Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 969099 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 1. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

Tích l?y Update 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) có ch?a hotfix ch? đư?c phát hành trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008. Các hotfix không đư?c bao g?m trong SQL Server 2008 Service Pack 1. Tích l?y Update 1 cho SQL 2008 SP1 ch? đư?c thi?t k? như m?t rollup gói h?u b?n ghi d?ch v? đ? tích l?y Update 4 cho phiên b?n phát hành c?a SQL Server 2008 khách hàng đ? có k? ho?ch đ? nâng c?p lên SQL Server 2008 SP1 và v?n gi? các hotfix t? tích l?y Update 4 phiên b?n phát hành c?a SQL Server 2008. Không có b?n s?a l?i m?i đ? đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y này khác hơn so v?i các hotfix đ? đư?c phát hành trong tích l?y C?p Nh?t 4.

Lưu ? Xây d?ng này gói cumulative update c?ng đư?c bi?t đ?n như xây d?ng 10.00.2710.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Các lưu ? quan tr?ng v? gói cumulative update

 • Các hotfix trong gói này cumulative update đư?c bao g?m trong SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2).
 • SQL Server 2008 hotfixes đư?c bây gi? đa ngôn ng?. V? v?y, đó là ch? có m?t gói hotfix tích l?y cho t?t c? ngôn ng?.
 • M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các gói thành ph?n. Gói cumulative update C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

M?t gói C?p Nh?t tích l?y đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Này gói tích l?y có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo SQL Server 2008 ch?a các hotfix trong gói này cumulative update.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói cumulative update.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho gói C?p Nh?t tích l?y c? th? này. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y C?p Nh?t có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t gói cumulative update là không có s?n cho ngôn ng? đó.

V?n đ? đ? bi?t

Sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, b?n có th? g?p ph?i m?t v?n đ? khi b?n c? g?ng s? d?ng SQL máy ch? phân tích b?n ghi d?ch v?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
975783 Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t k?t qu? không chính xác khi b?n ch?y m?t truy v?n MDX ch?ng l?i m?t chi?u hư?ng có m?t cha m?/con m?i quan h?, và s? d?ng các nhà đi?u hành unary sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 3 cho SQL Server 2005 phân tích b?n ghi d?ch v? S975783

Hotfix đư?c bao g?m trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 1

Tích l?y Update 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 1 bao g?m các hotfix đư?c bao g?m trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
963036 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008
Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? các hotfix s? đư?c phát hành khi h? tr? nên có s?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?i SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

