Biztonsági tanácsokat tartalmazó dokumentum (Microsoft Security Advisory): Az SQL Server biztonsági rése távolról végrehajtott kódfuttatást tehet lehetővé

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 961040 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

A Microsoft kiadott egy biztonsági tanácsokat tartalmazó dokumentumot, amely a Microsoft SQL Server programban távolról végrehajtott kódfuttatást lehetővé tevő biztonsági rést ismerteti. A biztonsági tanácsokat tartalmazó dokumentum további, biztonsággal kapcsolatos információt nyújt. A dokumentumot a Microsoft következő webhelyén találja:
http://www.microsoft.com/hun/biztonsag/2008/961040.mspx
A cikkben található Visual Basic parancsfájl segítségével kerülő megoldás alkalmazható az SQL Server helyi számítógépen futó példányain.

PÉLDA A KERÜLŐ MEGOLDÁS ALKALMAZÁSÁRA HASZNÁLHATÓ VISUAL BASIC PARANCSFÁJLRA

Az alábbi Visual Basic parancsfájllal megtagadhatja az sp_replwritetovarbin kiterjesztett tárolt eljárás Public szerepkörre vonatkozó Execute engedélyét az SQL Server helyi számítógépen futó összes érintett verzióján.

A Microsoft csak szemléltetési célból ad közre programozási példákat, és azokra – beleértve a forgalomba hozhatóságot és az adott célra való megfelelőséget is – sem törvényi, sem más garanciát nem vállal. A cikk feltételezi, hogy az olvasó jártas a bemutatott programozási nyelvben, valamint az eljárások létrehozására és a velük kapcsolatos hibakeresésre szolgáló eszközök használatában. A Microsoft támogatási szakemberei segíthetnek az egyes eljárások működésének megértésében. E szakemberek ugyanakkor funkcióbővítési célból nem módosítják a példákat, és nem készítenek az egyéni igényeknek megfelelő eljárásokat.

Másolja egy szövegfájlba az alábbi forráskódot, mentse a fájlt .vbs kiterjesztéssel, majd futtassa a parancsfájlt a CScript.exe programmal. A parancsfájl végiglépeget az SQL Server helyi számítógépen futó példányain, és az érintett verziók esetén alkalmazza a kerülő megoldást. Az SQL Server mindegyik példányán a sysadmin szerepkör tagjának kell lennie ahhoz, hogy alkalmazhassa a kerülő megoldást. Ha nem rendelkezik olyan Windows rendszerbeli fiókkal, amely minden, az SQL Server szolgáltatást futtató kiszolgálón tagja a sysadmin szerepkörnek, akkor több fiókból is futtatnia kell a parancsfájlt. Ha olyan Windows rendszergazdai fiókot használ Windows Server 2008 vagy Windows Vista rendszeren, amely a sysadmin szerepkör tagja, akkor „emelt szintű” parancssorból futtassa a parancsfájlt.
'*************************************************************************************
'Leírás: Ez a parancsfájl végiglépeget az SQL Server futó példányain, és az érintett 
"    verziók esetén megtagadja az sp_replwritetovarbin eljárás nyilvános
"    szerepkörre vonatkozó végrehajtási engedélyét.
"    EZ A PROBLÉMA KERÜLŐ MEGOLDÁSA, NE HASZNÁLJA, HA VAN ELÉRHETŐ BIZTONSÁGI 
"    FRISSÍTÉS, ÉS AZ TELEPÍTVE VAN.
'*************************************************************************************

OPTION EXPLICIT
ON ERROR RESUME NEXT

' Konstans értékek
CONST EXIT_SUCCESS    = 0
CONST EXIT_FAILURE    = 1
CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1
CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"
CONST STDREGPROV     = "stdregprov"
CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
CONST REG_MULTI_SZ    = 7
CONST REG_SZ       = 1
CONST adCmdText     = 1


Call VBMain()

Function VBMain()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount
  VBMain = EXIT_SUCCESS
  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then
    WScript.Quit EXIT_FAILURE
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances) Then 
    WScript.Echo "INFORMÁCIÓ: A program nem talált példányt."
    VBMain = EXIT_NOINSTANCES
    Exit Function
  End If

  For i = 0 To TotalCount-1
    strInstance = sInstances(i,0)
    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)
    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "HIBA: Nem sikerült a kerülő megoldás alkalmazása a következőn: " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF
      VBMain = EXIT_FAILURE
    End If
  Next
	
  WScript.Echo "INFORMÁCIÓ: A futó SQL Server-példányok feldolgozása kész."
End Function

