Sist?mu centra konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 R3 priek?noteikums labojumfailu apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 977384 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? aprakst?ts priek?noteikums labojumfailu System Center konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 R3.

?is labojumfails ir nepiecie?ama ??diem datoriem, kuros darbojas sist?mas centru konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 Service Pack 2 (SP2):
 • Prim?r? un sekund?r? viet?u serveros
 • Att?l? administratora konsoles serveri
 • Att?lais pakalpojumu sniedz?js serveriem
 • Klientu datoros

PAPILDINDORM?CIJA

?? labojumfailu pakotne ir j?instal?, dator? instal?jat sist?mu centra konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 R3. Ja labojumfailu pakotne nav instal?ta, instal??anas procesa laik? tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Microsoft sist?mu centra konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 R3 prasa konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 QFE KB977384.
?? probl?ma rodas dator?, kas apkalpo ??dus pien?kumus:
 • Sist?mu centra konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 Service Pack 2 (SP2) Web vietas serveris
 • Sist?mu centra konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 SP2 att?l?s administr??anas konsole
 • Sist?mu centra konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 SP2 klienta
Piez?me Baro?anas p?rvald?bas funkciju sist?mas centru konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 R3 nedarbojas sist?mas centru konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 SP2 klientu datoros, ja ?is labojumfails nav instal?ts.

Inform?cija par labojumfailu

Instal?t ?o labojumfailu skarto vietu server?, klienta sist?mu vai att?l?s administr??anas konsoli, pirms instal?jat sist?mu centra konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 R3.

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai System Center konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 Service Pack 2 (SP2 uzst?d?tas).

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila ang?u (ASV) versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Sist?mu centra konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 faila inform?ciju piez?mes
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Adminui.collectionproperty.dll4.0.6487.2157599,91201-Feb-201013: 40x86
Adminui.powermanagement.dll4.0.6487.215755,14401-Feb-201013: 40x86
Adminui.tasksequencemediawizard.dll4.0.6487.2157333,67201-Feb-201013: 40x86
Adminui.transfersitesettingswizard.dll4.0.6487.2157448,36001-Feb-201013: 40x86
Adminui.uiresources.dll4.0.6487.21574,274,02401-Feb-201013: 40x86
Adsource.dll4.0.6487.2157126,82401-Feb-201013: 40x86
Baseobj.dll4.0.6487.21571,012,07201-Feb-201013: 40x86
Climsgs.dll4.0.6487.2157264,04001-Feb-201013: 40x86
Collectionsettings.mofNav piem?rojams2,12301-Feb-201013: 40Nav piem?rojams
Managementclassdescriptions.XMLNav piem?rojams887,88301-Feb-201013: 40Nav piem?rojams
Osd_tasksequencemediawizard.XMLNav piem?rojams5,32501-Feb-201013: 40Nav piem?rojams
Policypv.dll4.0.6487.2157478,05601-Feb-201013: 40x86
Pwragentendpoint.dll4.0.6487.2157352,60001-Feb-201013: 40x86
Pwreventtask.dll4.0.6487.215798,13601-Feb-201013: 40x86
Pwrhinvprov.dll4.0.6487.215798,15201-Feb-201013: 40x86
Pwrmgmtschema.mofNav piem?rojams4,99101-Feb-201013: 40Nav piem?rojams
Pwr_res.dll4.0.6487.21573.07221 J?lijs 201003: 26x86
Replstcfg.exe4.0.6487.215742,85601-Feb-201013: 40x86
Rolesetup.exe4.0.6487.2157342,88801-Feb-201013: 40x86
Sccm2007ac sp2-kb977384-x 86-enu.mspNav piem?rojams1,011,20001-Feb-201013: 40Nav piem?rojams
Sitecomp.exe4.0.6487.2157508,77601-Feb-201013: 40x86
Smsprov.dll4.0.6487.21573,888,48801-Feb-201013: 40x86
Tsspropertieslist.XMLNav piem?rojams73,12901-Feb-201013: 40Nav piem?rojams
?is labojumfails ir nor?d?ts klienta da?u labojumfailu, kas aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? 977203. Tom?r, 977203 ir vieta server? izmai?as, kas nav iek?auts ?is labojumfails. ?ie divi labojumi servera da?as nep?rkl?jas un tie var tikt uzst?d?ts jebkur? sec?b?. ?emiet CCMCertFix.exe lietder?ba, kas sadal?ta ar 977203 ir nav iek?auta k? da?a no ?o labojumfailu. Sniedz?ju un ieg?stiet util?tu CCMCertFix.exe, lejupiel?d?t labojumfails, kuras apraksts ir sniegts zin??anu b?zes rakst? 977203 un p?c tam palaidiet t?l?k nor?d?to komandu, lai ieg?tu labojumfailu saturu:
Msiexec. exe /a SCCM2007 SP2-KB977203-ENU.msi /qb targetdir =Path_To_Extract_To

Piez?mes
 • ?o komandu, vietturaPath_To_Extract_To nor?da vietu, kur j?ekstrah? labojumfailu saturu. P?c CCMCertFix.exe lietder?ba ir ieg?tas, lietder?ba var atrast ?aj? atra?an?s viet?.
 • Msi failu ??s komandas nosaukums var at??irties atkar?b? no lokaliz?to versiju, kas ir lejupiel?d?ti. P?rbaudiet darb?bas nosaukumu,. msi failu, kas tiek lejupiel?d?ts un atbilsto?i main?t komandrindas, ja tas ir nepiecie?ams.

