"Win32_share" WMI klases nevar uzskait?t failu kop?go?anas map?s vai izveidot failu koplieto?anas viet?m uz Windows Server 2008 k??mjp?rleces klasteru mezglu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 971403 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Izmantojat Win32_Share WMI klases uzskait?t failu da?as, kas ir Windows Server 2008 k??mjp?rleces klasteru mezglu. Tom?r failu koplieto?anas viet?m nav atgriezti. T?d?? produktu nevar izmantot Windows p?rvald?bas instrument?cijas (WMI) piek??t failu koplietojumos klasteru failu server?. ?ie produkti ietver Microsoft System Center Virtual Machine Manager un Microsoft Exchange Server.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo Win32_Share WMI klases nevar uzskait?t failu kop?go?anas map?s vai izveidot failu koplieto?anas viet?m uz Windows Server 2008 k??mjp?rleces klasteru mezglu.

RISIN?JUMS

Piez?me Jaunu WMI Win32_ClusterShare klase tiek lietota, lai uzskait?tu k??mjp?rleces klasteru failu koplietojumos. Ir j?izmanto Win32_share WMI klases uzskait?t-klasteru failu koplietojumos.

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? ir j?darbojas Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2).

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j jebk?du citu iepriek? izlaistie labojumfaili.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila ang?u (ASV) versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.

