Probl?mas autom?tisk? diagnostika/labo?ana: nevar ierakst?t audio

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?mas ar ska?u un audio dator?, kad dators neieraksta ska?u. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • P?rbaudiet, vai darbojas pareizie audio pakalpojumi.
  • P?rbaudiet, vai audio ier?ce ir atsp?jota vai izsl?gta sist?m? Windows.
  • P?rbaudiet, vai audio ier?cei ir izsl?gta ska?a.
  • P?rbaudiet, vai audio ier?ces ska?ums nav iestat?ts p?r?k zemu, lai dzird?tu.
  • P?rbaudiet, vai audio ier?ce ir iestat?ta k? noklus?jums.
  • P?rbaudiet, vai audio ier?ce ir pievienota.
  • Tiek par?d?ta k??da, kas nor?da: "Iesp?jams, radusies probl?ma ar audio ier?ci".
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.