Microsoft Security Advisory: Sikkerhedsrisiko i SQL Server kan tillade fjernkørsel af programkode

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 961040 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

INTRODUKTION

Microsoft har udgivet Security Advisory vedrørende en sikkerhedsrisiko i Microsoft SQL Server, der kan tillade fjernkørsel af programkode. Security Advisory indeholder ekstra sikkerhedsrelaterede oplysninger. Du kan få vist Security Advisory på følgende Microsoft-websted:
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/961040.mspx
Denne artikel indeholder et VB-script, som du kan bruge til at anvende en løsning på alle kørende forekomster af SQL Server på en lokal computer.

EKSEMPEL PÅ ET VB-SCRIPT, DU KAN BRUGE TIL AT ANVENDE LØSNINGEN

Med dette VB-script kan du nægte den offentlige rolle på den udvidede lagrede procedure sp_replwritetovarbin udførelsesrettighed på alle berørte versioner af SQL Server, der kører på den lokale computer.

Microsoft leverer kun programmeringseksempler som illustration ? uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkelig eller underforstået. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, det underforståede ansvar for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Det forudsættes i denne artikel, at du kender det anvendte programmeringssprog samt de værktøjer, der anvendes til at oprette og foretage fejlfinding af procedurer. Microsofts supportmedarbejdere kan hjælpe med at forklare funktionaliteten i forbindelse med en bestemt procedure. De vil dog ikke ændre eksemplerne, så de giver ekstra funktionalitet, eller oprette procedurer, der passer specielt til dine behov.

Kopier koden til en tekstfil, gem filen med filtypenavnet .vbs, og kør derefter scriptet ved hjælp af CScript.exe. Scriptet gennemløber de kørende forekomster af SQL Server på den lokale computer og anvender løsningen på alle de berørte versioner. Du skal tilhøre rollen systemadministrator i de enkelte forekomster af SQL Server for at kunne anvende løsningen. Hvis du ikke har nogen Windows-konto, som tilhører rollen systemadministrator på alle berørte servere, der kører SQL Server, er du muligvis nødt til at køre scriptet fra flere konti. Hvis du bruger en Windows-administratorkonto, som tilhører rollen systemadministrator i Windows Server 2008 og Windows Vista, skal du køre scriptet fra en kommandoprompt med udvidede rettigheder.
'*************************************************************************************
'Beskrivelse: Dette script gennemløber alle de kørende forekomster af SQL Server
'      og nægter offentlig adgang til at køre programmer fra proceduren sp_replwritetovarbin på alle
'      de berørte versioner.
'      LØSNINGEN BØR IKKE BRUGES, HVIS
'      DER ER UDGIVET OG INSTALLERET EN SIKKERHEDSOPDATERING.
'*************************************************************************************

OPTION EXPLICIT
ON ERROR RESUME NEXT

' Constant values
CONST EXIT_SUCCESS    = 0
CONST EXIT_FAILURE    = 1
CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1
CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"
CONST STDREGPROV     = "stdregprov"
CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
CONST REG_MULTI_SZ    = 7
CONST REG_SZ       = 1
CONST adCmdText     = 1


Call VBMain()

Function VBMain()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount
  VBMain = EXIT_SUCCESS
  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then
    WScript.Quit EXIT_FAILURE
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances) Then 
    WScript.Echo "INFO: No instances are present."
    VBMain = EXIT_NOINSTANCES
    Exit Function
  End If

  For i = 0 To TotalCount-1
    strInstance = sInstances(i,0)
    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)
    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "ERROR: Could not apply the workaround on " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF
      VBMain = EXIT_FAILURE
    End If
  Next
	
  WScript.Echo "INFO: Completed processing all the running SQL instances."
End Function

Function GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances1, sInstances2, i
  Dim instCount1, instCount2
  GetInstances = FALSE

