Identifikator ?lanka: 973479 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da od?tampate ili prika?ete pregled Veb stranice u programu Internet Explorer, Veb stranica mo?da ne?e biti od?tampana ili prikazana ispravno i mo?ete dobiti gre?ku o skripti.

Uzrok

Do ovog problema mo?e da do?e u nekoj od slede?ih situacija:
1. slu?aj: Grafi?ka kartica ili upravlja?ki program za grafi?ku karticu je zastareo ili o?te?en. Napomena Zastareli ili o?te?eni upravlja?ki programi za ?tampa? mogu tako?e da uzrokuju gre?ke sa skriptama ako ?tampate iz programa Internet Explorer

2. slu?aj: Mo?da vam nisu dodeljene dozvole za ?tampa?

3. slu?aj: Za?ti?eni re?im je omogu?en za bezbednosnu Internet zonu Veb stranice

4. slu?aj: Postoji problem sa privremenim fasciklama na korisni?kom nalogu, a fascikla ?Low? na lokaciji %TEMP% je izbrisana

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?e metode redosledom kojim su predstavljeni. Ako 1. metod ne re?i problem, pre?ite na slede?i metod.

1. metod: Re?avanje problema sa ?tampa?om i a?uriranje upravlja?kih programa na najnoviju verziju

Pratite slede?e uputstvo koje ?e vam pomo?i da odredite i re?ite uobi?ajene probleme sa ?tampa?om u operativnom sistemu Windows:

Problemi sa ?tampa?om u operativnom sistemu Windows

Zastareli upravlja?ki programi za ?tampa? mogu da uzrokuju probleme prilikom ?tampanja iz programa Internet Explorer, pa poku?ajte da a?urirate ?tampa? na najnoviji upravlja?ki program za ?tampa?, a da biste to u?inili, kliknite na vezu koja se odnosi na verziju operativnog sistema Windows koju koristite, a zatim sledite korake u ovom ?lanku:

Pronala?enje i instaliranje upravlja?kih programa za ?tampa? u operativnom sistemu Windows 7

Pronala?enje i instaliranje upravlja?kih programa za ?tampa? u operativnom sistemu Windows VistaVa?no:
U nekim slu?ajevima a?urirana verzija upravlja?kog programa mo?da ne?e biti dostupna na lokaciji Windows Update. Mo?da ?e biti neophodno da posetite Veb lokaciju proizvo?a?a i da prona?ete, preuzmete i instalirate najnoviji upravlja?ki program za ?tampa?.

Ako a?uriranje upravlja?kog programa za ?tampa? ne re?i problem, pre?ite na 2. metod.

2. metod: Poku?aj ?tampanja Veb stranice pokretanjem programa Internet Explorer kao administrator

Poku?ajte da od?tampate Veb stranicu tako ?to ?ete da pokrenete Internet Explorer kao administrator; to mo?e da vam pomogne da odredite da li postoji problem sa dozvolama.

Da biste se uverili da ste prijavljeni kao administrator, sledite ove korake
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


 1. Otvorite dijalog Datum i vreme.
  1. Kliknite na dugme Start.
  2. Otkucajte slede?u komandu u polju Zapo?ni pretragu ili polju Pretra?i programe i datoteke , a zatim pritisnite taster ENTER:
   timedate.cpl
   Otvori?e se dijalog Datum i vreme.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2418433
 2. U dijalogu Datum i vreme kliknite na dugme Promeni datum i vreme. Kada se otvori dijalog Kontrola korisni?kog naloga kliknite na dugme Nastavi.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2418434
 3. Zatim uradite ne?to od slede?eg, u zavisnosti od toga ?ta se doga?a kada kliknete na dugme Nastavi:
  • Ako vam ra?unar ne tra?i lozinku
   Ve? ste prijavljeni sa administratorskim nalogom. Kliknite dva puta na dugme Otka?i da biste zatvorili dijalog Datum i vreme, a zatim ste spremni da nastavite sa ovim zadatkom.
  • Ako vam ra?unar tra?i lozinku
   Niste prijavljeni sa administratorskim nalogom.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Napomena Morate da koristite nalog koji ima administratorsku dozvolu da biste promenili tip naloga iz standardnog u administratorski.

