Kh?c ph?c: Thng bo l?i khi b?n g?i m?t e-mail b?ng cch s? d?ng c s? d? li?u th trong SQL Server 2005 ho?c trong SQL Server 2008: "chi?n d?ch ? h?t"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 968834 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Microsoft phn ph?i Microsoft SQL Server 2005 b?n s?a l?i nh l m?t t?i v? t?p. B?i v? cc b?n s?a l?i tch l?y, m?i b?n pht hnh m?i ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i SQL Server 2005 tr?c s?a ch?a pht hnh.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft SQL Server 2005 ho?c Microsoft SQL Server 2008, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i sau khi b?n g?i m?t e-mail b?ng cch s? d?ng c s? d? li?u th:
Th khng th? ?c g?i ?n ng?i nh?n v? c?a my ch? th th?t b?i.

G?i th b?ng cch s? d?ng<account></account>

Thng bo ngo?i l?:

Khng th? g?i th t?i h? ph?c v? th. (Cc ho?t ?ng ? h?t.). )

Tuy nhin, b?n khng th? c?u h?nh gi tr? l?i qu th?i gian cho c s? d? li?u th trong SQL Server 2005 tr?c khi b?n p d?ng gi cumulative update C?p nh?t ny.

GI?I PHP

Cumulative update C?p nh?t thng tin

SQL Server 2005 Service Pack 2

Quan tr?ng B?n ph?i ci ?t gi cumulative update ny n?u my tnh c?a b?n ang ch?y SQL Server 2005 Service Pack 2.

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 13 cho SQL Server 2005 Service Pack 2. ? bi?t thm chi ti?t v? gi ny cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
967908 Cumulative update C?p Nh?t gi 13 cho SQL Server 2005 Service Pack 2
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i SQL Server 2005 tr?c s?a ch?a pht hnh. Microsoft khuy?n co b?n h?y xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
937137 SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 2 ?c pht hnh
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes ?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i p d?ng m?t hotfix SQL Server 2005 Service Pack 2 cho ti?n tr?nh ci ?t SQL Server 2005 Service Pack 2. Theo m?c ?nh, b?t k? hotfix ?c cung c?p trong gi d?ch v? my ch? SQL ?c bao g?m trong gi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2005 Service Pack 3

Quan tr?ng B?n ph?i ci ?t gi cumulative update ny n?u my tnh c?a b?n ang ch?y SQL Server 2005 Service Pack 3.

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2005 Service Pack 3. ? bi?t thm chi ti?t v? gi ny cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
970279 Cumulative update C?p Nh?t gi 4 cho SQL Server 2005 Service Pack 3
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i SQL Server 2005 tr?c s?a ch?a pht hnh. Microsoft khuy?n co b?n h?y xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm chi ti?t, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
960598 SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3 ?c pht hnh
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes ?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i p d?ng m?t hotfix SQL Server 2005 Service Pack 3 cho ti?n tr?nh ci ?t c?a SQL Server 2005 Service Pack 3. Theo m?c ?nh, b?t k? hotfix ?c cung c?p trong gi d?ch v? my ch? SQL ?c bao g?m trong gi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

Phin b?n pht hnh c?a SQL Server 2008

Quan tr?ng B?n ph?i ci ?t gi cumulative update ny n?u my tnh c?a b?n ang ch?y phin b?n pht hnh c?a SQL Server 2008.

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 6. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c i?u ny gi cumulative update cho SQL Server 2008, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
971490 Cumulative update C?p Nh?t gi 6 cho SQL Server 2008
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 s?a ch?a pht hnh. Chung ti khuyn ban nn cn nhc vic ap dung ban va li mi nht co cha hotfix nay. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
956909 Cac ban dng danh cho SQL Server 2008 a c phat hanh sau khi phat hanh SQL Server 2008

SQL Server 2008 Service Pack 1

Quan tr?ng B?n ph?i ci ?t gi cumulative update ny n?u my tnh c?a b?n ang ch?y SQL Server 2008 Service Pack 1.

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. ? bi?t thm chi ti?t v? gi ny cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
970315 Cumulative update C?p Nh?t gi 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng ?c tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a ch?a b?o m?t ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 s?a ch?a pht hnh. Microsoft khuy?n co b?n h?y xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 ? ?c pht hnh
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes ?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i p d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh ci ?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 1. Theo m?c ?nh, b?t k? hotfix ?c cung c?p trong gi d?ch v? my ch? SQL ?c bao g?m trong gi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

THNG TIN THM

Sau khi b?n p d?ng i?u ny gi cumulative update, m?t c?t s? ?c thm vo cc sysmail_server b?ng theo d?i gi tr? gian ch? trong giy. B?n c th? thi?t l?p gi tr? l?i qu th?i gian b?ng cch s? d?ng cc sysmail_update_account_sp th? t?c ?c lu gi? cho m?t c?u h?nh my ch? SMTP c? th?.

THAM KH?O

Cho bi?t thm thng tin v? danh sch xy d?ng c s?n sau khi SQL Server Service Pack 2, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
937137 SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 2 ?c pht hnh
bit thm thng tin v M hinh Dich vu Gia tng danh cho SQL Server, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
935897 M hinh Dich vu Gia tng hin do nhom SQL Server cung cp phn phi cac hotfix cho nhng s c a bao cao
? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c SQL Server 2005 Service Pack 2, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
913089 Lm th? no ? c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2005
? bi?t thm chi ti?t v? cc tnh nng m?i v c?i ti?n trong SQL Server 2005 Service Pack 2, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId = 71711
bit thm thng tin v gian t tn danh cho cac goi cp nht SQL Server, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
822499 Gian t tn mi danh cho cac goi cp nht phn mm Microsoft SQL Server
Cho bi?t thm thng tin v? danh sch xy d?ng c s?n sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
960598SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3 ?c pht hnh
bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 968834 - L?n xem xt sau cng: 07 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
T? kha:
kbsurveynew kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB968834 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:968834

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com