Mô t? các hotfix đi?u ki?n tiên quy?t cho System Center Virtual Machine Manager 2007 R3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 977384 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các hotfix đi?u ki?n tiên quy?t cho System Center Virtual Machine Manager 2007 R3.

Hotfix này là c?n thi?t cho các máy tính sau ch?y System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 2 (SP2):
 • Các máy ch? trang web ti?u h?c và trung h?c
 • Các máy ch? giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? t? xa
 • Các máy ch? t? xa nhà cung c?p
 • Máy tính khách

THÔNG TIN THÊM

B?n ph?i cài đ?t gói hotfix này trư?c khi cài đ?t h? th?ng Center Virtual Machine Manager 2007 R3 trên m?t máy tính. N?u gói hotfix không đư?c cài đ?t, b?n nh?n đư?c thông báo sau trong ti?n tr?nh cài đ?t:
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2007 R3 yêu c?u Virtual Machine Manager 2007 QFE KB977384.
V?n đ? này x?y ra trên máy tính đang ph?c v? trong vai tr? sau:
 • M?t máy ch? trang web System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 2 (SP2)
 • Bàn đi?u khi?n qu?n tr? t? xa System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2
 • M?t khách hàng System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2
Lưu ? Ch?c năng qu?n l? ngu?n đi?n c?a System Center Virtual Machine Manager 2007 R3 không ho?t đ?ng trên máy tính khách System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2 n?u hotfix này không đư?c cài đ?t.

Thông tin hotfix

Cài đ?t hotfix này trên máy ch? trang web b? ?nh hư?ng, h? th?ng khách hàng ho?c giao di?n đi?u khi?n t? xa hành chính trư?c khi cài đ?t h? th?ng Center Virtual Machine Manager 2007 R3.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
System Center Virtual Machine Manager 2007 t?p tin thông tin ghi chú
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Adminui.collectionproperty.dll4.0.6487.2157599,912Tháng hai, 201013: 40x 86
Adminui.powermanagement.dll4.0.6487.215755,144Tháng hai, 201013: 40x 86
Adminui.tasksequencemediawizard.dll4.0.6487.2157333,672Tháng hai, 201013: 40x 86
Adminui.transfersitesettingswizard.dll4.0.6487.2157448,360Tháng hai, 201013: 40x 86
Adminui.uiresources.dll4.0.6487.21574,274,024Tháng hai, 201013: 40x 86
Adsource.dll4.0.6487.2157126,824Tháng hai, 201013: 40x 86
Baseobj.dll4.0.6487.21571,012,072Tháng hai, 201013: 40x 86
Climsgs.dll4.0.6487.2157264,040Tháng hai, 201013: 40x 86
Collectionsettings.MOFKhông áp d?ng2,123Tháng hai, 201013: 40Không áp d?ng
Managementclassdescriptions.xmlKhông áp d?ng887,883Tháng hai, 201013: 40Không áp d?ng
Osd_tasksequencemediawizard.xmlKhông áp d?ng5,325Tháng hai, 201013: 40Không áp d?ng
Policypv.dll4.0.6487.2157478,056Tháng hai, 201013: 40x 86
Pwragentendpoint.dll4.0.6487.2157352,600Tháng hai, 201013: 40x 86
Pwreventtask.dll4.0.6487.215798,136Tháng hai, 201013: 40x 86
Pwrhinvprov.dll4.0.6487.215798,152Tháng hai, 201013: 40x 86
Pwrmgmtschema.MOFKhông áp d?ng4,991Tháng hai, 201013: 40Không áp d?ng
Pwr_res.dll4.0.6487.21573,07213 Tháng b?y, 201003: 26x 86
Replstcfg.exe4.0.6487.215742,856Tháng hai, 201013: 40x 86
Rolesetup.exe4.0.6487.2157342,888Tháng hai, 201013: 40x 86
Sccm2007ac-sp2-kb977384-x 86-enu.mspKhông áp d?ng1,011,200Tháng hai, 201013: 40Không áp d?ng
Sitecomp.exe4.0.6487.2157508,776Tháng hai, 201013: 40x 86
Smsprov.dll4.0.6487.21573,888,488Tháng hai, 201013: 40x 86
Tsspropertieslist.xmlKhông áp d?ng73,129Tháng hai, 201013: 40Không áp d?ng
Hotfix này có các khách hàng ph?n c?a hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 977203. Tuy nhiên, 977203 c?ng có nh?ng thay đ?i máy ch? trang web, mà không đư?c bao g?m trong hotfix này. Không có không có ch?ng chéo gi?a nh?ng ph?n máy ch? c?a các b?n s?a l?i hai và h? có th? đư?c cài đ?t theo th? t? b?t k?. C?ng lưu ? các ti?n ích CCMCertFix.exe phân ph?i v?i 977203 không đư?c bao g?m như là m?t ph?n c?a hotfix này. Đ? có đư?c các ti?n ích CCMCertFix.exe, t?i xu?ng hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 977203, và sau đó ch?y l?nh sau đây đ? trích xu?t các n?i dung c?a các hotfix:
msiexec.exe /a SCCM2007-SP2-KB977203-ENU.msi /qb targetdir =Path_To_Extract_To

Ghi chú
 • Trong l?nh này, vi?c gi? ch?Path_To_Extract_To đ?i di?n cho v? trí nơi mà n?i dung c?a các hotfix nên đư?c tách ra. Sau khi các ti?n ích CCMCertFix.exe đư?c tách ra, b?n có th? t?m th?y các ti?n ích t?i đ?a đi?m này.
 • Tên t?p tin .msi trong l?nh này có th? khác nhau tùy thu?c vào phiên b?n đ?a hoá mà s? đư?c t?i v?. Ki?m tra tên c?a .msi t?p tin đ? đư?c t?i v?, và thay đ?i d?ng l?nh m?t cách thích h?p n?u đi?u này là c?n thi?t.