Function GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances1, sInstances2, i
  Dim instCount1, instCount2
  GetInstances = FALSE

  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then
    WScript.Echo "HIBA: A számítógépen telepített SQL Server-példányok beolvasása sikertelen."
    Exit Function
  End If

  sInstances2 = NULL
  If IsOs64Bit() = TRUE Then
    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then
      WScript.Echo "HIBA: A számítógépen telepített SQL Server-példányok beolvasása sikertelen."
      Exit Function
    End If
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then 
    WScript.Echo "INFORMÁCIÓ: A program nem talált példányt."
    WScript.Quit EXIT_SUCCESS
  End If
    
  instCount1 = 0
  instCount2 = 0 
  TotalCount = 0
  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then
    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1
    TotalCount = instCount1
  End If
    
  If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then
    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1
    TotalCount = TotalCount + instCount2
  End If

  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)
  if instCount1 > 0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances1)
      sInstances(i,0) = sInstances1(i)
      sInstances(i,1) = True
    Next
  End If
  If instCount2 >0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances2)
      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)
      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE
    Next
  End If
  GetInstances = TRUE
End Function


Function ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT

  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1
  Dim strCommand, strConn
  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix

  ' Visszatérési érték inicializálása
  ApplyFix = FALSE
  
  strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"
  ' A hibaellenőrzés a forráskód egyszerűsége érdekében mellőzve
  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")
  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")
  
  ' Kapcsolódás a fő adatbázishoz
  objConn.Open strConn 
  If ErrorOccurred("Error: Could not connect to " + strInstance) Then
    Set objConn = Nothing
    Exit Function
  End If

  ' Verzió ellenőrzése a javítás alkalmazása előtt
  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"
  objCmd.ActiveConnection = objConn
  objCmd.CommandType = adCmdText
  objCmd.CommandText = strCommand
  	
  Set objRS = objCmd.Execute()
  If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = TRUE Then
    objConn.Close()
    Set objConn = Nothing
    ApplyFix = FALSE
    Exit Function
  End If

  strBuildVersion = objRS("version")
  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))

  bApplyFix = FALSE
  ' Csak az SQL 2000 és az SQL 2005 (RTM, SP1 és SP2) verziók esetén alkalmazza a kerülő megoldást
  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then
    bApplyFix = TRUE
  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then
    bApplyFix = TRUE
  End If 
	
  If bApplyFix = TRUE Then
    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"
    objCmd1.ActiveConnection = objConn
    objCmd1.CommandType = adCmdText
    objCmd1.CommandText = strCommand
    Set objRS1 = objCmd1.Execute()
    If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "INFORMÁCIÓ: A kerülő megoldás sikeresen alkalmazva a következőn: " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF
      ApplyFix = TRUE
    End If
  Else
    WScript.Echo "INFORMÁCIÓ: A program nem gyűjt adatokat a következőről: " + strInstance + " (" + strBuildVersion + "), mert ez a példány nem tartalmazza a biztonsági rést." + vbCRLF
    ApplyFix = TRUE
  End If

  objConn.Close()
  Set objConn = Nothing
  Set objCmd = Nothing
  Set objCmd1 = Nothing
  Set objRS = Nothing
  Set objRS1 = Nothing
End Function

Private Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
	
  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx
  Dim sMultiStrings, lRc
  GetRegValue = TRUE

  'Csatlakozás a WMI szolgáltatáshoz, és egy STDREGPROV osztályú objektum elérése.
  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")
  If b32bit = TRUE Then
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32
  Else
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64
  End If
  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")
  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)
  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)
  If ErrorOccurred ("ERROR: Could not connect to WMI namespace " + DEFAULTNAMESPACE) Then
    GetRegValue = FALSE
    Exit Function
  End If 

  lRc = 0
  Select Case iValueType
    ' Csak a REG_MULTI_SZ típussal foglalkozunk
    Case REG_MULTI_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)
      strValue = sMultiStrings
    Case REG_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)
    Case Else 
      GetRegValue = FALSE
  End Select

  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then
    GetRegValue = TRUE
    strValue = ""
  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then
    GetRegValue = FALSE
  End If
  
  Set objLocator = Nothing
  Set objServices = Nothing
  Set objRegistry = Nothing
End Function

Function IsEmptyNull(sCheck)
  IsEmptyNull = FALSE
  If IsObject(sCheck) Then Exit Function
  If IsArray(sCheck) Then Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUE
End Function

Private Function ErrorOccurred (ByVal strIn)
  If Err.Number <> 0 Then
    WScript.Echo strIn
    WScript.Echo "HIBA: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description
    Err.Clear
    ErrorOccurred = TRUE
  Else
    ErrorOccurred = FALSE
  End If
End Function

