"Win32_share" WMI l?p không th? chia s? t?p kê khai ho?c t?o ra chia s? t?p tin vào m?t nút trong m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 971403 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n s? d?ng các Win32_Share WMI l?p li?t kê chia s? t?p tin trên m?t nút trong m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2008. Tuy nhiên, chia s? t?p tin không tr? l?i. V? v?y, các s?n ph?m không th? s? d?ng phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) đ? truy c?p chia s? t?p tin trên m?t máy ch? t?p tin c?m. Các s?n ph?m bao g?m Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? máy ?o và Microsoft Exchange Server.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các Win32_Share WMI l?p không th? chia s? t?p kê khai ho?c t?o chia s? t?p tin vào m?t nút trong m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2008.

GI?I PHÁP

Lưu ? WMI m?i Win32_ClusterShare l?p h?c đư?c s? d?ng đ? li?t kê chia s? t?p tin c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. B?n ph?i s? d?ng các Win32_share WMI l?p đ? kê khai không c?m sao t?p tin chia s?.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, các máy tính c?a b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2).

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? khác trư?c đây phát hành Hotfixes.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows Server 2008 t?p tin thông tin lưu ?

Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Tscfgwmi.dll6.0.6002.22792164,35206-Feb-201214: 42x 86
Cimwin32.dll6.0.6002.227921,373,69606-Feb-201214: 39x 86
Wbemcore.dll6.0.6002.22792745,98406-Feb-201214: 42x 86
Wbemcore.TMFKhông áp d?ng648,60006-Feb-201213: 26Không áp d?ng
Cimwin32.MFLKhông áp d?ng1,958,14806-Feb-201214: 46Không áp d?ng
Ncprov.MFLKhông áp d?ng66806-Feb-201214: 42Không áp d?ng
Scrcons.MFLKhông áp d?ng3,23606-Feb-201214: 42Không áp d?ng
Secrcw32.MFLKhông áp d?ng37,55006-Feb-201214: 50Không áp d?ng
Smtpcons.MFLKhông áp d?ng2,76406-Feb-201214: 48Không áp d?ng
Subscrpt.MFLKhông áp d?ng55709-Tháng chín-201111: 45Không áp d?ng
System.MFLKhông áp d?ng103,25806-Feb-201214: 51Không áp d?ng
Wbemcons.MFLKhông áp d?ng13.116 ngư?i06-Feb-201214: 40Không áp d?ng
WMI.MFLKhông áp d?ng4,65806-Feb-201214: 49Không áp d?ng
Wmipcima.MFLKhông áp d?ng29,26606-Feb-201214: 51Không áp d?ng
Cimwin32.MOFKhông áp d?ng2,722,93006-Feb-201211: 17Không áp d?ng
Ncprov.MOFKhông áp d?ng2,96406-Feb-201213: 25Không áp d?ng
SCM.MOFKhông áp d?ng20.15809-Tháng chín-201112: 09Không áp d?ng
Scrcons.MOFKhông áp d?ng5,74409-Tháng chín-201111: 45Không áp d?ng
Secrcw32.MOFKhông áp d?ng64,14206-Feb-201211: 17Không áp d?ng
Smtpcons.MOFKhông áp d?ng4.28009-Tháng chín-201111: 45Không áp d?ng
Subscrpt.MOFKhông áp d?ng66809-Tháng chín-201111: 45Không áp d?ng
System.MOFKhông áp d?ng126,68606-Feb-201211: 17Không áp d?ng
Wbemcons.MOFKhông áp d?ng18,58009-Tháng chín-201111: 45Không áp d?ng
WMI.MOFKhông áp d?ng12,03006-Feb-201211: 59Không áp d?ng
Wmipcima.MOFKhông áp d?ng41,90206-Feb-201211: 59Không áp d?ng
Wmi_tracing.MOFKhông áp d?ng1,68209-Tháng chín-201111: 45Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Tscfgwmi.dll6.0.6002.22792204,80006-Feb-201216: 23x 64
Cimwin32.dll6.0.6002.227922,104,83206-Feb-201216: 19x 64
Wbemcore.dll6.0.6002.227921,176,06406-Feb-201216: 24x 64
Wbemcore.TMFKhông áp d?ng786,21706-Feb-201214: 29Không áp d?ng
Cimwin32.MFLKhông áp d?ng1,958,14806-Feb-201216: 20Không áp d?ng
Ncprov.MFLKhông áp d?ng66806-Feb-201216: 27Không áp d?ng
Scrcons.MFLKhông áp d?ng3,23606-Feb-201216: 26Không áp d?ng
Secrcw32.MFLKhông áp d?ng37,55006-Feb-201216: 31Không áp d?ng
Smtpcons.MFLKhông áp d?ng2,76406-Feb-201216: 26Không áp d?ng
Subscrpt.MFLKhông áp d?ng55715-Tháng mư?i m?t-201115: 22Không áp d?ng
System.MFLKhông áp d?ng103,25806-Feb-201216: 32Không áp d?ng
Wbemcons.MFLKhông áp d?ng13.116 ngư?i06-Feb-201216: 22Không áp d?ng
WMI.MFLKhông áp d?ng4,65806-Feb-201216: 28Không áp d?ng
Wmipcima.MFLKhông áp d?ng29,26606-Feb-201216: 33Không áp d?ng
Cimwin32.MOFKhông áp d?ng2,722,93006-Feb-201211: 21Không áp d?ng
Ncprov.MOFKhông áp d?ng2,96406-Feb-201214: 28Không áp d?ng
SCM.MOFKhông áp d?ng20.15801 Tháng mư?i hai, 201111: 52Không áp d?ng
Scrcons.MOFKhông áp d?ng5,74415-Tháng mư?i m?t-201115: 22Không áp d?ng
Secrcw32.MOFKhông áp d?ng64,14206-Feb-201211: 21Không áp d?ng
Smtpcons.MOFKhông áp d?ng4.28015-Tháng mư?i m?t-201115: 22Không áp d?ng
Subscrpt.MOFKhông áp d?ng66815-Tháng mư?i m?t-201115: 22Không áp d?ng
System.MOFKhông áp d?ng126,68606-Feb-201211: 20Không áp d?ng
Wbemcons.MOFKhông áp d?ng18,58015-Tháng mư?i m?t-201115: 22Không áp d?ng
WMI.MOFKhông áp d?ng12,03006-Feb-201212: 04Không áp d?ng
Wmipcima.MOFKhông áp d?ng41,90206-Feb-201212: 04Không áp d?ng
Wmi_tracing.MOFKhông áp d?ng1,68215-Tháng mư?i m?t-201115: 22Không áp d?ng
Wbemcore.dll6.0.6002.22792745,98406-Feb-201214: 42x 86
Wbemcore.TMFKhông áp d?ng648,60006-Feb-201213: 26Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Tscfgwmi.dll6.0.6002.22792412,67206-Feb-201214: 18IA-64
Cimwin32.dll6.0.6002.227924,315,64806-Feb-201214: 15IA-64
Wbemcore.dll6.0.6002.227922,802,17606-Feb-201214: 18IA-64
Wbemcore.TMFKhông áp d?ng620,42606-Feb-201213: 08Không áp d?ng
Cimwin32.MFLKhông áp d?ng1,958,14806-Feb-201214: 16Không áp d?ng
Ncprov.MFLKhông áp d?ng66806-Feb-201214: 20Không áp d?ng
Scrcons.MFLKhông áp d?ng3,23606-Feb-201214: 20Không áp d?ng
