Straipsnio ID: 973479 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Nepavyksta atspausdinti arba per?i?r?ti tinklalapio spaudinio per?i?ros nar?ykl?je ?Internet Explorer? ir galima scenarijaus klaida.

Prie?astis

?i problema gali kilti d?l vienos arba keli? toliau nurodyt? prie?as?i?.
1 prie?astis. J?s? vaizdo plok?t? arba vaizdo tvarkykl? pasenusi arba sugadinta. Pastaba. D?l pasenusi? arba sugadint? spausdintuvo tvarkykli? bandant spausdinti nar?ykl?je ?Internet Explorer? gali kilti scenarijaus klaid?

2 prie?astis. Gali b?ti, kad neturite priskirt? spausdintuvo teisi?

3 prie?astis. ?galintas tinklalapio interneto saugos zonos apsaugotasis re?imas

4 prie?astis. Yra problem? su j?s? vartotojo abonemento laikinaisiais aplankais, o aplankas ?Low?, esantis %TEMP% vietoje, yra panaikintas

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, taikykite toliau nurodytus b?dus; veiksmus atlikite ?ia nurodyta tvarka. Jei 1 b?das nepad?jo i?spr?sti problemos, pereikite prie kito b?do.

1 b?das: Pa?alinkite spausdintuvo triktis ir atnaujinkite tvarkykles naujausia versija

Per?i?r?kite ?i? mokymo program?, kuri pad?s nustatyti ir i?taisyti bendr?sias spausdintuv? problemas sistemoje ?Windows?:

Spausdintuv? problemos sistemoje ?Windows?

Pasenusios spausdintuvo tvarkykl?s gali sukelti problem? spausdinant nar?ykl?je ?Internet Explorer?; pabandykite atnaujinti spausdintuv? naujausia spausdintuvo tvarkykle; nor?dami tai atlikti, spustel?kite j?s? ?Windows? versij? atitinkant? sait? ir atlikite straipsnyje teikiamus veiksmus:

Raskite ir ?diekite ?Windows 7? spausdintuvo tvarkykles

Raskite ir ?diekite ?Windows Vista? spausdintuvo tvarkyklesSvarbu:
Kartais atnaujinta tvarkykl?s versija n?ra pasiekiama ?Windows? naujinime. Gali reik?ti apsilankyti gamintojo svetain?je ir surasti, atsisi?sti ir ?diegti naujausi? spausdintuvo tvarkykl?.

Jei spausdintuvo tvarkykl?s atnaujinimas nei?sprend? problemos, pereikite prie 2 b?do.

2 b?das. Pabandykite spausdinti tinklalap? vykdydami ?Internet Explorer? administratoriaus teis?mis

Pabandykite spausdinti tinklalap? vykdydami ?Internet Explorer? administratoriaus teis?mis; tai gali pad?ti nustatyti, ar problemos kyla d?l nepakankam? teisi?.

Nor?dami patikrinti, ar ? sistem? ??jote administratoriaus teis?mis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


 1. Atidarykite dialogo lang? Data ir laikas.
  1. Spustel?kite Prad?ti.
  2. ?veskite ?i? komand? ? lauk? Prad?ti ie?k? arba Ie?koti program? ir fail?, tada paspauskite ENTER:
   timedate.cpl
   Rodomas dialogo langas Data ir laikas.
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2418433
 2. Dialogo lange Data ir laikas spustel?kite Keisti dat? ir laik?. Pasirod?ius dialogo langui Vartotojo abonento valdiklis spustel?kite T?sti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2418434
 3. Dabar, atsi?velgdami ? tai, kas vyksta spustel?jus T?sti, atlikite vien? ?i? veiksm?:
  • Jei kompiuteris nepra?o ?vesti slapta?od?io
   Jau esate ??j? naudodami administratoriaus abonement?. Du kartus spustel?kite At?aukti ir u?darykite dialogo lang? Data ir laikas, tada b?site pasireng? t?sti darb? su ?ia u?duotimi.
  • Jei kompiuteris pra?o ?vesti slapta?od?
   Nesate ??j? naudodami administratoriaus abonement?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Pastaba Turite naudoti abonement?, kuriam suteiktos administratoriaus teis?s keisti abonemento tip? i? standartinio ? administratoriaus.

Nor?dami paleisti ?Internet Explorer? administratoriaus teis?mis, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. U?darykite visus ?Internet Explorer? langus.
 2. Spustel?kite Prad?ti, Visos programos, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Internet Explorer ir pasirinkite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 3. Nar?ykite ? svetain? ir pabandykite atspausdinti bandom?j? puslap? vykdydami administratoriaus teis?mis.
Jei tinklalapio spausdinimas vykdant ?Internet Explorer? administratoriaus teis?mis nei?sprend? problemos, pereikite prie 3 b?do.

3 b?das: Pabandykite spausdinti i?jung? apsaugot?j? re?im?

