Qu? v? không th? c?p nh?t v? trí m?c tiêu c?a di?n đàn các t?p tin chia s? trong b? nh? cache phía khách hàng di?n đàn t?p tin mà không có s? cho phép qu?n tr? trong Windows Server 2...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 977229 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:

K?ch b?n 1
 • Tính năng chuy?n hư?ng c?p đư?c kích ho?t cho ngư?i dùng đ? chuy?n hư?ng các tài li?u c?a m?nh đ?n m?t máy ch? t?p tin.
 • B?n kích ho?t tính năng t?p gián tuy?n trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7.
 • B?n thay đ?i v? trí máy ch? t?p tin đi?m đ?n cho các tài li?u chuy?n hư?ng ngư?i dùng đ?n m?t v? trí m?i. Ho?c n?u v? trí máy ch? t?p tin m?i đ?i di?n cho m?t v? trí lưu tr? khác nhau v? th? ch?t, b?n di chuy?n d? li?u c?a ngư?i dùng t? v? trí máy ch? t?p tin c? sang v? trí máy ch? t?p tin m?i.

  Lưu ? Đi?u này s? là trư?ng h?p n?u v? trí tài li?u chuy?n hư?ng thay đ?i b?i v? m?t máy ch? t?p tin đang là truy c?p thông qua tên DFS khác nhau.
 • Khi c?p nh?t m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng chính sách áp d?ng cho máy tính c?a ngư?i dùng, b?n mu?n d? li?u đó là đ? có trong b? đ?m ?n t?p gián tuy?n đư?c đ?i tên đ? ph?n ánh tên máy (ứng dụng) phục vụ t?p tin m?i mà không c?n chuy?n d? li?u t? các c? máy ch? v? trí sang v? trí máy ch? m?i thông qua các khách hàng.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? đ?m b?o chu?i các C?p Nh?t chính sách chuy?n hư?ng c?p và m?t k?ch b?n ch?y đ? đ?i tên các m?c trong b? đ?m ?n t?p gián tuy?n s? đ?m b?o r?ng c?u h?nh c?a ngư?i dùng đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác mà không c?n t?o ra lưu lư?ng m?ng không c?n thi?t. Ngoài ra, n?u ngư?i s? d?ng không có ?y nhi?m hành chính, đ?i tên các m?t hàng trong b? đ?m ?n t?p gián tuy?n không đư?c phép. Tuy nhiên, trong Windows XP này có th? đư?c th?c hi?n cho ngư?i dùng mà không có thông tin hành chính.

K?ch b?n 2
 • B?n pin m?t s? n?i dung máy ch? t?p tin vào b? đ?m ?n t?p gián tuy?n cho ngư?i dùng thông qua m?t k?ch b?n kí nh?p ho?c gián tuy?n chính sách nhóm t?p tin trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7.
 • N?i dung di chuy?n đ?n m?t máy ch? t?p tin khác nhau ho?c v? trí DFS khác.Do đó, n?i dung s? có s?n thông qua m?t tên m?i.
 • B?n mu?n s? d?ng đ? ti?p t?c b? nh? đ?m d? li?u mà không c?n các d? li?u đư?c tái-lưu tr? t? v? trí máy ch? m?i.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? k?ch b?n đ?i tên các n?i dung trong b? đ?m ?n t?p gián tuy?n, n?u ngư?i s? d?ng không có ?y nhi?m qu?n tr? trên máy tính và hành đ?ng này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i máy tính khách hàng đ? có hi?u l?c. Tuy nhiên, trong Windows XP m?t k?ch b?n ch?y trong là không-ngư?i dùng qu?n tr? có th? làm đi?u này mà không c?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix sau trên máy tính b? ?nh hư?ng. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, b?n có th? c?p nh?t h? sơ chia s? m?c tin thư thoại trong b? nh? cache c?a CSC mà không có thông tin hành chính.

