K??das zi?ojums ?Vai v?laties lejupiel?d?t p?rveidot?ju??, kas tiek par?d?ts, atverot failu programm? Excel, Word vai PowerPoint

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 967950 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Atv?rot Microsoft Office Excel darbgr?matu (.xlsx), Microsoft Office Word dokumentu (.docx) vai Microsoft Office PowerPoint prezent?ciju (.pptx), iesp?jams, tiks par?d?ts k?ds no t?l?k nor?d?tajiem k??das zi?ojumiem, un failu nevar?s atv?rt.

?is fails tika izveidots jaun?k? programmas Microsoft Excel versij?, un faila atv?r?anai ir nepiecie?ams p?rveidot?js. Vai v?laties lejupiel?d?t p?rveidot?ju Microsoft Office vietn??

?o failu nevar atv?rt programm? Microsoft Excel. Vai v?laties Microsoft Office Online vietn? mekl?t p?rveidot?ju, kuru izmantojot varat atv?rt ?o failu?

Piez?me. Iepriek? redzamie zi?ojumi tiek par?d?ti, atv?rot Excel failu. Atv?rot Word failu vai PowerPoint failu, k??das zi?ojuma tekst? lietotais programmas nosaukums tiek aizst?ts attiec?gi.

Risin?jums


Excel 2010, Word 2010 vai PowerPoint 2010

 1. P?rejiet uz Microsoft lejupiel?des centru, lai lejupiel?d?tu un instal?tu OOXML stingro p?rveidot?ju programmat?rai Office 2010.
 2. Atveriet failu programm? Excel 2010, Word 2010 vai PowerPoint 2010. 
 3. Kad tiek par?d?ts t?l?k redzamais zi?ojums, noklik??iniet uz Atv?rt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  T?l?k ir redzams ?ai darb?bai paredz?tais ekr?nuz??mums.
 4. Kad fails tiek atv?rts, noklik??iniet uz Saglab?t k?, lai saglab?tu failu programmas Excel 2010, Word 2010 vai PowerPoint 2010 noklus?juma form?t?. 

Programmai Excel 2007, Word 2007 vai PowerPoint 2007

Ja faila izveidei izmantoj?t lietojumprogrammu, vispirms izm??iniet 1. metodi.
1. metode.
 1. Atveriet programmu Excel 2007, PowerPoint 2007 vai Word 2007 atkar?b? no faila, kuru v?laties atv?rt.
 2. Atveriet izv?lni Fails, noklik??iniet uz Atv?rt un p?c tam atlasiet Excel (.xlsx), Word (.docx) vai PowerPoint (.pptx) failu, kuru v?laties atv?rt.
 3. Ja fails tiek atv?rts, izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?, lai saglab?tu failu, sarakst? Saglab?t k? tipu atlasot Excel 97?2003 (.xls), Word 97?2003 (.doc) vai PowerPoint 97?2003 (.ppt) failu form?tu.
Piez?me. Ja nevarat atv?rt failu vai main?t faila form?tu, kad saglab?jat failu, izm??iniet 2. metodi.
2. metode.
 1. Atveriet failu, izmantojot lietojumprogrammu, kuru izmantoj?t, lai izveidotu failu.
 2. Atkar?gi no faila tipa izveidojiet jaunu failu programm? Word 2007, Excel 2007 vai PowerPoint 2007.
 3. Kop?jiet t? faila saturu, kuru atv?r?t 1. darb?b?, un iel?m?jiet to fail?, kuru atv?r?t 2. darb?b?.

  Piez?me.
  Atkar?b? no lietojumprogrammas un Microsoft Office 2007 produktu sader?bas s?kotn?j? satura format?jums var netikt iev?rots kop?taj? satur?.
 4. Saglab?jiet failu, sarakst? Saglab?t k? tipu atlasot Excel 97?2003 (.xls), Word 97?2003 (.doc) vai PowerPoint 97?2003 (.ppt) failu form?tu.
Svar?gi! Ja jums nav lietojumprogrammas, kura tika izmantota faila izveido?anai, nevar?sit atv?rt failu.  

Programmai Excel 2003, Word 2003 vai PowerPoint 2003 un iepriek??j?m versij?m

Lai atv?rtu Excel (.xlsx) failu, Word (.docx) failu vai PowerPoint (.pptx) failu programmat?r? Office 2003 vai iepriek??j? versij?, ir j?instal? Office sader?bas pakotne

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
924074 K? atv?rt jaun? form?ta failus iepriek??j?s Microsoft Office versij?s
 


Papildindorm?cija


Tagad Excel darbgr?matas (.xlsx), Word dokumenta (.docx) vai PowerPoint prezent?cijas (.pptx) failus varat veidot, izmantojot programmat?ras produktus, kas nav izstr?d?ti korpor?cij? Microsoft, un pielietojot standartu ISO/IEC 29500. Vair?kas standarta ISO/IEC 29500 pras?bas ir atbalst?tas programmat?ras Office versijas, kas ir izlaistas p?c Microsoft Office 2007 2. servisa pakotnes (SP2). Tom?r da?i no standartiem programmat?r? Microsoft Office nav atbalst?ti.

Atveramais fails, iesp?jams, tika izveidots, izmantojot tre??s puses programmat?ras produktu, kas nav izstr?d?ts korpor?cij? Microsoft, ta?u ir izveidots atbilsto?i starptautiskajam standartam ISO/IEC 29500 Office Open XML (OOXML). Programm? Microsoft Excel 2007, Excel 2010, Word 2007, Word 2010, PowerPoint 2007 un PowerPoint 2010 netiek atbalst?ti visi standarti, kas ir nor?d?ti standart? ISO/IEC 29500.

Papildinform?ciju par standarta ISO 29500 ievie?anu Microsoft produktos skatiet ??d?s t?mek?a vietn?s:
Microsoft izv?r? to form?tu sarakstu, kas tiek atbalst?ti programmat?r? Microsoft Office
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 967950 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 25. marts - P?rskat??ana: 9.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbproductlink kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbcip KB967950

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com