Identifikator ?lanka: 971033 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako ovaj ?lanak ne odgovara na va?e pitanje, kliknite na ovo dugme da biste postavili pitanje drugim ?lanovima zajednice na lokaciji Microsoft Answers:
Postavite pitanje


Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Dostupna je ispravka za komponente za aktivaciju i proveru valjanosti u okviru tehnologija aktivacije operativnog sistema Windows za Windows 7.

Tehnologije aktivacije operativnog sistema Windows poma?u vam da potvrdite da je kopija operativnog sistema Windows 7 koju koristite na ra?unaru originalna. Pored toga, tehnologije aktivacije operativnog sistema Windows poma?u vam da se za?titite od rizika falsifikovanog softvera. Tehnologije aktivacije operativnog sistema Windows u operativnom sistemu Windows 7 sastoje se od komponenti za aktivaciju i proveru valjanosti koje sadr?e funkcije za borbu protiv piraterije.
 • Aktivacija je tehnologija borbe protiv piraterije koja proverava ?ifru proizvoda za kopiju operativnog sistema Windows 7 koju koristite na ra?unaru. ?ifra proizvoda je kôd od 25 znakova koji se nalazi na nalepnici ?Certifikat o autenti?nosti? ili na nalepnici dokaza o licenci. Ove nalepnice se dobijaju uz svaku originalnu kopiju operativnog sistema Windows. ?ifra originalnog proizvoda mo?e da se koristi samo na onom broju ra?unara koji je naveden u licenci softvera.
 • Provera valjanosti je proces na mre?i koji vam omogu?ava da proverite da li je kopija operativnog sistema Windows 7 koju koristite na svom ra?unaru ispravno aktivirana i originalna.

Dodatne informacije

Nabavljanje paketa ispravki

Ovaj paket ispravki dostupan je putem lokacija Windows Update i Microsoft Download Center.

Windows Update

Ova ispravka je dostupna na Veb lokaciji Windows Update:
http://update.microsoft.com
Da biste nabavili ovu ispravku sa lokacije Windows Update, omogu?ite funkciju ?Automatsko a?uriranje? na ra?unaru. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Pretra?i programe i datoteke otkucajte Windows Update, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Izaberite stavku Promeni postavke.
 3. U okviru Va?ne ispravke izaberite stavku Automatski instaliraj ispravke (preporu?uje se), a zatim kliknite na dugme U redu.

Lokacija Microsoft Download Center

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:
Ispravka za Windows 7 za sisteme zasnovane na x86 procesorima (KB971033)
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows 7 za sisteme zasnovane na x86 procesorima.

Ispravka za Windows 7 za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB971033)
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows 7 za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB971033).

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Napomena Instaliranje ove ispravke ne uti?e na funkcionalnost operativnog sistema.

Vi?e informacija o ovoj ispravci

Ova ispravka za tehnologije aktivacije operativnog sistema Windows vam poma?e da otkrijete gre?ke pri proveri valjanosti i zloupotrebe pri aktivaciji. Ova ispravka otkriva i poku?aje neovla??ene izmene va?nih sistemskih datoteka operativnog sistema Windows 7. Imajte u vidu da neke falsifikovane kopije operativnog sistema Windows uklju?uju malver.

Kada se instalira ova ispravka, ona vr?i proces provere valjanosti za kopiju operativnog sistema Windows koju koristite na ra?unaru. Me?utim, proces provere valjanosti ne uti?e na funkcionalnost operativnog sistema Windows. Proces ispravke se tiho zatvara ako ne otkrije gre?ke pri proveri valjanosti, zloupotrebe pri aktivaciji ili neovla??eno izmenjene datoteke.

Neovla??eno izmenjene datoteke
Ako ispravka otkrije neovla??eno izmenjenu datoteku, ona poku?ava da je vrati u prethodno stanje. Ovakvo vra?anje u prethodno stanje mo?e zahtevati ponovno pokretanje. Ako ova ispravka ne mo?e vratiti neovla??eno izmenjene datoteke u prethodno stanje, ona ?e vas uputiti na vi?e informacija na Internetu.

Gre?ke pri proveri valjanosti i zloupotrebe pri aktivaciji
Gre?ke pri proveri valjanosti ili zloupotrebe pri aktivaciji poku?avaju da zaobi?u proces aktivacije operativnog sistema Windows i ponekad su uklju?ene u falsifikovane kopije operativnog sistema Windows. Ako se otkrije gre?ka pri proveri valjanosti ili zloupotreba pri aktivacijii, bi?ete upu?eni na vi?e informacija na Internetu za re?avanje zloupotrebe pri aktivaciji ili gre?ke pri proveri valjanosti. Kada se uklone gre?ke pri proveri valjanosti ili zloupotrebe pri aktivaciji, od vas ?e se mo?da zahtevati da upotrebite va?e?u ?ifru proizvoda da biste aktivirali kopiju operativnog sistema Windows 7 koju koristite na ra?unaru. Ako odlu?ite da u ovom trenutku ne re?ite gre?ku pri proveri valjanosti ili zloupotrebu pri aktivaciji, povremeno ?ete primati obave?tenje o tome da kopija operativnog sistema Windows 7 koju koristite na ra?unaru nije originalna. Pored toga, Windows ?e obezbediti vezu ka dodatnim informacijama na mre?i za re?avanje problema.

Pro?itajte na?u izjavu o privatnosti na mre?i

Za vi?e informacija o izjavi o privatnosti programa za originalni Microsoft softver posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/PrivacyInfo.aspx?displaylang=sr

Svojstva

Identifikator ?lanka: 971033 - Poslednji pregled: 1. oktobar 2012. - Revizija: 5.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971033

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com