Lưu ?: m?c dù hotfix này đư?c bao g?m trong Windows Server 2008 R2 và Windows 7 SP1, b?n s? c?n ph?i thêm vào s? ki?m nh?p đ? kích ho?t các ch?c năng. Hơn n?a, b?n s? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t dư?i đây hotfix b? sung đ? làm cho các phương pháp RenameItemEx có s?n trong SP1:
 
2610379 Chính sách chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại không ho?t đ?ng n?u ngư?i dùng trư?c đó thi?t l?p m?t m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng sang m?t ch? đ? gián tuy?n trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

ki?m nh?p thông tin

Ghi chú
 • N?u b?n s? d?ng tính năng chuy?n hư?ng c?p, b?n đang ph?i t?o khoá ki?m nh?p sau cho các hotfix có hi?u l?c.
 • Truy?n th?ng chia s? m?c tin thư thoại, b?n có th? s? d?ng m?t k?ch b?n kí nh?p. Các k?ch b?n kí nh?p s? d?ng phương pháp RenameItemEx h?ng Win32_OfflineFilesCache. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các class Win32_OfflineFilesCache, ghé thăm Web site sau:http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb309182 (VS.85) .aspx
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n ph?i t?o m?t khóa registry. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Registry Editor, xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 2. Theo các Thám hi?m ki?m nh?p khoá, nh?p Ch?nh s?a, b?m vào M?i, b?m vào Giá tr? DWORD, lo?i FolderRedirectionEnableCacheRename, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Thi?t l?p giá tr? th?p phân c?a các m?c nh?p registry FolderRedirectionEnableCacheRename 1.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cscapi.dll6.1.7600.2064134,81611 Tháng hai, 201006: 54x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2064123,04011 Tháng hai, 201006: 54x 86
Cscobj.dll6.1.7600.20641138,75211 Tháng hai, 201006: 54x 86
Offlinefileswmiprovider.MOFkhông áp d?ng14.568 ngư?i10 Tháng hai, 201023: 45không áp d?ng
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFkhông áp d?ng14.568 ngư?i10 Tháng hai, 201023: 45không áp d?ng
CSC.sys6.1.7600.20641387,58411 Tháng hai, 201003: 17x 86
Cscmig.dll6.1.7600.20641109,56811 Tháng hai, 201006: 54x 86
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.Xrm-MSkhông áp d?ng3,14411 Tháng hai, 201007: 04không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7600.20641546,30411 Tháng hai, 201006: 54x 86
Microsoft-windows-offlinefiles.mofkhông áp d?ng1.776 ngư?i13 Tháng b?y năm 200920: 25không áp d?ng
Apps.infkhông áp d?ng62,33411 Tháng hai, 201003: 10không áp d?ng
Shell32.dll6.1.7600.2064112,868,09611 Tháng hai, 201006: 54x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cscapi.dll6.1.7600.2064146,08011 Tháng hai, 201007: 35x 64
Cscdll.dll6.1.7600.2064130,20811 Tháng hai, 201007: 35x 64
Cscobj.dll6.1.7600.20641240,12811 Tháng hai, 201007: 35x 64
Offlinefileswmiprovider.MOFkhông áp d?ng14.568 ngư?i10 Tháng hai, 201023: 45không áp d?ng
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFkhông áp d?ng14.568 ngư?i10 Tháng hai, 201023: 45không áp d?ng
CSC.sys6.1.7600.20641514,04811 Tháng hai, 201003: 29x 64
Cscmig.dll6.1.7600.20641137,21611 Tháng hai, 201007: 35x 64
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.Xrm-MSkhông áp d?ng3,14411 Tháng hai, 201007: 49không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7600.20641692,22411 Tháng hai, 201007: 35x 64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofkhông áp d?ng1.776 ngư?i13 Tháng b?y năm 200920: 20không áp d?ng
Apps.infkhông áp d?ng62,33411 Tháng hai, 201003: 20không áp d?ng
Shell32.dll6.1.7600.2064114,164,99211 Tháng hai, 201007: 41x 64
Cscobj.dll6.1.7600.20641138,75211 Tháng hai, 201006: 54x 86
Offlinefileswmiprovider.MOFkhông áp d?ng14.568 ngư?i10 Tháng hai, 201023: 45không áp d?ng
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFkhông áp d?ng14.568 ngư?i10 Tháng hai, 201023: 45không áp d?ng
Shell32.dll6.1.7600.2064112,868,09611 Tháng hai, 201006: 54x 86
Cscapi.dll6.1.7600.2064134,81611 Tháng hai, 201006: 54x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2064123,04011 Tháng hai, 201006: 54x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cscapi.dll6.1.7600.2063691,13605 Tháng hai, 201006: 18IA-64
Cscdll.dll6.1.7600.2063668,60805 Tháng hai, 201006: 18IA-64
Apps.infkhông áp d?ng62,33405 Tháng hai, 201002: 45không áp d?ng
Shell32.dll6.1.7600.2063621,173,76005 Tháng hai, 201006: 24IA-64
Shell32.dll6.1.7600.2063612,868,09605 Tháng hai, 201007: 04x 86
Cscapi.dll6.1.7600.2063634,81605 Tháng hai, 201007: 04x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2063623,04005 Tháng hai, 201007: 04x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, h?y làm theo các bư?c sau đ? đ?t đư?c các hành vi mong mu?n mô t? ? trên b?i k?ch b?n 1:
 1. Thi?t l?p khóa s? ki?m nh?p đư?c mô t? trong ph?n "Đăng k? thông tin" c?a ph?n gi?i pháp.

