Pieejams atjaunin?jums programmat?ras.NET Framework 3.5 1. servisa pakotnei sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 979900 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?aj? rakst? ir aprakst?ts atjaunin?jums programmat?ras Microsoft .NET Framework 3.5 1. servisa pakotnei (SP1) sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2. ?is atjaunin?jums atsp?jo Web Browser ActiveX vad?klu (WebOC), p?rl?kprogramm? Mozilla Firefox palai?ot da??ji uzticamas Windows prezent?ciju pamata (Windows Presentation Foundation ? WPF) XAML p?rl?kprogrammas lietojumprogrammas.

Piez?mes.
 • WPF komponents ir iek?auts programmat?r? Microsoft .NET Framework 3.0.
 • .NET Framework 3.0 2. servisa pakotne (SP2) ir .NET Framework 3.5 SP1 komponents.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft .NET Framework 3.5 1. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
982526 Programmat?rai .NET Framework 3.5 SP1 ir pieejams atjaunin?jumu apkopojums sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2
958488 Pieejams atjaunin?jums programmat?ras Microsoft .NET Framework 3.5 1. servisa pakotnei sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2


Inform?cija par lejupiel?di

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.


Komandrindas sl?d?i ?im atjaunin?jumam

Lai ieg?tu inform?ciju par da??diem komandrindas sl?d?iem, ko atbalsta ?is atjaunin?jums, apmekl?jiet ?o Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (Microsoft Developer Network ? MSDN) vietni:
Komandrindas opcijas

Restart??anas nepiecie?am?ba

Dators nav j?restart? p?c ?? atjaunin?juma instal??anas, ja ietekm?tie faili netiek izmantoti.

Inform?cija par atjaunin?juma no?em?anu

Lai no?emtu ?o atjaunin?jumu, izmantojiet vienumu Programmu pievieno?ana vai no?em?ana vad?bas panel?.  .

Inform?cija par failu

Sist?mas Windows 7 x86 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74402-Mar- 201023:24x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74401-Mar- 201023:26x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28002-Mar- 201023:24x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28001-Mar- 201023:26x86
Presentationcore.dll3.0.6920.50014,214,78402-Mar- 201023:24x86
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun- 200921:14Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49021,736,53610-Jun- 200921:14x86
Presentationcore.dll3.0.6920.50014,214,78401-Mar- 201023:26x86
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun- 200921:14Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49021,736,53610-Jun- 200921:14x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74402-Mar- 201023:24x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74401-Mar- 201023:26x86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001130,40802-Mar- 201023:24x86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001130,40801-Mar- 201023:26x86
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26402-Mar- 201023:24x86
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26401-Mar- 201023:26x86
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17602-Mar- 201023:24x86
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17601-Mar- 201023:26x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28002-Mar- 201023:24x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28001-Mar- 201023:26x86
Sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Presentationcore.dll3.0.6920.50013,996,67202-Mar- 201023:23x64
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun- 200920:30Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49022,255,17610-Jun- 200920:30x64
Presentationcore.dll3.0.6920.50013,996,67201-Mar- 201023:25x64
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun- 200920:30Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49022,255,17610-Jun- 200920:30x64
Presentationframework.dll3.0.6920.50014,636,67202-Mar- 201023:23x64
Presentationframework.dll3.0.6920.50014,636,67201-Mar- 201023:25x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001171,36802-Mar- 201023:23x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001171,36801-Mar- 201023:25x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35202-Mar- 201023:23x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35201-Mar- 201023:25x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92802-Mar- 201023:23x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92801-Mar- 201023:25x64
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,110,01602-Mar- 201023:23x64
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,110,01601-Mar- 201023:25x64

Rekviz?ti

Raksta ID: 979900 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 9. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew atdownload kbqfe KB979900

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com