Hotfix đư?c bao g?m trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài KBMô t?
290866961146Kh?c ph?c: B?n không th? n?i đ?n m?t th? hi?n c?a SQL Server 2005 phân tích b?n ghi d?ch v? ho?c đ? m?t th? hi?n c?a SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? phân tích thông qua HTTP khi b?n đ?t c?u h?nh Internet Explorer đ? s? d?ng m?t t?p tin .pac
290920961237Kh?c ph?c: B?n không th? gi?t m?t bu?i đang ch?y m?t truy v?n trên m?t máy ch? đư?c liên k?t trong SQL Server 2005 và trong SQL Server 2008
290880961282Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? hi?n th? m?t báo cáo trong SQL Server 2008 qu?n l? Studio: "System.IndexOutOfRangeException: ch? s? đ? ? bên ngoài các gi?i h?n c?a m?ng"
290903961526S?a ch?a: Khi b?n giao di?n báo cáo SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? báo cáo trong c?a s? xem trư?c in, b? sung t?i toàn đư?c b? sung vào c?t mà s? d?ng kh? năng hi?n th? có đi?u ki?n
290911961648Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng truy v?n ho?c c?p nh?t m?t c?t d? li?u đ?i tư?ng l?n (LOB) trong SQL Server 2005 và trong SQL Server 2008
290918961695Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? chuy?n đ?i m?t bi?n c?a các lo?i d? li?u numeric(2,0) v?i m?t lo?i d? li?u tinyint trong SQL Server 2008: "s? h?c tràn l?i chuy?n đ?i bi?u hi?n d? li?u lo?i tinyint"
290916961803Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n unbind m?t m?c đ?nh cho m?t c?t trong b? máy cơ s? d? li?u đư?c khôi ph?c t? đ?ng g?i lưu SQL Server 2000 trong SQL Server 2008: "tên đ?i tư?ng không h?p l? ' '"
290871961920Kh?c ph?c: l?i cú pháp x?y ra khi b?n c? g?ng s? d?ng bi?u đ? lift đ? xác nh?n m?t mô h?nh khai thác s? d?ng m?t ngu?n d? li?u Oracle trong b?n ghi d?ch v? phân tích SQL Server 2005 và trong SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? phân tích
290929961935Kh?c ph?c: Thông báo truy v?n là không b?n chính xác n?u truy v?n có ch?a bên trong tham gia và các kho?n là NULL trong SQL Server 2005 và trong SQL Server 2008
290931962003Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n đ?ng b? hóa d? li?u cho m?t SQL Server Compact Edition thuê bao trong SQL Server 2005 và trong SQL Server 2008: "m?t cu?c g?i đ?n SQL Server Reconciler không thành công. C? g?ng đ? đ?ng b? hoá l?i. HRESULT 0X80004005 (29006)"
290915962008Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n s? d?ng v?n chuy?n kí nh?p trong SQL Server 2008: "trong khi kh?i đ?ng c?a b? máy cơ s? d? li?u d? ph?ng ?m '<Database name="">' (cơ s? d? li?u ID <N>), t?p tin d? ph?ng ('<File name="">') là không th? ti?p c?n các báo cáo khôi ph?c"<b00> </b00> </File> </N> </Database>
290934963659Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n th?c hi?n m?t dân s? cho m?t m?c ch? d?n toàn văn b?n l?n trong SQL Server 2008
290922965221S?a ch?a: Khi b?n ch?y m?t truy v?n đ?i v?i nhi?u b?ng t? xa trong SQL Server 2008, các truy v?n ch?y ch?m