  Lưu ? M?c nh?p ki?m nh?p này đư?c thi?t l?p cho m?i ngư?i dùng, do đó n?u nhi?u ngư?i dùng s? d?ng m?t máy tính khách hàng nh?t đ?nh, cài đ?t chuyên bi?t ki?m nh?p này nên đư?c thi?t l?p cho b?t k? ngư?i dùng nào có n?i dung cache s? đư?c di chuy?n.
 2. kí xu?t kh?i máy tính truy c?p vào các m?c tin thư thoại chia s? s? đư?c di chuy?n ho?c xoá các m?c tin thư thoại chia s? t? máy ch? ngu?n. Đi?u này đ?m b?o r?ng các m?c tin thư thoại chia s? không th? đư?c truy c?p. Bư?c này c?ng đ?m b?o r?ng n?i dung trên các máy ch? có th? đư?c chuy?n thành công mà không có m?t thông báo l?i r?ng các t?p tin s? d?ng.
 3. N?i dung t? máy ch? ngu?n sao lưu và khôi phục l?i n?i dung vào máy ch? m?c tiêu. D? li?u ph?i đư?c di chuy?n trong m?t cách mà s? gi? l?i các thu?c tính t?p, timestamps và an ninh. N?u có th?, m?c tin thư thoại chia s? m?c tiêu c? nên các trên máy ch? đ? ngăn không cho ngư?i dùng đ?ng b? hoá d? li?u thay đ?i tr? l?i v? trí c? sau khi d? li?u đ? đư?c chuy?n đ?n máy ch? t?p tin m?i.

  Lưu ? Di chuy?n d? li?u b?ng cách s? d?ng m?t ?ng d?ng sao lưu nên là đ? đ? duy tr? t?nh tr?ng t?p tin này. Tuy nhiên, b?ng cách s? d?ng m?t ti?n ích đơn gi?n sao chép, ch?ng h?n như xcopy, s? không gi? nhà nư?c t?p tin m?t cách chính xác.
 4. C?p nh?t các c?u h?nh chuy?n hư?ng c?p đ? ph?n ánh các máy ch? m?c tiêu. Ví d?, n?u b?n chuy?n hư?ng đ?n m?c tin thư thoại chính c?a ngư?i dùng, các máy ch? m?c tiêu c?n đ?nh d?ng % HOMESHARE %% HOMEPATH %. Đ?m b?o r?ng b?n có các tùy ch?n "Di chuy?n n?i dung c?a tài li?u đ?n v? trí m?i" ki?m tra c?u h?nh chuy?n hư?ng c?p.

