Straipsnio ID: 971760 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip rankiniu b?du kompiuteryje atkurti ankstesn? ?Windows? ?diegt?, kad ji pakeist? dabartin? ?Windows 7? ?diegt?.

Nor?dami tai padaryti, turite naudoti komandin? eilut? ir joje ?vesti konkre?ias komandas, kad pervardytum?te ir perkeltum?te skirting? ?Windows? versij? aplankus.

?is straipsnis skirtas pradedantiems ir pa?engusiems kompiuterio vartotojams.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip atkurti ankstesn? ?Windows? ?diegt? kompiuteryje, kuriame jau ?diegta ?Windows 7? versija

Atlikti nurodytus veiksmus bus lengviau, jei ?? straipsn? pirma i?spausdinsite.

1 veiksmas: nustatykite, ar yra aplankas Windows.old ir ar ?Windows? stand?iajame diske yra pakankamai laisvos vietos

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Kompiuteris.
 2. Meniu Rodinys spustel?kite I?sami informacija.
 3. Stulpelyje Laisva vieta per?i?r?kite, kiek laisvos vietos yra vietiniame diske (C:), esan?iame srityje Stand?i?j? disk? ?renginiai.
 4. Srityje Stand?i?j? disk? ?renginiai dukart spustel?kite Vietinis diskas (C:), tada nustatykite, ar jame yra aplankas Windows.old.

  Svarbu. Jei diske n?ra aplanko Windows.old, negal?site atlikti ?iame straipsnyje nurodyt? veiksm? ir kompiuteryje atkurti ankstesn? ?Windows? ?diegt?. Turite sukurti atsargin? savo fail? kopij? arba perkelti juos ? ankstesn? operacin? sistem?.
 5. Dukart spustel?kite aplank? Windows.old.
 6. Po keli? sekund?i? ?Windows 7? nustatys aplanko dyd?.
Nustatykite, ar aplankas Windows.old yra ma?esnis nei atliekant 1.2 veiksm? nustatytas vietiniame diske (C:) esantis laisvos vietos kiekis.

Pastaba. Jei aplankas Windows.old yra dukart didesnis nei vietinio disko (C:) ?ra?e nurodytas laisvos vietos kiekis, gali b?ti, kad negal?site atkurti ankstesn?s ?Windows? ?diegties.

2 veiksmas: paleiskite ?Windows? atk?rimo aplink?

 1. ?d?kite ?Windows 7? diegimo disk? ? DVD disk? ?rengin? ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
 2. Kai b?site raginami paleisti i? naujo naudojant disk?, paspauskite klavi??.
 3. Lange ?Windows? diegimas pa?ym?kite kalb?, laik?, valiut? ir klaviat?ros ?vesties b?d? arba kit? ?vesties b?d?, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Lange ?Windows? diegimas spustel?kite Atkurti kompiuter?.
 5. Lange Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite norim? atkurti operacin?s sistemos ?Windows 7? versij?, tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Lange Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Komand? eilut?.
Atidaromas komand? eilut?s langas, kuriame rodoma komand? eilut?. Komand? eilut?je turite ?vesti toliau pateiktuose veiksmuose nurodytas komandas.

3 veiksmas: perkelkite ?Windows 7? aplankus ? nauj? aplank? Win7

Pastaba. Kai atliekate toliau nurodytus veiksmus, komandin?je eilut?je ?ved? vien? ar daugiau komand? ir paspaud? ENTER galite gauti toliau nurodyt? prane?im?:
Sistema negali rasti nurodyto failo.
Gav? ?? prane?im?, pereikite prie kito ?ame skyriuje pateikiamo veiksmo, tada ?veskite komand? atlikdami kit? veiksm?.

?veskite toliau nurodytas komandas ir ?vykd? kiekvien? komand? paspauskite ENTER:
C:

Md Win7

Move Windows Win7\Windows

Move "Program Files" "Win7\Program Files"

Move Users Win7\Users

Attrib ?h ?s ?r ProgramData

Move ProgramData Win7\ProgramData

Rd "Documents and Settings"

4 veiksmas: nukopijuokite arba perkelkite seno ?Windows? aplanko turin?

Pastaba. Kai atliekate toliau nurodytus veiksmus, komandin?je eilut?je ?ved? vien? ar daugiau komand? ir paspaud? ENTER galite gauti toliau nurodyt? prane?im?:
Sistema negali rasti nurodyto failo.
Gav? ?? prane?im?, pereikite prie kito ?io skyriaus veiksmo, tada ?veskite komand? atlikdami kit? veiksm?.

?veskite toliau nurodytas komandas ir atlik? kiekvien? komand? paspauskite ENTER:
move /y c:\Windows.old\Windows c:\

move /y "c:\Windows.old\Program Files" c:\

move /y c:\Windows.old\ProgramData c:\

move /y c:\Windows.old\Users c:\

move /y "c:\Windows.old\Documents and Settings" c:\

5 veiksmas: atkurkite ankstesnio ?Windows? diegimo sistemos ?krovos sektori?

Priklausomai nuo aplinkybi?, komand? eilut?je ?veskite vien? i? toliau nurodyt? komand?.

Pastaba. Toliau nurodytose komandose D: rei?kia DVD disk? ?rengin?. Jei kompiuterio DVD disk? ?rengin? nurodo kita raid?, pvz., E:, vykdydami komand? naudokite t? raid?.
 • Jei ankstesn? ?Windows? ?diegtis buvo ?Windows Server 2003?, ?Windows XP? arba ?Microsoft Windows 2000?

  ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • Jei ankstesn? ?Windows? ?diegtis buvo ?Windows Vista?

  ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

6 veiksmas: atkurkite ankstesnio ?Windows? diegimo (?Windows XP? arba ?Windows 2000?) fail? Boot.ini

Pastaba. Atlikite ?iuos veiksmus tik tuo atveju, jei ankstesn? ?diegtis yra ?Windows XP? arba ?Windows 2000?.

?veskite toliau nurodytas komandas ir ?vykd? kiekvien? komand? paspauskite ENTER:
Attrib ?h ?s ?r boot.ini.saved

Copy boot.ini.saved boot.ini

7 veiksmas: u?darykite komand? eilut?s lang? ir spustel?kite Paleisti i? naujo

 1. Komand? eilut?je ?veskite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:
  exit
 2. Spustel?kite Paleisti i? naujo, kad paleistum?te kompiuter? i? naujo.
Pastaba. Patikrin?, ar ?Windows XP? veikia, galite pa?alinti aplank? C:\Win7, jei jo nereikia duomenims atkurti.

Savyb?s

Straipsnio ID: 971760 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 2.6
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto KB971760

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com