Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n ch?y m?t gói SQL Server 2005, SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? tích h?p (SSIS) sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 2.0 SP2 ho?c các.NET Framewo...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 969845 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, và Microsoft SQL Server 2008 R2 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, ho?c SQL Server 2008 R2 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n ch?y m?t gói Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? tích h?p (SSIS) trên m?t máy tính có m?t trong các cài đ?t chuyên bi?t sau đây c?a NET Framework:
  • Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 (SP2)
  • Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1 (SP1)
 • Các gói ph?n m?m SSIS s? d?ng m?t đi?u khi?n ODBC bên th? ba có th? chuy?n nh?p d? li?u kí t? đ?i di?n.
Tuy nhiên, khi b?n ch?y các gói SSIS, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây:
[ADO NET ngu?n [1424]] L?i: SSIS l?i m? DTS_E_INDUCEDTRANSFORMFAILUREONERROR. "Ph?n"ADO NET ngu?n"(1424)" th?t b?i v? l?i m? 0x80131937 x?y ra, và b? trí hàng l?i trên "đ?u ra c?t ("columnname"S?) "xác đ?nh s? th?t b?i v? l?i. L?i đ? x?y ra trên các đ?i tư?ng c? th? c?a các thành ph?n đư?c ch? đ?nh. Có th? có thông báo l?i đăng trư?c đây v?i thêm thông tin v? s? th?t b?i.

L?i 0xc0209029: Data Flow Task: "Ph?n"ComponentName"(1)" th?t b?i v? l?i m? 0x80131937 x?y ra...

[ADO NET ngu?n [1424]] L?i: Các thành ph?n "ADO NET ngu?n" (1424) đ? không th? x? lí d? li?u. Thành ph?n đư?ng ?ng đ? tr? l?i HRESULT m? l?i 0xC0209029 t? m?t cu?c g?i phương pháp.

[SSIS.Đư?ng ?ng d?n] l?i: SSIS l?i m? DTS_E_PRIMEOUTPUTFAILED. Phương pháp PrimeOutput trên thành ph?n "ADO NET ngu?n" (1424) tr? v? l?i m? 0xC02090F5. Các thành ph?n tr? v? m?t m? l?i khi công c? đư?ng ?ng g?i là PrimeOutput(). ? ngh?a c?a s? th?t b?i m? đư?c xác đ?nh b?i các thành ph?n, nhưng l?i gây t? vong và đư?ng ?ng ng?ng th?c hi?n. Có th? có thông báo l?i đăng trư?c đây v?i thêm thông tin v? s? th?t b?i.
V?n đ? này ?nh hư?ng đ?n driver ODBC đư?c truy c?p t? các nhà cung c?p ODBC đư?c qu?n l? khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Các ExecuteReader ch?c năng đư?c g?i là do các CommandBehavior.SequentialAccess tham s?. Cu?c g?i và thông s? này đư?c s? d?ng trong các trư?ng h?p sau:
  • Khi m?t gói SQL Server 2005 SSIS đ?c d? li?u t? m?t ngu?n DataReader ho?c khi m?t gói SQL Server 2008 SSIS đ?c d? li?u t? m?t ngu?n d? li?u ADO.NET đư?c qu?n l?.
  • ngu?n d? li?u không đư?c c?u h?nh đ? chuy?n hư?ng các giá tr? l?i và truncation.
 • Các OdbcDataReader.IsDbNull ch?c năng đư?c g?i là. Các gói ph?n m?m SSIS s? d?ng phương pháp này đ? xác đ?nh giá tr? trong m?t l?nh v?c là NULL hay không.
 • M?t trong nh?ng ch?c năng sau đây đư?c g?i là:
  • Các OdbcDataReader.GetBytes ch?c năng đư?c g?i là đ? có đư?c m?t s? lo?i d? li?u, ch?ng h?n như DT_BYTES, t? các nhà cung c?p ODBC đư?c qu?n l?.
  • Các OdbcDataReader.GetChars ch?c năng đư?c g?i là đ? có đư?c m?t s? chu?i các lo?i d? li?u, ch?ng h?n như DT_WSTR, t? các nhà cung c?p ODBC đư?c qu?n l?.

Nguyên nhân

Các.NET Framework 2.0 SP2 và các.NET Framework 3,5 SP1 gi?i thi?u m?t s? thay đ?i trong các nhà cung c?p ODBC qu?n l? do đó chu?i đư?c đ?c t? driver ODBC b?n x? trong k?ch b?n đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng". V? s? thay đ?i này, các nhà cung c?p ODBC đư?c qu?n l? đư?c g?i là trong driver ODBC b?n x? b?ng cách s? d?ng SQLGetData API ch?c năng s? d?ng m?t b? đ?m kích thư?c 0. driver ODBC tuân th? không có v?n đ? trong cu?c g?i này. Tuy nhiên, driver ODBC noncompliant có th? th?t b?i trong các trư?ng h?p. Đ?i v?i m?t đi?u khi?n ODBC tuân th?, các SQLGetData API ch?c năng tr? v? SUCCESS_WITH_INFO khi m?t b? đ?m kích thư?c 0 đư?c phát hi?n. Đ?i v?i m?t đi?u khi?n ODBC noncompliant, cu?c g?i tr? v? NO_DATA.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Net Framework 2.0 Service Pack 2 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Thông tin t?p tin hotfix

