Straipsnio ID: 979454 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

I?leistas ?Windows Small Business Server 2008? (?Windows SBS) 4 specifini? naujinim? paketas. ?iuo specifini? naujinim? paketu i?sprend?iamos toliau nurodytos ?Windows SBS 2008? problemos.
1 problema
Jums neleid?iama pervardyti arba prijungti kompiuterio su ?Windows 7? prie ?Windows SBS 2008? domeno naudojant ?Windows SBS? kliento prijungimo vedl?.
2 problema
Jei kompiuteryje n?ra nustatyto registro ?ra?o PublicFQDNPrefix, jums gali nepavykti ?diegti ?Windows SBS 2008? skirto specifini? naujinim? paketo ir gali b?ti parodytas ?6BA? klaidos kodas.
3 problema
Prie s?ra?o ?vyki? ?urnalo klaidos pridedami tokie nauji ?sp?jimai:
 • Serveris netik?tai i?jungtas
 • Serveris paleistas i? naujo
 • ?vykusi klaida neleido paleisti atsarginio kopijavimo
 • ?vykusi klaida neleido s?kmingai u?baigti atsarginio kopijavimo
4 problema
Tinklo ataskaitos pristatymas gali b?ti atid?tas, nes serveriui reikia daug laiko, kad gal?t? pateikti u?klaus? apie autonomini? klient? b?sen?.
5 problema
Interneto adres? valdymo vedlys gali nebeatsakyti, kai panaikinsite ?Windows SharePoint Services? tinklaviet? kompiuteryje su ?Windows SBS 2008?.PASTABA: ?iame naujinime yra visi naujinimai i? 1 specifini? naujinim? paketo, 2 specifini? naujinim? paketo, 3 specifini? naujinim? paketo ir jis pakei?ia ?iuos ankstesnius specifini? naujinim? paketus.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip gauti ?? naujinim?

?? naujinim? galite atsisi?sti i? ?ios ?Microsoft Update? svetain?s:
http://update.microsoft.com
?? naujinim? galite atsisi?sti i? ?ios ?Microsoft Update? katalogo svetain?s:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB979454

B?tinosios s?lygos

N?ra joki? b?tin?j? s?lyg?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? gali tekti paleisti kompiuter? i? naujo. Kad nereik?t? i? naujo paleisti kompiuterio, prie? diegdami ?? naujinim? u?darykite visas programas ir ?Windows SBS? konsol?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia joki? kit? naujinim?.

Failo informacija

?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.

Pa?alinimo informacija

?diegus ?? naujinim? svetain?s ?http://companyweb? autentifikavimo re?imas pakei?iamas i? NTLM autentifikavimo ? ?Kerberos? autentifikavim?. Grie?tai rekomenduojame naudoti ?Kerberos?, o ne NTLM autentifikavim?.

?diegt? naujinim? galite pa?alinti per prid?tin? valdymo skydo ?rank? Programos ir funkcijos. Vis d?lto svetain?s ?http://companyweb? autentifikavimo re?imas rankiniu b?du turi b?ti gr??intas ? ankstesn? autentifikavimo re?im?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite ?SharePoint 3.0? administravimo centras.
 2. Skirtuke Program? valdymas spustel?kite Autentifikavimo teik?jai.
 3. S?ra?e ?iniatinklio programa pasirinkite ?iniatinklio program?, naudojan?i? svetain? ?http://companyweb?.
 4. Spustel?kite srit? Numatytasis.
 5. Puslapyje Redaguoti autentifikavim? spustel?kite NTLM prie IIS autentifikavimo parametrai, tada spustel?kite ?ra?yti.

NUORODOS

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 979454 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 14 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbhowto atdownload kbexpertiseadvanced KB979454

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com