Mô t? c?a Visual Studio 2010 gói b?n ghi d?ch v? 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 983509 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các thông tin v? Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1). Thêm vào đó, bài này li?t kê các v?n đ? đó c? đ?nh và nh?ng c?i ti?n công ngh? mà đư?c thêm vào trong Visual Studio 2010 SP1.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? có đư?c Visual Studio 2010 SP1

Đ? l?y Visual Studio 2010 SP1, ghé thăm web site c?a Microsoft sau đây:
Microsoft Visual Studio 2010 gói b?n ghi d?ch v? 1

V? service pack

hệ điều hành đư?c h? tr?

 • Windows Server 2008 R2 (x 64-based)
 • Windows 7 (x 86 d?a trên và x 64-based)
 • Windows Server 2008 (m?i x 86 d?a trên và x 64 d?a trên các phiên b?n) cùng v?i Service Pack 2
 • Windows Vista (m?i x 86 d?a trên và x 64 d?a trên phiên b?n ngo?i tr? phiên b?n) cùng v?i Service Pack 2
 • Windows Server 2003 R2 (m?i x 86 d?a trên và x 64 d?a trên các phiên b?n)
 • Windows Server 2003 (t?t c? x 86 d?a trên và t?t c? x 64 d?a trên các phiên b?n) cùng v?i Service Pack 2

  Lưu ? B?n ph?i có MSXML 6.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng các gói b?n ghi d?ch v? này trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c MSXML 6.0, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
  Microsoft Core XML b?n ghi d?ch v? (MSXML) 6.0
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) ho?c m?t phiên b?n sau này c?a Windows XP
 • Windows XP (t?t c? x 86 d?a trên phiên b?n ngo?i tr? phiên b?n) cùng v?i Service Pack 3

Ki?n trúc đư?c h? tr?

 • 32-bit (x 86)
 • 64-bit (x 64) (WOW)

Yêu c?u ph?n c?ng

 • 1.6 gigahertz (GHz) ho?c x? l? nhanh hơn
 • 1.024 MB RAM (1,5 GB n?u ch?y trong máy ?o)
 • 5,5 GB có s?n đ?a c?ng không gian
 • 5.400 V?ng/phút ổ đĩa c?ng
 • DirectX 9 có kh? năng v? đang ch?y t?i 1.024 x 768 ho?c cao hơn đ? phân gi?i màn h?nh
 • ? DVD

Yêu c?u ph?n m?m

B?n ph?i có m?t trong nh?ng chương tr?nh Visual Studio 2010 đư?c h? tr? đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?" cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng các gói b?n ghi d?ch v? này.

H? tr? cho Visual Studio 2010 SP1

H? tr? bi?u m?u chính c?a Visual Studio 2010 SP1 có s?n thông qua web site h? tr? c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? c?a Microsoft, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com
H? tr? c?ng đ?ng không bi?u m?u chính cho Visual Studio 2010 SP1 có s?n thông qua các di?n đàn m?ng nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các di?n đàn MSDN, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
http://Social.MSDN.Microsoft.com/forums/en-US/Categories

Bao g?m trong gói b?n ghi d?ch v? này

Visual Studio 2010 SP1 bao g?m m?t C?p Nh?t cho Microsoft.NET Framework 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2468871 Update for Microsoft.NET Framework 4

Thêm công ngh? c?i ti?n và các v?n đ? c? đ?nh trong Visual Studio 2010 SP1

Nh?ng c?i ti?n công ngh?

Giúp ngư?i xem 1.1
Đ? h? tr? các nhà phát tri?n năng su?t, m?t ?ng d?ng đ?c l?p cho xem t?i đ?a phương đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Visual Studio 2010 SP1. Nh?ng c?i ti?n công ngh? đư?c thêm vào trong tr?nh xem tr? giúp m?i đ?a phương:
 • Truy c?p nhanh menu bar icons: nhanh chóng truy c?p vào c?i ti?n công ngh? cao-cách s? d?ng ho?c công c? khác. Đi?u này bao g?m các ch? đ? tr? giúp tr?nh qu?n l? thư vi?n, in, tùy ch?n, và đ?ng b? hóa vào b?ng c?a n?i dung (TOC)
 • tra c?u c?c b? cài đ?t chuyên bi?t n?i dung
 • tra c?u cho phù h?p v?i chu?i trong ch? đ?
 • S? l?n xem giao di?n đi?u khi?n (TOC, ch? s?, ưa thích và k?t qu? t? t?m ki?m)
  • Danh sách t? khóa m?c ch? d?n ch? đ?
  • TOC xem
  • Yêu thích
  • L?ch s?
  • Xem danh sách k?t qu? tra c?u
 • L?i t?t menu
 • In n?i dung ô ch? đ?
 • Tùy ch?n: Thay đ?i cỡ phông hi?n th?, s? lư?ng các ch? đ? trong l?ch s?, và đó bên xem giao di?n đi?u khi?n đư?c hi?n th? trên
Silverlight 4 h? tr?
Microsoft Silverlight 4 công c? cho Visual Studio 2010 đư?c bao g?m trong Visual Studio 2010 SP1. Đi?u này thêm h? tr? cho nh?m m?c tiêu Silverlight 4 trong Silverlight nhà thi?t k? và d? án h? th?ng. Đi?u này c?ng h? tr? cho nh?ng c?i ti?n công ngh? Silverlight 4 m?i. Công ngh? m?i này bao g?m làm vi?c v?i phong cách ti?m ?n và các ?ng d?ng Silverlight 4 Out-of-tr?nh duy?t (OOB). B?n có th? t? đ?ng B?t đ?u và g? l?i các ?ng d?ng OOB t? bên trong IDE, ch? đ?nh XAP k? k?t cho các ?ng d?ng OOB đáng tin c?y, và thi?t l?p đ?c tính OOB c?a s?.
H? tr? cơ b?n đơn v? th? nghi?m cho các.NET Framework 3,5
Trong Visual Studio 2010 SP1, b?n bây gi? có các ch?c năng đ? ki?m tra các ?ng d?ng c?a b?n r?ng m?c tiêu các.NET Framework 3.5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t ch?c năng này, xem blog MSDN sau đây:
Amit Chatterjee c?a.NET 3.5 đơn v? th? nghi?m cu?c th?o lu?n
Thu?t s? hi?u su?t cho Silverlight
Visual Studio 2010 SP1 cho phép b?n đi?u ch?nh hi?u năng ?ng d?ng Silverlight b?i profiling m?. M?t h? sơ truy?n th?ng m? không th? đi?u ch?nh hi?u năng hi?n th? c?a các ?ng d?ng Silverlight. Nhi?u hơn profilers đư?c b? sung vào Visual Studio 2010 SP1, do đó b?n t?t hơn có th? xác đ?nh ph?n nào c?a các ?ng d?ng tiêu th? th?i gian.
IntelliTrace cho 64-bit và SharePoint
IntelliTrace là cách m?ng m?i g? l?i công ngh? trong Visual Studio 2010 cho phép b?n đ? di chuy?n ti?p và quay tr? l?i thông qua m?t phiên làm vi?c g? l?i. Tuy nhiên, v? các gi?i h?n trên th?i gian và b?i v? nó là m?t tính năng hoàn toàn m?i, công ngh? này không làm vi?c trong t?t c? các k?ch b?n.

