8 tháng 7 năm 2014 l?y cho Outlook 2010 Junk Email Filter (KB982726)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 982726 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này cung c?p các b? l?c Email rác trong Microsoft Outlook 2010 v?i m?t đ?nh ngh?a hơn hi?n t?i c?a nh?ng đ?c đi?m xác đ?nh m?t s? b?c e-mail là thư t?p. B?n c?p nh?t này đ? đư?c phát hành ngày 8 tháng 7 năm 2014.

Thông tin thêm

cài đ?t chuyên bi?t chi ti?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

32-bit gói

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
64-bit gói

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Đ? xác đ?nh b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, h?y làm theo các bư?c này, như là thích h?p cho hệ điều hành b?n đang ch?y.

Windows8
 1. Vu?t vào trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó nh?n tra c?u. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Trong các Apps h?p, g?C?p nh?t Windows, khai thác ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 3. Ki?m tra danh sách cho các b?n C?p Nh?t 982726. N?u b?n C?p Nh?t là trong danh sách, lưu ? ngày cài đ?t chuyên bi?t ngày c?a nó.
Lưu ?: Đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 982726, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.

Windows
7
 1. B?m vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  VistaStartButton
  , lo?i Appwiz.cpl trong tra c?u chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó nh?n Enter.
 2. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí C?p Nh?t 982726.
 4. N?u C?p Nh?t 982726 là trong danh sách thông tin C?p Nh?t, b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công trên máy tính.
Lưu ?: Đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 982726, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.

Video: Làm th? nào đ? xác đ?nh cho dù m?t b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Windows 7


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video1
UUID =6a090860-830c-4beb-a927-642fa65c6ac8 VideoUrl =http://aka.MS/r5bvq0
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video2


Windows Vista
 1. B?m vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , g? appwiz.cpl trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n Enter.
 2. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí C?p Nh?t 982726.
 4. N?u C?p Nh?t 982726 là trong danh sách thông tin C?p Nh?t, b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công trên máy tính.
Lưu ?: Đ? d? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 982726, và sau đó nh?p vào Uninstall.
Windows XP
 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. Lo?i appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm Hi?n th? thông tin C?p Nh?t .
 4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí C?p Nh?t 982726.
 5. N?u C?p Nh?t 982726 là trong danh sách thông tin C?p Nh?t, b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công trên máy tính.
Lưu ?: Đ? d? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 982726, và sau đó nh?p b?.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.

32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlfltr.dat14.0.13803.5783,611,27223 tháng 6 năm 201415:37

64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlfltr.dat14.0.13803.5783,611,27223 tháng 6 năm 201415:37

V?n đ? đ? bi?t

Windows Update có th? tr? l?i m? l?i 646 ho?c m? l?i 0x80070646. Đi?u này d?n đ?n t? các b?n C?p Nh?t không đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công t? Microsoft Update ho?c thông qua m?t cài đ?t chuyên bi?t hư?ng d?n s? d?ng b?ng cách s? d?ng nh?ng lá c?/yên t?nh và/th? đ?ng .

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2258121 m? l?i "0x80070646," "646", ho?c "1606" khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Office

B?n c?ng có th? g?p ph?i các v?n đ? sau đây khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này:
 • cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t không thành công
 • H? th?ng gi? nh?c nh? b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này m?c dù b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t nó
 • Bàn làm vi?c không t?i
N?u b?n g?p b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, h?y th? nh?ng phương pháp sau.

B?m vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p tin .msp

B?n c?p nh?t này bao g?m m?t t?p tin Microsoft Windows Installer (.msp) t?p tin đ?y đ?. T?p tin .msp đư?c đóng gói trong m?t t?p tin th?c thi t? gi?i nén. T?p .msp sau đư?c phân ph?i trong b?n c?p nh?t này:
Outlfltr.MSP

Thông tin cho qu?n tr? viên v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i thành ph?n c? th?

N?u b?n c?p nh?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m, và sau đó b?n recache và cài đ?t chuyên bi?t l?i Outlook 2010 trên các khách hàng máy tính, b?n có th? ch?y l?nh dòng lệnh bao g?m các cài đ?t chuyên bi?t L?I = [ danh sách các tính năng ] b?t đ?ng s?n. Tài s?n này xác đ?nh xem b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t l?i thành ph?n c? th? c?a Outlook 2010 t? h?nh ?nh hành chính.
Đ? c?p nh?t này, giá tr? cho các cài đ?t chuyên bi?t L?I = [ danh sách các tính năng ] b?t đ?ng s?n là như sau:
OUTLOOKFiles
Ho?c, b?n có th? thay th? các cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c? các tham s? đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i t?t c? các thành ph?n c?a Microsoft Office trên máy.
Cho bi?t thêm thông tin v? chính sách v? cách e-mail đư?c l?c b?i b? l?c e-mail rác trong Outlook ho?c trong Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Mô t? v? chính sách cho làm th? nào email đư?c l?c b?i b? l?c e-mail rác trong Outlook ho?c trong Exchange Server
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:

Thu?c tính

ID c?a bài: 982726 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 32.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbexpertisebeginner atdownload kbsurveynew kbcip kbvideocontent kbmt KB982726 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 982726

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com