  Lưu ? B?n có th? th?c hi?n c?u h?nh các cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng chính sách nhóm thông qua các đư?ng d?n sau:

  Ngư?i s? d?ng Configuration\Policies\Windows Settings\Folder Redirection\Documents\Properties
 5. kí nh?p vào máy tính đ? nh?n đư?c các cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm C?p Nh?t. Đi?u này có th? yêu c?u b?n ph?i kí nh?p, kí xu?t, và sau đó kí nh?p l?i v? thi?t đ?t chính sách nhóm có th? đư?c áp d?ng không đ?ng b? cho ngư?i dùng kí nh?p.
Khi ngư?i dùng C?p Nh?t m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng nhóm cài đ?t chuyên bi?t chính sách đư?c áp d?ng, n?i dung phù h?p s? c?ng đ? đư?c đ?i tên trong b? đ?m ?n t?p gián tuy?n. B?t k? s?a đ?i nào ch? trong b? nh? cache c?a khách hàng s? đư?c gi? l?i và đ?ng b? hoá v?i v? trí máy ch? m?i, khi khách hàng th?c hi?n đ?ng b? hoá đ?u tiên.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, h?y làm theo các bư?c sau đ? đ?t đư?c các hành vi mong mu?n mô t? ? trên b?i k?ch b?n 2:
 1. kí xu?t kh?i máy tính truy c?p vào các m?c tin thư thoại chia s? s? đư?c di chuy?n ho?c xoá các m?c tin thư thoại chia s? t? máy ch? ngu?n. Đi?u này đ?m b?o r?ng các m?c tin thư thoại chia s? không th? đư?c truy c?p. Bư?c này c?ng đ?m b?o r?ng n?i dung trên các máy ch? có th? đư?c chuy?n thành công mà không có m?t thông báo l?i r?ng các t?p tin s? d?ng.
 2. N?i dung t? máy ch? ngu?n sao lưu và khôi phục l?i n?i dung vào máy ch? m?c tiêu. D? li?u ph?i đư?c di chuy?n trong m?t cách mà s? gi? l?i các thu?c tính t?p, timestamps và an ninh. N?u có th?, m?c tin thư thoại chia s? m?c tiêu c? nên các trên máy ch? đ? ngăn không cho ngư?i dùng đ?ng b? hoá d? li?u thay đ?i tr? l?i v? trí c? sau khi d? li?u đ? đư?c chuy?n đ?n máy ch? t?p tin m?i.

  Lưu ? Di chuy?n d? li?u b?ng cách s? d?ng m?t ?ng d?ng sao lưu nên là đ? đ? duy tr? t?nh tr?ng t?p tin này. Tuy nhiên, b?ng cách s? d?ng m?t ti?n ích đơn gi?n sao chép, ch?ng h?n như xcopy, s? không gi? nhà nư?c t?p tin m?t cách chính xác.
 3. Ch?y m?t k?ch b?n g?i phương pháp RenameItemEx h?ng Win32_OfflineFilesCache đ? đ?i tên các n?i dung lưu tr? t? tên c? tên m?i. N?u cu?c g?i này th?t b?i, m?t s? n?i dung s? d?ng trong b? nh? cache đ? nó không th? đư?c đ?i tên thành t?i th?i đi?m này. Các k?ch b?n sau đó có th? g?i phương pháp RenameItem h?ng Win32_OfflineFilesCache đ? s?p x?p m?t đ?i tên c?a n?i dung này trong b? nh? cache trên kh?i đ?ng l?i ti?p theo.
N?u m?c tin thư thoại chính c?a ngư?i dùng đư?c di chuy?n theo cách này, xin vui l?ng xem k?ch b?n m?u sau đây đư?c cung c?p đ? đ?m b?o t?t c? n?i dung đư?c đ?i tên thành m?t cách chính xác:
'
' THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
' ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
' THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A
' PARTICULAR PURPOSE.
'
' Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
'
'
' Usage: CscRename.vbs /OldItemPath:<path> /NewItemPath:<path> [/Machine:value] [/User:value] [/Password:value]
'
' 
' Demonstrates how to rename an item in the Ofline Files cache.
'
'  OldItemPath - UNC path of the current path to be renamed.
'
'  NewItemPath - UNC path of the new path to replace the old path.
'
'  If NewItemPath already exists, the operation is not performed.
'  This operation simply schedules a rename to be performed on the next restart
'  of the system.
'
const cComputerName = "LocalHost"
const cWMINamespace = "root\cimv2"
const cWMIClass   = "Win32_OfflineFilesCache"
Const wbemFlagReturnImmediately = &h10

