M?t r? b? nh? x?y ra khi b?n m? m?t web site có ch?a m?t tham chi?u v?ng tr?n trong m?t khung n?i tuy?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 975736 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n xem m?t web site có s? d?ng các phương pháp window.open đ? m? m?t web site th? hai trong m?t c?a s? m?i.
 • V?a đư?c khai trương c?a s? ch?a m?t ph?n t? c?a khung n?i tuy?n t?i m?t trang có tài li?u tham kh?o thông tư.
Trong trư?ng h?p này, m?t r? b? nh? x?y ra m?i khi b?n m? c?a s?.

R? r? này c?ng có th? x?y ra n?u khung n?i tuy?n t?i m?t trang có m?t đi?u khi?n Telerik RadGrid for ASP.NET. Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n th?y r?ng các Tư nhân byte tăng 3 MB cho m?i ho?t đ?ng window.open . Sau khi m?t s? m? và đóng các ho?t đ?ng, hi?u năng h? th?ng gi?m đáng k?.

Đ? giám sát hi?u su?t h? th?ng, s? d?ng hi?u su?t Monitor (Perfmon.exe). Trong hi?u su?t giám sát, ki?m tra các Tư nhân byte cho Internet Explorer.

Lưu ?
n?u b?n duy?t trang đư?c lưu tr? trong khung n?i tuy?n tr?c ti?p, sau đó v?n đ? không x?y ra.

GI?I PHÁP

Thông tin C?p Nh?t b?o m?t

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t m?i nh?t C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t, ghé thăm web site c?a Microsoft sau đây:
http://Update.Microsoft.com
Đ? thêm k? thu?t thông tin v? nh?ng c?p nh?t m?i nh?t c?a b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Current.aspx

Lưu ? B?n c?p nh?t này l?n đ?u tiên đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t b?o m?t 2416400 (MS10-090).Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2416400MS10-090: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer

ki?m nh?p thông tin

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t cho Internet Explorer 6 và 7 trên máy tính, b?n ph?i thêm m?t giá tr? ki?m nh?p đ? cho phép vi?c s?a ch?a. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó nh?n ENTER.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào m?t subkeys ki?m nh?p sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
 4. Lo?i FEATURE_ADDITIONAL_MEMORY_CLEANUP_KB975736, sau đó nh?n ENTER.
 5. B?m chu?t ph?i FEATURE_ADDITIONAL_MEMORY_CLEANUP_KB975736, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 6. Lo?i Iexplore.exe, sau đó nh?n ENTER.
 7. B?m chu?t ph?i Iexplore.exe, sau đó b?m S?a đ?i.
 8. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 9. Thoát kh?i Registry Editor.
Lưu ? Các ?ng d?ng lưu tr? WebBrowser ki?m soát (WebOC) ho?c MSHTML có th? ch?n tham gia vào vi?c s?a ch?a b?ng cách thêm các m?c nh?p registry ? trên. Thay th? giá tr? DWORD t? "iexplore.exe" tên c?a ?ng d?ng (<appname>exe).

V?n đ? không x?y ra trong Internet Explorer 8 ho?c trong Internet Explorer 9, tuy nhiên, v?i m?t trong các phiên b?n Internet Explorer đư?c cài đ?t chuyên bi?t, n?u b?n s? d?ng các ?ng d?ng mà ch? nhà WebBrowser control(WebOC) ho?c MSHTML duy?t đ?n trang, sau đó v?n đ? x?y v?n ra. Các ?ng d?ng có th? ch?n tham gia vào vi?c s?a ch?a b?ng cách thêm m?t m?c nh?p registry. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:</appname>
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, g? regeditvà sau đó nh?n ENTER.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào m?t subkeys ki?m nh?p sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
 4. Lo?i FEATURE_ADDITIONAL_IE8_MEMORY_CLEANUP, sau đó nh?n ENTER.
 5. B?m chu?t ph?i FEATURE_ADDITIONAL_IE8_MEMORY_CLEANUP, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 6. Lo?i <appname></appname>exe, sau đó nh?n ENTER.
 7. B?m chu?t ph?i <appname></appname>exe, sau đó b?m S?a đ?i.
 8. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 9. Thoát kh?i Registry Editor.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phương pháp window.open , truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms536651 (VS.85) .aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các y?u t? khung n?i tuy?n, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms535258 (VS.85) .aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài li?u tham kh?o thông tư, truy c?p vào web site sau đây c?a Microsoft
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb250448 (VS.85) .aspx

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 975736 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbprb kbmt KB975736 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 975736

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com