Kh?c ph?c: Thng bo l?i khi b?n c? g?ng ? s? l?ng l?n chn d? li?u vo m?t b?ng c ch?a m?t c?t ki?u ngy, s? d?ng m?t ?nh d?ng ngy U.S. trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2: "S? l?ng l?n t?i ...

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 968215 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Microsoft phn ph?i Microsoft SQL Server 2008 hay Microsoft SQL Server 2008 R2 b?n s?a l?i nh l m?t t?i v? t?p. B?i v? cc b?n s?a l?i tch l?y, m?i b?n pht hnh m?i ch?a t?t c? cc hotfix v s?a ch?a t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i SQL Server 2008 tr?c ho?c SQL Server 2008 R2 pht hnh.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft SQL Server 2008 hay trong Microsoft SQL Server 2008 R2, b?n c m?t b?ng c ch?a m?t c?t ki?u ngy, s? d?ng ?nh d?ng ngy U.S.. Khi b?n s? d?ng s? l?ng l?n CHN tuyn b? ? nh?p d? li?u vo b?ng ny t? m?t t?p tin d? li?u, b?n nh?n ?c thng bo l?i sau:
Msg 4864, c?p 16, bang 1, thu?c tuy?n 2

S? l?ng l?n t?i d? li?u l?i chuy?n ?i (lo?i mismatch ho?c k? t? khng h?p l? cho codepage quy ?nh) cho d?ng 1, c?t 1 (x).

Chu y V?n ? ny khng x?y ra n?u b?ng ch?a ngy v th?i gian cc lo?i d? li?u khc hn ngy g? c?t. V d?, v?n ? ny khng x?y ra khi b?ng ch?a cc lo?i d? li?u datetime2 c?a datetimeand.

GI?I PHP

Cumulative update C?p nh?t thng tin

SQL Server 2008 R2 gi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n ? ny ? ?c pht hnh l?n ?u tin trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c i?u ny gi cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2544793 Tch l?y C?p Nh?t gi 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v s?a ch?a t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 R2 pht hnh. Chung ti khuyn ban nn cn nhc vic ap dung ban va li mi nht co cha hotfix nay. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 ? ?c pht hnh

SQL Server 2008 Service Pack 2

S?a ch?a cho v?n ? ny ? ?c pht hnh l?n ?u tin trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 2. ? bi?t thm chi ti?t v? gi ny cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2527180 Cumulative update C?p Nh?t gi 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 s?a ch?a pht hnh. Microsoft khuy?n co b?n h?y xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 ?c pht hnh
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes ?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i p d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 2 cho ti?n tr?nh ci ?t SQL Server 2008 Service Pack 2. Theo m?c ?nh, b?t k? hotfix ?c cung c?p trong gi d?ch v? my ch? SQL ?c bao g?m trong gi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 7. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c i?u ny gi cumulative update cho SQL Server 2008 R2, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2507770 Tch l?y C?p Nh?t gi 7 cho SQL Server 2008 R2
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v s?a ch?a t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 R2 pht hnh. Chung ti khuyn ban nn cn nhc vic ap dung ban va li mi nht co cha hotfix nay. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 ?c pht hnh

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 5. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c i?u ny gi cumulative update cho SQL Server 2008, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
969531 Cumulative update C?p Nh?t gi 5 cho SQL Server 2008
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 s?a ch?a pht hnh. Chung ti khuyn ban nn cn nhc vic ap dung ban va li mi nht co cha hotfix nay. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
956909 Cac ban dng danh cho SQL Server 2008 a c phat hanh sau khi phat hanh SQL Server 2008

SQL Server 2008 Service Pack 1

S?a ch?a cho v?n ? ny ? ?c pht hnh l?n ?u tin trong Cumulative Update 13 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. ? bi?t thm chi ti?t v? gi ny cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2497673 Cumulative update C?p Nh?t gi 13 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 s?a ch?a pht hnh. Microsoft khuy?n co b?n h?y xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 ? ?c pht hnh
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes ?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i p d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh ci ?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 1. Theo m?c ?nh, b?t k? hotfix ?c cung c?p trong gi d?ch v? my ch? SQL ?c bao g?m trong gi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

THNG TIN THM

bit thm thng tin v nhng tp nao bi thay i va bit thm thng tin v moi iu kin tin quyt ap dung goi cp nht tich luy co cha hotfix c m ta trong bai vit nay cua C s Kin thc Microsoft, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
969531 Cumulative update C?p Nh?t gi 5 cho SQL Server 2008

THAM KH?O

bit thm thng tin v danh sach cac ban dng hin co sau khi phat hanh SQL Server 2008, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
956909Cac ban dng danh cho SQL Server 2008 a c phat hanh sau khi phat hanh SQL Server 2008
bit thm thng tin v M hinh Dich vu Gia tng danh cho SQL Server, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
935897M hinh Dich vu Gia tng hin do nhom SQL Server cung cp phn phi cac hotfix cho nhng s c a bao cao
bit thm thng tin v gian t tn danh cho cac goi cp nht SQL Server, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
822499Gian t tn mi danh cho cac goi cp nht phn mm Microsoft SQL Server
bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 968215 - L?n xem xt sau cng: 18 Thang Bay 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? kha:
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB968215 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:968215

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com