nRenameItemExFailureCount = 0
nRenameItemFailureCount = 0

'
' Process commandline arguments
'
strOldItemPath = WScript.Arguments.Named("OldItemPath")'
if Len(strOldItemPath) = 0 Then
	Wscript.Echo "OldItemPath parameter required"
	Err.Raise 449 ' "argument not optional" error
End if

strNewItemPath = WScript.Arguments.Named("NewItemPath")
if Len(strNewItemPath) = 0 Then
	Wscript.Echo "NewItemPath parameter required"
	Err.Raise 449 ' "argument not optional" error
End if

strComputerName = WScript.Arguments.Named("Machine")
If Len(strComputerName) = 0 Then strComputerName = cComputerName

strUserID = WScript.Arguments.Named("User")
If Len(strUserID) = 0 Then strUserID = ""

strPassword = WScript.Arguments.Named("Password")
If Len(strPassword) = 0 Then strPassword = ""

set objWMILocator = WScript.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")

Set objWMIServices = objWMILocator.ConnectServer(strComputerName, _
cWMINameSpace, _
strUserID, _
strPassword)

'
' Note that Win32_OfflineFilesCache is a singleton. 
'

strTempOldItemPath = Replace(strOldItemPath,"\","\\") 

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & cComputerName & "\root\CIMV2")
Set objCache = objWMIServices.Get("Win32_OfflineFilesCache=@")

'
'Find the path of the item to be renamed in the cache
'  
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_OfflineFilesItem WHERE ItemPath ='" &strTempOldItemPath&"'", "WQL", _
					wbemFlagReturnImmediately + wbemFlagForwardOnly)

For Each objItem In colItems

	'
	'If folder is pinned we need to rename all the directory items underneath this
	' 
	If (objItem.PinInfo.Pinned = True) Then
		'
		'Find all the directories underneath the folder in the cache
		'      
		Set childItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_OfflineFilesItem WHERE ParentItemPath = '" &strTempOldItemPath&"'", "WQL", _
							 wbemFlagForwardOnly + wbemFlagReturnImmediately )

		For Each childItem In childItems

			strOldPath = childItem.ItemPath
			'
			'Item to be renamed in the cache
			' 
			strTempNewItemPath = strNewItemPath & "\" & childItem.ItemName

