M?t th?i gian dài tr? x?y ra khi b?n tái k?t n?i k?t n?i IPSec t? m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 980915 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét các k?ch b?n sau đây.

K?ch b?n 1
 • B?n có m?t c?m Windows Server d?a s? d?ng Windows m?ng t?i cân b?ng, c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, cân b?ng t?i ph?n c?ng ho?c m?t s?n ph?m c?m ph?n c?ng.
 • B?n thi?t l?p m?t k?t n?i b?o m?t Internet Protocol (IPsec) cho IP ?o c?a c?m t? m?t máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành sau:
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • M?t nút không thành công trong c?m sao, ho?c b?n t? kh?i đ?ng l?i nút, ho?c b?n không nút đ? cho m?t nút ch?n lên k?t n?i khách hàng.
K?ch b?n 2
 • M?t c?m không d?a trên Windows Server 2003 h? đi?u hành kh?i đ?ng l?i trong v?ng 6 phút (ch?ng h?n như m?t máy ?o), ho?c kh?i đ?ng l?i t? đ?ng trong v?ng 6 phút sau khi m?t l?i d?ng x?y ra.
 • B?n thi?t l?p m?t k?t n?i b?o m?t (IPsec) IP h? đi?u hành t? máy tính khác đang ch?y m?t h? đi?u hành sau:
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
Trong nh?ng t?nh hu?ng, b?n tr?i nghi?m s? ch?m tr? th?i gian dài (kho?ng hai ho?c ba phút) khi máy khách Vergrössern IPsec k?t n?i đ?n c?m trong k?ch b?n 1 và máy tính không c?m sao trong k?ch b?n 2.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? IPsec không t?i ưu đư?c thi?t k? cho các k?ch b?n tái k?t n?i. M?t giá tr? l?n gian ch? là liên k?t v?i Hi?p h?i b?o m?t IPSec hi?n t?i (SA). Chúng tôi c?ng c? g?ng m?t thương lư?ng b? sung mà đ? đ?n th?i gian ra.

GI?I PHÁP

Sau khi b?n cài đ?t các gói hotfix, b?n ph?i t?o subkeys đăng k? sau trên máy tính khách hàng d?a trên Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSec\NlbsIdleTime

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent\Oakley\NlbsIdle
Ho?c, t?o subkeys đăng k? sau trên máy khách đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\NlbsIdleTime

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\NlbsQMRetransmitDuration
Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c đư?c mô t? trong ph?n thông tin đăng k?.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791Cách nhận gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Sau khi b?n cài đ?t các gói hotfix, b?n ph?i t?o sau hai cơ quan đăng k? subkeys trên máy tính khách hàng d?a trên Windows Server 2003:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSec\NlbsIdleTime
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent\Oakley\NlbsIdle
Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSec
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 4. Lo?i NlbsIdleTime, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i NlbsIdleTime, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 5, và sau đó nh?p vào Ok.

  Chú ý
  Ph?m vi giá tr? là t? 5 đ?n 60.
 7. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent\Oakley
 8. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 9. Lo?i NlbsIdle, và sau đó nh?n ENTER.
 10. Nh?p chu?t ph?i NlbsIdle, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 11. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 12. Thoát khỏi Registry Editor.
Sau khi b?n cài đ?t các gói hotfix, b?n ph?i t?o registry subkey sau trên khách hàng máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\NlbsIdleTime
Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\
 3. Trong các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 4. Lo?i NlbsIdleTime, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i NlbsIdleTime, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, nh?p m?t giá tr? t? năm đ?n 60, và sau đó nh?p vào Ok.


Chú ý Giá tr? này vi?c gi?i h?n nhàn r?i time-out nhanh ch? đ? SA cho SAs đ? đ?ng nghi?p c?m sao đư?c xác đ?nh b?i s? cân b?ng t?i m?ng (NLB) nhà cung c?p c?a b?n. Giá tr? này c?ng s? xác đ?nh cho dù các hotfix đư?c kích ho?t hay không. N?u không có cài đ?t m?c đăng k? này, nh?ng thay đ?i trong các hotfix không đư?c kích ho?t.

