ID c?a bi: 973479 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban c gng in hoc xem trc khi in cua mt trang web bng Internet Explorer, trang web o co th khng in hoc xem trc khi in chinh xac va co th ban se gp li tp lnh.

Nguyn nhn

Vn nay co th xay ra trong mt hoc nhiu tinh hung sau:
Tinh hung 1:The video hoc trinh iu khin video cua ban bi li thi hoc bi hong.Chu yTrinh iu khin may in bi li thi hoc bi hong cung co th gy ra li tp lnh khi in t Internet Explorer

Tinh hung 2: B?n c th? khng c quy?n truy c?p my in ?c ch? ?nh

Tinh hung 3: Ch c Bao v c bt cho vung bao mt Internet cua trang web

Tinh hung 4: Co s c vi th muc tam thi trong tai khoan ngi dung cua ban va th muc Low trong vi tri %TEMP% a bi xoa

Gi?i php

khc phuc s c nay, s dung cac phng phap sau theo th t trinh bay. Nu phng phap 1 khng khc phuc c s c cua ban, tip tuc dung phng phap tip theo.

Phng phap 1: Khc phuc s c vi may in va cp nht trinh iu khin ln phin ban mi nht

Xem ky hng dn sau giup ban xac inh va khc phuc cac s c may in ph bin trong Windows:

S c may in trong Windows

Trinh iu khin may in bi cu co th gy ra cac s c khi in t Internet Explorer, th cp nht ln trinh iu khin mi nht cho may in cua ban, cp nht, bm vao lin kt cu th n phin ban Windows cua ban va lam theo cac bc trong bai vit o:

T?m v ci ?t tr?nh i?u khi?n my in trong Windows 7

T?m v ci ?t tr?nh i?u khi?n my in trong Windows VistaQuan trong:
Trong mt s trng hp, phin ban cp nht cua trinh iu khin co th khng sn co trong Windows Update. Co th ban cn phai truy cp website cua nha cung cp va tim, tai xung cung nh cai t trinh iu khin may in mi nht cho may in cua ban.

Nu cp nht trinh iu khin may in khng giai quyt c s c, hay tip tuc vi phng phap 2.

Phng phap 2: Th in mt trang web ang chay Internet Explorer vi t cach la Quan tri vin

Th in mt trang web khi chay Internet Explorer vi t cach la Quan tri vin; iu nay co th giup xac inh xem liu co s c v quyn hay khng.

xac minh rng ban a ng nhp vi t cach quan tri vin, hay lam theo cac bc sau:
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures

Chu y Ban phai s dung tai khoan co quyn cua quan tri vin thay i loai tai khoan t Thng thng sang Quan tri vin.

khi ng Internet Explorer vi t cach la Quan tri vin, lam theo cac bc sau:
 1. ong tt ca ca s Internet Explorer.
 2. Bm Bt u, bm Tt ca Chng trinh, bm chut phai vao Internet Explorer va chon Chay Vi t cach Quan tri vin.
 3. Duyt n mt website va c gng in th mt trang trong khi chay vi t cach Quan tri vin.
Nu in mt trang web ang chay Internet Explorer vi t cach Quan tri vin khng khc phuc c s c, hay tip tuc vi phng phap 3.

Phng phap 3: Th in sau khi tt Ch Bao v

Th in mt trang web sau khi tt Ch Bao v, thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:

 1. Bm vao biu tng Tools trong Internet Explorer
 2. Bm tab Security va bo chon hp kim bn canh Enable Protected Mode (yu cu khi ng lai Internet Explorer)
 3. Bm Apply , sau o bm OK.
 4. ong tt ca cac ca s Internet Explorer ang m, sau o khi ng lai Internet Explorer.
 5. Duyt n mt website va c gng in th mt trang trong khi chay vi t cach Quan tri vin.
Nu tt Ch Bao v khng giai quyt c vn , hay tip tuc vi phng phap 4.

Phng phap 4: T?o l?i th m?c b? thi?u


c chung ti tao lai th muc bi thiu giup ban, hay vao phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay vao phn " ti t khc phuc s c".

Khc phuc s c giup ti


khc phuc s c nay t ng, hay bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c . Trong hp thoai Tp Tai xung, bm Chay va sau o lam theo cac bc trong Thut sy Khc phuc s c.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50676

Chu y
 • Nu th muc "Low" a tn tai trong may tinh, ban co th gp li "Giai phap khc phuc s c cua Microsoft nay khng ap dung cho h iu hanh hoc phin ban ng dung cua ban". Ban co th yn tm bo qua li nay va i n phng phap tip theo.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t ng cung se hoat ng vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti ph?n "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

Bm vo y ? xem ho?c ?n thng tin chi ti?t
N?u phng php ny khng gi?i quy?t ?c v?n ?, h?y chuy?n sang phng php ti?p theo.

Phng phap 5: Thi?t l?p l?i m?c ? ton v?n th?p trong th m?c Low

c chung ti Thit lp lai mc toan ven thp trong th muc Low giup ban, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay vao phn " ti t khc phuc s c".

Khc phuc s c giup tikhc phuc s c nay t ng, hay bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c . Trong hp thoai Tp Tai xung, bm Chay va sau o lam theo cac bc trong Thut sy Khc phuc s c.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50677

Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t ng cung se hoat ng vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

Bm vo y ? xem ho?c ?n thng tin chi ti?t

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh phn ny. Nu s c cha c khc phuc, ban co th lin h vi b phn h tr.
 • Chung ti anh gia cao phan hi cua ban. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc gi th email cho chung ti.

Thng tin thm

bit cac s c in n ring cua nha san xut may in cu th, bm vao lin kt co lin quan n nha san xut cua ban:

S c nay co th xay ra vi mt s may in Canon khi ban a cai t trinh iu khin may in Canon nht inh. bit thm thng tin, hay ghe thm Website cua Microsoft:
Khng th in t Internet Explorer 9 bng mt s may in Canon
c tr giup vi may in Canon, hay ghe thm website sau cua Canon:
B phn dich vu va h tr cua Canon
c tr giup vi may in HP, hay ghe thm website sau cua HP:
S c khi in t Internet
Hng dn Khc phuc s c May in:
bit hng dn tng bc nhm giup ban xac inh va khc phuc cac s c may in ph bin, hay ghe thm Website sau cua Microsoft:
S c may in trong Windows
khc phuc s c li tp lnh trong khi c gng in mt trang web bng Internet Explorer, hay ghe thm Website sau cua Microsoft: quet va khc phuc s c in va li in t ng, hay ghe thm Website sau cua Microsoft:
S c in va li in

Thu?c tnh

ID c?a bi: 973479 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Mi Mt 2012 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 7, khi ?c dng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic Beta
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 8, khi ?c dng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 9
T? kha:
kbtshoot kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbcip KB973479

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com