290933966306Kh?c ph?c: B?n không th? t?t tính năng CDC n?u b?n th? cdc.change_tables CDC h? th?ng bàn trong SQL Server 2008
290892967148Kh?c ph?c: M?t k?t qu? không chính xác đư?c tr? l?i trong SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? phân tích khi b?n ch?y nhi?u C?p Nh?t CUBE phát bi?u trong m?t giao d?ch ho?c c?p nh?t nhi?u bi?n pháp trong m?t tuyên b? C?p Nh?t kh?i duy nh?t trong m?t giao d?ch
290904967161Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? xu?t m?t báo cáo SQL Server 2008 Báo cáo b?n ghi d?ch v? vào m?t t?p PDF: "Ch? s? đ? ra kh?i ph?m vi"
290907967162Kh?c ph?c: Tiêu đ? c?a m?t đa-trang báo cáo SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? báo cáo ch? xu?t hi?n trên trang đ?u tiên n?u báo cáo có ch?a nhi?u nhóm hàng không có vùng nhóm hàng Tablix
290937967164Kh?c ph?c: Các b?n ghi d?ch v? SQL Server ng?ng đáp ?ng, và b?n nh?n đư?c l?i 1450 khi b?n t?o b? máy ?nh cơ s? d? li?u ho?c ch?y m?t tuyên b? DBCC ki?m tra trên m?t b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server 2005 và trong SQL Server 2008
290912967169S?a ch?a: Khi b?n ch?y m?t C?p Nh?t tuyên b? ch?ng l?i m?t b?ng có m?t kích ho?t đ? c?p nh?t tham gia các b?ng đ? b? xoá và INSERTED, truy v?n m?t m?t th?i gian dài đ? k?t thúc
290938967178S?a ch?a: Khi b?n khôi ph?c l?i m?t t?p tin sao lưu SQL Server 2005 trong SQL Server 2008, các ho?t đ?ng m?t nhi?u th?i gian hơn khi b?n khôi ph?c l?i cùng m?t t?p tin sao lưu trong SQL Server 2005
290895967205Kh?c ph?c: M?t l?i quá th?i gian x?y ra khi b?n s? d?ng SQL Server Management Studio đ? c? g?ng khôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u l?n t? đ?ng g?i lưu trên m?t băng trong SQL Server 2008
290897967480Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? xem thu?c tính c?a m?t b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server 2008 qu?n l? Studio: "s? h?c tràn l?i chuy?n đ?i bi?u hi?n d? li?u ki?u int"
290901967749Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n giao di?n báo cáo SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? báo cáo có ch?a nhi?u hơn m?t subreport: "l?i: Subreport có th? không đư?c hi?n th?"
290913967821Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n m? m?t khóa đ?i x?ng đư?c m? hóa b?i m?t khóa đ?i x?ng trong SQL Server 2008: "ch?a khóa gi?i m? là không chính xác"
290894967889Kh?c ph?c: V?n đ? hi?u su?t x?y ra khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên m?t b? máy cơ s? d? li?u có ch?a nhi?u tài s?n m? r?ng trong SQL Server 2008 qu?n l? Studio
290879968152Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n đ?ng b? hóa b? máy cơ s? d? li?u trong b?n ghi d?ch v? phân tích Microsoft SQL Server 2008: "tin nh?n: l?i trong qu?n l? siêu d? li?u. L?i xu?t hi?n khi đang n?p các kh?i phân tích"
290882968159Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n ch?y lo?t câu t?o phiên CUBE và tuyên b? th? phiên CUBE trong b?n ghi d?ch v? phân tích Microsoft SQL Server 2008: "m?t ngo?i l? b?t ng? đ? x?y ra"

