Raksta ID: 973479 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Kad m??in?t izdruk?t vai skat?t t?mek?a lapas drukas priek?skat?jumu p?rl?kprogramm? Internet Explorer, t?mek?a lapa var netikt pareizi izdruk?ta, un, iesp?jams, tiks sa?emta skripta k??da.

Iemesls

?? probl?ma var rasties vien? vai vair?kos no ?iem gad?jumiem:
1. scen?rijs. Videokarte vai video draiveris ir novecojis vai boj?ts. Piez?me. Druk?jot no Internet Explorer, novecoju?i vai boj?ti printera draiveri var rad?t ar? skripta k??das.

2. scen?rijs. Iesp?jams, jums nav pie??irtas printera at?aujas

3. scen?rijs. T?mek?a lapas interneta dro??bas zon? ir iesp?jots aizsargre??ms

4. scen?rijs. Past?v probl?ma, kas saist?ta ar j?su lietot?ja kont? eso?aj?m pagaidu map?m, un %TEMP% atra?an?s viet? ir izdz?sta mape Zema

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, lietojiet ??s metodes nor?d?taj? sec?b?. Ja 1. metode nenov?r? probl?mu, p?rejiet uz n?kamo.

1. metode. Nov?rsiet printera probl?mas un atjauniniet savus draiverus uz jaun?ku versiju

Lai sist?m? Windows noteiktu un labotu parast?s printera probl?mas, apskatiet t?l?k nor?d?to apm?c?bu.

Printera probl?mas sist?m? Windows

Druk?jot no Internet Explorer, novecoju?i printera draiveri var rad?t probl?mas. M??iniet atjaunin?t printera draiveri uz jaun?ko versiju. Lai to paveiktu, noklik??iniet uz j?su Windows versijai atbilsto??s saites un izpildiet ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas.

Printera draiveru atra?ana un instal??ana sist?m? Windows 7

Printera draiveru atra?ana un instal??ana sist?m? Windows VistaSvar?gi!
Atsevi??os gad?jumos draivera atjaunin?t? versija var neb?t pieejama, izmantojot Windows atjaunin??anu. T?d??, lai atrastu, lejupiel?d?tu un instal?tu jaun?ko printera draiveri, iesp?jams, vajadz?s apmekl?t ra?ot?ja vietni.

Ja printera draivera atjaunin??ana nenov?r? probl?mu, turpiniet ar 2. metodi.

2. metode. M??iniet izdruk?t t?mek?a lapu no Internet Explorer k? administrators

M??iniet izdruk?t t?mek?a lapu no Internet Explorer k? administrators. T?d?j?di var noteikt, vai nepast?v at?auju probl?ma.

Lai p?rbaud?tu, vai esat pieteicies k? administrators, r?kojieties ??di:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


 1. Atveriet dialoglodzi?u Datums un laiks.
  1. Noklik??iniet uz S?kt.
  2. Lodzi?? S?kt mekl??anu vai lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
   timedate.cpl
   Tiek atv?rts dialoglodzi?? Datums un laiks.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2418433
 2. Dialoglodzi?? Datums un laiks noklik??iniet uz Main?t datumu un laiku. Kad tiek atv?rts dialoglodzi?? Lietot?ja konta p?rbaude, noklik??iniet uz Turpin?t.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2418434
 3. Tagad veiciet vienu no ??m darb?b?m atkar?b? no t?, kas notiek p?c tam, kad noklik??in?t uz Turpin?t:
  • ja dator? netiek par?d?ts paroles piepras?jums;
   jau esat pieteicies ar administratora kontu. Divreiz noklik??iniet uz Atcelt, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Datums un laiks, un p?c tam varat turpin?t ?o uzdevumu.
  • Ja dator? tiek par?d?ts paroles piepras?jums
   Neesat pieteicies ar administratora kontu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Piez?me. Lai main?tu konta veidu no Standarta uz Administrators, jums j?izmanto konts ar administratora at?auju.

Lai start?tu Internet Explorer k? administrators, r?kojieties ??di:
 1. aizveriet visus p?rl?kprogrammas Internet Explorer logus;
 2. noklik??iniet uz S?kt, uz Visas programmas, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Internet Explorer un atlasiet Palaist k? administratoram;
 3. p?rl?kojiet vietni un, izmantojot savas administratora ties?bas, veiciet testa lapas druk??anu.
Ja t?mek?a lapas izdruka, izmantojot Internet Explorer k? administratoram, nenov?r? probl?mu, turpiniet ar 3. metodi.

