LABOJUMS. Process Explorer.exe neatbild, ja programma Windows Explorer vieso ?aulas papla?in?jumu, kas izveidots, izmantojot bibliot?ku Microsoft Foundation Class (MFC)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 972685 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator? ir ?aulas papla?in?jums, kas izveidots, izmantojot bibliot?ku Microsoft Foundation Class (MFC). ?aulas papla?in?jumu vieso programma Windows Explorer. Lietojot programmu Windows Explorer, process Explorer.exe neatbild. ?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Dator? nav instal?ta programmat?ra Microsoft Visual Studio 2008.
 • ?aulas papla?in?jums tika izveidots, izmantojot bibliot?ku Microsoft Foundation Class (MFC) programmat?r? Microsoft Visual Studio 2008 (1. servisa pakotne ? SP1) vai Microsoft Visual C++ 2008 l?dzek?u pakotn?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Lai lejupiel?d?tu ?o labojumfailu no MSDN kodu galerijas, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://code.msdn.microsoft.com/KB972685
Piez?me. ?obr?d ir izdots ar? ATL dro??bas atjaunin?jums, t?d?? ?oti ieteicams instal?t ?o ATL dro??bas atjaunin?jumu:
http://support.microsoft.com/?kbid=973552
Ar atjaunin?jumu 973552 tiek nov?rstas probl?mas, kas aprakst?tas Microsoft zin??anu b?zes rakst? 972685 (?aj? zin??anu b?zes rakst?) un Microsoft zin??anu b?zes rakst? 973552. Lai lejupiel?d?tu atjaunin?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=2051a0c1-c9b5-4b0a-a8f5-770a549fd78c
Piez?me. MSDN kodu galerij? redzamas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja j?su valodas nav sarakst?, tas noz?m?, ka kodu galerijas resursu lapa ?aj? valod? nav pieejama.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Priek?nosac?jumi

Nav priek?nosac?jumu, lai instal?tu ?o atjaunin?jumu.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Faila inform?cija

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vcredist_x64.exe9.0.30729.40485,241,18415-Jul-200906:49x86
Vcredist_x86.exe9.0.30729.40484,495,20015-Jul-200906:49x86

Piez?me. Sist?mas Windows x86 platformas versij?m atlasiet pakotnes, kuru nosaukuma beig?s ir "_x86." Sist?mas Windows x64 platformas versij?m atlasiet pakotnes, kuru nosaukuma beig?s ir "_x64" (64 bitu lietojumprogramm?m) vai "_x86" (32 bitu lietojumprogramm?m).

Ja ?? probl?ma radusies dator?, kur? ir instal?ta programmat?ra Visual Studio 2008, lietojiet labojumfailu, kas aprakst?ts zin??anu b?zes rakst? KB 958314. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
958314 LABOJUMS. Notiek faila Explorer.exe av?rija, ja atver ?aulas papla?in?jumu, kas rakst?ts, izmantojot MFC (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

?? probl?ma past?v ?ajos MFC modu?os, kuru versijas Nr. ir no 9.0.30304.0 l?dz 9.0.30729.176.
 • MFC90.dll
 • MFC90u.dll
 • MFC90d.dll
 • MFC90ud.dll

Rekviz?ti

Raksta ID: 972685 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2009. gada 22. decembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotne
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver KB972685

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com