  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then
    WScript.Echo "ERROR:Failed to read SQL instances installed on the machine."
    Exit Function
  End If

  sInstances2 = NULL
  If IsOs64Bit() = TRUE Then
    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then
      WScript.Echo "ERROR:Failed to read SQL instances installed on the machine."
      Exit Function
    End If
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then 
    WScript.Echo "INFO: No instances present."
    WScript.Quit EXIT_SUCCESS
  End If
    
  instCount1 = 0
  instCount2 = 0 
  TotalCount = 0
  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then
    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1
    TotalCount = instCount1
  End If
    
  If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then
    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1
    TotalCount = TotalCount + instCount2
  End If

  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)
  if instCount1 > 0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances1)
      sInstances(i,0) = sInstances1(i)
      sInstances(i,1) = True
    Next
  End If
  If instCount2 >0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances2)
      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)
      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE
    Next
  End If
  GetInstances = TRUE
End Function


Function ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT

  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1
  Dim strCommand, strConn
  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix

  ' Initialize return value
  ApplyFix = FALSE
  
  strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"
  ' Error checking is intentionally left to keep the code short
  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")
  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")
  
  ' Open a Connection to the master Database
  objConn.Open strConn 
  If ErrorOccurred("Error: Could not connect to " + strInstance) Then
    Set objConn = Nothing
    Exit Function
  End If

  ' Validate the version before applying the fix
  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"
  objCmd.ActiveConnection = objConn
  objCmd.CommandType = adCmdText
  objCmd.CommandText = strCommand
  	
  Set objRS = objCmd.Execute()
  If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = TRUE Then
    objConn.Close()
    Set objConn = Nothing
    ApplyFix = FALSE
    Exit Function  
  End If

  strBuildVersion = objRS("version")
  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))

  bApplyFix = FALSE
  ' Apply the workaround only for SQL 2000 and SQL 2005 (RTM, SP1 and SP2) versions
  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then
    bApplyFix = TRUE
  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then
    bApplyFix = TRUE
  End If 
	
  If bApplyFix = TRUE Then
    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"
    objCmd1.ActiveConnection = objConn
    objCmd1.CommandType = adCmdText
    objCmd1.CommandText = strCommand
    Set objRS1 = objCmd1.Execute()
    If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "INFO: Successfully applied the workaround on " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF
      ApplyFix = TRUE
    End If
  Else
    WScript.Echo "INFO: Skipping collecting information for " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") as this instance is not vulnerable." + vbCRLF
    ApplyFix = TRUE
  End If

  objConn.Close()
  Set objConn = Nothing
  Set objCmd = Nothing
  Set objCmd1 = Nothing
  Set objRS = Nothing
  Set objRS1 = Nothing
End Function

Private Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
	
  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx
  Dim sMultiStrings, lRc
  GetRegValue = TRUE

  'Connect to WMI and get an object to STDREGPROV class.
  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")
  If b32bit = TRUE Then
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32
  Else
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64
  End If
  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")
  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)
  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)
  If ErrorOccurred("ERROR: Could not connect to WMI namespace " + DEFAULTNAMESPACE) Then
    GetRegValue = FALSE
    Exit Function
  End If 

  lRc = 0
  Select Case iValueType
    ' We only care about REG_MULTI_SZ
    Case REG_MULTI_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)
      strValue = sMultiStrings
    Case REG_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)
    Case Else
      GetRegValue = FALSE
  End Select

  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then
    GetRegValue = TRUE
    strValue = ""
  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then
    GetRegValue = FALSE
  End If
  
  Set objLocator = Nothing
  Set objServices = Nothing
  Set objRegistry = Nothing
End Function

Function IsEmptyNull(sCheck)
  IsEmptyNull = FALSE
  If IsObject(sCheck) Then Exit Function
  If IsArray(sCheck) Then Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUE
End Function

Private Function ErrorOccurred (ByVal strIn)
  If Err.Number <> 0 Then
    WScript.Echo strIn
    WScript.Echo "ERROR: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description
    Err.Clear
    ErrorOccurred = TRUE
  Else
    ErrorOccurred = FALSE
  End If
End Function