Cumulative update C?p Nh?t gói thông tin

Đi?u ki?n tiên quy?t

Microsoft SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 1
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968382 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói này cumulative update.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Cumulative update C?p Nh?t gói t?p tin thông tin

Này gói tích l?y có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Này gói tích l?y ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? kh?c ph?c v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Các phiên b?n ti?ng Anh c?a gói này cumulative update có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Lưu ? Các thành ph?n sau đây không đư?c thay đ?i trong b?n C?p Nh?t tích l?y này:
 • SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? tích h?p
 • SQL Server 2008 Native Client

Phiên b?n 32-bit

SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u c?t l?i đư?c chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Iftsph.dll2007.100.2710.038,24808 Tháng tư năm 200913:17x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,84008 Tháng tư năm 200914:09x 86
Replmerg.exe2007.100.2710.0341,33608 Tháng tư năm 200914:39x 86
Snapshot.exe10.0.2710.013,16008 Tháng tư năm 200915:48x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208 Tháng tư năm 200913:44x 86
Sqllogship.exe10.0.2710.096,10408 Tháng tư năm 200915:49x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2710.0192,85608 Tháng tư năm 200915:50x 86
Trư?ng h?p l?i b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mssqlsystemresource.LDFkhông áp d?ng524,28808 Tháng tư năm 200900:28không áp d?ng
Mssqlsystemresource.MDFkhông áp d?ng63,242,24008 Tháng tư năm 200900:28không áp d?ng
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208 Tháng tư năm 200913:44x 86
Sqlaccess.dll2007.100.2710.0405,33608 Tháng tư năm 200915:48x 86
Sqlservr.exe2007.100.2710.042,723,68808 Tháng tư năm 200915:51x 86
SQL Server 2008 b? máy cơ s? d? li?u b?n ghi d?ch v? ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,84008 Tháng tư năm 200914:09x 86
Msgprox.dll2007.100.2710.0202,07208 Tháng tư năm 200914:12x 86
Replprov.dll2007.100.2710.0575,32008 Tháng tư năm 200914:39x 86
Replrec.dll2007.100.2710.0789,84808 Tháng tư năm 200914:39x 86
Replsub.dll2007.100.2710.0410,96808 Tháng tư năm 200914:39x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208 Tháng tư năm 200913:44x 86
Xmlsub.dll2007.100.2710.0192,36008 Tháng tư năm 200915:56x 86
SQL Server 2008 kinh doanh t?nh báo phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408 Tháng tư năm 200913:59x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2710.04,233,04808 Tháng tư năm 200914:00x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,50408 Tháng tư năm 200914:02x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008 Tháng tư năm 200914:03x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008 Tháng tư năm 200914:03x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808 Tháng tư năm 200914:12x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208 Tháng tư năm 200913:44x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2710.07,559,01608 Tháng tư năm 200915:50x 86
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? phân tích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmdpump.dll10.0.2710.06,180,71208 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmdspdm.dll10.0.2710.0178,02408 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmdsrv.exe10.0.2710.021,954,92008 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808 Tháng tư năm 200914:12x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208 Tháng tư năm 200913:44x 86
b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408 Tháng tư năm 200913:59x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,50408 Tháng tư năm 200914:02x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,50408 Tháng tư năm 200914:02x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008 Tháng tư năm 200914:03x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008 Tháng tư năm 200914:03x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008 Tháng tư năm 200914:03x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008 Tháng tư năm 200914:03x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msreportbuilder_exe_manifest.32không áp d?ng849,37709 Tháng tư năm 200902:53không áp d?ng
Reportbuilder_2_0_0_0_application.32không áp d?ng15,77609 Tháng tư năm 200902:56không áp d?ng
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208 Tháng tư năm 200913:44x 86
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2710.04,233,04808 Tháng tư năm 200914:00x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.0.2710.08,968,02408 Tháng tư năm 200914:08x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208 Tháng tư năm 200913:44x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2710.07,559,01608 Tháng tư năm 200915:50x 86
SQL Server 2008 công c? và ph? ki?n tr?m làm vi?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408 Tháng tư năm 200913:59x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808 Tháng tư năm 200914:12x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208 Tháng tư năm 200913:44x 86

