B?n có th? nh?n đư?c m?t m? "0x8007F0F4" l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? Web site Windows Update ho?c t? Microsoft Update Web site

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 958051 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? Web site Windows Update ho?c t? các web site Microsoft Update Web, b?n có th? nh?n m? l?i sau đây:
0x8007F0F4

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?t k? c?a các k?ch b?n sau đây có trên máy tính c?a b?n:
 • B?n đang c? g?ng đ? C?p Nh?t máy tính xách tay khi nó đang ch?y trên pin.
 • Chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t phát hi?n r?ng b?n C?p Nh?t không chính xác cho máy tính c?a b?n.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t b?n C?p Nh?t chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp sau đây như h? áp d?ng cho các k?ch b?n c?a b?n.

Lưu ? B?n có th? nh?n thông báo 0x8007F0F4 l?i khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t C?p Nh?t 2686509. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2686509 MS12-034: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho CVE-2012-0181 trong Windows XP và Windows Server 2003: tháng 8, 2012

Phương pháp 1: K?t n?i máy tính xách tay v?i m?t ngu?n cung c?p đi?n AC

N?u b?n đ?nh hi?n C?p Nh?t máy tính xách tay trong khi nó đang ch?y trên pin, t?m th?i k?t n?i máy tính xách tay v?i m?t ngu?n cung c?p đi?n AC, và sau đó th? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?t l?n n?a.

Cách 2: ?n b?n C?p Nh?t không chính xác

N?u ?ng d?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t phát hi?n r?ng b?n C?p Nh?t không chính xác cho máy tính c?a b?n, m?t trong các đi?u ki?n sau đây có th? là đúng:
 • B?n C?p Nh?t có th? đư?c cài trư?c đây đ?t.
 • B?n C?p Nh?t là l?n tu?i hơn b?n C?p Nh?t hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?n C?p Nh?t là không tương h?p v? sau v?i máy tính c?a b?n.
B?n c?p nh?t này nên đư?c b? qua hay ?n trong giao di?n Windows C?p Nh?t ho?c Microsoft Update.

?n C?p Nh?t do đó nó không đư?c cung c?p m?t l?n n?a, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Truy c?p vào Microsoft Update Web site sau:
  http://Update.Microsoft.com
 2. Ngay sau khi quét b?n C?p Nh?t đ? hoàn t?t, nh?p vào Tu? ch?nh trên các Chào m?ng đ?n v?i Microsoft Update Trang.
 3. Trong Ngăn dẫn hướng, nh?p Ph?n c?ng, tùy ch?n. Các b?n C?p Nh?t có s?n đư?c li?t kê trên các Ch?n tùy ch?n b?n c?p nh?t ph?n c?ng Trang.
 4. T?m các tr?nh đi?u khi?n ph?n c?ng k?t h?p v?i các l?i, nh?p vào tên b?n c?p nh?t đ? m? r?ng các chi ti?t C?p Nh?t và sau đó b?m đ? kích ho?t các Không hi?n th? b?n c?p nh?t này m?t l?n n?a hộp kiểm.
 5. Nh?p vào Xem l?i và cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.
 6. Xác minh r?ng b?n c?p nh?t ?n cho ph?n c?ng không ph?i là hi?n nay, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.

Phương pháp 3: T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t th? công

Đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t th? công, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Truy c?p vào Microsoft Update Web site sau:
  http://Update.Microsoft.com
 2. Nh?p vào Xem l?i l?ch s? C?p Nh?t c?a b?n đ? xem l?ch s? C?p Nh?t, ho?c ki?m tra các thông báo l?i xác đ?nh b?n c?p nh?t b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t th? công.
 3. Truy c?p vào Windows t?i v? Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/Windows/Downloads/Default.aspx
 4. G? s? bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft trong c?a s? tra c?u trên các T?i xu?ng Trang, và sau đó nh?p vào Đi.

