Instaliranje izdanja sistema Office 2010 sa koli?inskim licenciranjem dovodi do toga da pretplata na Office 2010 u?e u re?im smanjene funkcionalnosti (RFM)

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 982756 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Razmotrite slede?i scenario:
 • Pretplata na Microsoft Office 2010 instalirana je na ra?unaru.
 • Zatim na ra?unaru instalirate verziju sistema Office 2010 sa koli?inskim licenciranjem.
U ovom slu?aju, kada pretplata na Office 2010 poku?a da se aktivira, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Aktivacija nije uspela

Aktivacija pretplate na Microsoft Office nije uspela.
Periodi?ne aktivacije su potrebne za proveru pretplate na ovaj proizvod kako ne bi dolazilo do prekida pretplate. Ako su poku?aji aktiviranja proizvoda i dalje neuspe?ni, mo?da je onemogu?ena funkcionalnost ure?ivanja u Office proizvodu.
Da biste obezbedili punu funkcionalnost proizvoda, saznajte vi?e o re?avanju ovog problema ?to je pre mogu?e.

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to instalacija verzije sistema Office 2010 sa koli?inskim licenciranjem ponovo upisuje vrednost registratora UserOperations u okviru OfficeSoftwareProtectionPlatform. Dok god je ova vrednost registratora postavljena na vrednost ?0?, aktivacija pretplate ne?e uspeti da obnovi pretplatu na Office 2010. Ako ne re?ite ovaj problem, izdanje sistema Office 2010 sa pretplatom ?e u?i u re?im smanjene funkcionalnosti (RFM).

RE?ENJE

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije sami da re?ite ovaj problem, pogledajte odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Popravi ovaj problem, u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50408


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u. Zatim mo?ete pokrenuti ovu ispravku na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Da biste sami re?ili problem, sledite ove korake:

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
 1. Pokretanje alatke ?Ure?iva? registratora?:

  Za Windows Vista i Windows 7:
  1. kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
   Ako se od vas zatra?e lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Dozvoli.
  Za Windows XP:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U registratoru prona?ite slede?u vrednost registratora i kliknite na nju:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform\UserOperations
 3. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 4. Otkucajte 1, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 6. Ponovo pokrenite ra?unar.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 982756 - Poslednji pregled: 12. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Professional Academic 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Klju?ne re?i: 
kbinstallation kbactivation kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmsifixme kbfixme KB982756

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com