Informační zpravodaj zabezpečení společnosti Microsoft: Chyba zabezpečení serveru SQL Server by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 961040 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala informační zpravodaj zabezpečení k chybě zabezpečení serveru Microsoft SQL Server, která by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu. Tento informační zpravodaj zabezpečení obsahuje dodatečné informace týkající se zabezpečení. Chcete-li zobrazit celý obsah tohoto zpravodaje, navštivte následující web společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/961040.mspx
Tento článek obsahuje skript jazyka Visual Basic, který lze použít jako alternativní řešení pro všechny spuštěné instance serveru SQL Server v místním počítači.

UKÁZKA SKRIPTU JAZYKA VISUAL BASIC, KTERÝ LZE POUŽÍT JAKO ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ

Tento skript jazyka Visual Basic lze použít u role Public k odepření oprávnění pro spouštění rozšířené uložené procedury sp_replwritetovarbin ve všech ovlivněných verzích serveru SQL Server, které jsou spuštěny v místním počítači.

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené, včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určité procedury, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet procedury podle konkrétních požadavků uživatele.

Zkopírujte tento kód do textového souboru, uložte jej s příponou souboru VBS a pak soubor skriptu spusťte pomocí programu CScript.exe. Skript projde všechny spuštěné instance serveru SQL Server v místním počítači a pro ovlivněné verze použije alternativní řešení. Aby bylo možné alternativní řešení použít, je třeba být pro každou instanci serveru SQL Server členem role správce systému. Pokud nemáte účet systému Windows, který by byl členem role správce systému pro všechny ovlivněné servery se spuštěnými servery SQL Server, může být nutné spustit tento skript z více účtů. Pokud v systémech Windows Server 2008 a Windows Vista používáte účet správce systému Windows, který je členem role správce systému, je třeba spustit tento skript v příkazovém řádku s vyššími oprávněními.
'*************************************************************************************
'Popis: Tento skript prochází všechny spuštěné instance serveru SQL Server
'      a odpírá roli Public oprávnění pro spuštění procedury sp_replwritetovarbin pro všechny
'      ovlivněné verze.
'      TENTO SKRIPT SLOUŽÍ JAKO ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ A NEMĚL BY BÝT POUŽÍVÁN V PŘÍPADĚ, ŽE
'      BYLA VYDÁNA A INSTALOVÁNA AKTUALIZACE ZABEZPEČENÍ.
'*************************************************************************************

OPTION EXPLICIT
ON ERROR RESUME NEXT

' Konstanty
CONST EXIT_SUCCESS    = 0
CONST EXIT_FAILURE    = 1
CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1
CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"
CONST STDREGPROV     = "stdregprov"
CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
CONST REG_MULTI_SZ    = 7
CONST REG_SZ       = 1
CONST adCmdText     = 1


Call VBMain()

Function VBMain()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount
  VBMain = EXIT_SUCCESS
  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then
    WScript.Quit EXIT_FAILURE
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances) Then 
    WScript.Echo "INFORMACE: Nejsou přítomny žádné instance."
    VBMain = EXIT_NOINSTANCES
    Exit Function
  End If

  For i = 0 To TotalCount-1
    strInstance = sInstances(i,0)
    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)
    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then
      wscript.echo "CHYBA: Alternativní řešení nelze použít pro instanci " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF
      VBMain = EXIT_FAILURE
    End If
  Next
	
  WScript.Echo "INFORMACE: Byly zpracovány všechny spuštěné instance SQL."
End Function

Function GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances1, sInstances2, i
  Dim instCount1, instCount2
  GetInstances = FALSE

  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then
    WScript.Echo "CHYBA: Čtení instancí SQL v tomto počítači se nezdařilo."
    Exit Function
  End If

  sInstances2 = NULL
  If IsOs64Bit() = TRUE Then
    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then
      WScript.Echo "CHYBA: Čtení instancí SQL v tomto počítači se nezdařilo."
      Exit Function
    End If
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then 
    WScript.Echo "INFORMACE: Nejsou přítomny žádné instance."
    WScript.Quit EXIT_SUCCESS
  End If
    
  instCount1 = 0
  instCount2 = 0 
  TotalCount = 0
  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then
    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1
    TotalCount = instCount1
  End If
    