Secrcw32.MFLKhông áp d?ng37,55006-Feb-201214: 23Không áp d?ng
Smtpcons.MFLKhông áp d?ng2,76406-Feb-201214: 20Không áp d?ng
Subscrpt.MFLKhông áp d?ng55715-Mar-201106: 09Không áp d?ng
System.MFLKhông áp d?ng103,25806-Feb-201214: 24Không áp d?ng
Wbemcons.MFLKhông áp d?ng13.116 ngư?i06-Feb-201214: 17Không áp d?ng
WMI.MFLKhông áp d?ng4,65806-Feb-201214: 21Không áp d?ng
Wmipcima.MFLKhông áp d?ng29,26606-Feb-201214: 24Không áp d?ng
Cimwin32.MOFKhông áp d?ng2,722,93006-Feb-201211: 09Không áp d?ng
Ncprov.MOFKhông áp d?ng2,96406-Feb-201213: 07Không áp d?ng
SCM.MOFKhông áp d?ng20.15815-Mar-201107: 06Không áp d?ng
Scrcons.MOFKhông áp d?ng5,74415-Mar-201106: 09Không áp d?ng
Secrcw32.MOFKhông áp d?ng64,14206-Feb-201211: 09Không áp d?ng
Smtpcons.MOFKhông áp d?ng4.28015-Mar-201106: 09Không áp d?ng
Subscrpt.MOFKhông áp d?ng66815-Mar-201106: 09Không áp d?ng
System.MOFKhông áp d?ng126,68606-Feb-201211: 08Không áp d?ng
Wbemcons.MOFKhông áp d?ng18,58015-Mar-201106: 09Không áp d?ng
WMI.MOFKhông áp d?ng12,03006-Feb-201211: 46Không áp d?ng
Wmipcima.MOFKhông áp d?ng41,90206-Feb-201211: 46Không áp d?ng
Wmi_tracing.MOFKhông áp d?ng1,68215-Mar-201106: 10Không áp d?ng
Wbemcore.dll6.0.6002.22792745,98406-Feb-201214: 42x 86
Wbemcore.TMFKhông áp d?ng648,60006-Feb-201213: 26Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_02674270d2885620a11ac60c6dbeb937_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_37a9533ccb80b2a4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_0d5d061ff6edf00ffb31baebb5727cf5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4f8b4837a14ac49f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_0e84ca7693034ac1104a880317a287a9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_9112cd38ff6a8b40.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_1a574599acfa8530e77b0f1169ac6abc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_b1ddfdf4bbd4c213.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_2570585b4e014290c16a91a3cc127e32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_503c979774bf95ab.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_25c57b55e2beb529930ab657ebd6884c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_8cc1aafb9f00ff02.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_29863e38e210b05afa295aca13ae4f03_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2caff39218317b9e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_47fd71182647dba1b21e760647c67417_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_056ce17cc39111d4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_5185268e93aa891754b42c5a473c6396_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2e0212d8368687d7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_52952fdc5077acbc8bfd2b29c790093e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7b02440ee0673cc0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_6236f6c0dc1bef860d3233786e14590a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_72b57b1b038d84f5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_6bb08e5a40d23e86feddb9ecbe99b8b3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_558c346f8de07ffe.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_6c112d78131847f12f83a76a0cf78c38_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_397808f0073d5478.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_881092585d026d1b343611be0e7c80b2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_235517803fcf4508.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_8881868771126e0b5e464a99d7357a90_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_45dd34bee5d65518.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_97d74ef83862dc7c215beb87683ee033_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_106d9307bace5072.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_9e6b0da6dd84e063b80554cc18d8b3c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_9ea22e916c0699fd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_a8b7bf10ee58fb286f91307e55e357f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_0a1217555f1fdd1c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_af7429bd57cfc59d2bfaf63e8af0bf79_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_3b966442842fcf28.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_b03ccac6802856edf08d1803c9c20126_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_bb4cfee782a07928.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_b92098206b930cd1ca13e2f304050c04_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_b308d66d0a79efb1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_c556cf21dfa5fe70472599e9016f0958_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e1e627727bc16479.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_c6f23a51c36f5e960591f4385f146756_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_a9d8a5e127560483.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_c9bbafc9e9c8f2a21ac6c255d1cd5a6e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_3227a4d7e1e78921.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_f1037cb2d80c7036c36579057ce111f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7ca052c073ce77ac.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_f2b588fc1ad2e0df0277416759cdc4a8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7fb6682738019463.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_f641f6161419459eaa459639a2168ebc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_cb1f2991b040536b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_fa4883f3652851894d8c7d5644b4f75f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4e7878faa5cac733.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...ervices-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_ed426326958c4ff3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin37,254