Sau khi ch? đ? nhanh chóng SA l?n ra, máy tính khách hàng c? g?ng thương lư?ng nhanh ch? đ? m?t hai l?n trong m?t kho?ng th?i gian ba giây. N?u các cu?c đàm phán nhanh ch? đ? không, đàm phán m?t ch? đ? chính c? g?ng. Hành vi này ho?t đ?ng cho các k?ch b?n thông thư?ng c?m nút di chuy?n, và th?i gian chuy?n đ?i d? ph?ng là kho?ng 15 giây. Tuy nhiên, nút máy ch? có th? không th?c s? crash. Ví d?, nút máy ch? có th? b?n r?n, ho?c có th? n?ng m?ng giao thông. V? v?y, nút máy ch? không th? đáp ?ng. Trong các t?nh hu?ng này, m?t thương lư?ng tươi ch? đ? chính là m?t chi phí b? sung. N?u b?n g?p ph?i v?n đ? này, b?n có th? tăng trong su?t th?i gian c?a nh?ng n? l?c đàm phán nhanh ch? đ? m?t giá tr? l?n hơn m?c đ?nh ba giây. Đ? th?c hi?n vi?c này, c?u h?nh các m?c đăng k? sau đây. N?u không có m?c đăng k? sau đây, giá tr? m?c đ?nh c?a ba giây đư?c áp d?ng.

Đ? t?o ra các m?c đăng k? sau đây n?u b?n đ? đ? tăng th?i gian retransmission QM, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 4. Lo?i NlbsQMRetransmitDuration, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i NlbsQMRetransmitDuration, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các Giá trị d? li?u h?p, nh?p m?t giá tr? gi?a ba và 60 và sau đó nh?p vào Ok.


Chú ý B?n ph?i ch?c r?ng sau đây đăng k? subkeys t?n t?i trên t?t c? các nút c?m Windows Server d?a và r?ng giá tr? c?a registry subkey 1 khi b?n t?o m?t k?t n?i IPSec đ? m?t nút c?m. Đi?u này cho phép các khách hàng máy tính đ? xác đ?nh các k?t n?i đ?n m?t ngu?n tài nguyên c?m.

Cho Windows Server 2003 d?a trên cánh các nút ho?c các c?m máy ch?:

V? trí: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent\Oakley\

Tên: nlbsflags

Type: REG_DWORD

Giá tr?: 1

Cho Windows Server 2008-d?a ho?c Windows Server 2008 R2-d?a trên cánh các nút ho?c các c?m máy ch?:

V? trí: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\

Tên: nlbsflags

Type: REG_DWORD

Giá tr?: 1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows Server 2003 t?p tin thông tin ghi chú
 • Thêm vào các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, hotfix này c?ng cài đ?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.CAT) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Ipsec.sys5.2.3790.479882,94412 Tháng mư?i m?t, 201014: 57x86SP2SP2QFE
Oakley.dll5.2.3790.4798352,76815 Tháng mư?i m?t, 201008: 55x86SPSP2QFE
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Ipsec.sys5.2.3790.4798157,18415 Tháng mư?i m?t, 201006: 41x64SP2SP2QFE
Oakley.dll5.2.3790.4798394,75215 Tháng mư?i m?t, 201006: 41x64SPSP2QFE
Woakley.dll5.2.3790.4798352,76815 Tháng mư?i m?t, 201006: 41x86SP2SP2QFE\WOW
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Ipsec.sys5.2.3790.4798259,58415 Tháng mư?i m?t, 201006: 41IA-64SP2SP2QFE
Oakley.dll5.2.3790.4798550,40015 Tháng mư?i m?t, 201006: 41IA-64SPSP2QFE
Woakley.dll5.2.3790.4798352,76815 Tháng mư?i m?t, 201006: 41x86SP2SP2QFE\WOW
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang Yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
BFE.dll6.0.6002.22643334,84816 Tháng năm, 201114: 55x86
Fwpkclnt.sys6.0.6002.2264398,19216 Tháng năm, 201120: 20x86
Fwpuclnt.dll6.0.6002.22643596,48016 Tháng năm, 201114: 57x86
Ikeext.dll6.0.6002.22643439,29616 Tháng năm, 201114: 57x86
WFP.MOFKhông áp d?ng81415-Mar-201106: 00Không áp d?ng
WFP.TMFKhông áp d?ng208,96616 Tháng năm, 201113: 14Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
BFE.dll6.0.6002.22643458,24016 Tháng năm, 201115: 27x64
Fwpkclnt.sys6.0.6002.22643165,26416 Tháng năm, 201120: 17x64
Fwpuclnt.dll6.0.6002.22643781,82416 Tháng năm, 201115: 28x64
Ikeext.dll6.0.6002.22643455,68016 Tháng năm, 201115: 28x64
WFP.MOFKhông áp d?ng81415-Mar-201105: 02Không áp d?ng
WFP.TMFKhông áp d?ng207,58316 Tháng năm, 201113: 52Không áp d?ng
Fwpuclnt.dll6.0.6002.22643596,48016 Tháng năm, 201114: 57x86
WFP.MOFKhông áp d?ng81415-Mar-201106: 00Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
BFE.dll6.0.6002.22643781,31216 Tháng năm, 201115: 24IA-64
Fwpkclnt.sys6.0.6002.22643261,00816 Tháng năm, 201120: 17IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6002.226431,124,35216 Tháng năm, 201115: 26IA-64
Ikeext.dll6.0.6002.22643927,74416 Tháng năm, 201115: 26IA-64
WFP.MOFKhông áp d?ng81415-Mar-201105: 52Không áp d?ng
WFP.TMFKhông áp d?ng207,99716 Tháng năm, 201114: 04Không áp d?ng
Fwpuclnt.dll6.0.6002.22643596,48016 Tháng năm, 201114: 57x86
WFP.MOFKhông áp d?ng81415-Mar-201106: 00Không áp d?ng
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố đặc biệt quan trọng, phổ biến. Ngoài các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i, chi nhánh d?ch v? LDR c?n ch?a các hotfix.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
BFE.dll6.1.7600.20967495,61614 Tháng năm, 201106: 31x86
Fwpuclnt.dll6.1.7600.16385216,57614 Tháng b?y, 200901: 15x86
Ikeext.dll6.1.7600.20967670,20814 Tháng năm, 201106: 32x86
Networksecurity-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,02814 Tháng năm, 201106: 40Không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7600.20967657,92014 Tháng năm, 201106: 32x86
WFP.MOFKhông áp d?ng82210 Tháng sáu, 200921: 32Không áp d?ng
BFE.dll6.1.7601.21728496,12814 Tháng năm, 201107: 38x86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.17514216,57620 Tháng mư?i m?t, 201012: 19x86
Ikeext.dll6.1.7601.21728674,81614 Tháng năm, 201107: 40x86
Networksecurity-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,02814 Tháng năm, 201107: 54Không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7601.21728657,92014 Tháng năm, 201107: 43x86
WFP.MOFKhông áp d?ng82210 Tháng sáu, 200921: 32Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
BFE.dll6.1.7600.20967705,02414 Tháng năm, 201107: 32x64
Fwpuclnt.dll6.1.7600.16385324,09614 Tháng b?y, 200901: 40x64
Ikeext.dll6.1.7600.20967848,89614 Tháng năm, 201107: 34x64
Networksecurity-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,02814 Tháng năm, 201107: 54Không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7600.20967832,00014 Tháng năm, 201107: 37x64
WFP.MOFKhông áp d?ng82210 Tháng sáu, 200920: 51Không áp d?ng
BFE.dll6.1.7601.21728706,56014 Tháng năm, 201107: 11x64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21728324,09614 Tháng năm, 201107: 11x64
Ikeext.dll6.1.7601.21728854,01614 Tháng năm, 201107: 11x64
Networksecurity-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,02814 Tháng năm, 201107: 20Không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7601.21728832,00014 Tháng năm, 201107: 11x64
WFP.MOFKhông áp d?ng82210 Tháng sáu, 200920: 51Không áp d?ng
Fwpuclnt.dll6.1.7600.20967216,57614 Tháng năm, 201106: 31x86
Nshwfp.dll6.1.7600.20967657,92014 Tháng năm, 201106: 32x86
WFP.MOFKhông áp d?ng82222 Tháng b?y năm 200923: 17Không áp d?ng
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21728216,57614 Tháng năm, 201107: 40x86
Nshwfp.dll6.1.7601.21728657,92014 Tháng năm, 201107: 43x86
WFP.MOFKhông áp d?ng82212 Tháng mư?i m?t, 201023: 57Không áp d?ng
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
BFE.dll6.1.7600.209671,074,17614 Tháng năm, 201106: 19IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7600.20967566,27214 Tháng năm, 201106: 19IA-64
Ikeext.dll6.1.7600.209671,475,07214 Tháng năm, 201106: 19IA-64
Networksecurity-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,02814 Tháng năm, 201106: 28Không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7600.209671,114,11214 Tháng năm, 201106: 19IA-64
WFP.MOFKhông áp d?ng82210 Tháng sáu, 200920: 57Không áp d?ng
BFE.dll6.1.7601.217281,074,17614 Tháng năm, 201106: 14IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21728566,27214 Tháng năm, 201106: 14IA-64
Ikeext.dll6.1.7601.217281,485,31214 Tháng năm, 201106: 14IA-64
Networksecurity-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,02814 Tháng năm, 201106: 23Không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7601.217281,114,11214 Tháng năm, 201106: 14IA-64
WFP.MOFKhông áp d?ng82210 Tháng sáu, 200920: 57Không áp d?ng
Fwpuclnt.dll6.1.7600.20967216,57614 Tháng năm, 201106: 31x86
Nshwfp.dll6.1.7600.20967657,92014 Tháng năm, 201106: 32x86
WFP.MOFKhông áp d?ng82222 Tháng b?y năm 200923: 17Không áp d?ng
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21728216,57614 Tháng năm, 201107: 40x86
Nshwfp.dll6.1.7601.21728657,92014 Tháng năm, 201107: 43x86
WFP.MOFKhông áp d?ng82212 Tháng mư?i m?t, 201023: 57Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
306677 Chuy?n đ?i d? ph?ng IPsec có th? m?t đ?n sáu phút trong Windows 2000