  If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then
    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1
    TotalCount = TotalCount + instCount2
  End If

  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)
  if instCount1 > 0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances1)
      sInstances(i,0) = sInstances1(i)
      sInstances(i,1) = True
    Next
  End If
  If instCount2 >0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances2)
      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)
      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE
    Next
  End If
  GetInstances = TRUE
End Function


Function ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT

  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1
  Dim strCommand, strConn
  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix

  ' Inicializace návratové hodnoty
  ApplyFix = FALSE
  
  strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"
  ' Kvůli zkrácení kódu je kontrola chyb záměrně vynechána
  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")
  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")
  
  ' Otevření připojení k hlavní databázi
  objConn.Open strConn 
  If ErrorOccurred("Chyba: Nelze se připojit k instanci " + strInstance) Then
    Set objConn = Nothing
    Exit Function
  End If

  ' Ověření verze před použitím opravy
  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"
  objCmd.ActiveConnection = objConn
  objCmd.CommandType = adCmdText
  objCmd.CommandText = strCommand
  	
  Set objRS = objCmd.Execute()
  If ErrorOccurred("CHYBA: Nelze provést příkaz """ + strCommand + """ v instanci " + strInstance) = TRUE Then
    objConn.Close()
    Set objConn = Nothing
    ApplyFix = FALSE
    Exit Function  
  End If

  strBuildVersion = objRS("version")
  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))

  bApplyFix = FALSE
  ' Použití alternativního řešení pouze pro verze SQL 2000 a SQL 2005 (RTM, SP1 a SP2)
  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then
    bApplyFix = TRUE
  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then
    bApplyFix = TRUE
  End If 
	
  If bApplyFix = TRUE Then
    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"
    objCmd1.ActiveConnection = objConn
    objCmd1.CommandType = adCmdText
    objCmd1.CommandText = strCommand
    Set objRS1 = objCmd1.Execute()
    If ErrorOccurred("CHYBA: Nelze provést příkaz """ + strCommand + """ v instanci " + strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "INFORMACE: Alternativní řešení bylo úspěšně použito pro instanci " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF
      ApplyFix = TRUE
    End If
  Else
    WScript.Echo "INFORMACE: Shromažďování informací pro instanci " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") bylo vynecháno, protože tato instance není chybou ovlivněna." + vbCRLF
    ApplyFix = TRUE
  End If

  objConn.Close()
  Set objConn = Nothing
  Set objCmd = Nothing
  Set objCmd1 = Nothing
  Set objRS = Nothing
  Set objRS1 = Nothing
End Function

Private Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
	
  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx
  Dim sMultiStrings, lRc
  GetRegValue = TRUE

  'Připojení k rozhraní WMI a získání objektu třídy STDREGPROV
  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")
  If b32bit = TRUE Then
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32
  Else
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64
  End If
  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")
  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)
  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)
  If ErrorOccurred("CHYBA: Nelze se připojit k oboru názvů WMI " + DEFAULTNAMESPACE) Then
    GetRegValue = FALSE
    Exit Function
  End If 

  lRc = 0
  Select Case iValueType
    ' Předmět zájmu: pouze REG_MULTI_SZ
    Case REG_MULTI_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)
      strValue = sMultiStrings
    Case REG_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)
    Case Else
      GetRegValue = FALSE
  End Select

  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then
    GetRegValue = TRUE
    strValue = ""
  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then
    GetRegValue = FALSE
  End If
  
  Set objLocator = Nothing
  Set objServices = Nothing
  Set objRegistry = Nothing
End Function

Function IsEmptyNull(sCheck)
  IsEmptyNull = FALSE
  If IsObject(sCheck) Then Exit Function
  If IsArray(sCheck) Then Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUE
End Function