Windows Server 2008 failu informat?vs pazi?ojums

Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija sist?mai Windows Server 2008". MAMMA faili un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Tscfgwmi.dll6.0.6002.22792164,35206-Feb-201214: 42x86
Cimwin32.dll6.0.6002.227921,373,69606-Feb-201214: 39x86
Wbemcore.dll6.0.6002.22792745,98406-Feb-201214: 42x86
Wbemcore.TMFNav piem?rojams648,60006-Feb-201213: 26Nav piem?rojams
Cimwin32.MFLNav piem?rojams1,958,14806-Feb-201214: 46Nav piem?rojams
Ncprov.MFLNav piem?rojams66806-Feb-201214: 42Nav piem?rojams
Scrcons.MFLNav piem?rojams3,23606-Feb-201214: 42Nav piem?rojams
Secrcw32.MFLNav piem?rojams37,55006-Feb-201214: 50Nav piem?rojams
Smtpcons.MFLNav piem?rojams2,76406-Feb-201214: 48Nav piem?rojams
Subscrpt.MFLNav piem?rojams55709-Sep-201111: 45Nav piem?rojams
System.MFLNav piem?rojams103,25806-Feb-201214: 51Nav piem?rojams
Wbemcons.MFLNav piem?rojams13,11606-Feb-201214: 40Nav piem?rojams
WMI.MFLNav piem?rojams4,65806-Feb-201214: 49Nav piem?rojams
Wmipcima.MFLNav piem?rojams29,26606-Feb-201214: 51Nav piem?rojams
Cimwin32.mofNav piem?rojams2,722,93006-Feb-201211: 17Nav piem?rojams
Ncprov.mofNav piem?rojams2,96406-Feb-201213: 25Nav piem?rojams
SCM.mofNav piem?rojams20,15809-Sep-201112: 09Nav piem?rojams
Scrcons.mofNav piem?rojams5,74409-Sep-201111: 45Nav piem?rojams
Secrcw32.mofNav piem?rojams64,14206-Feb-201211: 17Nav piem?rojams
Smtpcons.mofNav piem?rojams4,28009-Sep-201111: 45Nav piem?rojams
Subscrpt.mofNav piem?rojams66809-Sep-201111: 45Nav piem?rojams
System.mofNav piem?rojams126,68606-Feb-201211: 17Nav piem?rojams
Wbemcons.mofNav piem?rojams18,58009-Sep-201111: 45Nav piem?rojams
WMI.mofNav piem?rojams12,03006-Feb-201211: 59Nav piem?rojams
Wmipcima.mofNav piem?rojams41,90206-Feb-201211: 59Nav piem?rojams
Wmi_tracing.mofNav piem?rojams1,68209-Sep-201111: 45Nav piem?rojams
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Tscfgwmi.dll6.0.6002.22792204,80006-Feb-201216: 23x64
Cimwin32.dll6.0.6002.227922,104,83206-Feb-201216: 19x64
Wbemcore.dll6.0.6002.227921,176,06406-Feb-201216: 24x64
Wbemcore.TMFNav piem?rojams786,21706-Feb-201214: 29Nav piem?rojams
Cimwin32.MFLNav piem?rojams1,958,14806-Feb-201216: 20Nav piem?rojams
Ncprov.MFLNav piem?rojams66806-Feb-201216: 27Nav piem?rojams
Scrcons.MFLNav piem?rojams3,23606-Feb-201216: 26Nav piem?rojams
Secrcw32.MFLNav piem?rojams37,55006-Feb-201216: 31Nav piem?rojams
Smtpcons.MFLNav piem?rojams2,76406-Feb-201216: 26Nav piem?rojams
Subscrpt.MFLNav piem?rojams55715-Nov-201115: 22Nav piem?rojams
System.MFLNav piem?rojams103,25806-Feb-201216: 32Nav piem?rojams
Wbemcons.MFLNav piem?rojams13,11606-Feb-201216: 22Nav piem?rojams
WMI.MFLNav piem?rojams4,65806-Feb-201216: 28Nav piem?rojams
Wmipcima.MFLNav piem?rojams29,26606-Feb-201216: 33Nav piem?rojams
