Poruka o gre?ci zaustavljanja na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Server 2008 R2 koji ima instaliranu Hyper-V ulogu i koristi neke Intel procesore sa kodnim imenom Nehalem: ?0x00000101 - CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 975530 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Razmotrite slede?i scenario:
 • Ra?unar radi pod operativnim sistemom Windows Server 2008 R2 i ima instaliranu Hyper-V ulogu.
 • Taj ra?unar koristi neke Intel procesore sa kodnim imenom Nehalem. Na primer, procesor Nehalem za server je iz serije procesora Intel Xeon 5500, a procesor Nehalem za klijent je iz serije procesora Intel Core-i.
U ovom slu?aju dobijate slede?u poruku o gre?ci zaustavljanja:


0x00000101 (parametar1, 0000000000000000, parametar3, 000000000000000c)
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to se neispravni prekidi generi?u na ra?unaru koji koristi Intel procesore sa kodnim imenom Nehalem. Te prekide izaziva nepoznata gre?ka u pisanju opisana u slede?im Intel dokumentima. Da biste prikazali te Intel dokumente, kliknite na slede?e veze:
Ispravka specifikacije procesora serije Intel Xeon 5500, septembar 2009.
http://www.intel.com/assets/pdf/specupdate/321324.pdf
Ispravka specifikacije za procesore serija Intel Core i7-800 i Intel Core i5-700, oktobar 2009.
http://download.intel.com/design/processor/specupdt/322166.pdf
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Te kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

RE?ENJE

Ova hitna ispravka odnosi se samo na ra?unare sa instaliranim Intel procesorima.

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ta hitna ispravka je namenjena isklju?ivo re?avanju problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do problema opisanog u ?lanku. Ova hitna ispravka ?e se mo?da dodatno testirati. Zato, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako se taj odeljak ne pojavljuje, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Posle primene ove hitne ispravke morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje nijednu drugu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Globalna verzija ove hitne ispravke ima atribute datoteke navedene u slede?oj tabeli (ili novije atribute datoteke).
Napomena sa informacijama o Windows Server 2008 R2 datoteci
 • Datoteke koje se primenjuju na odre?eni proizvod, klju?nu ta?ku (RTM, SPn) i granu usluge (LDR, GDR) mogu se identifikovati ispitivanjem brojeva verzija datoteke kao ?to je prikazano u slede?oj tabeli.
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VerzijaProizvodKlju?na ta?kaGrana usluge
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • GDR grane usluge sadr?e samo one ispravke koje se objavljuju da bi re?ile rasprostranjene kriti?ne probleme. LDR grane usluge, pored globalno objavljenih ispravki, sadr?e i hitne ispravke.
 • MANIFEST datoteke (.manifest) i MUM datoteke (.mum) instalirane za svako okru?enje posebno su navedene u odeljku ?Dodatne informacije o datotekama za Windows Server 2008 R2?. MUM i MANIFEST datoteke, kao i datoteke povezanog bezbednosnog kataloga (.cat), klju?ne su za odr?avanje stanja a?urirane komponente. Datoteke bezbednosnog kataloga za koje nisu navedeni atributi potpisuju se Microsoft digitalnim potpisom.
Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC vremena i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.

Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16485643,07213-Dec-200905:55x64
Hvboot.sys6.1.7600.16385118,86414-Jul-200901:48x64
Hvix64.exe6.1.7600.16485707,07213-Dec-200905:55x64
Hvax64.exe6.1.7600.20595643,07213-Dec-200907:08x64
Hvboot.sys6.1.7600.16385118,86414-Jul-200901:48x64
Hvix64.exe6.1.7600.20595707,07213-Dec-200907:08x64

Dodatne informacije o datotekama za Windows Server 2008 R2

Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_6ac22d266d67e0b790ec450bd08df4d7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_c7ffe3a2bc1847cd.manifestNot Applicable71014-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_82285e6be069dec1e715d87517dd0a29_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_a9d8b55020e8f787.manifestNot Applicable71014-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_8c4646ee7f364b85.manifestNot Applicable3,98514-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_8cc513cd985c0740.manifestNot Applicable3,98514-Dec-200909:32Not Applicable
Update.mumNot Applicable1,45614-Dec-200909:32Not Applicable

ZAOBILA?ENJE

C-stanja sistema Advance Configuration and Power Interface (ACPI) mo?ete onemogu?iti pomo?u opcije BIOS firmvera na ra?unaru. Ukoliko firmver ne uklju?uje ovu opciju, dostupno je softversko re?enje. ACPI C2-stanje i C3-stanje mo?ete onemogu?iti pode?avanjem klju?a registratora. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Na komandnoj liniji pokrenite slede?u komandu:
  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /t REG_DWORD /d 0x0007e066
 2. Ponovo pokrenite ra?unar.
Napomena Potro?nja energije ra?unara u stanju mirovanja znatno ?e se pove?ati ako se onemogu?e dublja ACPI C-stanja (stanja procesora u stanju mirovanja ili stanju spavanja). Windows Server 2008 R2 koristi ova dublja C-stanja u okviru serije Xeon 5500 kao klju?nu funkciju za u?tedu energije.

Da biste i dalje koristili prednosti ovih stanja za u?tedu energije, kada instalirate hitnu ispravku koju ovaj ?lanak opisuje, uklonite klju? registratora koji ste podesili u 1. koraku. Da biste uklonili klju? registratora, sledite ove korake:
 1. Na komandnoj liniji pokrenite slede?u komandu:
  reg delete HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /f
 2. Ponovo pokrenite ra?unar.

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

REFERENCE

Da biste dobili vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 975530 - Poslednji pregled: 11. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
Klju?ne re?i: 
kbhyperv kbsurveynew kb3rdpartyhardware kbexpertiseinter kbqfe kbbug kbfix kbautohotfix kbhotfixserver KB975530

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com