Private Function ErrorOccurred (ByVal strIn)
  If Err.Number <> 0 Then
    WScript.Echo strIn
    WScript.Echo "CHYBA: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description
    Err.Clear
    ErrorOccurred = TRUE
  Else
    ErrorOccurred = FALSE
  End If
End Function

Function IsOs64Bit()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
  
  Dim objProc
  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")
  If objProc.Architecture = 0 Then
    IsOs64Bit = FALSE
  Else
    IsOs64Bit = TRUE
  End If
End Function

Function GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT 

  Dim objServices, objClusters, objCluster
  Dim strMacName, isEmpty
  Dim strKey, strInstID
  
  GetFullInstance = TRUE
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then
    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"
    Exit Function
  End if

  strMacName = ""
  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")

  ' Služba Query Cluster
  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")
  isEmpty = TRUE
  If Err.Number = 0 Then
    For each objCluster in objClusters
      isEmpty = FALSE
    Next
  End If

  Set objServices = Nothing
  Set objClusters = Nothing

  If isEmpty = TRUE Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If
  
  ' Dosažení tohoto bodu znamená, že počítač je v uzlu clusteru.
  ' Dotaz na hodnotu registru nyní určí, zda instance SQL je v clusteru nebo ne.
  ' V případě SQL 2000 bude v dotazu použita následující hodnota
  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<název_instance>\Cluster
  ' ClusterName
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  ' Nyní vyzkoušíme dotaz na hodnotu registru pro instance 2005/2008
  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL
  ' RegValue = InstanceName
  strInstID = ""
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strInstID, "") = 0 Then
    ' Pokud tento klíč neexistuje, zpět jako místní instance SQL 2000
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strMacName, "") = 0 Then
    strMacName = "."
  End If

  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
End Function

Function BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)
  Dim strPrefix
  
  strPrefix = ""
  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then
    strPrefix = "lpc:"
  End If
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName
  Else
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName
  End if
End Function
Další informace o programu CScript.exe naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490887.aspx
Poznámka: Tento skript se nedoporučuje používat v případě, že byla vydána a instalována aktualizace zabezpečení.

ZNÁMÉ PROBLÉMY, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT PŘI SPUŠTĚNÍ TOHOTO SKRIPTU

Problém 1:

Při spuštění skriptu se zobrazí následující chybová zpráva:
CHYBA: Nelze provést příkaz "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" v instanci <název_instance>
CHYBA: 0x-2147217900 - Nebyl nalezen objekt 'sp_replwritetovarbin', protože neexistuje nebo nemáte oprávnění pro přístup.
CHYBA: Alternativní řešení nelze použít pro instanci <název_instance>.

Příčina 1:

Tuto chybovou zprávu obdržíte, pokud nemáte oprávnění vyžadovaná k provedení změny. Tato chybová zpráva říká, že bylo možné se úspěšně přihlásit k instanci "<název_instance>."

Tato chybová zpráva se obvykle zobrazí v produktu SQL Server Express, ve kterém má skupina „Built-In\Users“ podle výchozího nastavení možnost se přihlásit k databázi. Tato skupina ale není členem role správce systému.

Tato chybová zpráva se může také zobrazit, pokud jste odstranili proceduru sp_replwritetovarbin. To bylo doporučeno ve zprávě jiného výrobce. My odstranění této uložené procedury nedoporučujeme. Místo toho doporučujeme použití tohoto řešení.

Řešení 1:

Zkontrolujte, že účet použitý k připojení je členem role správce systému pro příslušnou instanci databáze. Pokud účet členem není, buď jej přidejte k roli správce systému, nebo použijte jiný uživatelský účet. V produktu SQL Server 2005 a dřívějších verzích je skupina „Built-in\Administrators“ členem role správce systému standardně. Spouštíte-li tento skript v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008, zkontrolujte, že jej spouštíte v příkazovém řádku s vyššími oprávněními.

