K? atinstal?t programmu komplektu Office 2003, Office 2007 vai Office 2010, ja to nevar atinstal?t vad?bas panel??

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 971179 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?aj? rakst? ir izskaidrots, k? atinstal?t 2003., 2007. vai 2010. gada Microsoft Office programmu komplektu, izmantojot probl?mu nov?r?anas risin?jumu, ja to nevar izdar?t, lietojot vad?bas pane?a l?dzek?us Pievienot vai no?emt programmas vai Programmas un l?dzek?i.
Inform?ciju par 2003., 2007. vai 2010. gada Microsoft Office programmu komplekta atinstal??anu skatiet sada?? Atinstal??ana, izmantojot probl?mu nov?r?anas risin?jumu.
Skatiet n?kam?s sada?as, lai ieg?tu inform?ciju par gad?jumiem, kad atinstal??anu nevar veikt, lietojot vad?bas pane?a l?dzek?us Pievienot vai no?emt programmas vai Programmas un l?dzek?i, vai ja v?laties atk?rtoti m??in?t atinstal?t Office programmu komplektu vad?bas panel?.

Papildindorm?cija

Office programmu komplekta atinstal??ana, izmantojot probl?mu risin??anas r?ku

Piez?me. Probl?mu nov?r?anas risin?jumi neno?em Office programmas, kas nav instal?tas vienlaikus ar Office programmu komplektu. Piem?ram, ja dator? ir instal?ts programmu komplekts Microsoft Office Professional 2007 un programma Microsoft Office Visio 2007, izmantojot probl?mu nov?r?anas risin?jumu, dator? tiks no?emts tikai komplekts Microsoft Office Professional 2007. Programma Visio 2007 netiks no?emta. Turkl?t, ja izmantojat k?du no t?l?k nor?d?tajiem probl?mu nov?r?anas risin?jumiem, dators ir j?ats?kn?.

Office 2010 komplekti

Lai autom?tiski atinstal?tu programmu komplektu Microsoft Office 2010, noklik??iniet uz pogas vai saites Nov?rst ?o probl?mu. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 20055
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 vai Windows Server 2003
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50450
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Office 2007 komplekti

Lai autom?tiski atinstal?tu programmu komplektu Microsoft Office 2007, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 20052
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 vai Windows Server 2003
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50154
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Office 2003 komplekti

Lai autom?tiski atinstal?tu Microsoft Office 2003 komplektu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 20054
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 vai Windows Server 2003
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50416
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Apst?k?i, k?dos nevarat atinstal?t programmat?ru Office, izmantojot vad?bas paneli

Iesp?jams nevar?sit atinstal?t dator? eso?u Microsoft Office 2003, 2007 vai 2010 komplektu, izmantojot vad?bas pane?a l?dzekli Pievienot vai no?emt programmas vai Programmas un l?dzek?i, ja ir sp?k? viens no t?l?k nor?d?tajiem nosac?jumiem.
 • M??inot instal?t jaunu programmu, instal??anas process netika pabeigts. T?d?? dator? ir palikusi da??ji instal?ta programma. M??inot programmu instal?t v?lreiz, instal??ana neizdodas.
 • Nevar no?emt iepriek? instal?tu programmu, jo instal?cijas faili ir boj?ti.
 • Turpinot programmu komplekta Office 2010 instal??anu p?c iepriek??ja m??in?juma, rad?s probl?mas.

K? atinstal?t Office programmu komplektu vad?bas panel?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Windows 7


 1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet programmas un l?dzek?i un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Instal?to produktu sarakst? noklik??iniet uz atinstal?jam? produkta un p?c tam josl?, kur? redzami pieejamie uzdevumi, noklik??iniet uz Atinstal?t/main?t.

Sist?m? Windows Vista


 1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? Mekl?t ierakstiet programmas un l?dzek?i un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Instal?to produktu sarakst? noklik??iniet uz atinstal?jam? produkta un p?c tam josl?, kur? redzami pieejamie uzdevumi, noklik??iniet uz Atinstal?t/main?t.

Sist?m?s Windows XP un Windows Server 2003


 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, lodzi?? Atv?rt ierakstiet control appwiz.cpl un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Noklik??iniet, lai lietojumprogrammu sarakst? atlas?tu Office sist?mas produktu, un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Rekviz?ti

Raksta ID: 971179 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 12. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office profesion?lais izdevums 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office standarta izdevums 2003
 • Microsoft Office izdevums 2003 studentiem un pasniedz?jiem
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbci kbcip KB971179

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com