Poruka o gre?ci ??elite li da preuzmete konvertor? kada poku?ate da otvorite datoteku u programima Excel, Word ili PowerPoint

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 967950 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada poku?ate da otvorite Microsoft Office Excel radnu svesku (.xlsx), Microsoft Office Word dokument (.docx) ili Microsoft Office PowerPoint prezentaciju (.pptx), mo?da ?ete dobiti jednu od slede?ih poruka o gre?ci i mo?da ne?ete mo?i da otvorite datoteku:
Datoteka je kreirana u novijoj verziji programa Microsoft Excel i potreban je konvertor da biste je otvorili. ?elite li da preuzmete konvertor sa Veb lokacije Microsoft Office?

Nije mogu?e otvoriti datoteku koriste?i Microsoft Excel. Da li ?elite da potra?ite konvertor na Microsoft Office Online Veb lokaciji kojim mo?ete da otvorite datoteku?
Napomena Gorenavedena poruka se prikazuje kada poku?ate da otvorite Excel datoteku. Kada poku?ate da otvorite Word ili PowerPoint datoteku, imena proizvoda u poruci se zamenjuju na odgovaraju?i na?in.

Uzrok

Datoteku koju poku?avate da otvorite mo?da je napravio softverski proizvod nezavisnog proizvo?a?a (ne korporacija Microsoft) u skladu sa Me?unarodnim standardom ISO/IEC 29500 Office Open XML (OOXML).  Microsoft Excel 2007, Excel 2010, Word 2007, Word 2010, PowerPoint 2007 i PowerPoint 2010 ne podr?avaju sve standarde koje isti?e ISO/IEC 29500.

Re?enje

Nije obezbe?en konvertor za otvaranje datoteke. Da biste otvorili i koristili datoteku u sistemu Microsoft Office, koristite ne?to od slede?eg.

Excel 2010, Word 2010 ili PowerPoint 2010


Otvorite datoteku koriste?i Excel 2010, Word 2010 ili PowerPoint 2010. Kliknite na dugme Otvori kada se prika?e slede?a poruka. Kada se datoteka otvori, sa?uvajte je u programu Excel 2010, Word 2010 ili PowerPoint 2010.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2804946

Excel 2007, Word 2007 ili PowerPoint 2007

Napomena: Ako nemate aplikaciju koja je kreirala datoteku, ne?ete mo?i da je otvorite.

Ako imate aplikaciju koju ste koristili za kreiranje datoteke, prvo probajte 1. metod:
1. metod
 1. Otvorite datoteku pomo?u aplikacije koju ste koristili za kreiranje datoteke.
 2. Sa?uvajte datoteku tako ?to ?ete izabrati Excel 97-2003 (.xls), Word 97-2003 (.doc) ili PowerPoint 97-2003 (.ppt) format datoteke na listiSa?uvaj kao tip.
Ako ne mo?ete da promenite format datoteke kada sa?uvate datoteku, koristite 2. metod.
2. metod
 1. Otvorite datoteku pomo?u aplikacije koju ste koristili za kreiranje datoteke.
 2. U zavisnosti od tipa datoteke, kreirajte novu datoteku koriste?i Word 2007, Excel 2007 ili PowerPoint 2007.
 3. Kopirajte sadr?aj datoteke koju ste otvorili u 1. koraku i nalepite ga na datoteku koju ste otvorili u 2. koraku.
  Napomena U zavisnosti od kompatibilnosti izme?u aplikacije i proizvoda sistema Microsoft Office 2007, formatiranje originalnog sadr?aja mo?da se ne?e prikazati u kopiranom sadr?aju.

Dodatne informacije

Datoteke Excel radne sveske (.xlsx), Word dokumenta (.docx) ili PowerPoint prezentacije (.pptx) sada mo?e da kreira softver koji ne pripada korporaciji Microsoft, kori??enjem standarda navedenih u ISO/IEC 29500. Zbog toga, Office verzije objavljene nakon 2007. godine Microsoft Office paket servisni paket 2 (SP2) podr?avaju veliki broj zahteva standarda ISO/IEC 29500. Me?utim, neki od standarda nisu podr?ani u sistemu Microsoft Office.

Vi?e informacija o usvajanju standarda ISO 29500 od strane kompanije Microsoft potra?ite na slede?im Veb lokacijama:
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 967950 - Poslednji pregled: 29. januar 2013. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
Klju?ne re?i: 
kbproductlink kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbcip KB967950

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com