Problém 2:

Spouštíte-li skript na serveru SQL Server 2005, zobrazí se následující chybová zpráva:
Chyba: Nelze se připojit k instanci <název_instance>
CHYBA: 0x-2147217843 - Přihlášení uživatele '<uživatel>' se nezdařilo.
CHYBA: Alternativní řešení nelze použít pro instanci <název_instance>.

Příčina 2:

Tato chybová zpráva se zobrazí, pokud se nelze připojit k instanci <název_instance>, přestože tato instance existuje.

Tato chybová zpráva se obvykle zobrazí při připojení k instanci interní databáze systému Windows nebo databáze Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Oprávnění přihlásit se k těmto databázím obvykle nemají žádné uživatelské účty.

Řešení 2:

Zkontrolujte, že účet použitý ke spuštění skriptu a přihlášení k databázi je členem role správce systému.

Nedoporučuje se přidávat do interní databáze systému Windows či databáze Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) jednotlivé uživatele. Pokud to provedete, přidaní uživatelé mohou bránit standardní činnosti těchto databází. Proto v tomto případě zajistěte, že se připojujete pomocí účtu, který je členem role správce systému. V produktu SQL Server 2005 a dřívějších verzích je skupina „Built-in\Administrators“ členem role správce systému standardně. Spouštíte-li tento skript v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008, zkontrolujte, že jej spouštíte v příkazovém řádku s vyššími oprávněními.

Problém 3:

Můžete si všimnout instance databáze s názvem MICROSOFT##SSEE. Tuto databázi jste však neinstalovali.

Příčina 3:

Tato databáze je interní databází systému Windows, také nazývaná „SQL Server Embedded Edition“, případně „Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)“. Instaluje se s některými produkty společnosti Microsoft, například se službou SharePoint Services.

Řešení 3:

Skript alternativního řešení je navržen tak, aby fungoval s interní databází systému Windows. Není vyžadována žádná akce.

Některé aplikace při své odinstalaci neodeberou interní databázi systému Windows. Další informace o odebrání interní databáze systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
920277 Interní databáze systému Windows není uvedena v seznamu ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy a není odebrána při odebrání produktu Windows SharePoint Services 3.0 z počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Problém 4:

Při spuštění skriptu se zobrazí následující chybová zpráva:
Chyba: Nelze se připojit k instanci .\<název_instance>
CHYBA: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server neexistuje nebo byl odepřen přístup

Příčina 4

Tato chybová zpráva se zobrazí v případě splnění následujících podmínek:
 • 32bitová verze serveru SQL Server 2000 je nainstalována v 64bitovém operačním systému.
 • V počítači je nainstalována 64bitová verze serveru SQL Server 2005 nebo SQL Server 2008.
Tato chybová se zobrazí, pokud skript používá 64bitovou verzi souboru dbmslpcn.dll. Tato verze nemůže komunikovat s instancemi WoW serveru SQL Server 2000.

Řešení 4

Ke spuštění skriptu použijte 32bitovou verzi souboru cscript.exe ze složky %WINDOWS%\SysWOW64. Bude načtena 32bitová verze souboru dbmslpcn.dll, která dokáže detekovat instance WoW.

Odkazy

Další informace o určení verze a edice serveru SQL Server naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
321185 Určení verze a edice serveru SQL Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace

V následující tabulce jsou uvedeny významné technické revize tohoto článku. Číslo revize a datum poslední kontroly tohoto článku mohou odrážet menší editorské nebo strukturální revize tohoto článku, které nejsou obsaženy v tabulce.
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
DatumRevize
31. prosince 2008Zahrnuje aktualizovaný skript, který detekuje v clusteru instance serveru SQL Server s převzetím služeb při selhání.
30.12.08Zahrnuje aktualizovaný skript, který detekuje 32bitové verze serveru SQL Server spuštěné v 64bitové verzi systému Windows.

Vlastnosti

ID článku: 961040 - Poslední aktualizace: 6. ledna 2009 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Windows Internal Database
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 na těchto platformách
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
Klíčová slova: 
kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com