Cimwin32.mofNav piem?rojams2,722,93006-Feb-201211: 21Nav piem?rojams
Ncprov.mofNav piem?rojams2,96406-Feb-201214: 28Nav piem?rojams
SCM.mofNav piem?rojams20,15801-Dec-201111: 52Nav piem?rojams
Scrcons.mofNav piem?rojams5,74415-Nov-201115: 22Nav piem?rojams
Secrcw32.mofNav piem?rojams64,14206-Feb-201211: 21Nav piem?rojams
Smtpcons.mofNav piem?rojams4,28015-Nov-201115: 22Nav piem?rojams
Subscrpt.mofNav piem?rojams66815-Nov-201115: 22Nav piem?rojams
System.mofNav piem?rojams126,68606-Feb-201211: 20Nav piem?rojams
Wbemcons.mofNav piem?rojams18,58015-Nov-201115: 22Nav piem?rojams
WMI.mofNav piem?rojams12,03006-Feb-201212: 04Nav piem?rojams
Wmipcima.mofNav piem?rojams41,90206-Feb-201212: 04Nav piem?rojams
Wmi_tracing.mofNav piem?rojams1,68215-Nov-201115: 22Nav piem?rojams
Wbemcore.dll6.0.6002.22792745,98406-Feb-201214: 42x86
Wbemcore.TMFNav piem?rojams648,60006-Feb-201213: 26Nav piem?rojams
Visiem piem?rotajiem IA x64 versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Tscfgwmi.dll6.0.6002.22792412,67206-Feb-201214: 18IA-64
Cimwin32.dll6.0.6002.227924,315,64806-Feb-201214: 15IA-64
Wbemcore.dll6.0.6002.227922,802,17606-Feb-201214: 18IA-64
Wbemcore.TMFNav piem?rojams620,42606-Feb-201213: 08Nav piem?rojams
Cimwin32.MFLNav piem?rojams1,958,14806-Feb-201214: 16Nav piem?rojams
Ncprov.MFLNav piem?rojams66806-Feb-201214: 20Nav piem?rojams
Scrcons.MFLNav piem?rojams3,23606-Feb-201214: 20Nav piem?rojams
Secrcw32.MFLNav piem?rojams37,55006-Feb-201214: 23Nav piem?rojams
Smtpcons.MFLNav piem?rojams2,76406-Feb-201214: 20Nav piem?rojams
Subscrpt.MFLNav piem?rojams55715-Mar-201106: 09Nav piem?rojams
System.MFLNav piem?rojams103,25806-Feb-201214: 24Nav piem?rojams
Wbemcons.MFLNav piem?rojams13,11606-Feb-201214: 17Nav piem?rojams
WMI.MFLNav piem?rojams4,65806-Feb-201214: 21Nav piem?rojams
Wmipcima.MFLNav piem?rojams29,26606-Feb-201214: 24Nav piem?rojams
Cimwin32.mofNav piem?rojams2,722,93006-Feb-201211: 09Nav piem?rojams
Ncprov.mofNav piem?rojams2,96406-Feb-201213: 07Nav piem?rojams
SCM.mofNav piem?rojams20,15815-Mar-201107: 06Nav piem?rojams
Scrcons.mofNav piem?rojams5,74415-Mar-201106: 09Nav piem?rojams
Secrcw32.mofNav piem?rojams64,14206-Feb-201211: 09Nav piem?rojams
Smtpcons.mofNav piem?rojams4,28015-Mar-201106: 09Nav piem?rojams
Subscrpt.mofNav piem?rojams66815-Mar-201106: 09Nav piem?rojams
System.mofNav piem?rojams126,68606-Feb-201211: 08Nav piem?rojams
Wbemcons.mofNav piem?rojams18,58015-Mar-201106: 09Nav piem?rojams
WMI.mofNav piem?rojams12,03006-Feb-201211: 46Nav piem?rojams
Wmipcima.mofNav piem?rojams41,90206-Feb-201211: 46Nav piem?rojams
Wmi_tracing.mofNav piem?rojams1,68215-Mar-201106: 10Nav piem?rojams
Wbemcore.dll6.0.6002.22792745,98406-Feb-201214: 42x86
Wbemcore.TMFNav piem?rojams648,60006-Feb-201213: 26Nav piem?rojams