Function IsOs64Bit()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
  
  Dim objProc
  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")
  If objProc.Architecture = 0 Then
    IsOs64Bit = FALSE
  Else
    IsOs64Bit = TRUE
  End If
End Function

Function GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT 

  Dim objServices, objClusters, objCluster
  Dim strMacName, isEmpty
  Dim strKey, strInstID
  
  GetFullInstance = TRUE
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then
    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"
    Exit Function
  End if

  strMacName = ""
  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")

  ' Fürtszolgáltatás lekérdezése
  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")
  isEmpty = TRUE
  If Err.Number = 0 Then
    For each objCluster in objClusters
      isEmpty = FALSE
    Next
  End If

  Set objServices = Nothing
  Set objClusters = Nothing

  If isEmpty = TRUE Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If
  
  ' Ha idáig eljut, az azt jelenti, hogy a gép egy fürtcsomópont.
  ' Ezért a beállításjegyzék lekérdezésével állapítsa meg, hogy az SQL-példány fürtözött-e, vagy sem.
  ' SQL 2000 esetén a következő azonosítót kérdezze le:
  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<Példánynév>\Cluster
  ' Fürtnév
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "Fürtnév", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "Fürtnév", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  ' Kísérelje meg lekérdezni a 2005-/2008-példányok beállításazonosítóját
  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Példánynevek\SQL
  ' RegValue = Példánynév
  strInstID = ""
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Példánynevek\SQL"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strInstID, "") = 0 Then
    ' Ha ez a kulcs nem létezik, térjen vissza helyi SQL 2000-példányként
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "Fürtnév", strMacName, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strMacName, "") = 0 Then
    strMacName = "."
  End If

  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
End Function

Function BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)
  Dim strPrefix
  
  strPrefix = ""
  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then
    strPrefix = "lpc:"
  End If
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName
  Else
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName
  End if
End Function
A CScript.exe programról további információt a Microsoft következő webhelyén talál: Megjegyzés: A parancsfájl használata nem javasolt, ha már van elérhető biztonsági frissítés, és telepítette azt.

A PARANCSFÁJL FUTTATÁSAKOR ESETLEG FELLÉPŐ ISMERT PROBLÉMÁK

1. probléma

A parancsfájl futtatásakor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
ERROR: Could not execute "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" on <példánynév> (HIBA: Nem hajtható végre a „deny execute on sp_replwritetovarbin to public” parancs a következőn: <példánynév>)
ERROR: 0x-2147217900 - Cannot find the object 'sp_replwritetovarbin', because it does not exist or you do not have permission. (HIBA: 0x-2147217900 - Az „sp_replwritetovarbin” objektum nem létezik, vagy nem rendelkezik engedéllyel.)
HIBA: Nem sikerült a kerülő megoldás alkalmazása a következőn: <példánynév>.

1. ok

A hibaüzenet olyankor jelenik meg, ha nem rendelkezik a módosítás alkalmazásához szükséges jogosultságokkal. Ez a hibaüzenet azt mutatja, hogy sikeresen bejelentkezett a „<példánynév>” példányba.

Ez a hibaüzenet általában az SQL Server Express használatakor jelentkezik, amelynél a „Built-In\Felhasználók” csoport alapértelmezett adatbázis-bejelentkezéssel rendelkezik, azonban nem tagja a sysadmin szerepkörnek.

A hibaüzenet akkor is megjelenhet, ha törölte az sp_replwritetovarbin eljárást. A tárolt eljárás törlésére vonatkozó javaslat egy külső fél jelentésében szerepelt; a Microsoft ehelyett a jelen megoldás alkalmazását ajánlja.

1. megoldás

Ellenőrizze, hogy a kapcsolódáshoz használt fiók a sysadmin szerepkör tagja-e az adott adatbázispéldányban. Ha nem, akkor vagy adja hozzá az adott felhasználót a sysadmin szerepkörhöz, vagy használjon másik felhasználói fiókot. Az SQL Server 2005-ös és korábbi verzióiban a „Built-in\Rendszergazdák” csoport alapértelmezés szerint tagja a sysadmin szerepnek. Windows Vista vagy Windows Server 2008 rendszer esetén győződjön meg arról, hogy „emelt szintű” parancssorból futtatja a parancsfájlt.

