Năng l?c c?a m?t th? an toàn k? thu?t s? (SD) là l?n hơn 32 GB đư?c báo cáo không chính xác trong Windows Vista và Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 975823 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n k?t n?i th? an toàn k? thu?t s? (SD) là l?n hơn 32 GB đ? m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008.
 • B?n c? g?ng đ? đ?nh d?ng th? SD, ho?c c? g?ng đ? ki?m tra thu?c tính c?a nó.
Trong trư?ng h?p này, năng l?c c?a th? SD báo cáo không chính xác.

Lưu ? V?n đ? này c?ng x?y ra trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976422Năng l?c c?a m?t th? an toàn k? thu?t s? (SD) là l?n hơn 32 GB đư?c báo cáo không chính xác trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? năng l?c c?a th? SD l?n hơn 32 GB đư?c tính toán không chính xác trong Windows Vista và Windows Server 2008.

Thông tin v? kh? năng c?a SD th? cung c?p b?i th? d? li?u c? th? (CSD) ki?m nh?p. N?u năng l?c c?a m?t th? SD là b?ng ho?c th?p hơn 32 GB, trư?ng "C_SIZE" (kích thư?c thi?t b? dành riêng), ki?m nh?p CSD là 12 bit dài (v?i 10 bit cao, và 2 bit th?p). N?u năng l?c c?a m?t th? SD là l?n hơn 32 GB, trư?ng "C_SIZE", ki?m nh?p CSD là 22 bit dài (v?i 6 bit cao, và 16 bit th?p).

Trong Windows Vista và Windows Server 2008, năng l?c c?a th? SD mà b?ng ho?c th?p hơn 32 GB tính toán m?t cách chính xác. Tuy nhiên, đ?i v?i SD th? l?n hơn 32 GB, các bit cao đư?c chuy?n không chính xác b?i bit 6 thay v? 16 bit. V? v?y, kh? năng tính toán không chính xác.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Quan tr?ng hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? có m?t trong nh?ng s?n ph?m có th? đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho c? Windows Vista và Windows Server 2008, ch? c?n ch?n các s?n ph?m đư?c li?t kê trên trang.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th? ho?c s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.6000.20XXXWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001,22XXXWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002,22XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành ban đ?u c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.xxxx s? phiên b?n.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t . MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista Service Pack 1

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianSP yêu c?u
Sdbus.sys6.0.6001.2252789,08818 Tháng chín, 200920: 25SP1
Sffdisk.sys6.0.6001.2252713,31218 Tháng chín, 200920: 47SP1
Sffp_mmc.sys6.0.6001.2252712,28818 Tháng chín, 200920: 47SP1
Sffp_sd.sys6.0.6001.2252711,77618 Tháng chín, 200920: 47SP1

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 và Windows Vista Service Pack 2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianSP yêu c?u
Sdbus.sys6.0.6002.2222989,08818 Tháng chín, 200909: 54SP2
Sffdisk.sys6.0.6002.2222913,31218 Tháng chín, 200910: 13SP2
Sffp_mmc.sys6.0.6002.2222912,28818 Tháng chín, 200910: 14SP2
Sffp_sd.sys6.0.6002.2222911,77618 Tháng chín, 200910: 14SP2

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista Gói b?n ghi d?ch v? 1

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianSP yêu c?u
Sdbus.sys6.0.6001.22527111,10418 Tháng chín, 200921: 26SP1
Sffdisk.sys6.0.6001.2252714,84818 Tháng chín, 200921: 53SP1
Sffp_mmc.sys6.0.6001.2252714,33618 Tháng chín, 200921: 53SP1
Sffp_sd.sys6.0.6001.2252713,82418 Tháng chín, 200921: 53SP1

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 và Windows Vista Gói b?n ghi d?ch v? 2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianSP yêu c?u
Sdbus.sys6.0.6002.22229111,10418 Tháng chín, 200909: 58SP2
Sffdisk.sys6.0.6002.2222914,84818 Tháng chín, 200910: 24SP2
Sffp_mmc.sys6.0.6002.2222914,33618 Tháng chín, 200910: 24SP2
Sffp_sd.sys6.0.6002.2222913,82418 Tháng chín, 200910: 24SP2

Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianSP yêu c?u
Sdbus.sys6.0.6001.22527268,80018 Tháng chín, 200920: 22SP1
Sffdisk.sys6.0.6001.2252733,79218 Tháng chín, 200920: 57SP1
Sffp_mmc.sys6.0.6001.2252730,20818 Tháng chín, 200920: 57SP1
Sffp_sd.sys6.0.6001.2252730,72018 Tháng chín, 200920: 57SP1

Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 Gói b?n ghi d?ch v? 2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianSP yêu c?u
Sdbus.sys6.0.6002.22229268,80018 Tháng chín, 200909: 51SP2
Sffdisk.sys6.0.6002.2222933,79218 Tháng chín, 200910: 21SP2
Sffp_mmc.sys6.0.6002.2222930,20818 Tháng chín, 200910: 21SP2
Sffp_sd.sys6.0.6002.2222930,72018 Tháng chín, 200910: 21SP2

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Package_for_kb975823_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.367 ngư?i19 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.53019 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.713 ngư?i19 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,42519 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.53119 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.713 ngư?i19 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
X86_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22527_none_725dc354e37e8f83.manifestkhông áp d?ng1.664 ngư?i19 Tháng chín, 200906: 43Không cókhông áp d?ng
X86_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22229_none_744635d0e0a31755.manifestkhông áp d?ng1.664 ngư?i19 Tháng chín, 200906: 43Không cókhông áp d?ng
X86_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22527_none_a4b68f9403117172.manifestkhông áp d?ng2,83619 Tháng chín-200906: 43Không cókhông áp d?ng
X86_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22229_none_a69f02100035f944.manifestkhông áp d?ng2,83619 Tháng chín-200906: 43Không cókhông áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Amd64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22527_none_ce7c5ed89bdc00b9.manifestkhông áp d?ng1.666 ngư?i19 Tháng chín, 200906: 47Không cókhông áp d?ng
Amd64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22229_none_d064d1549900888b.manifestkhông áp d?ng1.666 ngư?i19 Tháng chín-200906: 47Không cókhông áp d?ng
Amd64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22527_none_00d52b17bb6ee2a8.manifestkhông áp d?ng2.838 ngư?i19 - Sep-200906: 47Không cókhông áp d?ng
Amd64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22229_none_02bd9d93b8936a7a.manifestkhông áp d?ng2.838 ngư?i19 - Sep-200906: 47Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.37519 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.540 ngư?i19 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.72319 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,43319 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.541 ngư?i19 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.72319 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Ia64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22527_none_725f674ae37c987f.manifestkhông áp d?ng1.665 ngư?i19 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Ia64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22229_none_7447d9c6e0a12051.manifestkhông áp d?ng1.665 ngư?i19 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Ia64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22527_none_a4b8338a030f7a6e.manifestkhông áp d?ng2,83719 - Sep-200906: 37Không cókhông áp d?ng
Ia64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22229_none_a6a0a60600340240.manifestkhông áp d?ng2,83719 - Sep-200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.429 ngư?i19 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.37019 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng
Package_for_kb975823_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,71619 Tháng chín, 200906: 37Không cókhông áp d?ng

Tham kh?o

Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 975823 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
T? khóa: 
kbfix kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbmt KB975823 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 975823

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com