Pabandykite spausdinti i?jung? apsaugot?j? re?im?; nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:

 1. Spustel?kite piktogram? ?rankiai nar?ykl?je ?Internet Explorer?
 2. Spustel?kite skirtuk? Sauga ir panaikinkite ?ym?s langelio, esan?io prie Apsaugotojo re?imo ?galinimas (reikia paleisti i? naujo ?Internet Explorer?) , ?ym?jim?
 3. Spustel?kite Taikyti, tada spustel?kite Gerai.
 4. U?darykite visus atidarytus ?Internet Explorer? langus ir paleiskite ?Internet Explorer? i? naujo.
 5. Nar?ykite ? svetain? ir pabandykite atspausdinti bandom?j? puslap? vykdydami administratoriaus teis?mis.
Jei apsaugotojo re?imo i?jungimas nei?sprend?ia problemos, pereikite prie 4 b?do.

4 b?das: i? naujo sukurkite tr?kstam? aplank?


Jei norite, kad tr?kstam? aplank? sukurtume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam.

Taisyti u? mane


Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite vedlio ?Taisyti? nurodomus veiksmus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50676
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Pastabos
 • Jei aplankas ?Low? jau yra kompiuteryje, galima klaida ??is ?Microsoft? sprendimas ?Fix it? netaikomas j?s? operacinei sistemai arba taikomosios programos versijai?. Galite nekreipti d?mesio ? ?i? klaid? ir pereiti prie kito b?do.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Taisyti? galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD disk? ir paleisti reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??.Leiskite taisyti pa?iam

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. U?darykite visus ?Internet Explorer? egzempliorius.
 2. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
  , ?ra?ykite %Temp% lauke Prad?ti ie?k?, tada spustel?kite aplank? Temp s?ra?e.
 3. Jei naudojate ?Windows Vista?, spustel?kite Naujas aplankas meniu Tvarkyti.

  Jei naudojate ?Windows 7?, spustel?kite Naujas aplankas pagrindiniame meniu.
 4. ?veskite aplanko pavadinim? Low ir paspauskite klavi?? ENTER.
 5. U?darykite programos ?Windows Explorer? lang?, paleiskite ?Internet Explorer? ir spausdinkite tinklalap? arba per?i?r?kite tinklalapio spaudin?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Jei ?is b?das nepad?jo i?spr?sti ?ios problemos, pereikite prie kito b?do.

5 b?das: i? naujo nustatykite ?em? aplanko ?Low? vientisumo lyg?

Jei norite, kad ?em? aplanko ?Low? vientisumo lyg? i? naujo nustatome u? jus, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam.

Taisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite vedlio ?Taisyti? nurodomus veiksmus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50677
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Taisyti? galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD disk? ir paleisti reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??.Leiskite taisyti pa?iam

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
  , spustel?kite Visos programos ir tada spustel?kite Reikmenys.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 3. ?veskite ?i? komand? ir paspauskite ENTER:
  ICACLS "%userprofile%\AppData\Local\Temp\Low" /setintegritylevel (OI)(CI)low
 4. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 5. Nar?ykl?je ?Internet Explorer? atspausdinkite tinklalap? arba per?i?r?kite tinklalapio spaudin?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Ar pavyko i?spr?sti problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Taisyti u? mane arba atsi?skite el. lai?k?.

Daugiau informacijos

Nor?dami su?inoti apie konkretaus gamintojo spausdintuv? spausdinimo problemas, spustel?kite gamintojo sait?:

?i? trik?i? gali kilti dirbant su kai kuriais ?Canon? spausdintuvais, ?diegus tam tikras ?Canon? spausdintuvo tvarkykles. Daugiau informacijos rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Nepavyksta spausdinti i? ?Internet Explorer 9? naudojant kai kuriuos ?Canon? spausdintuvus (gali b?ti angl? k.)
Jei reikia pagalbos naudojant ?Canon? spausdintuvus, apsilankykite ?ioje ?Canon? svetain?je:
?Canon? technin? prie?i?ra ir palaikymas
Spausdintuv? trik?i? ?alinimo mokymo programa.
Nor?dami i?samios mokymo programos, kuri pad?t? nustatyti ir i?taisyti bendr?sias spausdintuv? problemas, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Spausdintuv? problemos sistemoje ?Windows?
Nor?dami ?alinti scenarijaus klaid? triktis, kurios kyla spausdinant tinklalapius nar?ykl?je ?Internet Explorer?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:Nor?dami nuskaityti ir i?taisyti spausdinimo problemas ir klaidas automati?kai, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
spausdinimo problemos ir klaidos

Savyb?s

Straipsnio ID: 973479 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 10 d. - Per?i?ra: 6.0
Taikoma:
 • Windows Internet Explorer 7, naudojant su:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic Beta
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 8, naudojant su:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbcip KB973479

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com