			On Error Resume Next
            '
			' Note that while we pass "False" for the bReplace parameter, that 
			' parameter is ignored. Existing destinations are never replaced, regardless
			' of what we pass for the 3rd parameter.
			'
			objCache.RenameItemEx strOldPath, strTempNewItemPath, False
			hr = Hex(Err.Number)
			If Err.Number <> 0 Then
				WScript.Echo "RenameItem Failed with error:" &hr
                WScript.Echo "While renaming:" & strOldPath & " to:" &strTempNewItemPath
				Err.Clear
				nRenameItemExFailureCount = nRenameItemExFailureCount + 1
				On Error Resume Next
				'
				'We got the error in renaming this may happen due to item in use, try to renaname after reboot
				' 
				objCache.RenameItem strOldPath, strNewItemPath, False
				hr = Hex(Err.Number)
				If Err.Number <> 0 Then
					WScript.Echo "RenameItem Failed with error:" &hr
					WScript.Echo " While renaming:" & strOldPath & " to:" &strTempNewItemPath
					Err.Clear
					nRenameItemFailureCount = nRenameItemFailureCount + 1
				Else
					WScript.Echo "item rename scheduled. A restart of the system is necessary to apply the change."
				End If
			Else 
					WScript.Echo "Renamed:" &strOldPath & " to:" &strTempNewItemPath & " SUCCESSFULLY"
						 
			End If
		Next
	Else
		'
		'Find all the directory items underneath the folder in the cache
		'
		Set childItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_OfflineFilesItem WHERE ParentItemPath = '" &strTempOldItemPath&"'", "WQL", _
							 wbemFlagForwardOnly + wbemFlagReturnImmediately )

		For Each childItem In childItems

			'
			'If this item is pinned and a directory, rename it
			'
			If (childItem.PinInfo.Pinned = True) Then
				strOldPath = childItem.ItemPath
				strTempNewItemPath = strNewItemPath & "\" &childItem.ItemName
				On Error Resume Next
				' Note that while we pass "False" for the bReplace parameter, that 
				' parameter is ignored. Existing destinations are never replaced, regardless
				' of what we pass for the 3rd parameter.
				'
				objCache.RenameItemEx strOldPath, strTempNewItemPath, False
				hr = Hex(Err.Number)
				If Err.Number <> 0 Then
                    On Error Resume Next
					
					WScript.Echo "RenameItemEx Failed with error:" &hr
                    WScript.Echo "While renaming:" & strOldPath & " to:" &strTempNewItemPath
					Err.Clear
					nRenameItemExFailureCount = nRenameItemExFailureCount + 1
					On Error Resume Next
					'
					'We got the error in renaming this may happen due to item in use, try to renaname after reboot
					'
					objCache.RenameItem strOldPath, strTempNewItemPath, False
					hr = Hex(Err.Number)
					If Err.Number <> 0 Then
                        On Error Resume Next
						WScript.Echo "RenameItem Failed with error:" &hr
						WScript.Echo "While renaming:" & strOldPath & " to:" &strTempNewItemPath
						Err.Clear
						nRenameItemFailureCount = nRenameItemExFailureCount + 1
					Else
						WScript.Echo "item rename scheduled. A restart of the system is necessary to apply the change."
					End If

				Else 
					WScript.Echo "Renamed:" &strOldPath & " to:" &strTempNewItemPath & " SUCCESSFULLY"
				End If 
			End If
		Next
	End If
    If (nRenameItemExFailureCount > 0 & (nRenameItemExFailureCount - nRenameItemFailureCount) > 0) Then 
		WScript.Echo "item rename scheduled. A restart of the system is necessary to apply the change."
	ElseIf (nRenameItemExFailureCount = 0) Then
		WScript.Echo "Items Renamed SUCCESSFULLY"
    Else 
		WScript.Echo "ItemsRenamed FAILED"
	End If
Next
N?u m?t t?p tin ho?c m?c tin thư thoại mà không có m?c tin thư thoại l?ng nhau ghim (như m?c tin thư thoại chính c?a ngư?i dùng) c?n đư?c đ?i tên thành, k?ch b?n sau đây có th? đư?c s? d?ng.
'
' THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
' ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
' THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A
' PARTICULAR PURPOSE.
'
' Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
'
'
' Usage: CscRenameItemEx.vbs /OldItemPath:<path> /NewItemPath:<path> [/Machine:value] [/User:value] [/Password:value]
'
' 
' Demonstrates how to rename an item in the Ofline Files cache.
'
'  OldItemPath - UNC path of the current path to be renamed.
'
'  NewItemPath - UNC path of the new path to replace the old path.
'
'  If NewItemPath already exists, the operation is not performed.
'  If OldItemPath is currently in use,this operation simply schedules
'  a rename to be performed on the next restart.
'
'
On Error Resume Next
const cComputerName = "LocalHost"
const cWMINamespace = "root\cimv2"
const cWMIClass   = "Win32_OfflineFilesCache"

