Raksta ID: 976932 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Tagad ir pieejama 1. servisa pakotne (SP1) sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2. ?? servisa pakotne ir sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 atjaunin?jums, kas atrisina klientu un partneru atsauksm?s nor?d?t?s probl?mas.

SP1 sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2 ir ieteicam? t?du atjaunin?jumu un uzlabojumu kolekcija sist?mai Windows, kas apvienoti vien? instal?jam? atjaunin?jum?. 

Windows 7 SP1 var padar?t datoru dro??ku un uzticam?ku. Windows Server 2008 R2 SP1 nodro?ina visaptvero?u inov?ciju kopu uz??muma klases virtualiz?cijai. Taj? ietvertas jaunas virtualiz?cijas iesp?jas ar dinamisko atmi?u un Microsoft RemoteFX. 

Lietot?ji var atrast visp?r?gu inform?ciju par Windows 7 SP1 ?aj? Microsoft vietn?:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7sp1

Papildindorm?cija

K? ieg?t 1. servisa pakotni

Windows 7 1. servisa pakotne

Lai ieg?tu Windows 7 SP1, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/installwindows7sp1

Windows 2008 R2 1. servisa pakotne

Lai ieg?tu Windows 2008 R2 SP1, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/lv-lv/download/details.aspx?id=5842

K? sa?emt atbalstu 1. servisa pakotnei

Atbalsts Windows 7 1. servisa pakotnei

Lietot?ji var izmantot Microsoft kopienu, lai apspriestu probl?mas saist?b? ar Windows 7 SP1. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://answers.microsoft.com/lv-lv/windows/default.aspx
IT speci?listi var izmantot Windows 7 IT speci?listu forumu, lai apspriestu probl?mas, kas saist?tas ar Windows 7 SP1. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni: 
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/category/w7itpro
Lai ieg?tu Windows 7 SP1 pal?gatbalstu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni: 
Windows 7 SP1 atbalsts
Piez?me. Lai ieg?tu tie?saistes pal?dz?bu SP1 instal??anas probl?mu nov?r?an?, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes instal??anas probl?mu nov?r?ana

Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotnes atbalsta opcijas

IT speci?listi var apmekl?t Windows 7 IT speci?listu forumu, lai apspriestu probl?mas saist?b? ar Windows Server 2008 R2 SP1. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/category/w7itpro
Lai ieg?tu Windows Server 2008 R2 SP1 atbalstu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Windows Server 2008 R2 SP1 atbalsts

K? ieg?t inform?ciju par 1. servisa pakotn? iek?autajiem labojumfailiem un dro??bas atjaunin?jumiem

Lai skat?tu SP1 iek?auto labojumfailu un dro??bas atjaunin?jumu sarakstu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 SP1 labojumfaili un dro??bas atjaunin?jumi

Piez?me. Pa?reiz labojumfailu un dro??bas atjaunin?jumu saraksts ir pieejams tikai ang?u valod?. 

Papildinform?cija par 1. servisa pakotni

Lietot?ji var atrast inform?ciju par to, kas iek?auts Windows 7 SP1, ?aj? Microsoft vietn?:
Kas iek?auts Windows 7 SP1
IT speci?listi un pieredz?ju?i lietot?ji var atrast papildinform?ciju, piem?ram, inform?ciju par laidienu un SP1 izvieto?anas rokasgr?matu, ??d?s Microsoft TechNet vietn?s:
Windows 7 SP1 lapa TechNet vietn?

Windows Server 2008 R2 SP1 lapa vietn? TechNet
Piez?me. P?c 1. servisa pakotnes instal??anas DHCP klienta pakalpojuma start??anas iestat?juma v?rt?ba Atsp?jots tiek main?ta uz Autom?tisks. Lai nov?rstu ?o izmai?u ievie?anu, instal?jiet labojumfailu, kas ir aprakst?ts Microsoft zin??anu b?zes (KB) rakst? Nr. 2684965. Lai ieg?tu papildinform?ciju par KB rakstu Nr. 2684965, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2684965 Oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 DHCP klienta pakalpojuma rekviz?ta Start??anas tips v?rt?ba ir main?ta uz Autom?tisks (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)


Rekviz?ti

Raksta ID: 976932 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner atdownload kbgraphxlink KB976932

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com