Phiên b?n d?a trên x 64

SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u c?t l?i đư?c chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Iftsph.dll2007.100.2710.054,61608 Tháng tư năm 200918:21x 64
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,84008 Tháng tư năm 200914:09x 86
Replmerg.exe2007.100.2710.0408,42408 Tháng tư năm 200919:05x 64
Snapshot.exe10.0.2710.013,16008 Tháng tư năm 200915:48x 86
Snapshot.exe10.0.2710.013,16008 Tháng tư năm 200919:49x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408 Tháng tư năm 200918:34x 64
Sqllogship.exe10.0.2710.096,08808 Tháng tư năm 200919:50x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2710.0229,22408 Tháng tư năm 200919:50x 64
Trư?ng h?p l?i b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mssqlsystemresource.LDFkhông áp d?ng524,28808 Tháng tư năm 200900:28không áp d?ng
Mssqlsystemresource.MDFkhông áp d?ng63,242,24008 Tháng tư năm 200900:28không áp d?ng
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408 Tháng tư năm 200918:34x 64
Sqlaccess.dll2007.100.2710.0412,00808 Tháng tư năm 200919:49x 86
Sqlservr.exe2007.100.2710.057,889,12808 Tháng tư năm 200919:51x 64
SQL Server 2008 b? máy cơ s? d? li?u b?n ghi d?ch v? ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,84008 Tháng tư năm 200914:09x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,85608 Tháng tư năm 200918:46x 86
Msgprox.dll2007.100.2710.0202,07208 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msgprox.dll2007.100.2710.0246,10408 Tháng tư năm 200918:47x 64
Replprov.dll2007.100.2710.0575,32008 Tháng tư năm 200914:39x 86
Replprov.dll2007.100.2710.0727,38408 Tháng tư năm 200919:05x 64
Replrec.dll2007.100.2710.0789,84808 Tháng tư năm 200914:39x 86
Replrec.dll2007.100.2710.0976,74408 Tháng tư năm 200919:05x 64
Replsub.dll2007.100.2710.0410,96808 Tháng tư năm 200914:39x 86
Replsub.dll2007.100.2710.0492,39208 Tháng tư năm 200919:05x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408 Tháng tư năm 200918:34x 64
Xmlsub.dll2007.100.2710.0192,36008 Tháng tư năm 200915:56x 86
Xmlsub.dll2007.100.2710.0308,07208 Tháng tư năm 200919:55x 64
SQL Server 2008 kinh doanh t?nh báo phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408 Tháng tư năm 200913:59x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2710.04,233,04808 Tháng tư năm 200914:00x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,50408 Tháng tư năm 200914:02x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008 Tháng tư năm 200914:03x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008 Tháng tư năm 200914:03x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.044,436,82408 Tháng tư năm 200918:48x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.012,332,37608 Tháng tư năm 200918:48x 64
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.08,153,94408 Tháng tư năm 200918:48x 64
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408 Tháng tư năm 200918:34x 64
Sqlmanagerui.dll10.0.2710.07,559,01608 Tháng tư năm 200915:50x 86
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? phân tích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.044,436,82408 Tháng tư năm 200918:48x 64
Msmdpump.dll10.0.2710.07,430,48808 Tháng tư năm 200918:48x 64
Msmdspdm.dll10.0.2710.0178,02408 Tháng tư năm 200918:48x 86
Msmdsrv.exe10.0.2710.043,712,85608 Tháng tư năm 200918:48x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.012,332,37608 Tháng tư năm 200918:48x 64
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.08,153,94408 Tháng tư năm 200918:48x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408 Tháng tư năm 200918:34x 64
b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408 Tháng tư năm 200913:59x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,52008 Tháng tư năm 200918:42x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,50408 Tháng tư năm 200914:02x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,54408 Tháng tư năm 200918:42x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008 Tháng tư năm 200914:03x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008 Tháng tư năm 200918:42x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008 Tháng tư năm 200914:03x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.012,332,37608 Tháng tư năm 200918:48x 64
Msreportbuilder_exe_manifest.64không áp d?ng849,37709 Tháng tư năm 200902:53không áp d?ng
Reportbuilder_2_0_0_0_application.64không áp d?ng15,77609 Tháng tư năm 200902:56không áp d?ng
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408 Tháng tư năm 200918:34x 64
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2710.04,233,04808 Tháng tư năm 200914:00x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.0.2710.08,968,02408 Tháng tư năm 200914:08x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408 Tháng tư năm 200918:34x 64
Sqlmanagerui.dll10.0.2710.07,559,01608 Tháng tư năm 200915:50x 86
SQL Server 2008 công c? và ph? ki?n tr?m làm vi?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408 Tháng tư năm 200913:59x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.044,436,82408 Tháng tư năm 200918:48x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.012,332,37608 Tháng tư năm 200918:48x 64
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.08,153,94408 Tháng tư năm 200918:48x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408 Tháng tư năm 200918:34x 64

