Nng cao hiu sut, an toan va bao mt trong Internet Explorer

T ng chn oan cac vn co th lam giam an toan trong Internet Explorer hoc khin Internet Explorer ap ng chm hoc bi li. Tim cac giai phap t ng khac
Ni dung s c c khc phuc...

 • Trinh b sung Internet Explorer bi li. V hiu hoa cac trinh b sung bi li.
 • B loc la ao bi tt. Bt b loc la ao.
 • Trinh chn ca s bt ln bi tt. Bt Trinh chn ca s bt ln chn cac ca s bt ln.
 • Thit t bao mt khng c t thanh thit t c khuyn nghi. t lai bao mt v thit t c khuyn nghi.
 • Internet Explore khng cp nht cac trang c lu vao b nh m hoc cp nht cac trang nay khng hiu qua, khin qua trinh khi ng bi chm. t lai chinh sach ng b hoa trang v t ng.
 • Kich c b nh m qua nho hoc qua ln, khin hiu sut chm. t lai kich c b nh m v 50-250 MB cua khoang mc inh.
 • Cac kt ni may chu ng thi c t qua thp hoc qua cao khin hiu sut chm. Khi phuc thit t kt ni ng thi cua IE v mc inh.
 • Trinh chn ca s bt ln bi tt cho phep man hinh bt ln. Bt Trinh chn ca s bt ln.
 • t lai thit t bao mt cua Internet Explorer v cac cp mc inh (c khuyn nghi).
 • Bt B loc La ao.
 • Bt Ngn can Thc thi D liu cho Internet Explorer
Tim cac Giai phap Khc phuc s c khac...
Truy cp trung tm giai phap cua chung ti tim thm giai phap khc phuc cho cac s c ph bin
Microsoft Fix it
Hng dn Chay
 • Nhp nut Chay ngay bn di
 • Sau o lam theo cac nhc nh trn man hinh khi chay
Chay ngay
error
Rt tic, h iu hanh cua ban khng c h tr bi Microsoft Fix it tai thi im nay.