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.068 ngư?i
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 32
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_9def770d6cb4d8fccd502f7ad77f2bf2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_4bed0c4d82185f58.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 32
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_cf6c4efa40ec71f8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp131,815
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_43a65a9765004b8dbf7b2c684e0fd221_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_870c77295a061cfb.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.058
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 32
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_2b8aea7df949e32e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp131,861
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,092
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 32
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_35df94d02daaa529.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp71,155
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15: 04
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_e4c1dfe5783f649a50627cfde2802502_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_4572d09ea0e75408.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.056
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 32
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_cf6df2f040ea7af4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp131,838
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,247
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 32
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_35df94d02daaa529.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp71,155
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15: 04
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.765
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_1d330d07311cda794e4e6886774aeb14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_54cb5f0afa722f8c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_b061f1001e89e7bfcab23756ab805ad4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_ef3318e16a28558a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_cd9c0cc1a4e9f9d3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp158,590
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_cfaea9c1a1ef0f52.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp158,590
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_19ffb0dc65bc45e2ca60ab390e6f1dc3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_bf5de1bd4f36e042.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.058
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_2a318c26d6d7b8ab96ed82d6f8436a0e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_e54a60f733b6887e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.058
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_7d09f24a0a247e10b8702b8cadec128d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_5092f0f978bf8868.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_86f0c9fa804db97bfdedba81c2a7976f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_d923e6a7a003e821.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_29baa8455d476b09.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp158,596
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_2bcd45455a4c8088.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp154,588
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,207
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_340f529791a82d04.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp94,348
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_3621ef978ead4283.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp94,348
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_54f613158183e569de3e08468add89c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_c16b8bdc86263972.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.056
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_d600ab5e3f649d26bae79b6e37d10311_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_1bc281fd28b20ae7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.056
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_cd9db0b7a4e802cf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp154,585
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)07: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_cfb04db7a1ed184e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp154,585
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,160
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_340f529791a82d04.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp94,348
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_3621ef978ead4283.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp94,348
Ngày (UTC)14 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 980915 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbmt KB980915 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:980915

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com