Visual Studio 2010 SP1 cho phép IntelliTrace g? l?i công ngh? trên 64-bit gi?i pháp và gi?i pháp trang tr?i Microsoft SharePoint.
Tái t?o ph?n m?m
theo m?c đ?nh, th? hi?n ph?n m?m đư?c kích ho?t trên Windows XP và Windows Server 2003 đ? giúp c?i thi?n hi?u su?t và s? ?n đ?nh c?a Visual Studio 2010.
Phát hi?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t ch? đ? tr?n
N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t nhi?u phiên b?n c?a Visual Studio 2010 trên cùng m?t máy tính, m?t s? k?t h?p c?a chương tr?nh t?p nh? phân có th? ch?y trong cùng m?t th? hi?n c?a Visual Studio. Ví d?, v?n đ? này x?y ra khi b?n có b?n phát hành c?a Visual Studio 2010 Ultimate đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính mà b?n có Microsoft Visual Basic Express Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t. Lo?i công vi?c cài đ?t chuyên bi?t có th? gây ra s? ?n đ?nh ho?c ch?c năng các v?n đ?. Visual Studio 2010 SP1 phát hi?n hay không cài đ?t chuyên bi?t SP1 hoàn thành và có th? nh?c b?n c?p nh?t nó n?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không đ?y đ?. Đi?u này làm cho ch?c ch?n r?ng ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t trong m?t nhà nư?c đư?c bi?t đ?n ?n đ?nh.

Phát tri?n web

IIS Express h? tr?
Visual Studio 2010 SP1 cho phép b?n s? d?ng Internet Information Services (IIS) 7.5 Express như máy ch? lưu tr? đ?a phương cho các web site và các d? án ứng dụng web.

Lưu ? IIS 7.5 Express không đư?c bao g?m trong SP1, và b?n ph?i t?i v? nó m?t cách riêng bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p blog sau đây:
http://Weblogs.asp.net/scottgu/Archive/2011/01/03/vs-2010-SP1-Beta-and-IIS-Developer-Express.aspx
SQL Server CE 4 h? tr?
Visual Studio 2010 SP1 cho phép b?n qu?n l? t?p tin Microsoft SQL Server Compact 4.0 SDF gi?i pháp Explorer và h? ph?c v? Explorer trong b?i c?nh c?a các d? án web. Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 cho phép b?n s? d?ng SQL Server Compact 4.0 cùng v?i Microsoft ASP.NET Web Forms trong m?t ki?m soát ngu?n d? li?u SQL.

Lưu ? SQL Server Compact 4.0 không đư?c bao g?m trong Visual Studio 2010 SP1, và b?n ph?i t?i v? nó m?t cách riêng bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p blog sau đây:
VS 2010 SP1 và SQL CE
Dao c?o h? tr?
Thay đ?i đư?c th?c hi?n h? th?ng d? án web và ch?nh s?a đ? h? tr? cú pháp m?i dao c?o. Cú pháp m?i này đư?c s? d?ng b?i ASP.M?ng lư?i các web site và ASP.NET MVC 3.

Lưu ? Dao c?o không đư?c bao g?m trong SP1, và b?n ph?i t?i v? nó m?t cách riêng bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p blog sau đây:
Gi?i thi?u "Razor"-m?t công c? xem m?i cho ASP.NET

Làm th? nào đ? có đư?c dao c?o cú pháp h? tr? trong Visual Studio 2010

H?i nh?p web PI
H? tr? cho Microsoft Web n?n t?ng cài đ?t chuyên bi?t (PI) đư?c thêm vào trong Visual Studio 2010 SP1 như sau:
 • M?t thanh công c? m?i đư?c thêm vào cho phép đ? truy c?p nhanh đ? B?t đ?u các phiên b?n m?i nh?t c?a Web PI. Ngoài ra, n?u Web PI không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, nó đư?c t?i v? trư?c.
 • Khi b?n m? web site d? án s? d?ng IIS 7.5 Express, SQL Server Compact 4.0 ho?c ASP.NET Razor cú pháp, m?t hộp thoại s? xu?t hi?n mà cung c?p cho t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n này b?ng cách s? d?ng Web PI n?u các thành ph?n không đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
Th? tri?n khai ph? thu?c
M?t s? thành ph?n công ngh? m?i đư?c thêm vào trong Visual Studio 2010 SP1 có th? đư?c rác b? trí cùng v?i m?t ?ng d?ng. Sau đó, b?n có th? s? d?ng các thành ph?n ngay c? khi b?n tri?n khai các ?ng d?ng máy ch? mà nh?ng thành ph?n đang không đư?c cài đ?t chuyên bi?t. M?t hộp thoại m?i đư?c thêm vào trong Visual Studio 2010 SP1 mà làm cho nó d? dàng hơn đ? thêm các ph? thu?c th? tri?n khai các d? án web. Đ? truy c?p vào hộp thoại, b?m chu?t ph?i vào các d? án trong gi?i pháp Explorer, và ch?n Thêm ph? thu?c th? tri?n khai. Các thành ph?n sau đây đư?c h? tr?:
 • ASP.Các web site NET s? d?ng dao c?o cú pháp
 • SQL Server Compact 4,0
 • ASP.NET MVC 3
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p blog sau đây:
BIN tri?n khai ASP.NET MVC 3 v?i dao c?o đ?n m?t máy ch? Windows mà không MVC cài đ?t chuyên bi?t

