Kompiuteryje su ?Windows Server 2008 R2?, kuriame yra diegtas ?Hyper-V? vaidmuo ir kuriame naudojamas vienas ar keli ?Intel? CPU kodiniu pavadinimu ?Nehalem?, parodomas stabdymo klaidos prane?imas: ?0x00000101 - CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 975530 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Kompiuteryje veikia ?Windows Server 2008 R2? ir jame yra ?diegtas ?Hyper-V? vaidmuo.
 • Kompiuteryje yra vienas arba keli ?Intel? CPU kodiniu pavadinimu ?Nehalem?. Pavyzd?iui, serveriams skirtas ?Nehalem? CPU yra i? ?Intel Xeon? procesori? 5500 serijos, o kliento programos ?Nehalem? CPU ? ?Intel Core-i? procesori? serijos.
Tokiu atveju gali b?ti parodytas toks stabdymo klaidos prane?imas:


0x00000101 (parameter1, 0000000000000000, parameter3, 000000000000000c)
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, nes kompiuteryje su ?Intel? procesoriumi kodiniu pavadinimu ?Nehalem? sukuriamos klaidingos pertrauktys. ?i? pertrauk?i? prie?astis yra ?inoma spaudos klaida, kuri apra?yta ?iuose ?Intel? dokumentuose. Nor?dami per?i?r?ti ?iuos dokumentus, spustel?kite ?iuos saitus:
?Intel Xeon? procesori? 5500 serijos specifikacijos atnaujinimas, 2009 m. rugs?jo m?n.
http://www.intel.com/assets/pdf/specupdate/321324.pdf
?Intel Core i7-800? ir ?Intel Core i5-700? darbalaukio procesori? serijos specifikacijos atnaujinimas, 2009 m. spalio m?n.
http://download.intel.com/design/processor/specupdt/322166.pdf
?Microsoft? teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

SPRENDIMAS

?i kar?toji pataisa skirta tik kompiuteriams su ?Intel? procesoriais.

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikomas kar?t?sias pataisas galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Jas taikykite tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. Su ?iomis kar?tosiomis pataisomis gali b?ti atliekami papildomi bandymai. Tod?l jei ?i problema jums kelia nedaug b?d?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad gautum?te kar?t?j? patais?.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiama ?i kar?toji pataisa. Jei nematote savo kalbos, ?ios kar?tosios pataisos j?s? kalba n?ra.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? b?tina i? naujo paleisti kompiuter?.

Kar?tosios pataisos pakeitimo informacija

?ia kar?t?ja pataisa nepakei?iama jokia kita kar?toji pataisa.

Fail? informacija

?i? kar?t?j? patais? visuotin? versija turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je.
?Windows Server 2008 R2? failo informacijos pastaba
 • Failai, kurie susij? su tam tikrais produktais, gair?mis (RTM, SPn) ir paslaug? ?aka (LDR, GDR), gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius, rodomus toliau pateikiamoje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?Paslaugos ?aka
  6.1.760 0.16xxx?Windows Server 2008 R2?RTMGDR
  6.1.760 0.20xxx?Windows Server 2008 R2?RTMLDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra i?platintos ir skirtos pla?iai paplitusioms kritin?ms problemoms. LDR paslaug? ?akos, be i?platint? patais?, turi kar?t?j? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje, yra pateikti atskirame s?ra?e, skyriuje ?Windows Server 2008 R2? papildom? fail? informacija?. MUM, MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuriems atributai nepateikti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.

Visos palaikomos x64 ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16485643,07213-Dec-200905:55x64
Hvboot.sys6.1.7600.16385118,86414-Jul-200901:48x64
Hvix64.exe6.1.7600.16485707,07213-Dec-200905:55x64
Hvax64.exe6.1.7600.20595643,07213-Dec-200907:08x64
Hvboot.sys6.1.7600.16385118,86414-Jul-200901:48x64
Hvix64.exe6.1.7600.20595707,07213-Dec-200907:08x64

?Windows Server 2008 R2? papildom? fail? informacija

Vis? palaikom? x64 ?Windows Server 2008 R2? versij? papildomi failai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_6ac22d266d67e0b790ec450bd08df4d7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_c7ffe3a2bc1847cd.manifestNot Applicable71014-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_82285e6be069dec1e715d87517dd0a29_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_a9d8b55020e8f787.manifestNot Applicable71014-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_8c4646ee7f364b85.manifestNot Applicable3,98514-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_8cc513cd985c0740.manifestNot Applicable3,98514-Dec-200909:32Not Applicable
Update.mumNot Applicable1,45614-Dec-200909:32Not Applicable

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Naudodami kompiuterio BIOS programin?s-aparatin?s ?rangos parinkt? galite i?jungti i?pl?stin?s konfig?racijos ir maitinimo s?sajos (ACPI) C b?senas. Jei programin?je-aparatin?je ?rangoje n?ra ?ios parinkties, yra programin?s ?rangos sprendimas. Nustatydami registro rakt? galite i?jungti ACPI C2 ir C3 b?sen?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodami komandin? eilut? vykdykite ?i? komand?:
  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /t REG_DWORD /d 0x0007e066
 2. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
Pastaba Jei i?jungsite gilesnes ACPI C b?senas (procesoriaus miego re?imas po laukimo b?senos), padid?s kompiuterio energijos s?naudos veikiant laukimo re?imui. Sistema ?Windows Server 2008 R2? ?Xeon 5500? serijos procesoriuose gilesnes C b?senas naudoja kaip pagrindin? energijos taupymo funkcij?.

Nor?dami toliau naudotis ?iomis energijos taupymo b?senomis, ?dieg? ?iame straipsnyje apra?om? kar?t?j? patais? pa?alinkite registro ?ra??, kuris buvo nustatytas atliekant 1 veiksm?. Nor?dami pa?alinti registro rakt?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodami komandin? eilut? vykdykite ?i? komand?:
  reg delete HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /f
 2. Paleiskite kompiuter? i? naujo.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminologij?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 975530 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 11 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbhyperv kbsurveynew kb3rdpartyhardware kbexpertiseinter kbqfe kbbug kbfix kbautohotfix kbhotfixserver KB975530

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com