3. metode. M??iniet druk?t p?c aizsargre??ma atsp?jo?anas

M??iniet druk?t t?mek?a lapu p?c aizsargre??ma atsp?jo?anas. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:

 1. p?rl?kprogramm? Internet Explorer noklik??iniet uz Tools (R?ki);
 2. noklik??iniet uz cilnes Security (Dro??ba) un no?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as Enable Protected Mode (Iesp?jot aizsargre??mu) (nepiecie?ama Internet Explorer restart??ana);
 3. noklik??iniet uz Apply (Lietot) un p?c tam uz OK (Labi);
 4. aizveriet visus p?rl?kprogrammas Internet Explorer logus un restart?jiet Internet Explorer;
 5. p?rl?kojiet vietni un, izmantojot savas administratora ties?bas, veiciet testa lapas druk??anu.
Ja aizsargre??ma atsp?jo?ana nepal?dz, turpiniet ar 4. metodi.

4. metode. Atk?rtoti izveidojiet tr?ksto?o mapi


Lai atk?rtoti izveidotu tr?ksto?o mapi autom?tiski, p?rejiet uz sada?u ?Autom?tisk? labo?ana?. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u ?Patst?v?g? labo?ana?.

Autom?tisk? labo?ana


Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam izpildiet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50676
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?mes
 • Ja dator? mape Zema jau past?v, iesp?jams, sa?emsit k??das zi?ojumu ??? Microsoft opcija Fix it neattiecas uz j?su oper?t?jsist?mas vai lietojumprogrammas versiju?. ?o k??das zi?ojumu varat dro?i ignor?t un p?riet pie n?kam?s metodes.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Aizveriet visus p?rl?kprogrammas Internet Explorer logus.
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Poga S?kt
  , ierakstiet %Temp% lodzi?? S?kt mekl??anu un p?c tam sarakst? noklik??iniet uz mapes Pagaidu.
 3. Ja lietojat sist?mu Windows Vista, izv?ln? Organiz?t noklik??iniet uz Jauna mape.

  Ja lietojat sist?mu Windows 7, galvenaj? izv?ln? noklik??iniet uz Jauna mape.
 4. K? mapes nosaukumu ierakstiet Zema un tad nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Aizveriet Windows Explorer logu, start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer un p?c tam druk?jiet lapu vai skatiet t?mek?a lapas priek?skat?jumu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Ja ?? metode nenov?r? probl?mu, p?rejiet uz n?kamo metodi.

5. metode. Atiestatiet zemas integrit?tes l?meni map? Zema

Lai autom?tiski atiestat?tu zem?s integrit?tes l?meni mapei Zema, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u ?Patst?v?g? labo?ana?.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam izpildiet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50677
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Poga S?kt
  , noklik??iniet uz Visas programmas un p?c tam uz Piederumi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam uz Palaist k? administratoram.
 3. Ievadiet ??du komandu un nospiediet tausti?u ENTER:
  ICACLS "%userprofile%\AppData\Local\Temp\Low" /setintegritylevel (OI)(CI)low
 4. Restart?jiet datoru.
 5. P?rl?kprogramm? Internet Explorer druk?jiet lapu vai skatiet t?mek?a lapas priek?skat?jumu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

Papildinform?cija

Lai ieg?tu inform?ciju par konkr?ta ra?ot?ja printera drukas k??d?m, noklik??iniet uz attiec?g? ra?ot?ja saites:

?? probl?ma var rasties da?os Canon printeros p?c konkr?ta Canon printera draivera instal??anas. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju, apmekl?jiet Microsoft vietni:Ja nepiecie?ama pal?dz?ba saist?b? ar Canon printeriem, apmekl?jiet ??du Canon vietni:
Canon apkope un atbalsts
Printera probl?mu nov?r?anas apm?c?ba.
Lai ieg?tu detaliz?tu apm?c?bu parastu printera probl?mu noteik?anai un labo?anai, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Printera probl?mas sist?m? Windows
Lai nov?rstu skripta k??das, m??inot izdruk?t t?mek?a lapu p?rl?kprogramm? Internet Explorer, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:Lai autom?tiski mekl?tu un labotu drukas probl?mas un k??das, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Druk??anas probl?mas un druk??anas k??das

Rekviz?ti

Raksta ID: 973479 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 25. marts - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 7, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic Beta
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 8, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbcip KB973479

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com