Làm th? nào đ? các d? án web Bin tri?n khai SQL Compact Edition 4.0 và dao c?o
H? tr? HTML5 và CSS3
Sơ b? h? tr? thêm cho HTML5 đ? tr?nh biên t?p HTML đ? các b?n có th? l?y IntelliSense và xác nh?n cho các ph?n t? HTML và các thu?c tính. M?t phiên b?n đ?y đ? mà s? tr? v? m?t kinh nghi?m HTML5 đ?y đ? hơn s? đư?c cung c?p trong m?t phiên b?n m?i c?a Visual Studio. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p blog sau đây:
HTML5 & CSS3 trong Visual Studio 2010 SP1
WCF RIA b?n ghi d?ch v? V1 SP1 bao g?m
b?n ghi d?ch v? WCF RIA bây gi? đ?a phương hóa b?ng 10 ngôn ng? khác đư?c h? tr? b?i Visual Studio 2010 SP1. M?t th?c th? bây gi? có th? ch?a các thành viên c?a m?t lo?i ph?c t?p. Ví d?, b?n có th? s? d?ng các lo?i Customer.Address nơi khách hàng là m?t th?c th?, nhưng đ?a ch? không ph?i là m?t th?c th?. M?t lo?i th?c th? bây gi? có th? đư?c s? d?ng trong các l?p h?c DomainService nhi?u trong ?ng d?ng tương t?. Nh?ng h?n ch? v? cách s? d?ng m?t lo?i th?c th? nh?t đ?nh bên trong nhi?u nh?t m?t DomainService đư?c nâng lên. M?t đi?m kh? năng m? r?ng m? th? h? là bây gi? công khai. Nó có th? đư?c s? d?ng cho máy T4 d?a trên và khác m?-phát đư?c bên ngoài đ? s?n ph?m. Ngoài ra, các DataForm thêm/lo?i b? các ho?t đ?ng bây gi? đư?c kích ho?t cho các l?p h?c EntitySet và l?p EntityCollection.
Thêm thông tin v? phát tri?n web
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?i ti?n công ngh? khác trong Visual Studio 2010 SP1 cho nhà phát tri?n web, truy c?p vào blog sau đây:
HTML5 & CSS3 trong Visual Studio 2010 SP1

XAML Editor/nhà thi?t k?

Đi đ?n giá tr? đ?nh ngh?a
Cho phép b?n đi?u hư?ng tr?c ti?p t? ki?m soát trên m?t trang v?i phong cách đư?c áp d?ng cho các đi?u khi?n. Đi?u này có ngh?a là b?n có th? nhanh chóng và d? dàng hi?u và làm vi?c v?i các c?u trúc phong cách và tài nguyên trong ?ng d?ng và cu?i cùng đ? hi?u ch?c ch?n "t?i sao nút ch?n m?t đó vào ?ng d?ng c?a b?n là màu đ?."
Phong cách IntelliSense
Cho phép b?n d? dàng s?a đ?i phong cách mà b?n đ? có trong XAML. Bây gi? b?n có đư?c IntelliSense cho thu?c tính và giá tr? c?a h? trong m?t phong cách đó là d?a trên TargetType.
Công c? ch?n ngu?n d? li?u
Cho phép b?n d? dàng ch?n và s?a đ?i dữ liệu nguồn thông tin tr?c ti?p t? b? m?t thi?t k?.
Nâng cao lư?i l?nh
Cho phép b?n d? dàng thêm, lo?i b? và s?p x?p l?i lư?i hàng và c?t.
Biên t?p viên đ? dày m?i
Cho phép s? lư?ng l?n b?n ch?nh s?a các m?c c? th? như biên l?i nhu?n hay padding vào nhi?u đi?u khi?n.
M?u d? li?u h? tr?
Cho phép b?n thêm d? li?u m?u đ? xem m?c m?u và bindings ánh sáng lên c?a b?n lúc thi?t k?. Không ch? đi?u này làm cho hooking d? li?u bindings d? dàng hơn thông qua các b? d? li?u gi?i h?n trên ch?n, nó c?ng có ngh?a là b?n có th? thi?t k? kích thư?c n?i dung và t? đ?ng b? trí nhi?u hơn n?a thông su?t. Ngoài ra, d? li?u th?i gian thi?t k? s? ch?y s?ch gi?a Visual Studio và bi?u hi?n s? pha tr?n.
Gia tăng s? ?n đ?nh
Nhi?u s? ?n đ?nh c?i ti?n đư?c th?c hi?n cho Visual Studio 2010 SP1. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p blog sau đây:
Cu?i cùng Phiên b?n c?a Silverlight 4 c? cho Visual Studio 2010 là bây gi? có s?n

C ++

MFC d?a trên tăng t?c GPU đ? h?a và h?nh ?nh đ?ng
Visual Studio 2010 SP1 cho phép hai công ngh? sau đây cho MFC:
 • Direct2D, m?t đ? h?a tăng t?c ph?n c?ng, ngay l?p t?c ch? đ?, 2-D API cung c?p hi?u su?t cao và ch?t lư?ng cao rendering cho 2-D h?nh h?c, ?nh bitmap và văn b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
  Direct2D
 • Windows ho?t h?nh qu?n l?, cho phép h?nh ?nh đ?ng phong phú c?a các y?u t? giao di?n ngư?i dùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
  Windows ho?t h?nh qu?n l?
B?n có th? chi?m ưu th? c?a hai công ngh? mà không vi ph?m các mô h?nh l?p tr?nh MFC. Ngoài ra, b?n có th? t?m th?y tr?nh di?n trong m?c tin thư thoại sau:
ổ đĩa: \Program Files\Microsoft visual Studio 10.0\Samples\1033\VC2010SP1Samples.zip
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng c?i ti?n công ngh? trong Visual Studio 2010 SP1, truy c?p vào web site sau đây:
Các tranh m?i MFC cho Visual Studio 2010 SP1
M?i AMD và Intel instruction set h? tr?
Visual Studio 2010 SP1 thêm ch?c năng n?i t?i ho?c intrinsics đ? cho phép các ph?n m? r?ng trên các AMD và Intel m?i microprocessors s? đư?c phát hành vào năm t?i. Các ch?c năng n?i t?i cho phép hi?u qu? cao máy tính mà không có chi phí m?t cu?c g?i ch?c năng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch?c năng intrinsics, truy c?p vào web site sau đây:
Tr?nh biên d?ch Intrinsics
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ph?n m? r?ng, truy c?p vào các web site bên th? ba sau đây:
Intel AVX Tây

