SQL Server 2008 R2 b?v?, kas tika izlaists p?c tam, kad tika izdots SQL Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 981356 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? pant? saraksti, Microsoft SQL Server 2008 R2 b?v?, kas tika izlaists p?c SQL Server 2008 R2 tika atbr?vots.

PAPILDINDORM?CIJA

Veidot 10.50.1810.0 (kumulat?vais atjaunin?jums)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izdots febru?ris 20, 2012.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.50.1809.0.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o b?v?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2659692 12. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 R2

Veidot 10.50.1809.0 (kumulat?vais atjaunin?jums)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izdots 19 decembris 2011.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.50.1807.0.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o b?v?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

263314511. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 R2

Veidot 10.50.1807.0 (kumulat?vais atjaunin?jums)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izdots 17 oktobris 2011.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.50.1804.0.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o b?v?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2591746 10. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 R2


Veidot 10.50.1804.0 (kumulat?vais atjaunin?jums)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izdots 15 augusts 2011.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.50.1797.0.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o b?v?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu

2567713 9. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 R2
Veidot 10.50.1797.0 (kumulat?vais atjaunin?jums)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izdots 20 j?nijs 2011.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.50.1777.0.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o b?v?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2534352 8. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 R2

Veidot 10.50.1777.0 (kumulat?vais atjaunin?jums)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izlaists gada 18 apr?lis 2011.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.50.1765.0.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o b?v?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2507770 Kumulat?vo atjaunin?jumu paketi 7 SQL Server 2008 R2

Veidot 10.50.1765.0 (kumulat?vais atjaunin?jums)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izlaists gada 21 febru?ris 2011.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.50.1753.0.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o b?v?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2489376 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 6 par SQL Server 2008 R2

Veidot 10.50.1753.0 (kumulat?vais atjaunin?jums)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izlaists gada 20 decembris 2010.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.50.1746.0.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o b?v?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2438347 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne 5 SQL Server 2008 R2

Veidot 10.50.1746.0 (kumulat?vais atjaunin?jums)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izdots 18 oktobris 2010.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.50.1734.0.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o b?v?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2345451 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne 4 SQL Server 2008 R2
Veidot 10.50.1734.0 (kumulat?vais atjaunin?jums)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izdots 16 augusts 2010.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.50.1720.0.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o b?v?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2261464 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne 3 SQL Server 2008 R2
Veidot 10.50.1720.0 (kumulat?vais atjaunin?jums)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izlaists j?nijs 21, 2009.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.50.1702.0.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o b?v?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2072493 Par SQL Server 2008 R2 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2
Veidot 10.50.1702.0 (kumulat?vais atjaunin?jums)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izlaists gada 17 maijs 2010.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.50.1600.1.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o b?v?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
981355 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne 1 SQL Server 2008 R2

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par pieauguma apkalpo?anas modeli SQL serverim, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935897Inkrement?lo apkalpo?anas modelis ir pieejami SQL servera komanda, pieg?d?t labojumfailus zi?oto probl?mu


Lai ieg?tu papildinform?ciju par nosaukumdo?anas sh?ma SQL Server atjaunin?jumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
822499Jaunu nosaukumu sh?mu, Microsoft SQL Server programmat?ras atjaunin?jumu pakotn?m


Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 981356 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 21. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbupdate kbsurveynew kbmt KB981356 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 981356

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com