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. Tuy nhiên, v?n đ? này không ph?i là đ?c quy?n cho nhóm k?ch b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi m?t thành ph?n Hyper-V (Vid.sys) không chính xác unmaps m?t s? trang trong không gian đ?a ch? cho ti?n tr?nh h? th?ng m?c dù các trang chưa đư?c ánh x?. Hành vi này corrupts không gian đ?a ch? cho ti?n tr?nh h? th?ng. Khi chương tr?nh ho?c d?ch v? khác c? g?ng truy c?p trong không gian đ?a ch? b? h?ng, m?t l?i d?ng đư?c kích ho?t.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo mà có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đây trên kho tàng ki?n th?c bài vi?t. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes quan tr?ng có trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? có m?t trong nh?ng s?n ph?m này có th? đư?c li?t kê trên trang "yêu c?u Hotfix". Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho Windows Vista và Windows Server 2008, ch? c?n ch?n các s?n ph?m đư?c li?t kê trên trang.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có vai tr? Hyper-V đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Th?i gian Khu v?c th? tab trong các Ngaøy giôø m?c ki?m soát B?ng đi?u khi?n.

Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các t?p tin Phiên b?n s? như đư?c hi?n th? trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • MANIFEST (.manifest) và MUM t?p tin (.mum) mà đ? đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t. MUM và bi?u hi?n tác ph?m, và T?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? các nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không li?t kê) đ? đăng b?ng cách s? d?ng m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pT?p tin Kích thư?cNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Vid.sys6.0.6001.22271221,69620 Tháng chín, 200801: 53x 64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin TênAmd64_wvid.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_e11494e2b51cfb4c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,288
Ngày (UTC)20 Tháng chín, 2008
Th?i gian (UTC)04: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_1_for_kb957967 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,916
Ngày (UTC)20 Tháng chín, 2008
Th?i gian (UTC)11: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_2_for_kb957967 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,916
Ngày (UTC)20 Tháng chín, 2008
Th?i gian (UTC)11: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957967_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.528
Ngày (UTC)20 Tháng chín, 2008
Th?i gian (UTC)11: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957967_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.430
Ngày (UTC)20 Tháng chín, 2008
Th?i gian (UTC)11: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957967_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,532
Ngày (UTC)20 Tháng chín, 2008
Th?i gian (UTC)11: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p tin TênPackage_for_kb957967_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.438
Ngày (UTC)20 Tháng chín, 2008
Th?i gian (UTC)11: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 957967 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
T? khóa: 
kbhyperv kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB957967 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:957967

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com