Th?i gian ch?y Visual Basic nhúng
M?t Visual Basic compiler tính năng m?i đư?c thêm vào đó cho phép các nhà phát tri?n Visual Basic đ? nh?m m?c tiêu các ?ng d?ng và thư vi?n lúc n?n t?ng nơi mà th?i gian ch?y Visual Basic đ?y đ? không s?n dùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p blog sau đây:
VB l?i-ch? đ? t?ng h?p m?i trong Visual Studio 2010 SP1

Danh sách các v?n đ? c? đ?nh

Qu?n l? thư vi?n tr? giúp
Ngư?i qu?n l? thư vi?n tr? giúp không h? tr? nhi?u phiên đ?ng th?i.
Đ?i l? thư vi?n tr? giúp
 • Các thư vi?n tr? giúp đ?i l? không kh?i đ?ng l?i sau khi c?p nh?t n?i dung. Các thư vi?n tr? giúp đ?i l? có th? s?p đ? khi b?n l?n đ?u kh?i đ?ng nó mà không có n?i dung.
 • Khi b?n đi?u hư?ng đ?n các URL không h?p l?, các đ?i l? không hi?n th? các N?i dung không t?m th?y Trang.
Visual Studio Editor
Visual Studio Shell
 • 533342: Các menu ng? c?nh di chuy?n ngay c? khi không có ch? đ? cho h?.
 • 558149: "T?m và thay th?" c?a s? phát tri?n r?ng hơn m?i khi nó đư?c m? ra.
 • 574681: Visual Studio đ? v? khi b?n b?m vào m?t phân cách tr?nh đơn.
 • 636464: Visual Studio tai n?n v?i m?t ngo?i l? COM m?i khi b?n đóng nó.
 • Visual Studio tai n?n khi nó đóng c?a.
 • Visual Studio đ? v? khi b?n s? d?ng AMD CodeAnalyst.
 • Visual Studio kh?i đ?ng l?i m?i khi b?n c? g?ng đ? đóng nó.
 • T?i m?t gi?i pháp b?ng cách b?m đúp vào t?p tin c?a nó gây ra không c?n thi?t dll đư?c n?p.
 • Th?i gian nhàn r?i x? l? bên trong Visual Studio nguyên nhân ch? đ? không c?n thi?t b?i c?nh chuy?n đ?i.
 • Ti?n b? hộp thoại xu?t hi?n đ?i v?i m?t s? k?ch b?n. Ví d?, các Đi đ?n đ?nh ngh?a cho các d? án C++ m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n đ?n cu?i.
 • LightSwitch không t?i khi b?n ch?y ch? đ? "devenv /safemode".
 • Biên t?p viên ng?ng đáp ?ng khi b?n m? .aspx và .js t?p tin b?ng cách s? d?ng Telerik.
 • G? b? Đ? đánh giá ch? t? màn h?nh gi?t gân Express.
 • Tr?nh đ?c màn h?nh và viên nén gây ra Visual Studio s?p đ? khi con tr? t?m d?ng trên các Hoàn tác nút ch?n m?t.
 • Visual Studio đ? v? khi b?n đóng m?t nhóm n?i c?a multi-instance công c? windows.
 • Visual Studio đ? v? khi b?n lùi l?i m?t tệp kiểm thử.
Visual Studio m? r?ng
Tr?nh g? l?i

Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 cho bi?t thêm nh?ng c?i ti?n:
 • C?i ti?n khi mini b?i ch?a t?p tin và g? l?i t?p k?t xu?t nh? đư?c m?.
 • C?i ti?n đ? gi?m b?t treo c?ng khi g?n m?t quá tr?nh.
 • C?i thi?n đ? tin c?y trong thông đi?p đi qua giao di?n (B? KH & ĐT) g? l?i.
 • Ch? đ? slipping c?i ti?n trong ch?c năng đánh giá.
IntelliTrace
 • t?p nh?t kí đư?c g? b? cho các ho?t đ?ng tr?nh d?n đ?a.
 • Tai n?n đư?c gi?i thi?u trong ?ng d?ng c?a khách hàng đang c? đ?nh.
 • M?t v? tai n?n x?y ra khi b?n chuy?n sang c?a s? tháo g? b?n nh?p vào ch? đ? l?ch s? là c? đ?nh.
 • Tai n?n ngày thoát v? c?a đ?t m?t t?p tin d?u ki?m v?t trong ch? đ? Run c? đ?nh.
Thi?t l?p các d? án
Nhà thi?t k? HTML
ASP.NET Editor
ASP.NET Data
Các d? án web
JScript Editor
 • Thêm không gian đư?c thêm theo lu?t khi các Gi? tabs tùy ch?n đư?c ch?n.
 • Th?t l? không đúng cho literals đ?i tư?ng có s?n ph?m nào.
 • Các JScript ch?c năng đ?nh d?ng tùy ch?n Parens không ho?t đ?ng như là "worded ngo?c."
 • phím l?i tắt ALT + A đư?c s? d?ng không chính xác cho các Cheøn khoaûng traéng sau t? khóa ch?c năng cho các ch?c năng vô danh b? ch? huy.
 • Atlas IntelliSense không ph?i là hi?n nay khi k?ch b?n qu?n l? có đư?ng d?n ServiceReference http.
 • B? nh? c?a tr?nh Visual Studio tăng lên đ?n 300 MB khi b?n m? m?t d? án khác, b?n đ? l?i d? án hi?n t?i m?, và d? án hi?n t?i đ? có r?t nhi?u t?p tin JScript đư?c m?.
 • Không có IntelliSense t?n t?i bên trong m?t ForIn đi?u ki?n.
 • T?c đ? tăng trư?ng r?t l?n b? nh? x?y ra khi b?n nh?n xét ho?c b? ghi chú t?p tin JScript l?n.
 • Cách g? là r?t ch?m trong m?t t?p tin JScript có n?i dung dài trên cùng m?t d?ng.
 • Các thành viên toàn c?u đ?n t? t?p tin bên ngoài không th? t?m th?y IntelliSense.
 • M?t colorization và IntelliSense x?y ra sau khi b?n C?p Nh?t IntelliSense đ? tham kh?o m?t b?n ghi d?ch v? t? xa ho?c không t?n t?i.
Công c? phát tri?n Windows Phone
Vi?c tri?n khai các t?p tin XAP hơn 64 MB có th? không đ? th? nghi?m và g? l?i vào các thi?t b? đi?n tho?i th? ch?t.
T?ng WPF và nhà thi?t k? Silverlight

Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n:
 • C?i thi?n hi?u su?t khi b?n ch?n m?t tóm lư?c gam m?u s?c khác nhau đư?c b? sung.
 • Các Ti?t ki?m hộp thoại s? xu?t hi?n khi b?n đóng m?t gi?i pháp sau khi m?t s? ki?n trong Visual Basic đư?c t?o ra.
 • H? tr? cho di đ?ng h?i đ?ng khác nhau đư?c thêm vào.
XAML nhà thi?t k? b? m?t thi?t k?

Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n:
 • Ch?p đi?u khi?n gi?m b?t m?t đi?u khi?n ScrollViewer.
 • M? ngư?i dùng có th? gây ra m?t ngo?i l? unhandled trên thanh vàng bây gi? s? hi?n th?.
XAML Refactoring
 • Khi b?n đ?i tên m?t lo?i, tính ch?t c?a các lo?i h?nh không đ?i tên trong các t?p tin XAML cho Visual Basic.
 • T?p lu?ng công vi?c đang XAML d?a trên nh?n refactoring s? ki?n t? các m? đ?ng sau các file ti?n tr?nh công vi?c.
 • Refactoring và "Đi đ? đ?nh ngh?a" không làm vi?c như mong đ?i khi b?n tương tác v?i tác ph?m XAML, và XAML t?p không ph?i là m?...
 • Sau khi b?n đ?i tên m?t l?p h?c, B? x? lí bi?n c? không t?o ra các s? ki?n cho các l?p h?c đư?c đ?i tên thành.

Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n:
 • H? tr? cho refactoring lo?i trong các TypeArguments thu?c tính đư?c thêm.
 • H? tr? cho refactoring không gian tên bao g?m l?p ráp trong đ?nh ngh?a s? đư?c thêm.
XAML b?t đ?ng s?n thanh tra
 • B?t đ?ng s?n StyleTypedProperty không đư?c h? tr? b?i b? ch?n phong cách.
 • 551488: Biên t?p viên XAML StringFormat không h? tr? nhân v?t ch?y thoát đôi.
 • Khi tr?nh biên t?p XAML pinned, và b?n thi?t l?p bindings ho?c tài nguyên, t?p trung bàn phím có th? b? m?t.
 • Đ?nh ngh?a "Đi đ?n giá tr?" s? hi?n th? m?t hộp thoại thông báo l?i khi đ?nh ngh?a đi?m đ?n t?p tin ?ng d?ng XAML.
 • Kèm theo thu?c tính trong các thanh tra tài s?n bi?n m?t sau khi b?n xây d?ng các gi?i pháp.
 • Khi tr?nh biên t?p bàn ch?i pinned, nó có th? gây ra các tài s?n cùng xu?t hi?n nhi?u l?n trong các thanh tra b?t đ?ng s?n.
 • Các N?i dung b?t đ?ng s?n không đư?c hi?n th? khi thanh tra tài s?n đư?c s?p x?p theo m? ngu?n.
 • M?t l?i x?y ra n?u b?n m? b?ng ch?n Databinding khi DataContext đư?c thi?t l?p đ? CollectionViewSource.
 • M?t l?i x?y ra n?u b?n áp d?ng m?t phong cách đư?c n?p t? m?t d? án khác b?ng cách s? d?ng b?ng ch?n tài nguyên.
 • Thu?c tính g?n dư th?a đư?c hi?n th? b?t ng?.
 • Nhà nư?c m? r?ng ho?c s?p đ? c?a các B?t đ?ng s?n th? lo?i không ti?p t?c t?n t?i sau khi xây d?ng b?t lên và ch?y.

Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n:
 • H? tr? cho thi?t l?p kèm theo tài s?n có cùng tên nhưng không gian tên khác nhau trong các thanh tra tài s?n đư?c thêm.
 • H? tr? thêm th?a k? như m?t ngu?n có th? ch? cho các đi?m đánh d?u ki?m b?t đ?ng s?n trong các thanh tra tài s?n đư?c thêm cho d? án Silverlight.
XAML Editor
Visual Studio công c? cho các văn ph?ng (VSTO)

Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 c?i thi?n hi?u su?t trên th?i gian ch?y VSTO.

Windows t?o thành thi?t k?
 • B?n s? d?ng Visual Studio 2010 IDE đ? m? m?t d? án trong m?t phiên b?n c?. Ví d?, b?n m? m?t d? án Visual Studio 2008. Sau m?t phiên h?p g? l?i, b?n không th? xây d?ng l?i ho?c g? l?i d? án m?t l?n n?a, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  Không th? sao t?p "obj\Debug\assembly_name"đ?"bin\Debug\assembly_name". Quá tr?nh này không th? truy nh?p t?p ' bin\Debug\assembly_name"b?i v? nó đang đư?c s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh khác.
 • N?u b?n đ?i tên ho?c hoàn tác m?t dán c?a c?a s? h?nh th?c ki?m soát trong các nhà thi?t k?, nhà thi?t k? t?p tin r? r? trong trư?ng h?p Visual Studio 2010.
 • B?n nâng c?p lên m?t d? án Visual Studio 2005 Visual Studio 2010, và b?n retarget d? án các.NET Framework 4. Khi b?n đóng th?m Visual Studio, m?t phiên b?n ngôn ng? đư?c h? tr? c?a Visual Studio có th? s?p đ?.
Visual Studio công c? cho SharePoint
 • Thêm m?t CAS quy?n thi?t l?p đ? m?t gói bi?u hi?n m?u gây ra tri?n khai F5 đ? th?t b?i.
 • Tr?c quan th? h? m? Ph?n Web là sandboxed không n?u các t?p tin ASCX vư?t quá đ? dài nh?t đ?nh.
Visual Studio Data Tools
Visual Basic Compiler
Visual Basic Editor
C# Compiler
 • M?t s? vi ph?m truy nh?p x?y ra khi b?n g? l?i m?t C# c?u có kho?ng 500 l?nh v?c.
 • Nhà thi?t k? có th? không đ? đi?u đúng ki?n lo?i trong m? s? đó đư?c phát ra.
C# Editor
 • 610734: Visual Studio 2010 tai n?n khi nó vi?t m? lúc thi?t k?.
 • 621084: MVC3 Razor release ?ng viên có th? làm cho m?t không h?p l? m? kh?i indention khi phát hành ?ng c? viên autoformats m?t tài li?u.
 • Trong các d? án WPF, C# IntelliSense b?n ghi d?ch v? có th? s?p đ? trên t?t máy.
 • N?u gói đa nh?m m?c tiêu không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, d?ch C# ngôn ng? v? tai n?n khi b?n c? g?ng t?i m?t d? án.
 • L?nh "Làm n?i b?t tham kh?o" gây ra m?t v? tai n?n trong m?t s? trư?ng h?p khi m?t t?p tin b? đóng c?a.
 • T?o ra lo?i có th? gây ra m?t báo cáo tai n?n khi b?n m? t?p tin đư?c t?o ra.
 • Thông minh th? có th? gây ra m?t báo cáo tai n?n trong m?t s? k?ch b?n web.
 • M?t báo cáo tai n?n x?y ra khi b?n thay đ?i các Công c?ng l?nh v?c B?t đ?ng s?n.
 • Khi b?n t?m d?ng con tr? qua m?t đ?i s? đư?c đ?t tên, QuickInfo tai n?n n?u tên phương pháp phù h?p v?i tên đ?a phương class.
 • C# IntelliSense tai n?n khi ph?n m? r?ng gi?i pháp Navigator đư?c cài đ?t chuyên bi?t, và m?t trang "aspx\web" đư?c m? ra như t?p b? sung.
 • Phím BACKSPACE không làm vi?c m?t cách chính xác cho Tri?u tiên kí t? đ?i di?n trong tr?nh so?n th?o văn b?n.