  Ví d?, n?u s? lư?ng bài vi?t đư?c li?t kê cho các C?p Nh?t là KB123456, g? 123456 trong h?p tra c?u, và sau đó nh?p vào Đi.
 5. Duy?t qua danh sách tr? l?i n?i dung, và sau đó xác đ?nh v? trí các bài vi?t cơ s? ki?n th?c có m?t liên k?t đ? t?i v?.
 6. Trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c, đ?nh v? và sau đó nh?p vào liên k?t tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  T?i v? các gói bây gi?
  Lưu ? N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n Windows, h?y làm theo các hư?ng d?n đ? xác nh?n Windows, và sau đó ti?p t?c t?i v? b?n C?p Nh?t.
 7. Nh?p vào T?i v?, sau đó b?m Ti?t ki?m trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại.
 8. T? các Lưu vào danh sách, ch?n các Máy tính đ? bàn tùy ch?n, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.
 9. Xác đ?nh v? trí t?p tin b?n đ? t?i xu?ng vào máy tính c?a b?n, và sau đó nh?p đúp vào t?p tin cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
Lưu ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t có th? v?n không n?u b?n C?p Nh?t không chính xác cho máy tính c?a b?n.

Cách 4: Ki?m tra các t?p nh?t kí hi?n có cho b?n C?p Nh?t không thành công

N?u phương pháp 1, 2 ho?c 3 nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ? này, m?t t?p nh?t kí ph?i đư?c s? d?ng đ? thu th?p thêm thông tin. Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Microsoft t?o m?t t?p nh?t kí cho m?t s? C?p Nh?t, và sau đó nó đ?t đó kí nh?p t?p tin trong m?c tin thư thoại Windows. N?u t?p tin này t?n t?i, m?t đ?i l? h? tr? Microsoft có th? xem t?p tin đó đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ?. N?u log file không t?n t?i, phương pháp 5 danh sách các bư?c b?n ph?i tuân theo đ? t?o ra các t?p tin log đó cho tác nhân h? tr?.

Đ? ki?m tra các t?p tin log đ? đư?c t?o ra trong b?n C?p Nh?t không thành công, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, T?t c? chương tr?nh, sau đó b?m Windows Update ho?c Microsoft Update.
 2. Trên các web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update Web, nh?p vào Xem l?i l?ch s? C?p Nh?t c?a b?n.
 3. Trong các T?nh tr?ng c?t, t?m th?y b?n C?p Nh?t không thành công, và lưu ? s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c đó là liên k?t v?i C?p Nh?t đó.

  Lưu ? N?u không có bài vi?t cơ s? ki?n th?c đó liên quan đ?n s? th?t b?i C?p Nh?t, h?y th? phương pháp 5.
 4. Đóng c?a s? c?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update.
 5. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i % systemroot %, sau đó b?m Ok.
 6. Xác đ?nh v? trí các t?p tin log đư?c đ?t theo tên bài vi?t ki?n th?c cơ s? cho vi?c C?p Nh?t không thành công mà b?n lưu ? ? bư?c 3. Ví d?, m?t C?p Nh?t không thành công k?t h?p v?i KB123456, đ?nh v? các t?p tin log đư?c đ?t tên 123456.log.
 7. N?u t?p tin log này t?n t?i, h?y liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft, và sau đó tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c khi b?n nói chuy?n v?i m?t đ?i l? h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
 8. N?u log file không t?n t?i, h?y th? phương pháp 5.

Cách 5: Cho phép ghi s? Microsoft tr?nh cài đ?t chuyên bi?t và sau đó liên l?c v?i h? tr?