2. probléma

A parancsfájlt az SQL Server 2005-ös verziójában futtatva a következő hibaüzenet jelenik meg:
Error: Could not connect to <példánynév> (Hiba: Nem lehetett csatlakozni a következőhöz: <példánynév>)
ERROR: 0x-2147217843 - Login failed for user '<felhasználó>'. (HIBA: 0x-2147217843 - A felhasználó bejelentkezése sikertelen: <felhasználó>.)
HIBA: Nem sikerült a kerülő megoldás alkalmazása a következőn: <példánynév>.

2. ok

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha nem sikerült kapcsolódnia a „<példánynév>” példányhoz, bár az létezik.

Ez a hibaüzenet általában a belső Windows-adatbázishoz vagy a Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) rendszerű adatbázisokhoz való kapcsolódáskor jelentkezik. Ezekhez az adatbázisokhoz rendszerint egy felhasználói fiók sem rendelkezik bejelentkezéssel.

2. megoldás

Ellenőrizze, hogy a parancsfájl futtatásához használt fiók rendelkezik-e olyan adatbázis-bejelentkezéssel, amely tagja a sysadmin szerepkörnek.

Egyéni felhasználók hozzáadása a belső Windows-adatbázishoz és a Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) rendszerű adatbázisokhoz nem ajánlott, mert ezek a felhasználók zavarhatják ezen adatbázisok szokásos működését. Ebben az esetben győződjön meg arról, hogy olyan fiókkal kapcsolódik, amely a sysadmin szerepkör tagja. Az SQL Server 2005-ös és korábbi verzióiban a Windows rendszer „Built-in\Rendszergazdák” csoportja alapértelmezés szerint tagja a sysadmin szerepnek. Windows Vista vagy Windows Server 2008 rendszer esetén győződjön meg arról, hogy „emelt szintű” parancssorból futtatja a parancsfájlt.

3. probléma

Előfordulhat, hogy egy MICROSOFT##SSEE nevű adatbázispéldányt talál, bár nem telepítette azt.

3. ok

Ez az adatbázis az egyes Microsoft-termékek (például SharePoint Services) által telepített belső Windows-adatbázis, más néven „SQL Server Embedded Edition”, esetleg „Windows Internal Database” vagy „Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)”.

3. megoldás

A problémamegoldó parancsfájl a belső Windows-adatbázissal való használatra készült. Önnek nincs további teendője.

Egyes alkalmazások eltávolításakor a belső Windows-adatbázis a számítógépen marad. A belső Windows-adatbázis eltávolításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
920277 A belső Windows-adatbázis nem jelenik meg a Programok telepítése és törlése segédprogram listájában, és a Windows SharePoint Services 3.0 eltávolítása után is a számítógépen marad (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

4. probléma

A parancsfájl futtatásakor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
Error: Could not connect to <példánynév> (Hiba: Nem lehetett csatlakozni a következőhöz: <példánynév>)
HIBA: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]Az SQL Server nem létezik, vagy a hozzáférés megtagadva.

4. ok

A hibaüzenet az alábbi feltételek teljesülése esetén jelenik meg:
 • Az SQL Server 2000 32 bites verziója van telepítve egy 64 bites operációs rendszeren.
 • Az SQL Server 2005 vagy az SQL Server 2008 64 bites verziója van telepítve a számítógépen.
A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a parancsfájl a dbmslpcn.dll fájl 64 bites verzióját használja. Ez a verzió nem tud kommunikálni az SQL Server 2000 WoW-példányaival.

4. megoldás

A parancsfájl indításához használja a cscript.exe fájl 32 bites verzióját a %WINDOWS%\SysWOW64 mappából. Ez betölti a dbmslpcn.dll fájl WoW-példányokat észlelni képes 32 bites verzióját.

Hivatkozások

Az SQL Server alkalmazás verziójának és kiadásának megállapításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
321185 Az SQL Server alkalmazás verziójának és kiadásának megállapítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

További információ

A következő táblázat a jelen cikk főbb szakmai módosításait sorolja fel. A cikk verziószáma és a legutóbbi módosítási dátuma a cikknek a táblázatban nem szereplő kisebb szerkesztési vagy strukturális módosításait jelezhetik.
A táblázat összecsukásaA táblázat kibontása
DátumMódosítás
2008. december 31.Bekerült egy, az SQL Server feladatátvételi fürtszolgáltatás-példányait észlelő, frissített parancsfájl.
2008. december 30.Bekerült egy, a Windows 64 bites verzióin futtatott SQL Server 32 bites verzióit észlelő, frissített parancsfájl.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 961040 - Utolsó ellenőrzés: 2009. január 6. - Verziószám: 3.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Windows Internal Database
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 a következő platformokon
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
Kulcsszavak: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc KB961040
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com