B?n g?p ph?i v?n đ? hi?u su?t trong ?ng d?ng và b?n ghi d?ch v? khi b? nh? cache t?p tin h? th?ng tiêu th? h?u h?t b? nh? RAM v?t l?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 976618 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n g?p v?n đ? hi?u su?t trong các ?ng d?ng và b?n ghi d?ch v? trong các phiên b?n khác nhau c?a Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2. Ngoài ra, b?n nh?n th?y các tri?u ch?ng sau đây:
 • B? nh? kh? d?ng là g?n như ki?t s?c.
 • B? nh? cache t?p tin h? th?ng tiêu th? h?u h?t b? nh? RAM v?t l?.
 • Đó là m?t liên t?c và cao kh?i lư?ng lưu tr? đ?c yêu c?u vào đ?a c?ng.

Nguyên nhân

Qu?n l? b? nh? trong Microsoft Windows hệ điều hành s? d?ng m?t thu?t toán d?a trên nhu c?u. N?u b?t c? x? l? yêu c?u và s? d?ng m?t s? lư?ng l?n c?a b? nh?, làm tăng kích thư?c c?a t?p làm vi?c (s? lư?ng b? nh? trang trong b? nh? RAM v?t l?) c?a quá tr?nh. N?u nh?ng yêu c?u này là liên t?c và không đư?c ki?m soát, t?p làm vi?c c?a quá tr?nh s? phát tri?n tiêu th? t?t c? b? nh? RAM v?t l?. Trong t?nh hu?ng này, b? làm vi?c cho t?t c? các quá tr?nh khác đư?c paged ra vào đ?a c?ng. Hành vi này làm gi?m hi?u su?t c?a ?ng d?ng và b?n ghi d?ch v? b?i v? các trang b? nh? đư?c liên t?c ghi vào đ?a c?ng và đ?c t? đ?a c?ng.

Hành vi này c?ng áp d?ng cho các thi?t l?p làm vi?c c?a b? nh? cache t?p tin h? th?ng. N?u có m?t kh?i liên t?c và cao c?a lưu tr? đ?c yêu c?u t? b?t k? quá tr?nh ho?c b?t k? tr?nh đi?u khi?n, làm vi?c thi?t l?p kích thư?c b? nh? cache t?p tin h? th?ng s? phát tri?n đ? đáp ?ng nhu c?u này. B? nh? cache t?p tin h? th?ng tiêu th? b? nh? RAM v?t l?. V? v?y, các s? ti?n đ? c?a v?t l? RAM không có s?n cho các quy tr?nh khác.

Trên phiên b?n 32-bit c?a hệ điều hành Microsoft Windows s?m hơn so v?i Windows Vista, b? làm vi?c c?a b? nh? cache t?p tin h? th?ng có m?t gi?i h?n l? thuy?t b? nh? ít hơn than1 GB. Gi?i h?n c?a d?y đ?a ch? ?o ngăn các t?p làm vi?c c?a b? nh? cache t?p tin h? th?ng h?t b? nh? RAM v?t l?.

Trên phiên b?n 32-bit c?a hệ điều hành Windows Vista, h?t nhân tài nguyên đư?c c?p phát đ?ng. T?p làm vi?c c?a b? nh? cache t?p tin h? th?ng tăng tiêu th? đ?a ch? ?o, nh?ng ch? đ? h?t nhân t?i các chi phí khác tài nguyên h?t nhân. Gi?i h?n ph?m vi b? nh? này là ít hơn 2 GB. N?u máy tính có nhi?u hơn 2 GB c?a v?t l? RAM, b? nh? cache không th? th?i t?t c? b? nh? RAM v?t l?. Tuy nhiên, b? nh? cache có th? th?i không gian đ?a ch? ?o trong h?t nhân. Đi?u này có th? gây ra th?t b?i phân b? cho các thành ph?n khác c?a h?t nhân.