Function IsOs64Bit()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
  
  Dim objProc
  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")
  If objProc.Architecture = 0 Then
    IsOs64Bit = FALSE
  Else
    IsOs64Bit = TRUE
  End If
End Function

Function GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT 

  Dim objServices, objClusters, objCluster
  Dim strMacName, isEmpty
  Dim strKey, strInstID
  
  GetFullInstance = TRUE
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then
    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"
    Exit Function
  End if

  strMacName = ""
  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")

  ' Query Cluster service
  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")
  isEmpty = TRUE
  If Err.Number = 0 Then
    For each objCluster in objClusters
      isEmpty = FALSE
    Next
  End If

  Set objServices = Nothing
  Set objClusters = Nothing

  If isEmpty = TRUE Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If
  
  ' If we reach here that means the machine is a clustered node.
  ' So lets query registry to determine whether the SQL instance is clustered or not.
  ' For SQL 2000 query the following value
  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceName>\Cluster
  ' ClusterName
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  ' Lets try querying the registry value for 2005/2008 instances
  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL
  ' RegValue = InstanceName
  strInstID = ""
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strInstID, "") = 0 Then
    ' If this key doesnt exist, then return back as a SQL 2000 local instance
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strMacName, "") = 0 Then
    strMacName = "."
  End If

  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
End Function

Function BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)
  Dim strPrefix
  
  strPrefix = ""
  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then
    strPrefix = "lpc:"
  End If
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName
  Else
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName
  End if
End Function
Du kan finde flere oplysninger om CScript.exe på følgende Microsoft-websted:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490887.aspx
Bemærk! Vi fraråder, at du bruger scriptet, hvis der er udgivet en sikkerhedsopdatering, og du har installeret denne sikkerhedsopdatering.

KENDTE PROBLEMER, DER KAN OPSTÅ, NÅR DU KØRER SCRIPTET

Problem 1

Der vises følgende fejlmeddelelse, når du kører scriptet:
ERROR: Could not execute "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" on <instancename>
ERROR: 0x-2147217900 - Cannot find the object 'sp_replwritetovarbin', because it does not exist or you do not have permission.
ERROR: Could not apply the workaround on <instancename>.

Årsag 1

Fejlmeddelelsen vises, hvis du ikke har de tilladelser, der kræves for at anvende ændringen. Denne fejlmeddelelse viser, at det var muligt for dig at logge på forekomsten "<navn på forekomst>".

Fejlmeddelelsen vises typisk i SQL Server Express, hvor gruppen "Built-In\Users" har et logon til databasen som standard. Gruppen tilhører dog ikke rollen systemadministrator.

Fejlmeddelelsen vises muligvis også, hvis du har fjernet proceduren sp_replwritetovarbin. Dette var anbefalingen i en rapport fra tredjepart. Vi fraråder dog, at du fjerner den lagrede procedure. Vi anbefaler, at du i stedet anvender denne løsning.

Løsning 1

Kontroller, at den konto, du opretter forbindelse fra, tilhører rollen systemadministrator på den pågældende forekomst af databasen. Hvis brugerkontoen ikke tilhører rollen systemadministrator, kan du enten tildele kontoen denne rolle eller bruge en anden brugerkonto. I SQL Server 2005 og ældre versioner tilhører gruppen "Built-in\Administrators" rollen systemadministrator som standard. Når du kører dette script i Windows Vista eller i Windows Server 2008, skal du kontrollere, at du kører det fra en kommandoprompt med udvidede rettigheder.

Problem 2

Der vises følgende fejlmeddelelse, hvis du kører scriptet i SQL Server 2005:
Error: Could not connect to <instancename>
ERROR: 0x-2147217843 - Login failed for user '<user>'.
ERROR: Could not apply the workaround on <instancename>.