'
' Process commandline arguments
'
strOldItemPath = WScript.Arguments.Named("OldItemPath")'
if Len(strOldItemPath) = 0 Then
  Wscript.Echo "OldItemPath parameter required"
  Err.Raise 449 ' "argument not optional" error
End if

strNewItemPath = WScript.Arguments.Named("NewItemPath")'
if Len(strNewItemPath) = 0 Then
  Wscript.Echo "NewItemPath parameter required"
  Err.Raise 449 ' "argument not optional" error
End if

strComputerName = WScript.Arguments.Named("Machine")
If Len(strComputerName) = 0 Then strComputerName = cComputerName

strUserID = WScript.Arguments.Named("User")
If Len(strUserID) = 0 Then strUserID = ""

strPassword = WScript.Arguments.Named("Password")
If Len(strPassword) = 0 Then strPassword = ""

set objWMILocator = WScript.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")

Set objWMIServices = objWMILocator.ConnectServer(strComputerName, _
                         cWMINameSpace, _
                         strUserID, _
                         strPassword)

'
' Note that Win32_OfflineFilesCache is a singleton. 
'
' Also note that while we pass "False" for the bReplace parameter, that 
' parameter is ignored. Existing destinations are never replaced, regardless
' of what we pass for the 3rd parameter.
'
Set objCache = objWMIServices.Get("Win32_OfflineFilesCache=@")
objCache.RenameItemEx strOldItemPath, strNewItemPath, False
If Err.Number <> 0 Then
	WScript.Echo " RenameItemEx Failed:" &Err.Description
	Err.Clear
	On Error Resume Next
	objCache.RenameItem strOldItemPath, strNewItemPath, False
	If Err.Number <> 0 Then
		WScript.Echo "RenameItem Failed:" &Err.Description
		Err.Clear
	Else 
		WScript.Echo "item rename scheduled. A restart of the system is necessary to apply the change."
    End If

Else
	WScript.Echo "item renamed."
End If

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976698Qu? v? không th? c?p nh?t v? trí m?c tiêu c?a di?n đàn các t?p tin chia s? trong b? nh? cache phía khách hàng di?n đàn t?p tin mà không đư?c phép hành chính
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,111
Ngày (UTC)12 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)05: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_abf22f1373799459.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-o...nefiles-m? r?ng-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_8d79f279aea00fda.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,347
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_9ecf7e29d63ba47f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,592
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_0a5ac74cdbb49ee3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,703
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_6cb060208c504828.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059,457
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_0810ca972bd7058f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,019
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)19: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-o...nefiles-m? r?ng-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_e9988dfd66fd8110.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,351
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)19: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_faee19ad8e9915b5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,596
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)19: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_667962d094121019.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,710
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)19: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_c8cefba444adb95e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,443
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)19: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin25,908
Ngày (UTC)12 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)05: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-o...nefiles-m? r?ng-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_f3ed384f9b5e430b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,349
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_d323a5f6790e7b59.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_abf22f1373799459.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)11 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tin
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20636_none_ac03a467736b0017.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,018
Ngày (UTC)05 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)08: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20636_none_6cc1d5748c41b3e6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,441
Ngày (UTC)05 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)08: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4856 ngư?i
Ngày (UTC)06 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20636_none_d33377547901de1b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)05 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20636_none_ac020071736cf71b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)05 Tháng hai, 2010
Th?i gian (UTC)07: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tin

Thu?c tính

ID c?a bài: 977229 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbprb kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbautohotfix kbqfe kbfix kbmt KB977229 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 977229

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com