Cài đ?t KB977384 trong m?t chu?i các nhi?m v?

Đ? tri?n khai h? đi?u hành, KB977384 hotfix ph?i đư?c cài đ?t trong m?t chu?i các nhi?m v? ConfigMgr 2007 OSD trong các Thi?t l?p Windows và ConfigMgr tác v?. N?u không, v?n đ? s? ti?p t?c x?y ra trong khi tr?nh t? đ?c nhi?m đư?c thi hành. Ngoài ra, các Cài đ?t ph?n m?m tác v? không th? đư?c dùng đ? cài đ?t các hotfix. C? g?ng đ? làm đi?u này s? gây ra ConfigMgr 2007 khách hàng nhà đ? ngăn ch?n, mà s? gây ra tr?nh t? nhi?m v? đ? th?t b?i.

Lưu ?N?u khách hàng C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này đang đư?c cài đ?t trong tr?nh t? nhi?m v?, nó là không c?n thi?t c?ng cài đ?t khách hàng C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 977203, b?i v? khách hàng C?p Nh?t đư?c bao g?m, như là m?t ph?n c?a b?n c?p nh?t này.

Đ? cài đ?t KB977384 hotfix trong m?t chu?i các nhi?m v? ConfigMgr 2007 OSD, s? d?ng các PATCH = tùy ch?n đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
907423 Làm th? nào đ? bao g?m m?t b?n C?p Nh?t trong cài đ?t ban đ?u c?a h? th?ng qu?n l? máy ch? 2003 Advanced Client
Đ? cài đ?t KB977384 hotfix trong m?t chu?i các nhi?m v? ConfigMgr 2007 OSD, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Áp d?ng các hotfix trên máy ch? trang web.
 2. Khi các hotfix đ? đư?c áp d?ng trên máy ch? trang web, t?p tin cài đ?t khách hàng c?a ConfigMgr 2007 s? đư?c c?p nh?t đ? bao g?m KB977384 hotfix trong \i386\hotfix\KB977384\ thư m?c t?p tin cài đ?t khách hàng c?a ConfigMgr 2007. B?i v? các t?p tin cài đ?t ConfigMgr 2007 khách hàng đ? đư?c C?p Nh?t, h?y ch?c ch?n đ? c?p nh?t các đi?m phân ph?i nơi cư trú c?a gói cài đ?t khách hàng ConfigMgr 2007.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào tr?nh t? nhi?m v? mà b?n c?n ph?i thay đ?i, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 4. Nh?p vào Thi?t l?p windows và ConfigMgr.
 5. Trong các Cài đ?t thu?c tính h?p, g? như sau:
  VÁ = "C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID></Package_ID>\i386\hotfix\KB977384\SCCM2007AC-SP2-KB977384-x86-ENU.MSP"

  Lưu ?
  • Các <Package_ID></Package_ID> gi? ch? là các gói ID c?a ConfigMgr 2007 khách hàng cài đ?t gói ConfigMgr 2007.
  • H?y ch?c ch?n r?ng b?n bao g?m các d?u ngo?c kép như m?t ph?n c?a con đư?ng. Tuy nhiên, không bao g?m các d?u ngo?c quanh gi? ch?.
  • Đ?m b?o r?ng các gói ID c?a gói cài đ?t ConfigMgr 2007 khách hàng đư?c s? d?ng và không các gói ID c?a gói hotfix KB977384.
  • Các _SMSTaskSequence b? nh? cache thư m?c s? n?m trên ? đ?a đó có h?u h?t không gian đ?a. N?u máy tính có nhi?u ? đ?a ho?c phân vùng, các _SMSTaskSequence thư m?c có th? k?t thúc lên trên m?t ? đ?a ngoài ? C. Trong trư?ng h?p này, thay đ?i đư?ng d?n đ? tr? đ?n các ? đ?a có ch?a các _SMSTaskSequence thư m?c. Chúng tôi không khuyên b?n s? d?ng bi?n _SMSTSMDataPath kê trong đư?ng d?n v? ? đ?a thư trong đư?ng d?n này có th? khai m?t cách khác nhau trong Windows PE hơn trong các h? đi?u hành Windows đ?y đ?.
  • M?t cách thay th? đ? s? d?ng đư?ng đ?a phương đi?m đ?n ConfigMgr 2007 khách hàng t?p cài đ?t đư?c đ?t trong b? nh? cache nhi?m v? tr?nh t? đ?a phương, b?n có th? xác đ?nh đư?ng d?n UNC tr? đ?n ConfigMgr 2007 khách hàng t?p cài đ?t gói ngu?n g?c ho?c trên m?t đi?m phân ph?i.
  • Ki?m ch?ng tên t?p .msp n?m ? \i386\hotfix\KB977384\ thư m?c t?p tin cài đ?t khách hàng c?a ConfigMgr 2007. Tên có th? khác nhau tùy thu?c vào mi?n đ?a phương. N?u tên khác v?i tên c?a tên t?p tin .msp đư?c s? d?ng trong các b?n VÁ = d?ng l?nh trong bư?c này, đi?u ch?nh tên cho phù h?p.
 6. Nh?p vào Áp d?ng ho?c Ok Lưu ti?n tr?nh công vi?c.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? System Center Virtual Machine Manager 2007 R3, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Chi ti?t v? các tính năng và l?i ích c?a System Center Virtual Machine Manager 2007 R3
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t m?t hotfix cho System Center Virtual Machine Manager 2007, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182System Center Virtual Machine Manager 2007 Hotfix cài đ?t hư?ng d?n
 

Thu?c tính

ID c?a bài: 977384 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB977384 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:977384

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com