Raksta ID: 979454 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Tagad ir pieejams sist?mas Windows Small Business Server (Windows SBS) 2008 4. atjaunin?jumu apkopojums. ?? apkopojuma pakotne nov?r? ??das probl?mas sist?m? Windows SBS 2008.
1. probl?ma.
Izmantojot Windows SBS klienta pievieno?anas vedni, iesp?jams, datoru, kur? darbojas sist?ma Windows 7, nevarat p?rd?v?t un pievienot savam Windows SBS 2008 dom?nam.
2. probl?ma.
Ja re?istra ieraksts PublicFQDNPrefix dator? nav iestat?ts, iesp?jams, nevar?sit instal?t sist?mai Windows SBS 2008 paredz?to atjaunin?jumu apkopojumu, un tiks par?d?ts k??das kods "6BA".
3. probl?ma.
Sarakstam Notikumu ?urn?la k??das pievienoti ??di jauni br?din?jumi:
 • Serveris tika neparedz?ti izsl?gts
 • Serveris tika restart?ts
 • K??das d?? dubl??ana netika s?kta
 • K??das d?? dubl??ana netika veiksm?gi pabeigta
4. probl?ma.
T?kla atskaites pieg?di var aizkav?t, jo serverim var b?t nepiecie?ams ilgs laiks, lai ieg?tu inform?ciju par bezsaistes klientu statusu.
5. probl?ma.
Kad izdz??at vietni Windows SharePoint Services dator?, kur? darbojas sist?ma Windows SBS 2008, interneta adre?u p?rvaldnieka vednis var p?rtraukt rea??t.PIEZ?ME. ?aj? atjaunin?jum? ir iek?auti ar? visi atjaunin?jumi no 1. atjaunin?jumu apkopojuma, 2. atjaunin?jumu apkopojuma un 3. atjaunin?jumu apkopojuma, un atjaunin?jumi no iepriek??jiem atjaunin?jumu apkopojumiem ir aizst?ti.

PAPILDINDORM?CIJA

K? ieg?t ?o atjaunin?jumu

?is atjaunin?jums ir pieejams ??d? Microsoft atjaunin??anas vietn?:
http://update.microsoft.com
?is atjaunin?jums ir pieejams ??d? Microsoft atjaunin??anas kataloga vietn?:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB979454

Priek?nosac?jumi

Nek?di priek?nosac?jumi nav nepiecie?ami.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators, iesp?jams, b?s j?restart?. Lai dators neb?tu j?restart?, pirms ?? atjaunin?juma instal??anas aizveriet visas lietojumprogrammas un Windows SBS konsoli.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j nek?dus citus atjaunin?jumus.

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir n?kamaj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.

Inform?cija par no?em?anu

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas vietnes http://companyweb autentifik?cijas re??ms no NTLM autentifik?cijas tiek main?ts uz Kerberos autentifik?ciju. ?oti ieteicams NTLM autentifik?cijas viet? izmantot Kerberos autentifik?ciju.

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas varat to no?emt vad?bas pane?a papildprogramm? Programmas un l?dzek?i. Tom?r vietnes http://companyweb autentifik?cijas re??ms manu?li j?atjauno uz iepriek??jo autentifik?cijas re??mu. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Administrat?vie r?ki un p?c tam noklik??iniet uz SharePoint 3.0 centr?l? administr??ana.
 2. Ciln? Lietojumprogrammu p?rvald?ba noklik??iniet uz Autentifik?cijas nodro?in?t?ji.
 3. Sarakst? T?mek?a lietojumprogrammas atlasiet t?mek?a lietojumprogrammu, kas izmanto vietni http://companyweb.
 4. Noklik??iniet uz zonas Noklus?jums.
 5. Lap? Autentifik?cijas redi???ana sada?? IIS autentifik?cijas iestat?jumi noklik??iniet uz NTLM un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 979454 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 16. maijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbhowto atdownload kbexpertiseadvanced KB979454

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com