Thng bao li Dng trn may tinh chay Windows Server 2008 R2 co cai t vai tro Hyper-V va s dung mt hoc nhiu CPU Intel co tn ma la Nehalem: "0x00000101 - CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 975530 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Xem xet kich ban sau:
 • Mt may tinh ang chay Windows Server 2008 R2 va co cai t vai tro Hyper-V.
 • May tinh nay s dung mt hoc nhiu CPU Intel co tn ma la Nehalem. Vi du: CPU Nehalem cho may chu la t b x ly Intel Xeon CPU 5500 series va CPU Nehalem cho may khach la t b x ly Intel Core-i series.
Trong tinh hung nay, ban nhn c thng bao li Dng sau y:


0x00000101 (tham bin1, 0000000000000000, tham bin3, 000000000000000c)
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT

NGUYN NHN

S c nay xay ra do gian oan khng ung c tao trn may tinh s dung cac b x ly Intel co tn ma la Nehalem. Cac gian oan nay bi gy ra bi li in a bit c m ta trong cac tai liu Intel sau y. xem cac tai liu Intel nay, hay bm vao cac lin kt sau y:
Ban cp nht Thng s B x ly Intel Xeon 5500 Series, thang 09/2009
http://www.intel.com/assets/pdf/specupdate/321324.pdf
Ban cp nht Thng s B x ly Man hinh Intel Core i7-800 Seriesva Intel Core i5-700 Series, Thang 09/2009
http://download.intel.com/design/processor/specupdt/322166.pdf
Microsoft cung cp thng tin lin h cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

GI?I PHP

Ban sa li khn cp nay chi lin quan n cac may tinh co cai t b x ly Intel.

Thng tin v ban sa li khn cp

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny ch? ? kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Chi ap dung ban va nong nay cho cac h thng ang gp s c nh a m ta trong bai vit nay. Hotfix ny c th? ?c ki?m tra thm. Do v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng nghim tr?ng b?i s? c? ny, chng ti khuy?n ngh? b?n ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Ch ? Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng cho cc v?n ? v cu h?i h? tr? b? sung khng ph h?p v?i hotfix c? th? ny. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay truy cp web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

Yu c?u kh?i ?ng l?i

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.

Thng tin v thay th? ban sa li khn cp

Ban sa li khn cp nay khng thay th? b?t k? ban sa li khn cp no khc.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban sa li khn cp nay co cac thuc tinh tp (hoc cac thuc tinh mi hn) c lit k trong bang sau.
Ghi chu thng tin v tp Windows Server 2008 R2
 • Cc t?p p d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, b?n g?c (RTM, SPn) v chi nhnh d?ch v? (LDR, GDR) c th? ?c xc ?nh b?ng cch ki?m tra cc s? phin b?n t?p ?c trinh by trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banS?n ph?mB?n g?cChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0 . 16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhnh d?ch v? GDR ch? ch?a cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i ? gi?i quy?t cc s? c? quan tr?ng, ph? bi?n. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • Cac tp MANIFEST (.manifest) va cac tp MUM (.mum) c cai t cho mi mi trng c lit k ring le trong phn "Thng tin tp b sung danh cho Windows Server 2008 R2". Cc t?p MUM v MANIFEST v cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t lin quan (.cat) files ?u quan tr?ng cho vi?c duy tr? tr?ng thi c?a c?u ph?n ?c c?p nh?t. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c cc thu?c tnh t?p m?i hn) ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy v gi? c?a cc t?p ny ?c li?t k theo Gi? chu?n Qu?c t? (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, t?p ? ?c chuy?n ?i thnh gi? ?a phng. ? xem s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng tab Mi Gi? trong muc Ngy v Gi? trong Pa-nen iu khin.

i vi tt ca phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16485643,07213-Dec-200905:55x64
Hvboot.sys6.1.7600.16385118,86414-Jul-200901:48x64
Hvix64.exe6.1.7600.16485707,07213-Dec-200905:55x64
Hvax64.exe6.1.7600.20595643,07213-Dec-200907:08x64
Hvboot.sys6.1.7600.16385118,86414-Jul-200901:48x64
Hvix64.exe6.1.7600.20595707,07213-Dec-200907:08x64

Thng tin tp b sung danh cho Windows Server 2008 R2

Cac tp b sung danh cho tt ca phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_6ac22d266d67e0b790ec450bd08df4d7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_c7ffe3a2bc1847cd.manifestNot Applicable71014-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_82285e6be069dec1e715d87517dd0a29_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_a9d8b55020e8f787.manifestNot Applicable71014-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_8c4646ee7f364b85.manifestNot Applicable3,98514-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_8cc513cd985c0740.manifestNot Applicable3,98514-Dec-200909:32Not Applicable
Update.mumNot Applicable1,45614-Dec-200909:32Not Applicable

CCH GI?I QUY?T KHC

Ban co th v hiu hoa trang thai C cua Cu hinh Nng cao va Giao din Manh (ACPI) bng tuy chon chng trinh c s BIOS trn may tinh. Nu chng trinh c s khng co tuy chon nay thi se co mt giai phap phn mm. Ban co th v hiu hoa trang thai C2 va trang thai C3 cua ACPI bng cach t khoa ng ky. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Tai du nhc lnh, chay lnh sau:
  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /t REG_DWORD /d 0x0007e066
 2. Khi ng lai may tinh.
Chu y in nng tiu thu cua may tinh khi trang thai khng hoat ng se tng ang k nu trang thai C su hn cua ACPI (trang thai ngu cua b x ly khng hoat ng) bi v hiu hoa. Windows Server 2008 R2 s dung cac trang thai C su hn nay trn cac Xeon 5500 series nh mt tinh nng tit kim nng lng chinh.

tip tuc tn hng cac li ich t cac trang thai tit kim nng lng nay, hay loai bo khoa ng ky ma ban t bc 1 sau khi ban cai t ban sa li khn cp ma bai vit nay m ta. loai bo khoa ng ky, hay lam theo cac bc sau:
 1. Tai du nhc lnh, chay lnh sau:
  reg delete HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /f
 2. Khi ng lai may tinh.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

THAM KH?O

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta v thut ng chun c dung m ta cac ban cp nht phn mm Microsoft
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay bao hanh khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 975530 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
T? kha:
kbhyperv kbsurveynew kb3rdpartyhardware kbexpertiseinter kbqfe kbbug kbfix kbautohotfix kbhotfixserver KB975530

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com