Thư vi?n chu?n C++
Microsoft n?n t?ng Classes (MFC) và thư vi?n m?u ho?t đ?ng (ATL)

Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 c?i thi?n an ninh và hi?u năng và cung c?p các c?i ti?n khác trong ATL/MFC.

C Runtime (CRT)

C++ Editor

Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n:
 • Hi?u su?t và s? ?n đ?nh c?i ti?n
 • Hi?u qu? qu?n l? b? nh?
 • C?i ti?n khác IDE đ? ngăn ch?n giao di?n ngư?i dùng (UI) đóng băng và các v? đ?ng
 • C?i thi?n hi?u su?t cho F12 (Goto Definition) phím ch?c năng trên các d? án l?n.
C++ Compiler

Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n:
 • T?i ưu hóa và b?n s?a l?i trong m?t s? m? th? h? th?
 • Qu?n l? xây d?ng Incremental parity v?i Visual Studio 2008. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  982721 B?t đ?ng s?n cho phép qu?n l? gia tăng Build không t?n t?i khi b?n m? trang tính ch?t, trang thuộc tính d? án cho m?t d? án Visual C++ 2010
C++ g? l?i
F #
Visual Studio 2010 SP1 s?a ch?a các v?n đ? v?i s? ?n đ?nh c?a tr?nh biên d?ch và m? đúng đ?n cho m? đư?c t?o ra. Ví d?, gói b?n ghi d?ch v? này s?a ch?a g?i ư?c tính đúng đ?n cho n?n t?ng g?i và phát ra XML tài li?u b?nh lu?n cho phương pháp m? r?ng. Ngoài ra, gói b?n ghi d?ch v? này c?i thi?n hi?u su?t c?a t?o ra m?t s? ki?n móc lên.
Th?i gian ch?y concurrency

Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n:
 • r? b? nh? sai tích c?c không c?n đư?c thông báo khi b?n s? d?ng th?i gian ch?y Concurrency (ConcRT).
 • "__Stdcall" g?i ư?c bây gi? đư?c h? tr? b?i t?t c? các PPL, ConcRT, và đ?ng th?i container.
 • M?t s? vi ph?m truy nh?p không x?y ra trên "concurrent_queue" v?i "std::string."
 • Thùng ch?a liên k?t có th? đư?c s? d?ng v?i ch?c năng "parallel_for_each".
Các d? án b? máy cơ s? d? li?u
 • Tri?n khai d? án b? máy cơ s? d? li?u l?i khi b?n c? g?ng thu h?i quy?n truy c?p b?ng cách s? d?ng tùy ch?n mức cấp phép.
 • Tùy ch?nh .dbschema t?p tin có ch?a kí t? đ?i di?n nonprintable gây ra Visual Studio s?p đ? khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p m?t mô h?nh.
 • Tính năng "So sánh lư?c đ?" b? qua các sáng tác tr? em khi các Ch? so sánh các y?u t? mà t?n t?i trong m? ngu?n kho?n m?c đư?c kích ho?t.
 • Khi b?n s? d?ng thu?t s? t?p Script SQL nh?p kh?u, t?p l?nh có m?t m?c ch? d?n toàn văn b?n, và các Ghi đè lên các đ?i tư?ng đ? t?n t?i trong các d? án ch?n hộp kiểm, b?ng trong k?ch b?n có th? đư?c thay th?.
 • "So sánh lư?c đ?" ? ki?n h?u ích trong b?ng c?t khi ti?n ích vi?t b?n c?p nh?t cho m?t d? án, và các đ?i tư?ng đư?c thi?t l?p đ? B? QUA.
 • M?t tri?n khai gia tăng b? máy cơ s? d? li?u d? án tr? nên không đáp ?ng khi các d? án có dài h?n ch? ki?m tra mà ph?i đư?c chu?n hoá.
 • Ch? s? g?i ? gi?i quy?t trên b? máy cơ s? d? li?u tham chi?u trong m?t b? máy cơ s? d? li?u d? án xây d?ng.
Phân tích m?
Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n sau đây:
 • Phân tích m? qu?n l? (FxCop) bây gi? cài đ?t chuyên bi?t trên x 64 máy ch? TeamBuild.
H? sơ
 • Hi?u su?t Explorer không t?i khi nhi?u Visual Studio trư?ng h?p đang B?t đ?u.
 • JScript profiling không ho?t đ?ng trên Nga và châu Âu và M? Latinh ngôn ng? hệ điều hành khác.
 • JScript profiling không ho?t đ?ng v?i Windows Internet Explorer 9.
 • Visual Studio đ? v? khi b?n c?u h?nh m?t d? án ứng dụng web b?ng cách s? d?ng m?t Máy ch? Web khách hàng thi?t l?p.

Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n:
 • L?y m?u chính xác hơn trong Hyper-V
 • C?i ti?n JavaScript profiling b?t profiling c?a nhi?u quy tr?nh
 • S? ?n đ?nh c?i ti?n nó th?c hi?n 64-bit profiling
Khám phá m? và xác nh?n
 • Tai n?n x?y ra v?i đ? th? chuy?n hư?ng c? đ?nh.
 • M?t v?n đ? UX thanh cuộn bên trong tr?nh đơn l?a ch?n cao c?p c?a ki?n trúc Explorer c? đ?nh.
 • T?p t?m th?i v?n c?n sau khi xác nh?n l?p ch?y.
 • "Ch?a b?i" hành đ?ng trên c?p C++ có th? gây ra ki?n trúc Explorer s?p đ?.
T4
Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n:
 • Tu? ch?nh ho?c m? r?ng T4 m?u b?ng cách s? d?ng m?u th?a k?
 • S? d?ng thư vi?n tr? giúp v?i T4 nhi?u hơn n?a d? dàng b?i v? T4 không c?n khóa tham chi?u h?i đ?ng khác nhau trong b? nh?
 • Tri?n khai T4 máy ch? xây d?ng c?a b?n cho th?i gian xây d?ng th? h?
Ki?n trúc công c?
 • 526547: Xác đ?nh tr?nh t? sơ đ? sàn, rearrange b? trí, và Lifelines không l??ß?úng như mong đ?i.
 • 533921: B?n nh?n đư?c thông báo "M?c v?i cùng m?t phím đ? đư?c thêm vào" trong m?t bi?u đ? tr?nh t?.
 • S? d?ng tương tác b? m?t sau khi cu?c s?ng nhóm đư?c m? r?ng.
 • B?n không th? m? m?t bi?u đ? n?u b?n thay đ?i tên hoàn toàn đ? đi?u ki?n m?t giao di?n, và các ?n tên đ? đi?u ki?n tùy ch?n đư?c thi?t l?p đ? S? th?t. Trong trư?ng h?p này, th?c hi?n m?t giao di?n đư?c hi?n th? như m?t đ? ng?t cho tr?.
 • Xác nh?n là b? h?ng chung tham s? tài li?u tham kh?o bên trong m?t cơ th? phương pháp.
 • Mô h?nh hóa d? án cho phép ngư?i dùng t?o trùng l?p tên là tài li?u tham kh?o. V?n đ? này có th? d?n đ?n tham nh?ng d? án.
 • X?y ra m?t l?i null tham chi?u cho giao di?n r? ràng vi?c tri?n khai và sơ đ? sàn thoáng qua khi b?n t?o ra m?t sơ đ? sàn chu?i.
Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n:
 • Tương tác thư bây gi? đư?c s?p x?p.
 • Backlinks vào các y?u t? đ? l?p t? nhóm n?n t?ng máy ch? công vi?c m?c đang h? tr?.

Visual Studio Test

Th? nghi?m web/t?i
 • 584634: K?t qu? WebTest ngư?i xem có th? s?p đ? khi m?t th? nghi?m th?c hi?n.
 • M?t ngo?i l? OutOfMemory đư?c ném khi b?n th?c hi?n thao tác t?m ki?m/thay th? trong m?t yêu c?u.
 • Quá tr?nh Devenv.exe tai n?n sau khi b?n nh?p vào liên k?t "ngư?ng hành vi vi ph?m" trên thanh trạng thái k?t qu? th? nghi?m.
 • Qu?y trên bi?u đ? "Th?i gian ph?n ?ng trang" bi?n m?t sau khi ch?y xong.
 • K?t qu? b?ng văn b?n đ? LoadTest DB m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n đ?n cu?i.
 • Hi?u su?t Counters b? rơi trong th?i gian th?c hi?n ki?m tra t?i.

UnitTest/TestExecution
 • 575870: M?t đi?u ki?n ch?ng t?c t?n t?i trong b? đi?u khi?n th? nghi?m là nguyên nhân gây các xét nghi?m đ? đi vào t?nh tr?ng "Không th?c hi?n".
 • M?t th? nghi?m ch?y đi?m d?ng đáp ?ng khi QTAgent không B?t đ?u ho?c ch?y th? nghi?m d?ng đáp ?ng trong các Main() ch?c năng.
 • Đ?u ra TestContext không chính xác cho các bài ki?m tra bên trong đư?c ch?a bên trong m?t bài ki?m tra đ? ra l?nh.
 • M?t v?n đ? hi?u su?t x?y ra khi m?t th? nghi?m đư?c n?p trong th? nghi?m đi?u khi?n.
 • Ch?y m?t lư?ng l?n các bài ki?m tra trên m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m lá m?t s? xét nghi?m thu?c "Không th?c hi?n".
 • M? màu cho b?o hi?m m? không làm vi?c cho không đư?c qu?n l? C++ M?.
 • Các TestCaseId b?t đ?ng s?n đi ra là như nhau cho t?t c? các trư?ng h?p ki?m tra mà liên k?t v?i các phương pháp th? nghi?m tương t?.

TCM Server
 • Vi?c xây d?ng l?i nhà kho m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n đ?n cu?i.
 • Vi?c thi?t đ?t l?i k?t qu? ki?m tra t? đ?ng có th? gây ra hai thay đ?i c?a m?t đi?m đ? xu?t hi?n trong kho hàng như là phiên b?n hi?n t?i.

Microsoft th? nghi?m qu?n l?
 • "C?u h?nh ch?n đoán Data Adapter-s? k?" trang c?t ng?n trong các phiên b?n ngôn ng? khác nhau c?a Microsoft th? nghi?m qu?n l?.
 • Phân tích k?t qu? ki?m tra nguyên nhân k?t qu? tr? thành k?t qu? m?i nh?t trong xu hư?ng đi?m th? nghi?m.
 • Thi?t đ?t ngôn ng? bên ph?i-sang-trái không v?n t?n t?i trên toàn MTM phiên.
 • Ki?m tra truy v?n d?a trên b? Ali m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n cho d?y ph?ng l?n.
 • M?t v? tai n?n có th? x?y ra b?n ch?n lo?i tr?nh duy?t đ? phát l?i Firefox trong Microsoft th? nghi?m Runner.
 • B?n không th? thu th?p d? li?u Intellitrace n?u ?ng d?ng đó đang đư?c th? nghi?m đư?c B?t đ?u như là m?t ph?n c?a hành đ?ng ghi âm cho trư?ng h?p th? nghi?m.
 • Các t?p tin đính kèm tính cho k?t qu? th? nghi?m tr? v? 0 khi iterating thông qua m?t lư?ng l?n các k?t qu? th? nghi?m.
 • B?n không th? liên k?t trư?ng "tham s? m?t kh?u" khi b?n t?o hành đ?ng ghi âm.

