Raksta ID: 982736 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

?? probl?ma rodas, kad dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7, veidojat failu dubl?jumkopijas, izmantojot Windows dubl??anas l?dzekli, un tiek r?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Rad?s iek??ja k??da. Parametrs nav pareizs. (0x80070057)

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k aprakst?taj?m metod?m.

1. metode: decim?latdal?t?ja iestat?juma mai?a

?? probl?ma var rasties, ja decim?latdal?t?js nav iestat?ts k? ?.? (punkts). ?? probl?ma bie?i rodas lietot?jiem, kuru izmantot? valoda un lokaliz?cija nav ang?u valoda (ASV), piem?ram, lietot?jiem, kuri izmanto v?cu valodu (V?cija).

Lai main?tu decim?latdal?t?ja iestat?jumu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Atveriet sada?u Vad?bas panelis, noklik??iniet uz Pulkstenis, valoda un re?ions un p?c tam noklik??iniet uz Re?ions un valoda.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Form?ti un p?c uz noklik??iniet uz Papildu iestat?jumi.
 3. Lauk? Decim?latdal?t?js ierakstiet . (punkts) un p?c tam divas reizes noklik??iniet uz Labi.
 4. Restart?jiet datoru.
Piez?me Da?reiz tre?o pu?u programmat?ra var izrais?t izmai?as datora izpildlaika lokaliz?cij? un p?rrakst?t iestat?jumus sada?? Vad?bas panelis.

2. metode: re?istra atsl?gas v?rt?bas pievieno?ana

Br?din?jums Ja re?istrs tiek modific?ts nepareizi, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? oper?t?jsist?ma, iesp?jams, b?s j?instal? atk?rtoti. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.

Lai, izmantojot 2. metodi, labotu probl?mu autom?tiski, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Lai labotu ?o probl?mu patst?v?gi, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai labotu ?o probl?mu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50719


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisko labo?anu var izmantot ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet Regedit.exe un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\System
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Ierakstiet CopyFileBufferedSynchronousIo un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz CopyFileBufferedSynchronousIo un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t uzklaus?sim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 982736 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 30. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbfixme kbmsifixme KB982736

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com