Da biste pokrenuli Internet Explorer kao administrator, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Start, potom izaberite stavku Svi programi, zatim kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Internet Explorer, a potom izaberite Pokreni kao administrator.
 3. Idite na Veb lokaciju, a zatim testirajte ?tampanje stranice koju ste pokrenuli kao administrator.
Ako ?tampanje Veb stranice prikazane u programu Internet Explorer koji ste pokrenuli kao administrator nije re?ilo problem, pre?ite na 3. metod.

3. metod: Poku?aj ?tampanja nakon onemogu?avanja za?ti?enog re?ima

Poku?ajte da od?tampate Veb stranicu nakon ?to onemogu?ite za?ti?eni re?im, a da biste to uradili, sledite ove korake:

 1. Kliknite na ikonu Alatke u programu Internet Explorer
 2. Izaberite karticu Bezbednost, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu pored Omogu?i za?ti?eni re?im (zahteva ponovno pokretanje programa Internet Explorer)
 3. Kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Zatvorite sve otvorene prozore programa Internet Explorer i ponovo pokrenite Internet Explorer.
 5. Idite na Veb lokaciju, a zatim testirajte ?tampanje stranice koju ste pokrenuli kao administrator.
Ako onemogu?avanje za?ti?enog re?ima ne re?i problem, pre?ite na 4. metod.

4. metod: Ponovo kreirajte fasciklu koja nedostaje


Da bismo ponovo kreirali za vas fasciklu koja nedostaje, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene


Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50676
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomene
 • Ako fascikla ?Low? ve? postoji na ra?unaru, mo?da ?ete dobiti gre?ku ?Ova Microsoft ispravka nije primenjiva na verziju va?eg operativnog sistema ili aplikacije?. Mo?ete bezbedno da zanemarite ovu gre?ku i pre?ete na slede?i metod.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako niste za ra?unarom na kojem se problem javlja, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Zatvorite sve instance programa Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte %Temp%, a zatim izaberite stavku Temp sa liste.
 3. Ako koristite operativni sistem Windows Vista, u meniju Organizovanje izaberite stavku Nova fascikla.

  Ako koristite operativni sistem Windows 7, u glavnom meniju izaberite stavku Nova fascikla.
 4. Otkucajte Low za ime fascikle i pritisnite taster ENTER.
 5. Zatvorite prozor ?Windows Explorer?, pokrenite Internet Explorer i od?tampajte ili prika?ite pregled pre ?tampanja Veb stranice.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Ako ovaj metod ne re?i problem, pre?ite na slede?i metod.

5. metod: Vratite integritet fascikle ?Low? na nizak nivo

Da bismo vratili integritet fascikle ?Low? na nizak nivo, idite u odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50677
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako niste za ra?unarom na kojem se problem javlja, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Pribor.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 3. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  ICACLS "%userprofile%\AppData\Local\Temp\Low" /setintegritylevel (OI)(CI)low
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.
 5. Od?tampajte ili prika?ite pregled pre ?tampanja Veb stranice u programu Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Vi?e informacija

Za probleme sa ?tampanjem specifi?ne za odre?enog proizvo?a?a ?tampa?a kliknite na vezu povezanu sa proizvo?a?em:

Do ovog problema mo?e da do?e sa nekim Canon ?tampa?ima ako je odre?eni upravlja?ki program za Canon ?tampa? instaliran. Za vi?e informacija posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:Za pomo? sa Canon ?tampa?ima posetite slede?u Canon Veb lokaciju:
Canon servis i podr?ka
Uputstvo za re?avanje problema sa ?tampa?om:
Za postepeno uputstvo koje ?e vam pomo?i da odredite i re?ite uobi?ajene probleme sa ?tampa?om posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Problemi sa ?tampa?om u operativnom sistemu Windows
Da biste re?ili problem sa gre?kama u skriptama dok poku?avate da od?tampate Veb stranicu iz programa Internet Explorer, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:Da biste automatski skenirali i re?ili probleme sa ?tampanjem i gre?ke pri ?tampanju, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Problemi sa ?tampanjem i gre?ke pri ?tampanju

Svojstva

Identifikator ?lanka: 973479 - Poslednji pregled: 25. mart 2014. - Revizija: 7.0
Odnosi se na:
 • Windows Internet Explorer 7, ako se koristi sa:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic Beta
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 8, ako se koristi sa:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 9
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbcip KB973479

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com