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)14: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d1bbc2421c9ad4f9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,346
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)14: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-Windows-WMI-Core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e3d083f4ed5cb7e9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15.756 ngư?i
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)15: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-wmi-mof.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_en-us_6f3d8e81d6765f95.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,845
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)14: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-wmi-mof_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_a48796a5c6bc0d06.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,097
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)14: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_0614ce99dd3f629e8e40ec32309c3d1c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_23da85dd7809eb7b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_0662928c368a7ae8201a788b2aaa8614_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2496df04a944dcf7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_15757f20e63c2e0f26e32f11af6978b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7e068cdfe84bc069.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_198111bdbe5a0f13b6d9beaeb60baeab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7e64786ea7967b84.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_1b6e16e116227698ceb26ade9318ba22_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_a99f3c44d5618d4f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_318a1eb1cd295f594033c1ca986a07a8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_ab6a2508e1c692e2.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_39790c55c0865327944c741cfc661192_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_0892933ee3cddfb9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_49f72de1ba296985c921a3ee95bb6ac4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_8c67136ed893d834.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.068 ngư?i
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_667c7e78dedf973a2e8c0ed32e2179cd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7160a7b4aa0b5dc0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6f8b82ec4a8a70aed1db3ca48cc66d1f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_704b1ad96944636f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_7477a9f355b44e1866372f46b8af14b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_54159eeb90ffa5cb.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_774d6885f25eb1b4f8f6efb15c084ac2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d34efc2f44abbd75.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_7bed9918d7b822c7947005600175ac71_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7a7e51fbb2ec8a65.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8cc8817b2466168824ddb282f55e6ed5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_22423ade6a4cd805.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_aaa64646f30d064ab4357cc3ea827db1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_c1e238e0ffa7b88c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_af1a1d68ae3e3db7fbfa50ae484591a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_319560ee36a888b6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_badb846e65c32142f1d1791db9fc1402_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e477f0bd8157946f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c48006db8331d0ac4bda6a0be1aba80b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2b7b0639d5c189a3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d2a714847411a021acaf828fef19fffc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_8cee4790ef42e84e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d4b0b62778a2b4a9525ff73f0a2b317e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_13965d4ce71ef039.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d6ac9bff0482c342fe3682f0e92e2390_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_80f7f09b666272dd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d8de26e1e415196cac0ae923fdd0a3bc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d63481379f2349e5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d922abad5711ee739abcacaf12559b94_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d0db9e2cd9b86ba7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_dadfc713031a8d198b381c1995c4a82a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d490cdd7804181e1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e20a46d7f1b351794ad0c26084290c97_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_b13dbcd264fac274.