การแก้ไข: การหมดเวลาเกิดเมื่อคุณใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL จะพยายามคืนค่าฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากสำเนาสำรองบนเทปใน SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 967205 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2008 คุณสามารถใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL ได้พยายามที่จะคืนค่าฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากสำเนาสำรองบนเทป เมื่อคุณดำเนินการ การหมดเวลาที่เกิดขึ้นในการระบุการสำรองข้อมูลกล่องโต้ตอบ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
ข้อยกเว้นเกิดขึ้นขณะดำเนินการคำสั่ง Transact SQL หรือชุดงาน (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
------------------------------
ตำแหน่งที่ตั้งของโปรแกรม:
เมื่อ Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteWithResults (สตริงการ sqlCommand)
เมื่อ Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExecutionManager.ExecuteWithResults (สายอักขระแบบสอบถาม)
เมื่อ Microsoft.SqlServer.Management.Smo.BackupRestoreBase.ExecuteSqlWithResults (เซิร์ฟเวอร์ Server สตริงการ cmd)
เมื่อ Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Restore.ReadBackupHeader (Server srv)
เมื่อ Microsoft.SqlServer.Management.SqlManagerUI.SqlRestoreDatabaseGeneral.buttonSelectDevice_Click (ผู้ส่งวัตถุ อี EventArgs)
เมื่อ System.Windows.Forms.Control.OnClick (EventArgs อี)
เมื่อ System.Windows.Forms.Button.OnClick (EventArgs อี)
เมื่อ System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp (MouseEventArgs mevent)
เมื่อ System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp (ข้อความให้กับเ & m ปุ่ม MouseButtons คลิ Int32)
เมื่อ System.Windows.Forms.Control.WndProc (ข้อความ & m)
เมื่อ System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc (ข้อความ & m)
เมื่อ System.Windows.Forms.Button.WndProc (ข้อความ & m)
เมื่อ System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (ข้อความ & m)
เมื่อ System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (ข้อความ & m)
เมื่อ System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (hWnd IntPtr, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
===================================
หมดเวลาหมดอายุแล้ว รอบระยะเวลาการหมดเวลาที่ผ่านไปก่อนที่จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ของการดำเนินงาน หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง คืนค่า HEADERONLY ถูกหยุดอย่างผิดปกติ (SqlClient .net ข้อมูลผู้ให้)
------------------------------
ตำแหน่งที่ตั้งของโปรแกรม:
เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError (ยกเว้น SqlException, breakConnection บูลีน)
เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError (ยกเว้น SqlException, breakConnection บูลีน)
เมื่อ System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning (TdsParserStateObject stateObj)
เมื่อ System.Data.SqlClient.TdsParser.Run (runBehavior RunBehavior, cmdHandler SqlCommand, dataStream SqlDataReader, bulkCopyHandler BulkCopySimpleResultSet, stateObj TdsParserStateObject)
เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader (SqlDataReader ds, runBehavior RunBehavior, resetOptionsString สตริงการ)
เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds (cmdBehavior CommandBehavior, runBehavior RunBehavior, returnStream บูลีน async บูลีน)
เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader (cmdBehavior CommandBehavior, runBehavior RunBehavior, returnStream บูลีน วิธีการสตริงการ ผล DbAsyncResult)
เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader (cmdBehavior CommandBehavior, runBehavior RunBehavior, returnStream บูลีน วิธีการสตริงการ)
เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader (ลักษณะการทำงานของ CommandBehavior วิธีการสตริงการ)
เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader (CommandBehavior ปัญหา)
เมื่อ System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader (CommandBehavior ปัญหา)
เมื่อ System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal (ชุดข้อมูลชุดข้อมูล DataTable [] datatables, startRecord Int32, maxRecords Int32, srcTable สตริงการ คำสั่ง IDbCommand, CommandBehavior ลักษณะการทำงาน)
เมื่อ System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill (ชุดข้อมูลชุดข้อมูล startRecord Int32, maxRecords Int32, srcTable สตริงการ คำสั่ง IDbCommand, CommandBehavior ลักษณะการทำงาน)
เมื่อ System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill (ชุดข้อมูลชุดข้อมูล)
เมื่อ Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteWithResults (สตริงการ sqlCommand)

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ได้ก่อนออกใน 4 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
963036แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ได้ก่อนออกใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
969099แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้คำสั่ง Transact SQL เพื่อสำรอง และคืนค่าฐานข้อมูลแทนการใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2005

นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นใน SQL Server Management Studio ของ SQL Server 2005 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2005 ดูส่วน "Workaroud" หรือใช้ SQL Server Management Studio ของ SQL Server 2008 รุ่นถาวร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดถูกเปลี่ยนแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
963036แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดถูกเปลี่ยนแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
969099แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจากการออกวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 967205 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB967205 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:967205

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com