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
N?u phương pháp trư?c đó nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, b?n nên liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft đ? đư?c tr? giúp. Đ? ti?t ki?m th?i gian, b?n có th? cho phép và t?o ra m?t kí nh?p cài đ?t chuyên bi?t Microsoft trư?c khi b?n liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft. Đ? cho phép ghi s? Microsoft tr?nh cài đ?t chuyên bi?t và đ? t?o ra các t?p tin kí nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad, sau đó b?m Ok.
 2. G? các l?nh sau đây trong Notepad.
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
  "Logging"=dword:voicewarmupx
  "Debug"=dword:00000007
  
 3. Trên các T?p tin Nh?p vào tr?nh đơn trong Notepad, Löu laøm.
 4. Ch?n các Máy tính đ? bàn l?a ch?n t? các Lưu vào danh sách.
 5. Trong các Tên t?p h?p, lo?i LoggingOn.reg, ch?n các T?t c? các t?p tùy ch?n trong các Lưu như ki?u danh sách và b?m Ti?t ki?m.
 6. Trên máy tính, b?m đúp vào các LoggingOn.reg t?p đ? thêm các khóa registry đ? Windows registry.
 7. Khi b?n nh?n th?y m?t hộp thoại mà ch? ra r?ng vi?c cài đ?t chuyên bi?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
 8. H?y th? cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n c?p nh?t đ? n?m b?t thông tin l?i trong tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Microsoft log file.
Lưu ? Nó có th? m?t vài phút đ? ký sự tìm kéo, và quá tr?nh C?p Nh?t có th? có v? đ? ho?t đ?ng không chính xác. H?y ch?c ch?n r?ng b?n ch? đ?i cho quá tr?nh hoàn thành.

Quan tr?ng Ngay sau khi c?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update đ? hoàn t?t, vô hi?u hóa kí nh?p cài đ?t chuyên bi?t Microsoft. N?u khai thác g? v?n c?n hi?u l?c, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t có th? m?t m?t th?i gian dài, máy tính c?a b?n có th? làm ch?m, và kí nh?p t?p tin đó có yêu c?u m?t lư?ng l?n không gian đ?a có th? đư?c t?o ra.

Đ? vô hi?u hoá cài đ?t chuyên bi?t Microsoft kí nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad, sau đó b?m Ok.
 2. G? các l?nh sau đây trong Notepad.
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
  "Logging"=-
  "Debug"=-
  
 3. Trên các T?p tin Nh?p vào tr?nh đơn trong Notepad, Löu laøm.
 4. Trong các Lưu vào danh sách, ch?n các Máy tính đ? bàn tùy ch?n.
 5. Lo?i LoggingOff.reg trong các Tên t?p h?p, ch?n các T?t c? các t?p l?a ch?n t? các Lưu như ki?u danh sách và b?m Ti?t ki?m.
 6. Trên máy tính, b?m đúp vào các LoggingOff.reg t?p tin đ? lo?i b? giá tr? đ?ng k? t? Windows registry.
 7. Khi b?n nh?n th?y m?t hộp thoại mà ch? ra r?ng vi?c cài đ?t chuyên bi?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
 8. Xóa các t?p tin LoggingOn.reg và LoggingOff.reg t? máy tính đ? bàn.
Liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft đ? đư?c giúp đ?, và sau đó tham kh?o bài vi?t cơ s? ki?n th?c này khi b?n nói chuy?n v?i các đ?i l? h? tr?.

THÔNG TIN THÊM

kí nh?p cài đ?t chuyên bi?t Microsoft thư?ng B?t đ?u v?i "msi", và k?t thúc v?i m?t ph?n m? r?ng "log". Ví d?, cài đ?t chuyên bi?t Microsoft kí nh?p t?p tin có tên tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
msib3a6g.log
T?p này đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại sau:
C:\Documents and Settings\tên người dùng\Local Settings\Temp\
Đ? m? m?c tin thư thoại này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i % temp %, sau đó b?m Ok.

Lưu ? Thông tin này gi? đ?nh r?ng Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên ? C. N?u Windows không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên ? C, đi?u ch?nh kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho đư?ng d?n t?i c?p đ? phù h?p v?i ổ đĩa cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cho phép ghi s? Microsoft tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314852Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng Windows Installer kí nh?p vào Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 958051 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbtshoot kbpubtypekc kberrmsg kbprb kbmt KB958051 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:958051

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com