Årsag 2

Denne fejlmeddelelse vises, hvis du ikke kunne oprette forbindelse til forekomsten "<navn på forekomst>", selvom denne forekomst findes.

Fejlmeddelelsen vises typisk, når du opretter forbindelse til forekomster af Windows Internal Database eller Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Brugerkonti har typisk ikke noget logon til disse databaser.

Løsning 2

Kontroller, at den konto, du kører scriptet fra, har et logon, som tilhører rollen systemadministrator, til databasen.

Vi fraråder, at du tilføjer individuelle brugere i Windows Internal Database og i Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)-databaser. Hvis du gør dette, vil de brugere, du tilføjer, muligvis forstyrre databasernes almindelige funktionsmåde. I dette tilfælde skal du kontrollere, at du opretter forbindelse fra en konto, som tilhører rollen systemadministrator. Gruppen "Built-in\Administrators" i Windows tilhører typisk rollen systemadministrator som standard i SQL Server 2005 og ældre versioner. Når du kører dette script i Windows Vista eller i Windows Server 2008, skal du kontrollere, at du kører det fra en kommandoprompt med udvidede rettigheder.

Problem 3

Du bemærker muligvis en forekomst af en database med navnet MICROSOFT##SSEE. Du har dog ikke installeret denne database.

Årsag 3

Der er tale om databasen Windows Internal Database, også kaldet "SQL Server Embedded Edition" eller under tiden "Windows Internal Database" eller "Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)". Den installeres sammen med visse Microsoft-produkter, f.eks. SharePoint Services.

Løsning 3

Løsningsscriptet er udviklet til at kunne bruges sammen med Windows Internal Database. Der er ikke behov for handlinger fra din side.

I nogle programmer fjernes Windows Internal Database ikke, når programmerne fjernes. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du fjerner Windows Internal Database, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
920277 Windows Internal Database er ikke angivet i værktøjet Tilføj eller fjern programmer og fjernes ikke, når du fjerner Windows SharePoint Services 3.0 fra computeren. Artiklen er evt. på engelsk.

Problem 4

Der vises følgende fejlmeddelelse, når du kører scriptet:
Error: Could not connect to .\<instancename>
ERROR: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied

Årsag 4

Denne fejlmeddelelse vises, hvis følgende betingelser er opfyldt:
 • Du har en 32-bit version af SQL Server 2000 installeret på et x64-bit operativsystem.
 • Du har en 64-bit version af SQL Server 2005 eller af SQL Server 2008 installeret på computeren.
Fejlmeddelelsen forekommer, når scriptet bruger en 64-bit-version af filen dbmslpcn.dll. Denne version kan ikke kommunikere med WoW-forekomsterne af SQL Server 2000.

Løsning 4

Start scriptet fra den 32-bit version af filen cscript.exe, der er gemt i mappen %WINDOWS%\SysWOW64. Dermed indlæses filen dbmslpcn.dll i en 32-bit version, som kan registrere WoW-forekomster.

Referencer

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du identificerer den version og udgave af SQL Server, du bruger, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
321185 Sådan identificeres din SQL Server-version og udgave. Artiklen er evt. på engelsk.

Yderligere Information

Følgende tabel indeholder en oversigt over vigtige tekniske ændringer i denne artikel. Revisionsnummeret og revisionsdatoen i artiklen angiver muligvis mindre redaktionelle eller strukturelle ændringer i artiklen, der ikke er medtaget i tabellen.
Skjul tabellenUdvid tabellen
DatoÆndringer
31. december 2008Indeholder et opdateret script, som registrerer forekomster af failoverklynger i SQL Server.
30. december 2008Indeholder et opdateret script, som registrerer 32-bit versioner af SQL Server, der kører på 64-bit versioner af Windows.

Egenskaber

Artikel-id: 961040 - Seneste redigering: 9. januar 2009 - Redigering: 3.0
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Windows Internal Database
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 på følgende platforme
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
Nøgleord: 
kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com