Trên phiên b?n 64-bit c?a hệ điều hành Windows, kích thư?c ph?m vi đ?a ch? ?o là thư?ng l?n hơn b? nh? RAM v?t l?. Trong t?nh hu?ng này, thi?t l?p làm vi?c cho h? th?ng t?p cache có th? tăng tiêu th? h?u h?t b? nh? RAM v?t l?.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng các GetSystemFileCacheSize API ch?c năng và ch?c năng SetSystemFileCacheSize API đ? đ?t giá tr? kích thư?c t?i đa ho?c t?i thi?u đ?i v?i các t?p làm vi?c c?a b? nh? cache t?p tin h? th?ng. S? d?ng các ch?c năng này là phương pháp duy nh?t đư?c h? tr? đ? h?n ch? tiêu th? b? nh? v?t l? c?a h? th?ng t?p cache.

Microsoft Windows Dynamic Cache Service là m?t b?n ghi d?ch v? m?u th? hi?n m?t chi?n lư?c s? d?ng các API đ? gi?m thi?u nh?ng tác đ?ng c?a v?n đ? này.

cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng b?n ghi d?ch v? b? nh? Cache năng đ?ng c?a Microsoft không gây ra lo?i tr? kh? năng h? tr? cho Microsoft Windows. b?n ghi d?ch v? này và m? ngu?n c?a nó đư?c cung c?p như m?t ví d? v? làm th? nào đ? s? d?ng Microsoft h? tr? API đ? làm gi?m s? phát tri?n c?a b? đ?m ?n h? th?ng t?p.

b?n ghi d?ch v? và ngu?n m? có th? đư?c t?i v? t? liên k?t sau trong Microsoft Web site:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e24ade0a-5EFE-43c8-b9c3-5d0ecb2f39af&displaylang=en

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Các thu?t toán qu?n l? b? nh? trong hệ điều hành Windows 7 và Windows Server 2008 R2 đư?c C?p Nh?t đ? gi?i quy?t nhi?u t?p tin b? nh? đ?m v?n đ? t?m th?y trong các phiên b?n trư?c c?a Windows. Có là ch? là m?t s? t?nh hu?ng duy nh?t mà b?n có đ? th?c hi?n b?n ghi d?ch v? này trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u h? th?ng c?a b?n b? ?nh hư?ng

Đ? xác đ?nh li?u h? th?ng c?a b?n b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t công c? SysInternals RamMap. B?n có th? có đư?c công c? t? Windows Sysinternals website sau:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/ff700229

Khi b?n ch?y công c?, ch?n tu? ch?n S? d?ng đ?m . Đi?u này s? hi?n th? m?t s? c?t mà minh h?a cho các mô h?nh hi?n t?i c?a S? d?ng B? nh?. Nh?p vào c?t ho?t đ?ng đ? s?p x?p theo s? lư?ng byte đư?c s? d?ng, và lưu ? vi?c s? d?ng hàng đ?u tr?c thu?c T?ng s?.

N?u đ?u s? d?ng tính là "Metafile", và n?u m?t ph?n l?n c?a b? nh? đang đư?c s? d?ng, b?n đang g?p v?n đ? h? th?ng t?p b? nh? Cache đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng". B?n có th? xác minh đi?u này b?ng cách s? d?ng theo d?i hi?u su?t đ? theo d?i s? lư?t truy c?p Memory\System b? nh? Cache Resident byte và xem b? nh? cache phát tri?n liên t?c theo th?i gian.

H?nh 1. Ví d? RamMap ra trong đó máy tính đang g?p v?n đ?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
rammap1


H?nh 2. Ví d? RamMap ra trong đó máy tính không g?p v?n đ?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
rammap2


S? lư?t truy c?p iftheMemory\System b? nh? Cache Resident bytetrong theo d?i hi?u su?t cho th?y m?t xu hư?ng tr? lên theo th?i gian, máy tính đang g?p v?n đ?, như minh ho? trong h?nh 3.

H?nh 3. Ví d? ra theo d?i hi?u su?t trong đó máy tính kinh nghi?m v?n đ? theo th?i gian.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
perfmon

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính khi b?n cài đ?t chuyên bi?t, g? b? cài đ?t chuyên bi?t ho?c s? d?ng b?n ghi d?ch v? này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 976618 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB976618 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 976618

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com