Hotfix này ch?a ch? là nh?ng t?p tin đư?c yêu c?u đ? s?a ch?a các v?n đ? có danh sách các bài vi?t này. Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t.Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Khuôn kh? .NET 2.0 cho Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, phiên b?n 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.40632,933,76019-05: 08x 86
Khuôn kh? .NET 2.0 cho Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, x 64 Phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.40633,008,51218-23: 51x 64
System.Data.dll2.0.50727.40632,933,76019-05: 08x 86
Khuôn kh? .NET 2.0 cho Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, IA-64 Phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.40632,933,76019-05: 08x 86
System.Data.dll2.0.50727.40633,234,81619-01: 09IA-64
Khuôn kh? .NET 2.0 cho phiên b?n 32-bit Windows Vista, Windows Server 2008,
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.Data.dll2.0.50727.44002,933,76010 Tháng chín, 200911: 54
Khuôn kh? .NET 2.0 cho Windows Vista, Windows Server 2008 x 64 Phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.Data.dll2.0.50727.44003,008,51210 Tháng chín, 200911: 54
Khuôn kh? .NET 2.0 cho Windows Vista, Windows Server 2008, IA-64 Phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.Data.dll2.0.50727.44003,234,81610 Tháng chín, 200911: 54

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

Ch?nh s?a các gói SSIS đ? c?u h?nh l?i và Truncation chuy?n hư?ng ngu?n DataReader ho?c ngu?n d? li?u ADO.NET đư?c qu?n l?. Sau khi b?n ch?nh s?a các gói SSIS đ? chuy?n hư?ng đ?u ra l?i đ?n m?t đi?m đ?n, các gói s? ch?y thành công ngay c? khi không có hàng đư?c vi?t đ?n đích. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? Các bư?c sau đây gi? đ?nh r?ng b?n đang s? d?ng m?t gói SQL Server 2005 SSIS mà đ?c d? li?u t? m?t ngu?n DataReader.
 1. M? gói SSIS trong SQL Server kinh doanh t?nh báo phát tri?n Studio.
 2. M? các Tr?nh so?n th?o nâng cao cho DataReader ngu?n hộp thoại trong các nhà thi?t k? Data Flow.
 3. B?m vào các Đ?u vào và đ?u ra thu?c tính tab, và sau đó m? r?ng các DataReader đ?u ra nút ch?n m?t trong các Y?u t? đ?u vào và đ?u ra cây.
 4. M? r?ng các S?n lư?ng c?t nút ch?n m?t.
 5. B?m vào m?i c?t theo các S?n lư?ng c?t nút ch?n m?t, và sau đó ki?m tra DataType b?t đ?ng s?n. Cho m?i c?t mà DataType b?t đ?ng s?n DT_WSTR, DT_NTEXT, DT_BYTES, ho?c DT_IMAGE, ch?nh s?a hai thu?c tính sau:
  • Thi?t l?p ErrorRowDisposition b?t đ?ng s?n đ? RD_RedirectRow.
  • Thi?t l?p TruncationRowDisposition b?t đ?ng s?n đ? RD_RedirectRow.
 6. B?m chu?t Ok đ? lưu các thay đ?i.
 7. Trong thi?t k? Data Flow, thêm m?t đi?m đ?n m?i. Ví d?, thêm m?t đi?m đ?n t?p tin ph?ng ho?c m?t đi?m đ?n máy ch? SQL.
 8. S? d?ng m?i tên màu đ? t? ngu?n DataReader đ? k?t n?i nó v?i các đi?m đ?n m?i đư?c thêm vào. Thao tác này s? tr?c ti?p các hàng l?i và truncation hàng đ?n đích đ? ti?t ki?m hàng l?i.
 9. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 8 cho t?t c? d?ng d? li?u công vi?c mà truy c?p ODBC chu?i ho?c h?nh ?nh c?t và r?ng th?t b?i v?i các thông báo l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Phương pháp 2

G? cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 2.0 SP2 ho?c các.NET Framework 3,5 SP1. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên b?n g? cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v? b?i v? đi?u này hy sinh đ? tin c?y, tính năng c?i ti?n và t?i ưu hóa hi?u su?t các gói b?n ghi d?ch v? cung c?p.

Đ? khôi ph?c H? th?ng c?a b?n ti?u bang mà nó đ? ? trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 2.0 SP2 ho?c các.NET Framework 3,5 SP1, làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 2. Xác đ?nh v? trí Microsoft.NET Framework 3,5 SP1, và sau đó b? cài đ?t chuyên bi?t nó.
 3. Xác đ?nh v? trí Microsoft.NET Framework 3,0 SP2, và sau đó b? cài đ?t chuyên bi?t nó.
 4. Xác đ?nh v? trí Microsoft.NET Framework 2.0 SP2, và sau đó b? cài đ?t chuyên bi?t nó.
 5. cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n g?c c?a các.NET Framework 3.5. Bư?c này s? cài đ?t chuyên bi?t l?i các.NET Framework 2.0 SP1 và các.NET Framework 3,0 SP1. Đ? có đư?c các.NET Framework 3.5, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=en

Phương pháp 3

Liên h? v?i nhà cung c?p driver ODBC bên th? ba đ? xác đ?nh xem các nhà cung c?p có m?t C?p Nh?t cho tr?nh đi?u khi?n đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 969845 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB969845 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 969845

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com