Identifikator ?lanka: 976187 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada instalirate Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 ili izvr?ite nadgradnju na neki od ovih operativnih sistema, DVD jedinica na ra?unaru se ne prepoznaje.

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to SATA upravlja?ki program (Msahci.sys) primenjuje novu funkcionalnost upravljanja napajanjem koja se naziva ?Upravljanje napajanjem pomo?u prilagodljive veze? (ALPM). Neke opti?ke disk jedinice ne pona?aju se ispravno kada je funkcija ALPM omogu?ena i zato ra?unar mo?da ne prepoznaje ove jedinice.

Sledi lista nekih modela DVD jedinica za koje je poznato da nailaze na ovaj problem:
 • TSST TS-L633B
 • PLDS DS-8A3S

RE?ENJE

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka sada je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ona je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka mo?da ?e se dodatno testirati. Zbog toga, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?i servisni paket koji ?e sadr?ati ovu hitnu ispravku.

Da biste odmah re?ili ovaj problem, obratite se Microsoft slu?bama korisni?ke podr?ke da biste dobili hitnu ispravku. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft slu?bi korisni?ke podr?ke i informacije o tro?kovima podr?ke, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0
Napomena U posebnim slu?ajevima, tro?kovi koji se napla?uju za telefonsku podr?ku mogu biti ukinuti ako stru?no lice Microsoft podr?ke utvrdi da ?e odre?ena ispravka re?iti problem. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa datom ispravkom.

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, morate imati instaliran Windows 7 ili Windows Server 2008 R2.

Informacije o ponovnom pokretanju

Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka prikazani su u UTC vremenu. Kada prika?ete informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC vremena i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cdrom.sys6.1.7600.20575108,54414-Nov-200903:35x86
Za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cdrom.sys6.1.7600.20575147,45614-Nov-200903:50x64
Za sve podr?ane verzije zasnovane na Itanium arhitekturi operativnog sistema Windows Server 2008 R2
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cdrom.sys6.1.7600.20575310,27214-Nov-200903:17IA-64
Dodatne informacije o datoteci za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File namePackage_1_for_kb976187~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,830
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976187~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,830
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976187_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,714
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_601420a31e3080bb.manifest
File versionNot Applicable
File size2,075
Date (UTC)14-Nov-2009
Time (UTC)07:41
PlatformNot Applicable
Dodatne informacije o datotekama za sve podr?ane x64-bitne verzije operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameAmd64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_bc32bc26d68df1f1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,079
Date (UTC)14-Nov-2009
Time (UTC)23:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976187~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,840
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976187~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,840
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976187_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,724
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
Dodatne informacije o datoteci za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na Itanium arhitekturi
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameIa64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_6015c4991e2e89b7.manifest
File versionNot Applicable
File size2,077
Date (UTC)14-Nov-2009
Time (UTC)08:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976187~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,835
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976187_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)15-Nov-2009
Time (UTC)01:14
PlatformNot Applicable

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, ru?no onemogu?ite aktivne ALPM planove napajanja na ra?unaru. Zatim kreirajte novi plan napajanja.

Slede?a tabela prikazuje planove napajanja koji mogu postojati na ra?unaru:
Postoje?e ?eme napajanja (* aktivne) --------------------------------- GUID ?eme napajanja: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (balansirano)
GUID ?eme napajanja: 447b0505-da3e-40ba-a1af-bc140cbd12c5 (prilago?eni plan)* 
GUID ?eme napajanja: 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c (visoke performanse)
GUID ?eme napajanja: a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a (u?teda energije)
Da biste utvrdili planove napajanja koji postoje na ra?unaru, na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
powercfg /l
Da biste ru?no onemogu?ili postoje?e ALPM planove napajanja na ra?unaru, na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande i posle svake komande pritisnite taster ENTER:
powercfg.exe -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setdcvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setacvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Powercfg.exe -setdcvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
Da biste kreirali novi plan napajanja, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Izaberite stavku Opcije napajanja.
 3. U oknu za navigaciju izaberite stavku Kreiraj plan napajanja.
 4. Izaberite ?eljenu vrstu plana napajanja.
 5. U polju Ime plana otkucajte ime novog plana napajanja, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U poljima Isklju?i monitor i Postavi ra?unar u stanje spavanja izaberite ?eljene opcije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je u pitanju problem sa modelima DVD jedinica navedenim u odeljku ?Uzrok?.

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna u odnosu na korporaciju Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 976187 - Poslednji pregled: 11. jul 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
Klju?ne re?i: 
kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbautohotfix KB976187

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com