B?n g?p v?n đ? khi b?n di chuy?n d? li?u qua USB t? m?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính có m?t chipset NVIDIA USB EHCI và ít nh?t 4GB c?a RAM

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 976972 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • Máy tính có m?t chipset NVIDIA USB nâng cao máy ch? đi?u khi?n giao di?n (EHCI).
 • Máy tính có ít nh?t 4GB RAM.
 • B?n c? g?ng đ? sao chép d? li?u t? máy tính đ?n m?t thi?t b? lưu tr? USB bên ngoài.
Trong trư?ng h?p này, m?t trong nh?ng v?n đ? sau x?y ra:
 • Máy ng?ng đáp ?ng.
 • Các ho?t đ?ng sao chép t?t máy.
Ghi chú
 • V?n đ? này c?ng có th? x?y ra khi b?n đang s? d?ng thi?t b? USB khác hơn so v?i thi?t b? lưu tr?.
 • V?n đ? này c?ng có th? x?y ra n?u b?n th?c hi?n các ho?t đ?ng đ?u vào/đ?u ra (I/O) trên thi?t b? lưu tr? USB. Trong t?nh hu?ng này, I/O ho?t đ?ng không thành công.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t k? c?p nh?t nào khác.

Chi tieát taäp tin

Ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0.20XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Usbccgp.sys6.1.7600.1638575,26413 Tháng b?y năm 200923:51x 86
Usbhub.sys6.1.7600.16445258,56024 Tháng mư?i, 200904:00x 86
Usbccgp.sys6.1.7600.1638575,26413 Tháng b?y năm 200923:51x 86
Usbhub.sys6.1.7600.20557258,56024 Tháng mư?i, 200903:55x 86
Usbd.sys6.1.7600.163855,88813 Tháng b?y năm 200923:51không áp d?ng
Usbehci.sys6.1.7600.1644541,98424 Tháng mư?i, 200903:58x 86
Usbhub.sys6.1.7600.16445258,56024 Tháng mư?i, 200904:00x 86
Usbohci.sys6.1.7600.1638520,48013 Tháng b?y năm 200923:51x 86
Usbport.sys6.1.7600.16385284,16013 Tháng b?y năm 200923:51x 86
Usbuhci.sys6.1.7600.1638524,06413 Tháng b?y năm 200923:51x 86
Usbd.sys6.1.7600.163855,88813 Tháng b?y năm 200923:51không áp d?ng
Usbehci.sys6.1.7600.2055741,98424 Tháng mư?i, 200903:54x 86
Usbhub.sys6.1.7600.20557258,56024 Tháng mư?i, 200903:55x 86
Usbohci.sys6.1.7600.1638520,48013 Tháng b?y năm 200923:51x 86
Usbport.sys6.1.7600.16385284,16013 Tháng b?y năm 200923:51x 86
Usbuhci.sys6.1.7600.1638524,06413 Tháng b?y năm 200923:51x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 và Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Usbccgp.sys6.1.7600.1638598,81614 Tháng b?y, 200900:06x 64
Usbhub.sys6.1.7600.16445343,04024 Tháng mư?i, 200904:28x 64
Usbccgp.sys6.1.7600.1638598,81614 Tháng b?y, 200900:06x 64
Usbhub.sys6.1.7600.20557343,04024 Tháng mư?i, 200904:24x 64
Usbd.sys6.1.7600.163857,93614 Tháng b?y, 200900:06x 64
Usbehci.sys6.1.7600.1644551,71224 Tháng mư?i, 200904:27x 64
Usbhub.sys6.1.7600.16445343,04024 Tháng mư?i, 200904:28x 64
Usbohci.sys6.1.7600.1638525.60014 Tháng b?y, 200900:06x 64
Usbport.sys6.1.7600.16385324,60814 Tháng b?y, 200900:06x 64
Usbuhci.sys6.1.7600.1638530,72014 Tháng b?y, 200900:06x 64
Usbd.sys6.1.7600.163857,93614 Tháng b?y, 200900:06x 64
Usbehci.sys6.1.7600.2055751,71224 Tháng mư?i, 200904:24x 64
Usbhub.sys6.1.7600.20557343,04024 Tháng mư?i, 200904:24x 64
Usbohci.sys6.1.7600.1638525.60014 Tháng b?y, 200900:06x 64
Usbport.sys6.1.7600.16385324,60814 Tháng b?y, 200900:06x 64
Usbuhci.sys6.1.7600.1638530,72014 Tháng b?y, 200900:06x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

V?N C?N TR? GIÚP?

N?u bài vi?t này không tr? l?i câu h?i c?a b?n, h?y nh?p vào nút ch?n m?t này đ? đưa ra câu h?i c?a b?n cho các thành viên khác c?a c?ng đ?ng t?i Microsoft Community:
H?i m?t câu h?i
Thu?c tính

ID c?a bài: 976972 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbHotfixServer kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB976972 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 976972

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com