Ngoài ra, Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n:
 • Mô t? trư?ng h?p th? nghi?m có th? đư?c hi?n th? trong Microsoft ki?m tra qu?n l?.
 • C?i thi?n hi?u su?t cho Microsoft th? nghi?m qu?n l? đư?c cung c?p.
 • H? tr? cho bi?u hi?n Encoder 4,0 trong hư?ng d?n s? d?ng th? nghi?m s? đư?c thêm. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2160831 Update for Microsoft Visual Studio 2010 d? li?u Video Adapter
Ph?ng thí nghi?m qu?n l?
 • 580348: Không th? thay đ?i máy ch? Microsoft System Center B? qu?n lí c?u h?nh (SCVMM) đư?c c?u h?nh cho m?t ?ng d?ng TFS Tier.
 • M?t quy tr?nh làm vi?c tri?n khai/th? nghi?m xây d?ng không th? s? d?ng đ?a đi?m th? trên DFS ho?c trên chia s? WebDav.
 • B?n không th? ch?n m?t c?u h?nh cho xây d?ng hi?n có mà có nhi?u hơn m?t c?u h?nh trong m?t quy tr?nh làm vi?c tri?n khai/th? nghi?m xây d?ng.
 • Máy ch? xây d?ng b?n ghi d?ch v? tai n?n n?u nó đang ch?y trong "Ch? đ? ph?ng thí nghi?m", và các tài kho?n b?n ghi d?ch v? không có hành chính ?y nhi?m.
 • Khi các đ?i l? xây d?ng và các đ?i l? ph?ng thí nghi?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t phi-lab qu?n l? máy ?o, các đ?i l? xây d?ng không B?t đ?u.
FastForward/CodedUITest
 • 553625: Giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m d? án m? hoá không tương h?p v? sau v?i thi?t l?p và tri?n khai các d? án trong cùng m?t gi?i pháp.
 • 597945: M?t ngo?i l? UITestException đư?c ném trong phương pháp BrowserWindow.FindMatchingControls.
 • Giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m đi?u khi?n đư?c thêm vào UIMap đang qu?n.
 • Vi?c t?o ra m?t m? hóa giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m t? m?t ghi âm hành đ?ng hi?n t?i không hi?n th? trong hộp thoại ch?ng ch? thay th?.

Ngoài ra, h? tr? cho vi?c ghi và phát l?i m? UITest đư?c thêm vào cho Internet Explorer 9 phiên bản bê-ta trong ch? đ? xem kh? năng tương h?p v? sau.

SQL

C?p d? li?u ?ng d?ng d? án: D? li?u-Tier Application Framework phiên b?n 1.1
Visual Studio 2010 SP1 có nh?ng c?i ti?n:
 • DAC nâng c?p đư?c h? tr? trên SQL Azure và trên máy ch? SQL.
 • DAC nâng c?p là bây gi? t?i ch? thay v? c?a c?nh nhau.
Khuôn kh? th?c th? (Code Generation)

THAM KH?O

V?n đ? đư?c bi?t đ?n
Visual Studio 2010 Service Pack 1 có th? khi?n cho m?t s? m?c đư?c t?o ra trong danh sách đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. Các m?c đư?c g?n nh?n "Hotfix cho th? giác chu?n C++ 2010 Beta 1" cùng v?i m?t s? KB. Microsoft đ? xác nh?n r?ng không có s?a ch?a phiên bản bê-ta đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i Visual Studio 2010 Service Pack 1, và r?ng vi?c s?a ch?a cho m?i ngư?i trong s? các hotfix đư?c li?t kê đư?c bao g?m trong Visual Studio 2010 Service Pack 1.

Workaround cho v?n đ? đư?c bi?t đ?n
Không có không có workaround cho v?n đ? này. Không có "Beta 1" hotfixes đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng c?a b?n. B?n không th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t ho?c lo?i b? các m?c kh?i danh sách C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t b?i v? không có t?p nào th?c s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng c?a b?n.

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên h? đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba này.

V?n đ? v?i cách s? d?ng Microsoft Update
 • Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? này, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t có th? ti?p t?c và k?t thúc thành công n?u b?n c? g?ng ngăn ch?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t. V?n đ? này có th? x?y ra khi cài đ?t chuyên bi?t qua m?t n?a đ?y đ?.
 • N?u b?n B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách ch?n tùy ch?n "t?i v? các b?n c?p nh?t nhưng cho phép tôi ch?n xem có cài đ?t chuyên bi?t chúng", và sau đó ch?n tu? ch?n "cài đ?t b?n C?p Nh?t r?i t?t máy", ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? có th? không. Sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i, b?n s? đư?c cung c?p gói b?n ghi d?ch v? này m?t l?n n?a, và cài đ?t chuyên bi?t s? hoàn t?t thành công.
 • N?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? t? m?t phiên b?n không ph?i ti?ng Anh c?a Visual Studio 2010cu?i cùng, Visual Studio 2010 Premium ho?c Visual Studio 2010ngư?i s? d?ng chuyên nghi?p, b?n s? đư?c cung c?p đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? m?t l?n n?a. Tuy nhiên, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? không b?i v? các thành ph?n c?a gói b?n ghi d?ch v? này đang trong trạm đậu b?t ng?. Đ? thành công cài đ?t chuyên bi?t l?i gói b?n ghi d?ch v? này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Visual Studio thi?t l?p trong ch? đ? b?o dư?ng t? các chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển, ho?c b?ng cách ch?y Setup.exe.
  2. Ch?n thêm ho?c lo?i b? các tính năng.
  3. Ch?n Microsoft Office Developer Tools và sau đó b?m C?p Nh?t. Khi thi?t l?p xong, cài đ?t chuyên bi?t l?i các gói b?n ghi d?ch v?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 983509 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio Lab Management 2010
 • Microsoft Visual Studio Agents 2010
 • Microsoft Visual Studio Test Professional 2010
 • Visual Studio 2010 Tools for Microsoft Office Runtime
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbprb kbfix kbmt KB983509 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 983509

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com