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_02674270d2885620a11ac60c6dbeb937_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_37a9533ccb80b2a4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_0d5d061ff6edf00ffb31baebb5727cf5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4f8b4837a14ac49f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_0e84ca7693034ac1104a880317a287a9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_9112cd38ff6a8b40.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_1a574599acfa8530e77b0f1169ac6abc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_b1ddfdf4bbd4c213.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums695
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_2570585b4e014290c16a91a3cc127e32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_503c979774bf95ab.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums709
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_25c57b55e2beb529930ab657ebd6884c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_8cc1aafb9f00ff02.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_29863e38e210b05afa295aca13ae4f03_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2caff39218317b9e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_47fd71182647dba1b21e760647c67417_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_056ce17cc39111d4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_5185268e93aa891754b42c5a473c6396_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2e0212d8368687d7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums716
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_52952fdc5077acbc8bfd2b29c790093e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7b02440ee0673cc0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_6236f6c0dc1bef860d3233786e14590a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_72b57b1b038d84f5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_6bb08e5a40d23e86feddb9ecbe99b8b3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_558c346f8de07ffe.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_6c112d78131847f12f83a76a0cf78c38_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_397808f0073d5478.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums719
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_881092585d026d1b343611be0e7c80b2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_235517803fcf4508.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_8881868771126e0b5e464a99d7357a90_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_45dd34bee5d65518.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_97d74ef83862dc7c215beb87683ee033_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_106d9307bace5072.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_9e6b0da6dd84e063b80554cc18d8b3c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_9ea22e916c0699fd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_a8b7bf10ee58fb286f91307e55e357f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_0a1217555f1fdd1c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_af7429bd57cfc59d2bfaf63e8af0bf79_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_3b966442842fcf28.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_b03ccac6802856edf08d1803c9c20126_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_bb4cfee782a07928.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_b92098206b930cd1ca13e2f304050c04_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_b308d66d0a79efb1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_c556cf21dfa5fe70472599e9016f0958_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e1e627727bc16479.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_c6f23a51c36f5e960591f4385f146756_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_a9d8a5e127560483.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_c9bbafc9e9c8f2a21ac6c255d1cd5a6e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_3227a4d7e1e78921.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_f1037cb2d80c7036c36579057ce111f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7ca052c073ce77ac.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_f2b588fc1ad2e0df0277416759cdc4a8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7fb6682738019463.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_f641f6161419459eaa459639a2168ebc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_cb1f2991b040536b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_fa4883f3652851894d8c7d5644b4f75f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4e7878faa5cac733.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...ervices wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_ed426326958c4ff3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums37,254
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)14: 56
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-w...ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d1bbc2421c9ad4f9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,346
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)14: 57
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-Windows-WMI-Core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e3d083f4ed5cb7e9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,756
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)15: 00
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-wmi-mof.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_en-us_6f3d8e81d6765f95.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums11,845
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)14: 53
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows wmi mof_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_a48796a5c6bc0d06.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,097
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)14: 58
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_0614ce99dd3f629e8e40ec32309c3d1c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_23da85dd7809eb7b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_0662928c368a7ae8201a788b2aaa8614_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2496df04a944dcf7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_15757f20e63c2e0f26e32f11af6978b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7e068cdfe84bc069.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_198111bdbe5a0f13b6d9beaeb60baeab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7e64786ea7967b84.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_1b6e16e116227698ceb26ade9318ba22_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_a99f3c44d5618d4f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_318a1eb1cd295f594033c1ca986a07a8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_ab6a2508e1c692e2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_39790c55c0865327944c741cfc661192_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_0892933ee3cddfb9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_49f72de1ba296985c921a3ee95bb6ac4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_8c67136ed893d834.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,068
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_667c7e78dedf973a2e8c0ed32e2179cd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7160a7b4aa0b5dc0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_6f8b82ec4a8a70aed1db3ca48cc66d1f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_704b1ad96944636f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_7477a9f355b44e1866372f46b8af14b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_54159eeb90ffa5cb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_774d6885f25eb1b4f8f6efb15c084ac2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d34efc2f44abbd75.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_7bed9918d7b822c7947005600175ac71_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7a7e51fbb2ec8a65.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums723
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_8cc8817b2466168824ddb282f55e6ed5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_22423ade6a4cd805.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_aaa64646f30d064ab4357cc3ea827db1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_c1e238e0ffa7b88c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_af1a1d68ae3e3db7fbfa50ae484591a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_319560ee36a888b6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_badb846e65c32142f1d1791db9fc1402_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e477f0bd8157946f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_c48006db8331d0ac4bda6a0be1aba80b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2b7b0639d5c189a3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums720
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d2a714847411a021acaf828fef19fffc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_8cee4790ef42e84e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d4b0b62778a2b4a9525ff73f0a2b317e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_13965d4ce71ef039.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d6ac9bff0482c342fe3682f0e92e2390_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_80f7f09b666272dd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d8de26e1e415196cac0ae923fdd0a3bc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d63481379f2349e5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d922abad5711ee739abcacaf12559b94_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d0db9e2cd9b86ba7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_dadfc713031a8d198b381c1995c4a82a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d490cdd7804181e1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_e20a46d7f1b351794ad0c26084290c97_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_b13dbcd264fac274.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_ebf64865bee900f3ce028e94a953bd79_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e8aa3d0d74fcef7b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_ef503d87f87a8d8d6a5820f09d9ca40c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_15e57aac2da75e70.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_efd47f456983b55f0ae80e70280ef005_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_57047faf8ffa7940.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...ervices wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4960feaa4de9c129.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums37,288
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)16: 39
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-w...ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2dda5dc5d4f8462f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,679
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)16: 41
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-Windows-WMI-Core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_3fef1f78a5ba291f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,782
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)16: 44
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-wmi-mof.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_en-us_cb5c2a058ed3d0cb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums11,847
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)16: 36
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows wmi mof_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_00a632297f197e3c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,350
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)16: 42
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-Windows-WMI-Core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4a43c9cada1aeb1a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,273
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)14: 47
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalst?tajiem IA x64 versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_009412604b6761c28c2616ded4a53723_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_82e90274ee48d99e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums705
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_335889e10cff775e4e168ad0f5ffb62c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d73c802b8da9bc47.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums705
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_4724d668ff7c4fa8e74bae95c63194e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_daaab8f3050229f6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums705
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_53190e403a1eafa9d34ecf7889889ad1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_643d69d44decfec1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,066
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_59a45ee381def3d8e0ea7e221ef0d2ca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_ee3d4751c5928496.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums705
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_632c00c6d8e4e8c93cca8dd496ca265d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_6503dc332b944a34.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums705
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_95234b30423031859ac4ccd619f0cd17_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_3bfa8f5b7174d657.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums721
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_b21a782d21ef9d65fac5fbbb43cc5e39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_89431c678ba62b8e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums705
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_b642fca9e770792d5e22efcbdb379982_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e9eafe94e7f6eb17.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_c5ee57b15ddcbcc03c1283fe1324bdb5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2cecb6a2313d75a4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums718
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_fe1b58732292b305083e334c5b9ffa95_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_9187cac9d0415051.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums705
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)21: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-t...ervices wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_ed44071c958a58ef.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums37,271
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)14: 28
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-w...ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d1bd66381c98ddf5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,648
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)14: 29
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-Windows-WMI-Core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e3d227eaed5ac0e5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,769
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)14: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-wmi-mof.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_en-us_6f3f3277d6746891.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums11,846
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)14: 26
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft windows wmi mof_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_a4893a9bc6ba1602.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,347
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)14: 29
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-Windows-WMI-Core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4a43c9cada1aeb1a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,273
Datums (UTC)06-Feb-2012
Laika (UTC)14: 47
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 971403 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 22. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbclustering kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB971403 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 971403

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com