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ebf64865bee900f3ce028e94a953bd79_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e8aa3d0d74fcef7b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ef503d87f87a8d8d6a5820f09d9ca40c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_15e57aac2da75e70.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_efd47f456983b55f0ae80e70280ef005_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_57047faf8ffa7940.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...ervices-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4960feaa4de9c129.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin37,288
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2dda5dc5d4f8462f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,679
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 41
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-Windows-WMI-Core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_3fef1f78a5ba291f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,782
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wmi-mof.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_en-us_cb5c2a058ed3d0cb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,847
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wmi-mof_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_00a632297f197e3c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,350
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-Windows-WMI-Core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4a43c9cada1aeb1a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,273
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)14: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_009412604b6761c28c2616ded4a53723_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_82e90274ee48d99e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_335889e10cff775e4e168ad0f5ffb62c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d73c802b8da9bc47.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_4724d668ff7c4fa8e74bae95c63194e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_daaab8f3050229f6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_53190e403a1eafa9d34ecf7889889ad1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_643d69d44decfec1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_59a45ee381def3d8e0ea7e221ef0d2ca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_ee3d4751c5928496.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_632c00c6d8e4e8c93cca8dd496ca265d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_6503dc332b944a34.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_95234b30423031859ac4ccd619f0cd17_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_3bfa8f5b7174d657.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_b21a782d21ef9d65fac5fbbb43cc5e39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_89431c678ba62b8e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_b642fca9e770792d5e22efcbdb379982_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e9eafe94e7f6eb17.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_c5ee57b15ddcbcc03c1283fe1324bdb5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2cecb6a2313d75a4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_fe1b58732292b305083e334c5b9ffa95_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_9187cac9d0415051.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...ervices-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_ed44071c958a58ef.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin37,271
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)14: 28
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d1bd66381c98ddf5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14.648 ngư?i
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)14: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-Windows-WMI-Core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e3d227eaed5ac0e5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15.769 ngư?i
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)14: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wmi-mof.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_en-us_6f3f3277d6746891.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,846
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)14: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wmi-mof_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_a4893a9bc6ba1602.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,347
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)14: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-Windows-WMI-Core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4a43c9cada1aeb1a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,273
Ngày (UTC)06-Feb-2012
Th?i gian (UTC)14: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 971403 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbclustering kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB971403 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:971403

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com