Phiên b?n ki?n trúc Itanium

SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u c?t l?i đư?c chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Iftsph.dll2007.100.2710.088,42408 Tháng tư năm 200921:01IA-64
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,84008 Tháng tư năm 200914:09x 86
Replmerg.exe2007.100.2710.0969,56008 Tháng tư năm 200921:57IA-64
Snapshot.exe10.0.2710.013,16008 Tháng tư năm 200915:48x 86
Snapshot.exe10.0.2710.013,14408 Tháng tư năm 200922:42x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408 Tháng tư năm 200921:15IA-64
Sqllogship.exe10.0.2710.096,10408 Tháng tư năm 200922:43x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2710.0428,37608 Tháng tư năm 200922:43IA-64
Trư?ng h?p l?i b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mssqlsystemresource.LDFkhông áp d?ng524,28808 Tháng tư năm 200900:28không áp d?ng
Mssqlsystemresource.MDFkhông áp d?ng63,242,24008 Tháng tư năm 200900:28không áp d?ng
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408 Tháng tư năm 200921:15IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.2710.0398,69608 Tháng tư năm 200922:42x 86
Sqlservr.exe2007.100.2710.0111,036,77608 Tháng tư năm 200922:45IA-64
SQL Server 2008 b? máy cơ s? d? li?u b?n ghi d?ch v? ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,84008 Tháng tư năm 200914:09x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,85608 Tháng tư năm 200921:27x 86
Msgprox.dll2007.100.2710.0202,07208 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msgprox.dll2007.100.2710.0534,37608 Tháng tư năm 200921:28IA-64
Replprov.dll2007.100.2710.0575,32008 Tháng tư năm 200914:39x 86
Replprov.dll2007.100.2710.01,640,79208 Tháng tư năm 200921:57IA-64
Replrec.dll2007.100.2710.0789,84808 Tháng tư năm 200914:39x 86
Replrec.dll2007.100.2710.02,125,14408 Tháng tư năm 200921:58IA-64
Replsub.dll2007.100.2710.0410,96808 Tháng tư năm 200914:39x 86
Replsub.dll2007.100.2710.01,111,89608 Tháng tư năm 200921:58IA-64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408 Tháng tư năm 200921:15IA-64
Xmlsub.dll2007.100.2710.0192,36008 Tháng tư năm 200915:56x 86
Xmlsub.dll2007.100.2710.0558,93608 Tháng tư năm 200922:49IA-64
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? phân tích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.057,508,20008 Tháng tư năm 200921:29IA-64
Msmdpump.dll10.0.2710.08,943,46408 Tháng tư năm 200921:29IA-64
Msmdspdm.dll10.0.2710.0178,02408 Tháng tư năm 200921:29x 86
Msmdsrv.exe10.0.2710.058,859,36808 Tháng tư năm 200921:30IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.015,485,80008 Tháng tư năm 200921:30IA-64
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.010,065,25608 Tháng tư năm 200921:31IA-64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408 Tháng tư năm 200921:15IA-64
b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408 Tháng tư năm 200913:59x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,52008 Tháng tư năm 200921:22x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,50408 Tháng tư năm 200914:02x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008 Tháng tư năm 200921:22x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008 Tháng tư năm 200914:03x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,65608 Tháng tư năm 200921:22x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008 Tháng tư năm 200914:03x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.015,485,80008 Tháng tư năm 200921:30IA-64
Msreportbuilder_exe_manifest.64không áp d?ng849,37709 Tháng tư năm 200902:53không áp d?ng
Reportbuilder_2_0_0_0_application.64không áp d?ng15,77609 Tháng tư năm 200902:56không áp d?ng
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408 Tháng tư năm 200921:15IA-64
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2710.04,233,04808 Tháng tư năm 200914:00x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.0.2710.08,968,02408 Tháng tư năm 200914:08x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408 Tháng tư năm 200921:15IA-64
Sqlmanagerui.dll10.0.2710.07,559,01608 Tháng tư năm 200915:50x 86
SQL Server 2008 công c? và ph? ki?n tr?m làm vi?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408 Tháng tư năm 200913:59x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.057,508,20008 Tháng tư năm 200921:29IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.015,485,80008 Tháng tư năm 200921:30IA-64
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808 Tháng tư năm 200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.010,065,25608 Tháng tư năm 200921:31IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408 Tháng tư năm 200921:15IA-64

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t gói tích l?y

Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t gói cumulative update, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, m? m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh .
 2. Nh?p vào thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Đ? xem t?t c? các b?n C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008, nh?p vào đ? ch?n hộp kiểm Hi?n th? thông tin C?p Nh?t .
 4. G? cài đ?t chuyên bi?t gói cumulative update.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 969099 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
T? khóa: 
kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbpubtypekc kbfix kbmt KB969099 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 969099

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com