Instal?jiet KB977384 uzdevumu sec?bas laik?

Oper?t?jsist?mas izv?r?anai, KB977384 labojumfails ir j?instal? ConfigMgr 2007 OSD uzdevumu sec?bas laik? Uzst?d?jumu logos un ConfigMgr uzdevums. Pret?j? gad?jum? ?? probl?ma turpin?s par?d?ties uzdevumu sec?ba tiek izpild?ta. Turkl?t Instal?t programmat?ru uzdevumu nevar izmantot j?instal? labojumfails. M??ina to dar?t, tas izrais?s ConfigMgr 2007 klienta pakalpojums vairs, kas izrais?s uzdevumu sec?bu, lai izg?ztos.

Piez?meJa uzdevumu sec?bas laik? tiek instal?ts klienta atjaunin?jums, kas ir aprakst?ti ?aj? pant?, nav nepiecie?ams instal?t klienta atjaunin?jums, kuras apraksts ir sniegts zin??anu b?zes rakst? 977203, jo klienta atjaunin?jums nav iek?auta ?o atjaunin?jumu.

J?instal? labojumfails KB977384 laik? ConfigMgr 2007 OSD uzdevumu sec?ba, izmantojiet PATCH = opciju, kas aprakst?ti ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
907423 K? ar? s?kotn?j?s uzst?d??anas sist?mas p?rvald?bas serveris 2003 papildu klienta atjaunin?jums
J?instal? labojumfails KB977384 laik? ConfigMgr 2007 OSD uzdevumu sec?ba, r?kojieties ??di:
 1. Lietojiet labojumfailu vietni server?.
 2. Ja labojumfails ir piem?rota vieta server?, ConfigMgr 2007 klienta instal?cijas faili tiks atjaunin?ti, lai iek?autu KB977384 labojumfailu ConfigMgr 2007 klienta instal?cijas failus direktoriju \i386\hotfix\KB977384\. Jo ConfigMgr 2007 klienta instal?cijas faili ir atjaunin?ti, p?rliecinieties, vai atjaunin?t sadales punkti, kur dz?vo ConfigMgr 2007 klienta instal?cijas pakotni.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz uzdevumu s?rijas, ko v?laties main?t, un p?c tam noklik??iniet uz Redi??t.
 4. Noklik??iniet uz Uzst?d?jumu logos un ConfigMgr.
 5. Attiec?b? uz Iek?rtas ?pa??bas r?ti?u, ievadiet:
  PL?KSTERIS = "C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID></Package_ID>\i386\hotfix\KB977384\SCCM2007AC-SP2-KB977384-x86-ENU.MSP"

  Piez?me
  • Uz <Package_ID></Package_ID> vietturis ir ConfigMgr 2007 ConfigMgr 2007 klienta instal?cijas pakotni pakotnes ID.
  • P?rliecinieties, vai ce?? tiktu iek?autas p?di??s. Tom?r nav ietverti iekav?s, kas ir ap viettura.
  • P?rliecinieties, vai tiek izmantota ConfigMgr 2007 klienta instal?cijas pakotni pakotnes ID un nav KB977384 labojumfailu pakotni pakotnes ID.
  • Uz _SMSTaskSequence ke?atmi?as mapes atrad?sies uz diska, kas ir visvair?k vietas disk?. Ja datoram ir vair?ki diski vai nodal?jumi, _SMSTaskSequence mape disk?, iz?emot c disks var beigties ??d? gad?jum? main?t ce?u uz nor?diet diskdzini, kur? ir _SMSTaskSequence mapi. Nav ieteicams izmantot main?go _SMSTSMDataPath ce??, jo diska burts ?aj? ce?? var uzskait?t cit?di Windows PE, nek? ar pilnu Windows oper?t?jsist?ma.
  • K? alternat?vu, izmantojot viet?jo ce?u, kas nor?da uz ConfigMgr 2007 klienta instal?cijas failus, kas atrodas lok?laj? ke?atmi?? uzdevumu sec?bu var nor?d?t UNC ce?u, kas nor?da uz ConfigMgr 2007 klienta instal?cijas failus uz ori?in?l? iepakojum? avota vai izplat??anas punkts.
  • P?rbaudiet faila papla?in?jumu. MSP, kas atrodas direktorij? \i386\hotfix\KB977384\ ConfigMgr 2007 klienta instal?cijas failu nosaukumu. Nosaukums var at??irties atkar?b? no atra?an?s vietas. Ja nosaukums ir at??ir?gs no nosaukuma papla?in?jumu. MSP faila nosaukumu, kas tiek izmantots PL?KSTERIS = komandrindas ?aj? sol?, attiec?gi kori??t nosaukumu.
 6. Noklik??iniet uz Lietot vai labi saglab?t uzdevumu sec?bu.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas centru konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 R3, apmekl?jiet ??s Microsoft Web vietas:
Detaliz?tu inform?ciju par l?dzek?iem un pabalstu sist?mas centru konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 R3
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par labojumfailu instal??ana System Center konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2477182Sist?mu centra konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 labojumfaila instal??anas nor?d?jumi
 

Rekviz?ti

Raksta ID: 977384 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 10. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB977384 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 977384

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com