Automatska dijagnoza i re?avanje problema sa reprodukcijom zvuka

Automatski dijagnostikujte i re?ite probleme sa zvukom na ra?unaru ili kada ra?unar ne reprodukuje zvuk. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Proverite da li su pokrenute ispravne audio usluge
  • Proverite da je audio ure?aj onemogu?en ili isklju?en u operativnom sistemu Windows
  • Proverite da li je audio ure?aj privremeno isklju?en
  • Proverite da li je postavljena ja?ina zvuka audio ure?aja preniska da bi se ?ula
  • Proverite da li je audio ure?aj postavljen kao podrazumevani ili ne
  • Utvrdite da li je audio ure?aj priklju?en
  • Dobijate gre?ku u kojoj stoji: mo?da postoji problem sa audio ure?ajem
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.