Thông báo l?i "B?n có mu?n t?i xu?ng tr?nh chuy?n đ?i không?" khi b?n c? g?ng m? m?t t?p trong Excel, Word ho?c PowerPoint

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng m? s? làm vi?c Microsoft Office Excel (.xlsx), tài li?u Microsoft Office Word (.docx) hay b?n tr?nh bày Microsoft Office PowerPoint (.pptx), b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau và b?n không th? m? t?p:

T?p này đ? đư?c t?o b?i m?t phiên b?n Microsoft Excel m?i hơn và c?n có tr?nh chuy?n đ?i đ? m? t?p. B?n có mu?n t?i xu?ng tr?nh chuy?n đ?i t? trang web Microsoft Office?

Không th? m? đư?c t?p này b?ng Microsoft Excel. B?n có mu?n t?m ki?m trên trang web tr?c tuy?n Microsoft Office tr?nh chuy?n đ?i có th? m? đư?c t?p không?

Chú ? Thông báo trên đư?c hi?n th? khi b?n c? g?ng m? t?p Excel. Khi b?n c? g?ng m? t?p Word ho?c PowerPoint, tên s?n ph?m trong thông báo đư?c thay th? theo đó.

Gi?i pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy làm theo những bước sau:

Dành cho Excel 2010, Word 2010 ho?c PowerPoint 2010

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 1. Đi t?i Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft và cài đ?t Tr?nh chuy?n đ?i Nghiêm ng?t OOXML cho Office 2010.
 2. M? t?p trong Excel 2010, Word 2010 ho?c PowerPoint 2010. 
 3. B?m M? khi thông báo sau xu?t hi?n. 

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Đây là ?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này.

 4. Khi t?p m?, b?m vào Lưu Dư?i d?ng đ? lưu t?p v?i đ?nh d?ng m?c đ?nh Excel 2010, Word 2010 ho?c PowerPoint 2010. 
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

Dành cho Excel 2007, Word 2007 ho?c PowerPoint 2007

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này


Quan tr?ng
: N?u b?n không có ?ng d?ng đ? t?o t?p, b?n không th? m? t?p đó trong Excel 2007, Word 2007 ho?c PowerPoint 2007. N?u b?n có ?ng d?ng mà b?n đ? s? d?ng đ? t?o t?p, trư?c tiên h?y th? Phương pháp 1:
Phương pháp 1
 1. M? Excel 2007, PowerPoint 2007 ho?c Word 2007 tu? thu?c vào t?p b?n mu?n m?.
 2. Trên menu T?p, b?m vào M?, r?i ch?n t?p Excel (.xlsx), Word (.docx) ho?c PowerPoint (.pptx) mà b?n mu?n m?.
 3. N?u t?p m?, b?m Lưu Dư?i d?ng trên menu T?p đ? lưu t?p b?ng cách ch?n đ?nh d?ng t?p Excel 97-2003 (.xls), Word 97-2003 (.doc) ho?c PowerPoint 97-2003 (.ppt) trong danh sách Ki?u lưu.
Chú ? N?u b?n không th? m? t?p ho?c thay đ?i đ?nh d?ng t?p khi lưu t?p, h?y th? Phương pháp 2.
Phương pháp 2
 1. M? t?p b?ng ?ng d?ng đư?c s? d?ng đ? t?o t?p.
 2. Tu? thu?c vào lo?i t?p, h?y t?o t?p m?i b?ng Word 2007, Excel 2007 ho?c PowerPoint 2007.
 3. Sao chép n?i dung c?a t?p b?n đ? m? trong Bư?c 1 và dán n?i dung đó vào t?p b?n đ? m? trong Bư?c 2.

  Chú ?
  Tu? thu?c vào tính tương thích gi?a ?ng d?ng và các s?n ph?m Microsoft Office 2007, đ?nh d?ng c?a n?i dung ban đ?u có th? thu g?n trong n?i dung đ? sao chép.
 4. Lưu t?p b?ng cách ch?n đ?nh d?ng t?p Excel 97-2003 (.xls), Word 97-2003 (.doc) ho?c PowerPoint 97-2003 (.ppt) trong danh sách Ki?u lưu.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

Dành cho Excel 2003, Word 2003 ho?c PowerPoint 2003 và các phiên b?n trư?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Đ? m? t?p Excel (.xlsx), t?p Word (.docx) ho?c t?p PowerPoint (.pptx) trong Office 2003 ho?c phiên b?n trư?c, b?n ph?i cài đ?t Gói Tương thích Office

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
924074 Cách m? các đ?nh d?ng t?p m?i trong các phiên b?n c? c?a Microsoft Office
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 

Đ? bi?t thêm thông tin


T?p s? làm vi?c Excel (.xlsx), tài li?u Word (.docx) ho?c b?n tr?nh bày PowerPoint (.pptx) bây gi? có th? đư?c t?o b?i các s?n ph?m ph?n m?m không ph?i c?a Microsoft b?ng cách s? d?ng các tiêu chu?n đư?c quy đ?nh trong ISO/IEC 29500. Do đó, các phiên b?n Office đư?c phát hành sau b? Microsoft Office 2007 Gói D?ch v? 2 (SP2) đ? h? tr? nhi?u yêu c?u c?a tiêu chu?n ISO/IEC 29500. Tuy nhiên, m?t s? tiêu chu?n chưa đư?c h? tr? trong Microsoft Office.

T?p mà b?n đang c? g?ng m? có th? đ? đư?c t?o b?i m?t s?n ph?m ph?n m?m bên th? ba (không ph?i Microsoft) tương thích v?i Tiêu chu?n Qu?c t? ISO/IEC 29500 Office Open XML (OOXML). Microsoft Excel 2007, Excel 2010, Word 2007, Word 2010, PowerPoint 2007 và PowerPoint 2010 không h? tr? do not t?t c? các tiêu chu?n đư?c quy đ?nh b?i ISO/IEC 29500.

Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c áp d?ng tiêu chu?n ISO 29500 b?i Microsoft, h?y xem trang web sau:
Microsoft M? r?ng Danh sách Đ?nh d?ng Đư?c h? tr? trong Microsoft Office

Giới thiệu về bài viết này

ID c?a bài: 967950
Đánh giá cu?i cùng: 29 Tháng Năm 2014
Áp d?ng: Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003
B?n có mu?n cung c?p ph?n h?i v? bài vi?t này không?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.